Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết phân tích chính sách tài chính (Học viện Tài chính)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
Học viện Tài chính – Khoa Tài chính công
Bộ môn: Phân tích chính sách tài chính
Số TÍN CHỈ: 03
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM HỌC

NƠI TỐT

CHUYÊN

G.VIÊN

SINH

NGHIỆP


MÔN

K.CHỨC,

VỊ

T.GIẢNG
1

2

Hà Thị Đoan Trang

Nguyễn Thị Thảo

1980

1988

Tiến

Học Viện Tàichính

Thạc

Học Viện Tàichính

Tài chính
– Ngân
hàng
Tài chính
– Ngân

hàng

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
- Tên môn học

:

Lý thuyết Phân tích chính sách

- Mã môn học

:

- Số tín chỉ

:

03 tín chỉ

- Môn học

:

bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: Học phần thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành được giảng
dạy ở những năm cuối vào kỳ 1 năm thứ ba, sau khi đã hoàn thành các môn học thuộc khối
khối kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở khối ngành và cơ sở ngành.
- Các yêu cầu đối với môn học:
Để hoàn thành môn học này, sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ chính sau:
+ Nghiên cứu Giáo trình và tài liệu tham khảo trước và sau các giờ học trên lớp.
+ Ghi chép trong giờ học theo nội dung giảng dạy của giảng viên.
+ Chuẩn bị và trình bày nội dung thảo luận trong các giờ thảo luận.
+ Làm bài kiểm tra học phần và thi kết thúc học phần đạt yêu cầu theo quy chế.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết

: 40 giờ

+ Thảo luận trên lớp

: 05 giờ (với giảng viên và theo nhóm)

+ Tự học

: 15 giờ (chuẩn bị cá nhân và báo cáo nhóm)
1


- Địa chỉ bộ môn phụ trách: doantrang1980@yahoo.com
Bộ môn Phân tích chính sách tài chính, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính
3. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
- Kỹ năng
+ Có các kỹ năng thực tiến về nghề nghiệp và có thể phát triển được
+ Có kỹ năng phối hợp giải quyết công việc với người khác.
+ Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải
quyết vấn đề.
+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích
riêng biệt, có kỹ năng tự phát triển.
+ Đánh giá được cách dạy và học
- Thái độ, chuyên cần
+ Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học,
+ Kính trọng và noi gương các giáo viên đang giảng dạy môn học.
+ Có sự tự tin và chuẩn mực sống trong xã hội.
4. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết phân tích chính sách.
Các yêu cầu cơ bản của phân tích chính sách; Các phương pháp phân tích chính sách;
5. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
1.1 Khái niệm
1.2 Chức năng, nhiệm vụ của phân tích chính sách
1.2.1 Chức năng của phân tích chính sách
1.2.2 Nhiệm vụ của phân tích chính sách
1.3 Yêu cầu của phân tích chính sách
1.3.1 Bảo đảm tính khách quan khoa học
1.3.2 Bảo đảm tính hệ thống
1.3.3 Bảo đảm tính toàn diện
1.3.4 Bảo đảm tính hiệu quả
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích chính sách
1.4.1 Yếu tố chính trị
1.4.2 Yếu tố kinh tế xã hội
1.4.3 Yếu tố năng lực trình độ của chủ thể phân tích
1.4.4 Yếu tố quan hệ quốc tế
1.5 Quy trình phân tích chính sách
1.5.1 Xác định mục đích, yêu cầu phân tích
1.5.2 Chuẩn bị cho công tác phân tích
1.5.3 Tiến hành phân tích chính sách
1.5.4 Sử dụng kết quả phân tích
Chương 2: NỘI DUNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
2.1 Phân tích vấn đề chính sách
2


2.1.1. Khái niệm, đặc điểm
2.1.2. Cấu trúc vấn đề chính sách
2.1.3. Nguồn gốc vấn đề chính sách
2.1.4. Căn cứ lựa chọn vấn đề chính sách
2.1.5. Nội dung phân tích vấn đề chính sách
2.2 Phân tích hoạch định chính sách
2.2.1 Phân tích thời cơ ban hành chính sách
2.2.2 Phân tích quy trình hoạch định chính sách
2.3 Phân tích tổ chức thực thi chính sách
2.3.1. Phân tích kế hoạch triển khai
2.3.2. Phân tích hoạt động triển khai
2.4 Phân tích duy trì chính sách
2.5 Phân tích đánh giá thực hiện chính sách
2.5.1. Mục tiêu
2.5.2. Tiêu chuẩn đánh giá
2.5.3. Quy trình đánh giá
2.5.4. Phương pháp đánh giá
2.6 Phân tích hệ thống của chính sách
Chương 3
Các phương pháp phân tích chính sách
3.1 Ý nghĩa của việc lựa chọn các phương pháp phân tích chính sách
3.2 Yêu cầu trong sử dụng các phương pháp phân tích chính sách
3.3 Các căn cứ lựa chọn phương pháp phân tích chính sách
3.4 Các phương pháp phân tích chính sách
3.4.1 Phương pháp phân tích định tính
3.4.2 Phương pháp phân tích định lượng
Chương 4
Thiết lập tiêu chí trong phân tích chính sách
4.1 Khái niệm và vai trò của tiêu chí trong phân tích chính sách
4.1.1.Khái niệm về tiêu chí trong phân tích
4.1.2.Vai trò của tiêu chí trong phân tích chính sách
4.2 Yêu cầu thiết lập các tiêu chí phân tích
4.2.1.Xác định các tiêu chí trọng tâm
4.2.2.Yêu cầu đối với việc thiết lập tiêu chí trong phân tích
4.3 Các loại tiêu chí thường được dùng trong phân tích
4.3.1.Nhóm tiêu chí đánh giá tính khả thi về kỹ thuật
4.3.2.Nhóm tiêu chí đánh giá tính khả thi về kinh tế - tài chính
4.3.3.Các tiêu chí đánh giá tính khả thi về chính trị
4.3.4.Tiêu chí tác nghiệp hành chính
Chương 5
Tổ chức công tác phân tích chính sách
5.1 Xác định chủ thể phân tích chính sách
5.1.1.Quan niệm về chủ thể phân tích
5.1.2.Chủ thể phân tích là Nhà nước
5.1.3.Chủ thể phân tích là các tổ chức cá nhân trong xã hội
5.2 Tổ chức hệ thống phân tích chính sách
5.2.1 Sự cần thiết phải hình thành hệ thống phân tích chính sách
5.2.2 Các yếu tố cấu thành hệ thống phân tích chính sách
5.2.3. Hệ thống phân tích chính sách chính thức
3


5.2.4. Hệ thống phân tích chính sách phi chính thức
5.2.5. Quan hệ giữa các hệ thống phân tích chính sách công
5.3 Tổ chức nhân sự phân tích chính sách
5.3.1.Tính chuyên nghiệp trong hoạt động phân tích chính sách
5.3.2.Tiêu chuẩn nhân sự làm phân tích chính sách
5.3.3.Tổ chức nhân sự phân tích chính sách
5.3.4.Phát triển nguồn nhân sự làm phân tích chính sách
5.4 Tổ chức thông tin trong phân tích chính sách
5.4.1.Vai trò của thông tin, phương pháp thu thập thông tin trong phân tích chính sách
5.4.2.Các loại thông tin cần cho phân tích chính sách
5.4.3.Yêu cầu đối với thông tin sử dụng cho quá trình phân tích chính sách
5.4.4.Hệ thống thông tin trong phân tích chính sách
5.4.5.Tổ chức, quản lý sử dụng thông tin trong phân tích chính sách
5.5 Tổ chức trang, thiết bị kỹ thuật cho phân tích chính sách
5.5.1 Các yếu tố cấu thành trang, thiết bị kỹ thuật
5.5.2.Cung ứng trang thiết bị kỹ thuật cho phân tích chính sách
5.5.3.Quản lý sử dụng trang, thiết bị kỹ thuật
5.6 Xây dựng hệ thống thể chế phân tích chính sách
5.6.1.Yêu cầu đối với thể chế phân tích chính sách công
5.6.2.Hệ thống thể chế
5.6.3.Tổ chức xây dựng thể chế
6. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Tài liệu học tập bắt buộc: Bài giảng gốc môn học Lý thuyết Phân tích chính
sách - Học viện Tài chính
- Sách và tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Lý thuyết Nxb Tài chính 2005; Giáo trình Lý thuyết tiền tệ 2007, Học
viện Tài chính.
2. Các công cụ tài chính trong nền kinh tế thị trường, những vấn đề lý luận và thực
tiễn, NXB Pháp lý, 1996.
3. Frederic S. Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính, Nxb Khoa
học kỹ thuật, Hà Nội.
7. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
Tự học

Thảo
thuyết luận
8
1
3

NỘI DUNG
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH
CHÍNH SÁCH
Chương 2: NỘI DUNG PHÂN TÍCH CHÍNH
SÁCH
Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
CHÍNH SÁCH

4

Tổng
số
12

8

1

3

12

8

1

3

12


Chương 4 THIẾT LẬP TIÊU CHÍ TRONG PHÂN
TÍCH CHÍNH SÁCH

8

1

3

12

Chương 5 TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH
CHÍNH SÁCH

8

1

3

12

Tổng số tiết

40

5

15

60

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
+ Yêu cầu về mức độ lên lớp : Trên 80% thời gian,
+ Yêu cầu về mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp : Phải tích cực thảo luận
nhóm
+ Yêu cầu về thời hạn và chất lượng các bài tập, bài kiểm tra : Làm đầy đủ bài tập, có
ít nhất một bài kiểm tra.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập môn học
Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra- đánh giá
9.1. Kiểm tra- đánh giá thường xuyên
9.2. Kiểm tra – đánh giá định kỳ
Bao gồm các phần sau:
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo
luận…): 5%
- Phần tự học, tự nghiên cứu: 5%
- Hoạt động theo nhóm: 5%
- Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ: 10%
- Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ: 75%
- Các kiểm tra khác:
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
TRƯỞNG BỘ MÔN

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x