Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Tiếng anh cơ bản 1 liên thông (Học viện Tài chính)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: TIẾNG ANH CƠ BẢN 1
Hệ: Tại chức – Liên Thông
I. Thông tin về giảng viên
Họ và tên:……………………………………………………………………………
Chức danh, học hàm, học vị:………………………………………………………….
Thời gian, địa điểm làm việc:………………………………………………………...
Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………..
Điện thoại, email:……………………………………………………………………..
II. Thông tin chung về môn học
1. Tên học phần: Tiếng Anh cơ bản 1
2. Mã số:
3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (tương đương 60 tiết)
- Trên lớp: 45 tiết
- Tự học: 15 tiết
4. Môn học: bắt buộc
5. Các môn học trước: Tiếng Anh ở bậc phổ thông
6. Các môn học kế tiếp: Tiếng Anh cơ bản 2, Tiếng Anh chuyên ngành 1 và 2
7. Đối tượng học: Sinh viên đại học hệ chính quy tất cả các chuyên ngành không
chuyên ngữ tại Học viện Tài chính.
III. Mục tiêu chung của môn học
- Về kiến thức:

Ôn tập lại khối kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản ở cấp độ Elementary
(tương đương với cấp độ A1 theo khung tham chiếu châu Âu) đã được giảng dạy ở
bậc phổ thông.
Cung cấp khối kiến thức từ vựng và các chủ đề theo định hướng tiếng Anh
thương mại (business English) – các chủ đề liên quan đến môi trường doanh nghiệp:
môi trường làm việc toàn cầu, thông tin về công ty, chức năng của các phòng ban
trong công ty, sự kiện do công ty tổ chức, sản phẩm của công ty, v.v.
Cung cấp kiến thức về các chức năng ngôn ngữ như giới thiệu bản thân; ngôn
ngữ dùng trong nhà hàng, khách sạn; lời đề nghị, cầu khiến;
Cung cấp một số tình huống thực tế liên quan đến môi trường làm việc qua
đó giúp người học phát huy khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
1


- Về kỹ năng:
Mục tiêu chính của học phần này là nhằm giúp sinh viên thực hành đồng thời
4 kỹ năng thực hành tiếng: Nghe – Nói – Đọc – Viết ở trình độ Elementary (tương
đương với cấp độ A1). Bên cạnh đó học phần tiếng Anh cơ bản cũng nhằm mục tiêu
giúp người học phát huy khả năng phân tích và giải quyết một số tình huống đơn
giản mang tính thực tế.
- Về thái độ, chuyên cần:
Yêu cầu sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ lên lớp, có thái độ tích cực học
hỏi, trau dồi kiến thức cũng như tích cực thực hành các kỹ năng thực hành tiếng.
Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên phải tích cực tự ôn tập lại kiến thức đã được
học ở bậc phổ thông, chuẩn bi bài trước giờ lên lớp theo sự hướng dẫn của giáo viên
đảm trách lớp.
IV. Tóm tắt nội dung môn học
Đối với Học phần tiếng Anh cơ bản 1, sinh viên cần nắm bắt những nội dung
chính về ngữ pháp, từ vựng, các chức năng ngôn ngữ tương đương trình độ A1
(theo khung tham chiếu châu Âu).
Ngữ pháp

Từ vựng

Chức năng ngôn ngữ

- Thời hiện tại đơn: to be, other
verbs; câu khẳng định, phủ định,
nghi vấn và câu hỏi chung
- Thời quá khứ đơn


- Thời hiện tại tiếp diễn
- Mạo từ: a (an), the, “zero”
article
- Giới từ chỉ nơi chốn, giới từ
chỉ thời gian
- Phân biệt dạng danh từ: danh
từ đếm được và không đếm
được, danh từ số ít và số nhiều
- Từ chỉ lượng kết hợp với từng
loại danh từ.

- Tên các nước, quốc tịch
- Cơ cấu của doanh
nghiệp, các phòng ban
(bộ phận) của doanh
nghiệp.
- Những doanh nghiệp
nổi tiếng trên thế giới,
nhãn hàng, thương hiệu
nổi tiếng
- Các loại thực phẩm, các
món ăn.
- Một số cụm giới từ kết
hợp với danh từ thông
dụng trong tiếng Anh
- Từ chỉ số đếm và số thứ
tự.

- Giới thiệu bản thân,
giới thiệu về người khác
- Giới thiệu về công ty
- Lời đề nghị, xin phép
- Ngôn ngữ trong nhà
hàng, đặt vé
- Giải thích vấn đề kỹ
thuật
- Sắp xếp cuộc hẹn gặp,
hỏi và trả lời về thời gian
- v.v.

V. Học liệu
2


- Học liệu bắt buộc (Giáo trình chính): Giáo trình Business Basics, tác giả David
Grant & Robert McLarty, nhà xuất bản Oxford University Press , gồm có Coursebook,
Workbook và CD.
- Học liệu tham khảo:
+ Market Leader – tác giả David Cotton, David Falvey & Simon Kent, nhà xuất bản
Longman.
+ Business Venture – tác giả Roger Barnard & Jeff Cady, nhà xuất bản Oxford.
+ Grammar & Practice – tác giả Michael Duckworth, nhà xuất bản Oxford.
+ Big Step Toeic 1, 2, 3, tác giả Kim Soyeong và Park Won, xuất bản tại Việt Nam do
nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

VI. Hình thức tổ chức dạy học
6.1. Lịch trình chung

STT
1
2
2
3
4
6
7

Tổng
số tiết

Nội dung
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Ôn tập tổng hợp
Kiểm tra

9
6
8
8
9
3
2

Phân bổ
Thực hành +
Lý thuyết
Bài tập +
Kiểm tra
Thảo luận
4
5
2
4
3
5
3
5
3
6

6.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
Chủ đề
Unit 1
You and
your
company

Thời
gian
9 tiết

Nội dung chính
- Giới thiệu chung về
môn học
- Ôn lại cấu trúc thì hiện
tại đơn và cách sử dụng
trạng từ chỉ tần suất.
- Giúp học sinh học cách
thể hiện diễn đạt nói về
các con số, giá cả, ngày

Yêu cầu đối với
sinh viên
- Sinh viên thực hành ở
nhà các bài tập để củng
cố kiến thức ngữ pháp về
thời hiện tại đơn (giáo
viên cung cấp hoặc yêu
cầu sinh viên làm bài tập
trong các sách ngữ pháp
bổ trợ.)

Ghi
chú

3


Unit 2
Preparing a
trip

6 tiết

tháng năm.
- Phát triển kĩ năng nói
và giúp học sinh có thêm
kĩ năng trình bày vấn đề
bằng tiếng Anh trước lớp
thông qua các bài nói
về một công ty, giới
thiệu về một người.
- Cung cấp từ vựng về
cấu trúc công ty, hoạt
động ngoài giờ cũng như
cách sử dụng 3 động từ
“do, play, go” khi nói về
các hoạt động thể thao,
và các từ chỉ quốc gia,
quốc tịch.
- Phát triển kĩ năng nghe
qua bài nghe về chuỗi
cửa hàng Starbucks
coffee và nghe về
numbers, year và giá cả.
- Kĩ năng đọc hiểu được
củng cố thông qua bài
đọc “Time is Money”

- Chuẩn bị trước từ vựng
về
countries
&
nationalities,
leisure
activities.
- Học sinh tìm hiểu thêm
4thông tin về các doanh
nhân hoặc các công ty nổi
tiếng để thuyết trình trước
lớp hoặc theo nhóm.
- Thực hành thêm các bài
tập nhằm củng cố kiến
thức về từ vựng.

- Ôn lại cấu trúc “there
be N”
- Học cấu trúc để đề nghị
ai đó “Can/ Could you/ S
V-infinitive ?” và các
cách trả lời với những
yêu cầu đề nghị đó cho
lịch sự theo cách của
người Anh.
- Ôn cấu trúc về hỏi và
trả lời về thời gian.
- Phát triển kĩ năng đọc
lướt từ vựng về khách

- Sinh viên chuẩn bị các
bài tập về từ vựng ở nhà.
- Sinh viên viết một bức
fax có nội dung tương tự
để xác nhận đặt phòng
khách sạn.
- Tích cực tham gia các
hoạt động trên lớp do
giáo viên tổ chức.
- Làm bài tập ở nhà và ôn
tập trau dồi thêm kiến
thức theo yêu cầu của
4


sạn với bài tập ghép các giáo viên.
biểu tượng với các địa
điểm, vị trí ở khách sạn.
- Phát triển kĩ năng nghe
lấy chi tiết và kĩ năng
nói khi đưa ra tình
huống về đặt vé, khách
sạn.
- Giới thiệu cấu trúc viết
một bức fax cho người
học.
Unit 3
Away on
business

8 tiết

- Ôn lại cách sử dụng và
các lượng từ đi kèm với
danh từ đếm được và
không đếm được.
- Đưa ra các cấu trúc để
đưa gợi ý, lời khuyên
“would you like, Shall
we, let’s V” và các cách
đáp lại với các gợi ý, lời
khuyên đó.
- Cách hỏi và chỉ đường
trong tiếng Anh.
- Giới thiệu cấu trúc gọi
món, phàn nàn trong nhà
hàng.
- Ôn lại các giới từ chỉ
địa điểm nơi chốn.
- Thực hành các tình
huống đưa lời khuyên,
hẹn gặp, chỉ đường và đi
ăn nhà hàng để phát triển
kĩ năng nói.

- Sinh viên chuẩn bị các
bài tập về từ vựng ở nhà
như từ vựng về món ăn,
địa điểm nơi chốn trong
thành phố.
- Tích cực tham gia các
hoạt động trên lớp do
giáo viên tổ chức.
- Làm bài tập ở nhà về
danh từ đếm được và
không đếm được, các bài
tập về từ vựng và ôn tập
trau dồi thêm kiến thức
theo yêu cầu của giáo
viên.

Unit 4
Visiting a
company

8 tiết

- Ôn tập lại cấu trúc và - Sinh viên chuẩn bị trước
cách sử dụng của quá ngữ pháp về quá khứ đơn
khứ đơn giản.
giản và từ ôn lại từ vựng
5


Unit 5
9 tiết
New
developments

Revision

3 tiết

- Học các từ chỉ các mộc
thời gian trong quá khứ
Học các cấu trúc để chào
hỏi, giới thiệu về bản
thân khi gặp một người
mới quen.
- Học các từ vựng và cấu
trúc câu khi nói về cấu
trúc một công ty.
- Phát triển kĩ năng đọc
qua bài nói về cấu trúc
công ty.
- Phát triển kĩ năng nói
qua bài nói về giới thiệu
khi gặp người lạ.
- Giúp Sinh viên học
cách đưa ra ý kiến cá
nhân trong tiếng Anh.

về công ty trước đó đã
học.
- Sinh viên viết một bài
về một kỉ niệm của mình
trong quá khứ và trình
bày trước lớp bằng hình
thức nói.
- Sinh viên tham gia các
hoạt động nói cặp, nhóm
trên lớp về cách làm quen
với người lạ.
- Trình bày quan điểm
của mình về vấn đề chọn
nơi làm việc yêu thích.
- Làm bài tập giáo viên
cho về nhà.

- Ôn lại thì hiện tại tiếp
diễn.
- Ôn lại thì hiện tại đơn
giản và một số cách sử
dụng khác với tiếp diễn.
- Học các câu hỏi để hỏi
lấy thông tin “whquestions”.
- Phát triển kĩ năng đọc
lấy thông tin chi tiết.
- Học cách giao tiếp khi
gặp lại người quen.
- Kĩ năng nghe được
củng cố qua bài nghe 2
về Linda và Michael.

- Sinh viên chuẩn bị trước
cấu trúc về thì hiện tại
tiếp diễn và từ mới trong
bài đọc hiểu.
- Tham gia trên lớp theo
cặp và nhóm.
- Làm bài tập về nhà theo
yêu cầu của giáo viên.

- Ôn tập:
- Sinh viên chuẩn bị ôn
+ Tổng hợp kiến thức tập các kiến thức của cả
của cả chương trình.
chương trình.
6


+ Hướng dẫn ôn tập - Sinh viên tiếp thu và
chuẩn bị cho thi hết học chuẩn bị ôn tập theo
phần.
hướng dẫn của giáo viên
để thi hết học phần.

Ý kiến của Lãnh đạo Học viện

Trưởng Bộ môn

Trần Thị Thu Nhung

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x