Tải bản đầy đủ

KI NANG SONG

CHÀO MỪNG CÁC VỊ ĐẠI BIỂU ĐÃ ĐẾN DỰ
TIẾT HỌC NÀY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI


Thứ 7 ngày 27 tháng 11 năm 2016


BÀI 5.QUYẾT TÂM
H 1.XEM TRANH VÀ TRẢ LỜI CÂU hỏi


xác định mục tiêu
NỘI DUNG

đúng sai

Em nhận thấy nó rất quan trọng,cần phải thực hiện

Đ

1

2

Em cần trình bày nó bằng ngôn ngữ phức tạp, siêu cao

3

Mục tiêu em đặt ra cần phù hợp với khả năng có thể thực
hiện

S
Đ


mục tiêu
Nhiệm vụ
1
2
3
4
5

Kết quả


LỜI KHUYÊN

TA CẦN HOÀN
MỤC TIÊU CỦA
MÌNH
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×