Tải bản đầy đủ

KPKH CAC LOAI CHIM

Chµo mõng c¸c c«
®Õn víi líp dù giê
M«n: KPKH
®Ò tµi: Trß chuyÖn vÒ Mét sè lo¹i chim
Gi¸o viªn thùc hiÖn: nguyÔn thÞ n¬ng

Quan sát con chim sâu


CHIM CÔNG


CHIM BỒ CÂU


CHIM ĐẠI BÀNGSo sánh

CHIM BỒ CÂU

CHIM ĐẠI BÀNG


CHIM CÁNH CỤT


CHIM SẺ


CHIM ĐÀ ĐIỂU


CHIM HỌA MI


CHIM CHÀO MÀO


CHIM CHÍCH BÔNG


Chung Sức

Chim c«ng

Chim c¸nh côt

Thiªn nga


Trò chơi 1: chim gì bay mất


CHóC C¸C C¤ H¹NH PHóC Vµ
NHIÒU VUI TRONG C¤NG T¸C

CHóC C¸C CON CH¡M NGOAN, HOC GIáITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×