Tải bản đầy đủ

Đề tài ô nhiễm môi trường

ĐỀ TÀI Ô NHIỄM MÔI
TRƯỜNG
NHÓM THỰC HIỆN
NGUYỄN XUÂN ĐỨC
NGUYỄN ANH TUẤN

 

 


 

 


THÂN CHƯƠNG TRÌNH
I. KHAÍ NIÊM
̣
II. PHÂN LOAỊ
1. Ô NHIÊM

̃ NƯỚC
2. Ô NHIÊM
̃ DÂT
́
3. Ô NHIÊM
̃ KHÔNG KHÍ
4. Ô NHIÊM
̃ TIÊNG
́
ÔN
̀
III. THỰC TRANG
̣
Ô NHIÊM
̃

 

 


Ô nhiên
̃ môi trường là sự thay đổi theo chiều xấu
đi các tính chất vật lý – hoá học – sinh học với sự
xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn,khí làm cho
môi trường trở nên độc hại với con người và sinh
vật.Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong môi
trường
 

 


Với sự xuất hiện các chất
lạ ở thể lỏng, rắn.

NƯỚC SACH
̣

Nguồn nước trở nên độc hại

với con người và sinh vật. Làm
giảm độ đa dạng sinh vật trong
nước.
NƯỚC BỊ Ô NHIÊM
̃

 

 


Ô NHIÊM
̃ NƯỚC
Ngấm vào nguồn nước ngầm và nước ao hồ

Chưa qua xử lí đúng mức

Nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư ven sông

Các loại phân bón hoá học và thuốc trừ sâu

 

Chất th
  ải và nước thải công nghiệp


RAC
́ THAỈ VEN SÔNG

 

CHÂT
́
THAỈ
CÔNG
NGHIÊP
̣

HOA
́ CHÂT
́ DUNG
̣
CỤ Y TÊ
́,THUÔC
́ TRỪ SÂU…..

 


Ô NHIỄM
NƯỚC
HỆ SINH

CON NGƯỜI

THÁI

Đất bị ô nhiễm
cằ n cỗ i

Quá trình
quang hợp

Ảnh hưởng
lưới thức ăn.

Làm tăng hiệu

GÂY BỆNH

Phá hủy

ứng nhà kính khu du lịch tự nhiên
Trái Đất
nóng dần lên.

 

 

GÂY CHẾT


Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
GÂY MẤT CÂN BĂNG HỆ
SINH THÁI

 

 


 

 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×