Tải bản đầy đủ

Tim hieu mot so loai hoa


Hát: “Màu hoa”


Kh¸m ph¸ mét sè lo¹i hoa
Hoa hồng, hoa cúc,
hoa ly, hoa đồng tiền


So sánh


Mở rộng


Hoa senHoa thược dược


Hoa mai


Hoa Lay - ¬n


Hoa mµo gµ


Hoa giÊy


Hoa sóng


Hoa phong lan


Hoa në theo mïa


Mét sè lo¹i hoa kÕt tr¸i


Ích lợi: Hoa làm đẹp cảnh quan; làm trà;
làm nước hoa; làm thuốc


*

Trò chơi 1 : Hoa gì biến mất.
Cô cho trẻ xem ảnh một số loài
hoa và yêu cầu trẻ đoán nhanh
tên hoa gì biến mất trên màn
hình.
*

Trß ch¬i 2: Đố biết hoa gì?
Cô nói đặc điểm của hoa,
hay đọc câu đố trẻ đoán
tên hoa và lấy giơ lên


Trß ch¬i 3 :
T¹o nhãm hoa
*x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×