Tải bản đầy đủ

BIEN BAN CAM HOA GIAO DUC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CẢM HÓA GIÁO DỤC
Hôm nay, hồi……..giờ……ngày………..tháng…….năm………….Tại…………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
1/-…………………………………………………………………Chức vụ:……………………………………………………………
2/-…………………………………………………………………Chức vụ:…………………………………………………………..
3/-…………………………………………………………………Chức vụ:……………………………………………………………
4/-………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi đã gặp gỡ, cảm hóa giáo dục:
Họ và tên:………………………………………………………………….nam, nữ; CMND số:…………………………………
Tên gọi khác…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày……………tháng………………………năm………………tại…………………………………………………………………
Nguyên quán………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nơi ĐKTT:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chổ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
NỘI DUNG
(Nêu những vi phạm và yêu cầu thời gian sửa chữa để không tái phạm)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ý KIẾN TIẾP THU CỦA NGƯỜI ĐƯC CẢM HÓA GIÁO DỤC
(Tự viết và ký tên)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Người được giáo dục

Biên bản lập xong hồi………….giờ………….cùng ngày, đọc lại cho những người
dự họp cùng nghe nhất trí ký tên dưới đđây.
CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

Cán bộ lập biên bản

1/…………………………………………..

2/………………………………………….


3/…………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×