Tải bản đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi Tin học lớp 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN CHÂU THÀNH

Điểm

Bằng chữ

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN: TIN HỌC LỚP 6
Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)
Giám khảo 1:


phách

Giám khảo 2:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1. Khi gõ văn bản trong Word, Font chữ cần gõ là .VnTime thì em chọn

bảng mã nào để gõ được Tiếng Việt?
A. Unicode B. Vni Windows
C. TCVN3(ABC) D. Không cần chọn
Câu 2. Trong thư mục chứa một tệp tin Word đang mở, em muốn đổi tên thư
mục thực hiện thao tác:
A. Nhấp chuột phải trên thư mục chọn Rename
B. Nhấp đúp chuột trên thư mục.
C. Nhấp chuột trái hai lần không liên tục trên thư mục
D. Không thực hiện được thao tác
Câu 3. Để gõ chữ “Giáo dục Châu Thành” theo kiểu VNI, em chọn:
A. Giao1 duc6 Chau5 Thanh2
B. Giao1 duc5 Cha6u Thanh2
C. Giao2 duc5 Cha6u Thanh1
D. Giao2 duc6 Chau5 Thanh1
Câu 4. Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
A. Windows XP
B. Microsoft Word
C. Linux
D. Unix
Câu 5. Để kết thúc (thoát khỏi) Word:
A. Nháy nút Close x trên thanh tiêu đề
B. File  Exit
C. Nhấn tổ hợp phím ALT+F4
D. Cả 3 trường hợp trên.
Câu 6. Để mở mở hộp thoại Font (Dùng để định dạng ký tự trong Word 2003),
ta thực hiện:
A. Format  Font
B. Insert  Font
C. File  Font
D. Edit  Font
Câu 7. Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?
A. Microsoft-DOS.
B. Microsoft Windows.
C. Linux
D. Microsoft Excel.
Câu 8. Một KB (Kilobyte) bằng bao nhiêu bytes?
A.1042 bytes
B. 10240 bytes
C. 1024 bytes D. 1240 bytes
Câu 9. Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua:


A. Hệ điều hành.
B. Đĩa cứng.
C. Chuột.
D. Bàn phím.
Câu 10. Để có thể hoạt động, máy tính cần được cài đặt:
A. Phần mềm soạn thảo văn bản
B. Một chương trình diệt vi-rút
C. Hệ điều hành.
D. Phần mềm trò chơi
1


Câu 11. Khi nhấn đồng thời phím shift + Delete để xóa tệp tin Word đang mở
thì tập tin Word bị xóa :
A. Nằm trong My Computer
B. Nằm trong Recycle Bin
C. Không thể phục hồi
D. Không thể xóa
Câu 12. Muốn xuống hàng qua một trang khác trong Word ta thao tác:
A. Enter
B. Shift+Enter
C. Ctrl+Enter
D. Alt + Enter
Câu 13. Thao tác để chia một ô thành nhiều ô trong bảng Table trong Word:
A. Insert-Table- Split Cells
B. Table- Split Cells
C. Insert- Split Cells
D. Format - Split Cells
Câu 14. Thao tác nào sau đây được dùng để chọn nhiều đối tượng không liên
tiếp nhau trong hệ điều hành Windows XP?
A. Nháy chuột vào từng đối tượng.
B. Nháy phải chuột tại từng đối tượng.
C. Nhấn giữ phím Shift và nháy chuột vào từng đối tượng.
D. Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng đối tượng.
Câu 15. Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?
A. Trong hệ điều hành Windows, thư mục có thể chứa các thư mục con .
B. Trong hệ điều hành Windows, thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con.
C. Trong hệ điều hành Windows, tệp có thể chứa tệp.
D. Trong hệ điều hành Windows, tệp và thư mục có thể trùng tên nhau..
Câu 16. Hệ diều hành là:
A. Phần cứng
B. Phần mềm
C. Đĩa cứng
D. Đĩa mềm
Câu 17. Người ta chia phần mềm thành hai loại chính:
A. Phần mềm giải trí và phần mềm làm việc.
B. Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
C. Phần mềm của hãng Microsoft và phần mềm của hãng IBM.
D. Phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu.
Câu 18. Thiết bị nào sau đây của máy tính không thuộc nhóm thiết bị xuất?
A. Màn hình (Monitor)
B. Máy in (Printer)
C. Loa (Speaker)
D. Máy quét (Scaner)
Câu 19. Hoạt động thông tin bao gồm việc:
A. Tiếp nhận và xử lí các thông tin về thế giới xung quanh
B. Tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin
C. Lưu trữ các chương trình và dữ liệu
D. Trao đổi thông tin với máy tính
Câu 20. Bộ xử lí trung tâm của máy tính được viết tắt là:
A. RAM
B. CPU
C. USB
D. I/0
II. PHẦN TỰ LUẬN (15 điểm)
Câu 1 (3 điểm). Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng
dụng? Hãy kể tên một phần mềm hệ thống và một phần mềm ứng dụng mà em
đã học?
2


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Câu 2 (3 điểm). Hãy nêu chức năng tương ứng với các ô trên hình chỉ đến?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Câu 3 (3 điểm).
Cho cây thư mục sau:

D:\

THUVIEN
KHOI 6
KHOI 7

TRO CHOI
3

Baihoc.doc


a) Viết đường dẫn từ đĩa D:\ đến thư mục KHOI 6
b) Viết đường dẫn từ đĩa D:\ đến tệp tin Baihoc.doc
c) Thư mục mẹ của KHOI 7 là thư mục nào?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Câu 4 (4 điểm). Các bước để tạo một thư mục mới? Các bước để đổi tên một
thư mục? Các bước để xóa một thư mục?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Câu 5 (2 điểm). Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo hiểu biết của
mình? Trong các tài nguyên phần cứng thì tài nguyên nào quan trọng nhất?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
HẾT

4


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC 6
NĂM HỌC: 2014-2015
Câu
Đ/án
Câu
Đ/án

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
1
2
3
4
5
B
D
B
B
D
11
12
13
14
15
D
C
B
D
C
II. PHẦN TỰ LUẬN (15 điểm)
Câu 1 (3 điểm).

6
A
16
B

7
D
17
B

8
C
18
D

9
A
19
B

10
C
20
B

- Phần mềm hệ thống là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ
phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một các nhịp nhàng và chính
xác (1 điểm)
- Phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể
(1 điểm)
+ Tên phần mềm hệ thống: Windows Xp (0.5 điểm)
+ Tên phần mềm ứng dụng: Microsoft Word (0.5 điểm)

Câu 2 (3 điểm). Mỗi ý đúng đạt 0.5 điểm
1.
2.
3.
4.
5.

Chọn phông chữ
Chọn màu chữ
Chế độ mặc định (Sẽ không thay đổi cho những lần sau)
Chọn kiểu chữ
Chọn cỡ chữ
6. Hiển thị kết quả công việc

Câu 3 (3 điểm).
a) D:\THUVIEN\KHOI 6
b) D:\THUVIEN\KHOI 7\Baihoc.doc
c) Thư mục mẹ của KHOI 7 là THUVIEN
Câu 4 (4 điểm).
* Các bước để tạo thư mục mới (2 điểm):
1. Mở cửa sổ sẽ chứa thư mục đó (0.25 điểm).
2. Nháy nút phải chuột tại vùng trống trong cửa sổ thư mục, đưa con trỏ
chuột xuống mục New (0,5 điểm). Đưa con trỏ chuột tới mục Folder rồi nháy
chuột (0.5 điểm)
3. Trên màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng của thư mục mới với tên tạm
thời là New Folder (0.25 điểm). Gõ tên thư mục và nhấn Enter (0.5 điểm).
* Các bước để đổi tên thư mục (1 điểm):
1. Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên. (0.25 điểm)
2. Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa. (0.25 điểm)
3. Gõ tên mới rồi nhấn Enter (hoặc nháy chuột tại một vị trí khác)
(0.5 điểm)
* Các bước để xóa một thư mục (1.0 điểm):
1. Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa (0.5 điểm)
5


2. Nhấn phím Delete (0.5 điểm)
Câu 5 (2 điểm).
- Tài nguyên của máy tính là tất cả các thiết bị phần cứng, phần mềm (0.5
điểm) và dữ liệu có trên máy tính (0.5 điểm)
- Trong số các tài nguyên phần cứng thì bộ nhớ là quan trọng nhất (1
điểm)

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x