Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Quản trị dịch vụ quốc tế của ngân hàng thương mại (Học viện Tài chính)

Học viện tài chính

Đề cơng môn học

Khoa Ngân hàng và Bảo hiểm

Quản trị NHTM 3

Bộ môn Nghiệp vụ ngân hàng

Quản trị dịch vụ ngân hàng quốc tế của
NHTM

1. Thông tin về giảng viên
STT
1
2
3
4
5
6


Họ và tên
Đinh Xuân Hạng
Nghiêm Văn Bảy
Đặng Thị ái
Trần Thị Thu Hiền
Trần Cảnh Toàn
Lã Thị Lâm

Năm sinh
1957
1963
1969
1969
1970
1970

Học hàm,
học vị
PGS. Tiến sỹ
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Tiến sỹ

Nơi tốt
nghiệp
HVTC
HVTC
HVTC
HVTC
HVTC
HVTC

Chuyên
môn

GV kiêm chức,
thỉnh giảng

Giảng chính
Giảng chính
Giảng chính
Giảng chính
Giảng chính
Giảng chính

2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Quản trị dịch vụ NH quốc tế của NHTM
- Mã môn học
- Số tín chỉ: 02
- Môn học: bắt buộc
- Các môn học trớc: Tài chính - tiền tệ, Bảo hiểm, Thị trờng chứng khoán, Tài chính
doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Marketing.
- Các yêu cầu đối với môn học
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết, Thảo luận, Làm bài tập trên lớp: 30 giờ
+ Hoạt động theo nhóm, Tự học: 60 giờ
- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn nghiệp vụ NH - Khoa NH-BH, Học
viện Tài chính.
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dịch vụ ngân hàng quốc tế
của NHTM và các khía cạnh quản trị có liên quan.
- Kỹ năng:
+ Sinh viên nắm đợc kỹ năng trong thực hiện và phát triển các dịch vụ ngân hàng quốc tế;
Có t duy phân tích và giải quyết công việc, phát hiện và giải quyết vấn đề; Tìm kiếm và lựa chọn
kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt
+ Đánh giá đợc cách dạy và học
- Thái độ, chuyên cần:
+ Yêu thích môn học, ngành học
+ Kính trọng yêu quý, muốn noi gơng các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn
học
+ Có sự tự tin và chuẩn mực sống trong xã hội
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Đây là học phần bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành ngân hàng. Học phần này đề
cập đến việc quản trị các nghiệp vụ NH quốc tế.


5. Nội dung chi tiết môn học:
Chng 1: Thanh toỏn quc t trong ngoi thng (Thi gian: 18 tit)
1. Nhng vn c bn trong thanh toỏn ngoi thng
1.1. Hot ng thng mi quc t
1.2. Hp ng thng mi quc t
1.3. iu kin thng mi quc t
1.4. Chng t trong thanh toỏn thng mi quc t
1.5. Cỏc iu kin thanh toỏn trong ngoi thng
2. Cỏc hỡnh thc thanh toỏn quc t
1.2.1. Thanh toỏn th tớn dng (L/C)
1.2.2. Thanh toỏn u thỏc thu
1.2.3. Thanh toỏn chuyn tin.
1.2.4. Cỏc hỡnh thc thanh toỏn khỏc
Chng 2: Ti tr ngoi thng (Thi gian: 12 tit )
1. Ti tr nhp khu
1.1. CV thc hin HXK
1.2. Ti tr trong thanh toỏn
1.3. Bo lónh ngõn hng
1.4. Cỏc hỡnh thc ti tr khỏc
2. Ti tr xut khu
2.1. M/xỏc nhn th tớn dng
2.2. CV thanh toỏn hng NK
2.3. Bo lónh ngõn hng
2.4. Cỏc hỡnh thc ti tr khỏc
Chng 3. Kinh doanh ngoi t v qun tr ri ro hi oỏi (Thi gian: 15 tit)
1. Kinh doanh ngoi t
1.1. Phng thc giao dch ngoi t
1.2. Kinh doanh ngoi t
2. Qun lý ri ro hi oỏi
2.1. Nguyờn nhõn
2.2. Bin phỏp qun lý
6. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc:
- Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thơng mại, NXB Tài chính, Hà nội - 2005
- Câu hỏi và bài tập nghiệp vụ ngân hàng thơng mại
Sách và tài liệu tham khảo:
- Lý thuyết tiền tệ và ngân hàng, NXB Xây dựng, Hà nội 2001
- Quản trị ngân hàng thơng mại, NXB tài chính, Hà nội - 2006
- Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại - DAVID-COX Nxb Chính trị Quốc gia năm 1997
- Quản trị ngân hàng thơng mại Peter S.Rose NXB Tài chính 2001
- Các văn bản hiện hành có liên quan
- Các tài liệu khác có liên quan.


7. Hình thức tổ chức dạy học
STT

Tên chơng

thuyết

1
2
3

Chơng 1: Thanh toán quốc tế
trong ngoại thơng
Chơng 2: Tài trợ ngoại thơng
Chơng 3. Kinh doanh ngoại tệ
và quản trị rủi ro hối đoái
Tổng cộng

Hình thức tổ chức dạy học
Thực
Lên lớp
Thảo luận Tổng hành, thí
Bài tập
số

Tự học,
tự nghiên

Tổng
số giờ

6

6

12

24

36

4

4

8

16

24

5

5

10

20

30

15

15

30

60

90

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
- Tham dự các giờ lên lớp đầy đủ và tích cực
- Tự nghiên cứu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.
9. Phơng pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra - đánh giá thờng xuyên: 20 %
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ giảng viên giao cho cá
nhân/tuần, bài tập nhóm/tháng, bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ: 80%
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 20%
- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 60%
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4. Lịch thi, kiểm tra
- Kiểm tra giữa kỳ
- Thi cuối kỳ
Trởng bộ môn

TS Nghiêm Văn BảyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×