Tải bản đầy đủ

1 so dong vat song duoi nuoc

Phòng GD & ĐT Huyện Mỹ Hào
Trường mầm non Thị Trấn Bần Yên Nhân

Gi¸o ¸n
Lµm quen m«i trêng xung quanh

§Ò tµi
Mét sè ®éng vËt sèng díi níc
Đối tượng: 5-6 tuổi
Người thực hiện: Vũ Thị Hằng


Cá chép


Con cá vàng


Con Tôm

Cá mập trắng


Cá heo


Mét sè con c¸ sèng trong níc mÆn


Mét sè ®éng vËt sèng trong níc mÆn


So sánh


So sánh


§è bÐ con g× biÕn mÊt?


ca va ng.MSWMMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×