Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Quản trị kinh doanh liên thông đại học (Học viện Tài chính)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Học viện Tài chính
Khoa Quản trị kinh doanh
1. Thông tin về giảng viên.
ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Họ và tên

Năm
sinh


Đỗ Công Nông
1959
Đào Thị Hương
1989
Đặng Thị Tuyết
1965
Nguyễn Xuân Điền 1974
Lương T H Ngân
Lê Việt Anh
1979
Võ Thị Vân Khánh 1979
Trần T Ngọc Diệp
1990
Lê Xuân Đại
1980

Bộ môn Quản trị kinh doanh
Học hàm,
học vị

Nơi tốt
nghiệp

C.Môn

Th.Sỹ
Th.sỹ
Th.Sỹ
Tiến Sỹ
Th.Sỹ
Th. Sỹ
Tiến.Sỹ
Th.sỹ
Th.Sỹ

HVT.chính
ĐHKTQD
HVT.chính
HVTC


HVTC
ĐHKTQD
HVTC
ĐHNT
ĐHKTQD

K.tế
QTKD
K.tế
K.tế
QTKD
K.tế
K.tế
K.tế
K.tế

Giảng
chính,
kiêm chức
G Chính
G.chính
G Chính
G Chính
G.chính
G Chính
G Chính
G.chính
G Chính

Điện thoại

0912608625
0983336809
0984718794
0986791888
0936361806
0989530737
0983997079
0984956174
0915060655

Trần Tuấn Anh
1987
Th.sỹ
ĐH TM
K.tế
G Chính
0988919511
2. Thông tin chung về môn học.
- Tên môn học: Quản trị kinh doanh
- Mã môn học: BMA0167
- Số tín chỉ: 2 TC
- Môn học: - Bắt buộc
- Lựa chọn
- Các môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin, Kinh
tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Nguyên lý thống kê, Mô hình toán kinh tế, Pháp luật kinh tế.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết.
+ Nghe giảng lý thuyết: 24 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 2 tiết
+ Thảo luận: 4 tiết
+ Tự học: 15 tiết.
- Địa chỉ bộ môn phụ trách môn học: Phòng 205- Nhà xe.
3. Mục tiêu của môn học.
Sau khi học môn học, người học cần đạt được các mục tiêu sau:
1


- Về kiến thức:
Nắm được những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, cùng với các môn học
khác thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh người học không những nắm được các kiến thức
chuyên sâu mà còn nắm được kiến thức rộng của ngành học.
- Về kỹ năng
Có được các kỹ năng cần thiết về quản trị kinh doanh phục vụ cho công tác nghiệp
vụ và phát triển nghề nghiệp, có khả năng thích nghi với các môi trường làm việc.
- Về thái độ người học.
Yêu thích ngành học sinh viên đang theo học, yêu thích công việc kinh doanh sau
này.
4. Tóm tắt nội dung môn học.
Quản trị kinh doanh là môn học thuộc phần kiến thức ngành và bổ trợ trong hệ thống
kiến thức đào tạo các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh chứng khoán,
Kế toán doanh nghiệp, Ngân hàng, Bảo hiểm, Định giá tài sản, Tiếng Anh tài chính kế
toán, Kiểm toán,Tài chính công, Thuế, Hải quan, Tài chính quốc tế, Phân tích chính sách
tài chính, Hệ thống thông tin quản lý trong chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng lên
Đại học của Học viện Tài chính. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản
về lý thuyết quản trị học được vận dụng trong lĩnh vực kinh doanh như bản chất, vai trò,
chức năng, quá trình phát triển của quản trị kinh doanh; Đi sâu nghiên cứu các hoạt động
quản trị ở một số lĩnh vực cụ thể của quá trình kinh doanh như quản trị sản xuất và tác
nghiệp, môi trường kinh doanh, quyết định trong kinh doanh, quản trị chiến lược, quản trị
nguồn nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị rủi ro trong doanh nghiệp và một số chức
năng khác của quản trị kinh doanh.
5. Nội dung chi tiết môn học.
Chương 1. Tổng quan về quản trị kinh doanh và sự
phát triển tư tưởng quản trị kinh doanh
(Lý thuyết: 4 tiết, Tự học: 2 tiết)
1.1 .Thực chất và vai trò của quản trị kinh doanh.
1.1.1. Thực chất quản trị kinh doanh.
1.1.2. Vai trò của quản trị kinh doanh
1.2.Những chức năng chủ yếu của quản trị kinh doanh.
1.2.1. Chức năng hoạch định.
1.2.2. Chức năng tổ chức.
1.2.3. Chức năng điều khiển.
1.2.4. Chức năng kiểm tra.
1.3. Nhà quản trị doanh nghiệp
2


1.3.1. Cấp bậc quản trị trong doanh nghiệp
1.3.2. Các kỹ năng quản trị cần thiết.
1.3.3. Vai trò của nhà quản trị doanh nghiệp.
1.4. Các trường phái lý thuyết quản trị kinh doanh.
1.4.1.Trường phái quản trị khoa học cổ điển.
1.4.2.Trường phái quản trị hành chính.
1.4.3.Trường phái quản trị hành vi.
1.4.4.Trường phái quản trị hệ thống.
1.4.5.Trường phái quản trị định lượng.
1.4.6.Trường phái quản trị tình huống.
1.4.7. Một số hướng quản trị hiện đại.
Chương 2. Doanh nghiệp và môi trường
kinh doanh của doanh nghiệp
(Lý thuyết: 4 tiết, Thảo luận: 1 tiết, Tự học: 2 tiết)
2.1. Doanh nghiệp.
2.1.1. Khái niệm.
2.1.2. Phân loại doanh nghiệp.
2.2. Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam.
2.2.1. Doanh nghiệp nhà nước.
2.2.2. Doanh nghiệp tư nhân.
2.2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn
2.2.4. Công ty hợp danh
2.2.5. Công ty cổ phần
2.2.6. Doanh nghiệp liên doanh
2.2.7. Hợp tác xã (Doanh nghiệp tập thể)
2.3. Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp
2.3.1. Khái niệm.
2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp.
2.3.3. Những hình thức cơ cấu tổ chức quản trị cơ bản của doanh nghiệp.
2.4. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
2.4.1. Khái niệm và đặc điểm môi trường kinh doanh.
2.4.2. Môi trường kinh doanh vĩ mô.
2.4.3. Môi trường kinh doanh đặc thù (môi trường ngành)
Chương 3. Quyết định quản trị kinh doanh
(Lý thuyết: 3 tiết, Bài tập: 1 tiết, Tự học: 2 tiết)
3.1. Khái niệm, yêu cầu và căn cứ ra quyết định quản trị kinh doanh
3.1.1. Khái niệm về quyết định quản trị kinh doanh
3.1.2. Các yêu cầu đối với quyết định quản trị kinh doanh
3.1.3. Các căn cứ ra quyết định quản trị kinh doanh
3.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định quản trị kinh doanh.
3.2.1. Nhóm nhân tố khách quan.
3.2.2. Nhóm nhân tố chủ quan.
3.3. Một số công cụ sử dụng trong quá trình ra quyết định quản trị kinh doanh
3


3.3.1. Phương pháp thống kê
3.3.2. Lý thuyết quyết định
3.3.3. Mô hình sản lượng đơn hàng kinh tế cơ bản (EOQ)
3.3.4. Mô hình sản lượng đơn hàng sản xuất (POQ- Production Order Quantity
Model)
3.3.5. Phương pháp phân tích điểm hòa vốn
3.4. Quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định
3.4.1. Quá trình ra quyết định
3.4.2. Quá trình thực hiện quyết định
3.5. Các phương pháp ra quyết định quản trị kinh doanh
3.5.1. Phương pháp cá nhân ra quyết định
3.5.2. Phương pháp ra quyết định tập thể
3.5.3. Phương pháp định lượng toán học
3.6. Những yếu tố cản trở tính hiệu quả của việc ra quyết định quản trị kinh doanh
3.6.1. Thiếu thông tin
3.6.2. Người ra quyết định thường có xu hướng nhầm lẫn vấn đề với giải pháp
3.6.3. Các xu hướng nhận thức của cá nhân có thể làm sai lệch vấn đề sẽ được
xác định
3.6.4. Tính bảo thủ
3.6.5. Những tiền lệ quyết định trước đây giới hạn sự lựa chọn hiện nay
3.6.6. Dung hòa lợi ích
Chương 4. Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
(Lý thuyết: 5 tiết, Bài tập: 1 tiết, Tự học: 2 tiết)
4.1. Tổng quan về quản trị chiến lược
4.1.1. Chiến lược và các cấp chiến lược
4.1.2. Khái niệm và ý nghĩa của quản trị chiến lược
4.1.3. Quá trình quản trị chiến lược.
4.2. Các mô hình phân tích và lựa chọn chiến lược.
4.2.1. Ma trận SWOT- phân tích mạnh, yếu, cơ hội và nguy cơ.
4.2.2. Ma trận BCG ( Boston Consulting Group ).
4.2.3. Ma trận GE
4.3. Những loại chiến lược điển hình
4.3.1. Chiến lược tăng trưởng.
4.3.2. Chiến lược ổn định
4.3.3. Chiến lược cắt giảm
4.3.4. Các chiến lược cạnh tranh cơ bản
Chương 5. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
(Lý thuyết: 4 tiết, Thảo luận: 1 tiết, Tự học: 3 tiết)
5.1. Khái quát về quản trị nguồn nhân lực.
5.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực.
5.1.2. Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực.
5.1.3. Hoạch định nguồn nhân lực.
5.2. Tuyển dụng.
4


5.2.1. Khái niệm.
5.2.2. Các giải pháp thay thế tuyển dụng.
5.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển dụng
5.2.4. Các nguồn tuyển dụng.
5.2.5. Nội dung, trình tự quá trình tuyển dụng.
5.3. Đánh giá thực hiện công việc.
5.3.1. Khái niệm và mục đích đánh giá thực hiện công việc.
5.3.2. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc.
5.3.3 Những sai lầm cần tránh trong đánh giá thực hiện công việc.
5.4. Thù lao lao động.
5.4.1. Một số lý thuyết về nhu cầu và động cơ hoạt động.
5.4.2. Khái niệm và cơ cấu thù lao lao động.
5.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thù lao lao động.
Chương 6. Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp
(Lý thuyết: 2 tiết, Thảo luận: 1 tiết, Tự học: 2 tiết)
6.1. Thực chất và vai trò của quản trị chất lượng trong doanh nghiệp.
6.1.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm.
6.1.2. Các thuộc tính chất lượng sản phẩm.
6.1.3. Thực chất quản trị chất lượng trong doanh nghiệp.
6.1.4. Những yêu cầu của quản trị chất lượng
6.1.4. Vai trò của chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng trong doanh
nghiệp.
6.2. Các chức năng của quản trị chất lượng trong doanh nghiệp.
6.2.1. Hoạch định chất lượng.
6.2.2. Tổ chức thực hiện.
6.2.3. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng.
6.2.4. Hoạt động điều chỉnh và cải tiến.
6.3. Các công cụ sử dụng trong quản trị chất lượng.
6.3.1. Sơ đồ quá trình.
6.3.2. Phiếu kiểm tra.
6.3.3. Sơ đồ nhân quả.
6.3.4. Biểu đồ Preto.
6.3.5. Biểu đồ phân bố mật độ.
6.3.6. Biểu đồ phân tán.
6.3.7. Biểu đồ kiểm soát.
Chương 7. Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
(Lý thuyết: 2 tiết, Thảo luận: 1 tiết, Tự học: 2 tiết)
7.1. Rủi ro và quản trị rủi ro.
7.1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro.
7.1.2. Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.
7.2. Nhận dạng, phân tích và đo lường rủi ro.
7.2.1. Nhận dạng rủi ro.
7.2.2. Phân tích rủi ro.
5


7.2.3 Đo lường rủi ro.
7.3. Kiểm soát và tài trợ rủi ro.
7.3.1. Kiểm soát rủi ro.
7.3.2. Tài trợ rủi ro.
6. Tài liệu học tập.
- Tài liệu học tập bắt buộc:
 ThS. Đỗ Công Nông- Giáo trình Quản trị kinh doanh- NXB Tài chính 2010
 GS.TS. Nguyễn Thành Độ, TS Nguyễn Ngọc Huyền- Giáo trình Quản trị kinh
doanh- NXB Lao động- Xã hội, 2004
- Tài liệu tham khảo:
 TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ- Giáo trình lý thuyết
Quản trị kinh doanh- NXB Khoa học và Kỹ thuật.
 Nguyễn Hải Sản - Quản trị học- NXB Thống kê.
 PGS.TS. Lê Văn Tâm-Giáo trình Quản trị chiến lược- NXB Thống kê 2000.
 ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân- Giáo trình Quản trị nhân
lực- NXB Lao động xã hội, 2004.
- Các tài liệu tham khảo khác: Các văn bản pháp luật (Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật
Doanh nghiệp, Luật Lao động…), các báo, tạp chí chuyên ngành.
7. Hình thức tổ chức dạy học
Nội dung

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Tổng số

Lý thuyết
4
4
3
5
4
2
2
24

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
Bài tập
Thảo luận
1
1
1
1
1
1
4

2

Tổng số
Tự học
2
2
2
2
3
2
2
15

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên.
- Dự lớp đầy đủ, đúng giờ.
- Đọc các tài liệu hướng dẫn.
- Thực hiện các bài tập theo yêu cầu.
6

6
7
6
8
8
5
5
45


- Chuẩn bị trước các nội dung, tham gia thảo luận đầy đủ và tích cực.
- Hoàn thành các bài kiểm tra, thi theo quy định.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập môn học.
9.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Đánh giá khả năng tiếp thu bài, hiểu bài của
sinh viên.
Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận.
9.2. Kiểm tra- đánh giá định kỳ: Đánh giá mức độ hiểu, khả năng liên hệ và vận dụng
kiến thức, những kỹ năng có liên quan.
- Tham gia học tập trên lớp: tinh thần học tập, chuẩn bị bài và tham gia thảo luận.
Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, trắc nghiệm, chấm bài chuẩn bị thảo luận, cho điểm các
lần tham gia thảo luận.
- Đánh giá phần tự học, tự nghiên cứu: chấm điểm các nội dung, các bài tập đã chuẩn
bị của sinh viên.
- Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ: Tự luận, trắc nghiệm.
- Kiểm tra- đánh giá cuối kỳ: Vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm.
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
-

Số lượng bài tập được giao hoàn thành

-

Thời gian hoàn thành các bài tập theo quy định

-

Mức độ đúng sai

-

Khả năng phối hợp (các bài tập nhóm)

Ý kiến của lãnh đạo Học viện

Trưởng bộ môn

Đỗ Công Nông

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

7


Học viện Tài chính
Khoa Quản trị Kinh doanh

Bộ môn Quản trị Kinh doanh

1. Thông tin về giảng viên.
S
T
T
1
2
3
4
5

Họ và tên

Năm

Học

Nơi

sinh

hàm,

nghiệp

học vị
Đặng Thị Tuyết
1965 Th. Sỹ
Lê Việt Anh
1979 T. Sỹ
Võ Thị Vân Khánh 1979 T. Sỹ
Lê Xuân Đại
1980 Th. Sỹ
Trần Tuấn Anh
1987
Th.Sỹ
2. Thông tin chung về môn học.

tốt Chuyên Giảng viên Điện thoại

HVTC
Australia
HVTC
ĐHKTQD
HVTC

môn

chính, kiêm

Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế

chức
Giảngchính
Giảng chính
Giảng chính
Giảng chính
Giảng chính

0984718794
0989530737
0983997079
0915060655
0988919511

- Tên môn học: Văn hoá doanh nghiệp.
- Mã môn học: CCU0246
- Số tín chỉ : 2 TC
- Môn học + Bắt buộc
+ Lựa chọn
- Các môn học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Lê Nin 2, Kinh tế vĩ
mô, Kinh tế vi mô, Quản trị học.
- Giờ tin chỉ đối với các hoạt động

: 45 tiết.

+ Nghe giảng lý thuyết: 24 tiết.
+ Thảo luận: 6 tiết.
+ Tự học: 15 tiết.
- Địa chỉ bộ môn phụ trách môn học: Phòng 205 – Nhà xe.
3. Mục tiêu của môn học.
Sau khi học môn học, người học cần đạt được các mục tiêu sau:
- Về kiến thức.
Nắm được những kiến thức cơ bản về văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh,
cùng với các môn học khác thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh người học không những
nắm được các kiến thức chuyên sâu mà còn nắm được kiến thức rộng của ngành học.
8


- Về kỹ năng.
Có được các kỹ năng cần thiết để ứng xử có văn hoá trong giao tiếp, trong hoạt động
chuyên môn, góp sức xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp và giữ gìn bản sắc
văn hoá dân tộc.
- Về thái độ người học.
Yêu thích ngành học sinh viên đang theo học, nâng cao trách nhiệm trong phát triển
văn hoá kinh doanh và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
4. Tóm tắt nội dung môn học.
Văn hoá doanh nghiệp là môn học thuộc phần kiến thức ngành và bổ trợ trong hệ
thống kiến thức đào tạo Hệ liên thông đại học của các chuyên ngành thuộc ngành Quản
trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp của Học viện Tài chính.
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hoá doanh nghiệp như
khái niệm văn hoá doanh nghiệp, sự hình thành văn hoá doanh nghiệp, các dạng văn hóa
doanh nghiệp, văn hoá trong các hoạt động của doanh nghiệp, đạo đức trong kinh doanh
và những vấn đề cơ bản về văn hóa doanh nhân.
5. Nội dung chi tiết môn học.
Chương 1: Tổng quan về văn hoá, doanh nghiệp
(Lý thuyết: 4 tiết, Thảo luận: 1 tiết, Tự học: 2 tiết)
1.1. Văn hoá và văn hoá doanh nghiệp.
1.1.1. Khái quát về văn hoá.
1.1.2. Văn hoá doanh nghiệp.
1.2. Sự hình thành văn hoá doanh nghiệp.
1.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hoá doanh nghiệp.
1.2.2. Các giai đoạn hình thành văn hoá doanh nghiệp.
1.3. Sự thay đổi văn hoá doanh nghiệp.
1.3.1. Quá trình thay đổi văn hoá doanh nghiệp.
1.3.2. Một số cách thức thay đổi văn hóa doanh nghiệp.
Chương 2. Các dạng văn hoá doanh nghiệp
(Lý thuyết: 6 tiết, Thảo luận: 1 tiết, Tự học: 4 tiết)
9


2.1. Các biểu hiện văn hoá doanh nghiệp.
2.1.1. Các biểu hiện trực quan.
2.1.2. Biểu hiện phi trực quan.
2.2. Phân loại văn hoá doanh nghiệp của các nhà nghiên cứu.
2.2.1. Phân loại văn hoá doanh nghiệp của Harrison và Handy.
2.2.2. Phân loại văn hoá doanh nghiệp của Deal và Kennedy
2.2.3. Phân loại văn hoá doanh nghiệp của Quinn và McGrath
2.2.4. Phân loại văn hoá doanh nghiệp của SCholz
2.2.5. Phân loại văn hoá doanh nghiệp của Daft
2.2.6. Phân loại văn hoá doanh nghiệp của Sethia và klinow
2.3. Nhận dạng văn hóadoanh nghiệp.
2.3.1. Theo sự phân cấp quyền lực.
2.3.2. Theo cơ cấu và định hướng về con người và nhiệm vụ
2.3.3. Theo mối quan tâm tới con người và thành tích
2.3.4. Theo vai trò của nhà lãnh đạo.
Chương 3: Văn hoá doanh nhân
(Lý thuyết : 4 tiết, Thảo luận : 1 tiết, Tự học : 2 tiết)
3.1. Doanh nhân và văn hoá doanh nhân
3.1.1. Doanh nhân.
3.1.2. Văn hoá doanh nhân.
3.2. Những vấn đề cơ bản về văn hoá doanh nhân.
3.2.1. Các bộ phận cấu thành văn hoá doanh nhân.
3.2.2. Những yếu tố tác động đến văn hoá doanh nhân
3.2.3. Mối quan hệ giữa văn hoá doanh nhân và văn hoá doanh nghiệp.
3.3. Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hoá doanh nhân.
3.3.1 Tiêu chuẩn về đạo đức.
3.3.2. Tiêu chuẩn về sức khoẻ.
3.3.3. Tiêu chuẩn về trình độ năng lực.
3.3.4. Tiêu chuẩn về phong cách.
10


3.3.5 Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội.
Chương 4: Đạo đức kinh doanh
(Lý thuyết : 4 tiết, Thảo luận : 1 tiết, Tự học : 3 tiết)
4.1. Đạo đức và đạo đức kinh doanh.
4.1.1. Khái niệm đạo đức.
4.1.2. Khái niệm đạo đức kinh doanh.
4.1.3. Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.
4.1.4. Vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp.
4.2. Biểu hiện của đạo đức kinh doanh.
4.2.1. Trong các chức năng của doanh nghiệp.
4.2.2. Trong quan hệ với các đối tượng hữu quan.
4.3. Xây dựng đạo đức kinh doanh.
4.3.1. Phân tích hành vi đạo đức.
4.3.2. Xây dựng đạo đức kinh doanh.
4.4. Một số tình huống đạo đức kinh doanh điển hình.
4.4.1. Quan hệ với người lao động.
4.4.2. Quan hệ với đối tượng bên ngoài.
Chương 5: Văn hoá trong các hoạt động doanh nghiệp.
(Lý thuyết : 6 tiết, Thảo luận : 2 tiết, Tự học : 4 tiết)
5.1. Văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp.
5.1.1. Vai trò và biểu hiện của văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp.
5.1.2. Tác động của văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp.
5.2. Văn hoá trong xây dựng và phát triển thương hiệu.
5.2.1. Văn hoá – chiều sâu của thương hiệu.
5.2.2. Văn hoá Công ty và thương hiệu.
5.2.3. Một số khía cạnh văn hoá cần lưu ý trong xây dựng các thành tố thương hiệu.
5.3. Văn hoá trong hoạt động Marketing.
5.3.1. Văn hoá trong lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường.
5.3.2. Văn hoá trong các quyết định vể sản phẩm.
11


5.3.3. Văn hoá trong các quyết định truyền thông Marketing.
5.4. Văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng.
5.4.1. Quan niệm đàm phán và thương lượng trong hoạt động kinh doanh.
5.4.2. Biểu hiện của văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng.
5.4.3. Tác động của văn hoá ứng xử đến đàm phán và thương lượng.
5.4.4. Những điều cần tránh trong đàm phán và thương lượng.
5.5. Văn hoá trong định hướng với khách hàng.
5.5.1. Ảnh hưởng của văn hoá tới quyết định mua hàng của khách hàng.
5.5.2. Xây dựng phong cách văn hoá doanh nghiệp định hướng vào khách hàng.
5.5.3. Phát triển môi trường văn hoá đặt khách hàng lên trên hết.
6. Tài liệu học tập.
- Tài liệu bắt buộc.
PGS.TS. Đỗ Phi Hoài – Giáo trình Văn hoá doanh nghiệp – Học viện Tài chính –
NXB Tài chính 2011.
- Tài liệu tham khảo.
+ TS. Nguyễn Mạnh Quân – Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh
nghiệp – NXB Lao động – xã hội – 2004.
+ Học viện Tài chính - Quản trị doanh nghiệp hiện đại – NXB Tài chính – 2006.
+ Trương Quang Niệm, Hoàng Văn Thành – Tâm lý học quản trị kinh doanh – NXB
Đại học Quốc gia Hà nội – 2001.
+ Các báo, tạp chí.
7. Hình thức tổ chức dạy học.
Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Thảo
Tự học
thuyết luận
4
1
2
6
1
4
4
1
2
4
1
3
6
2
4

Nội dung
Chương 1: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp
Chương 2: Các dạnh văn hoá doanh nghiệp
Chương 3: Văn hoá doanh nhân
Chương 4: Đạo đức kinh doanh
Chương 5: Văn hoá trong các hoạt động doanh nghiệp
12

Tổng
số
7
11
7
8
12


Tổng số
24
6
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên.

15

45

Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên.
- Dự lớp đầy đủ, đúng giờ.
- Đọc các tài liệu hướng dẫn.
- Thực hiện các bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị trước các nội dung, tham gia thảo luận đầy đủ và tích cực.
- Hoàn thành các bài kiểm tra, thi theo quy định.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học.
9.1. Kiểm tra- đánh giá thường xuyên: Đánh giá khả năng thiết thu bài, hiểu bài của
sinh viên.
Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, trắc nghiệm, làm bài tập.
9.2. Kiểm tra- đánh giá định kỳ: Đánh giá mức độ hiểu, khả năng liên hệ và vận dụng
kiến thức, kỹ năng có liên quan.
- Tham gia học tập trên lớp: Tinh thần học tập, chuẩn bị bài và tham gia thảo luận.
Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm, chấm bài chuẩn bị thảo luận,
cho điểm các lần tham gia thảo luận.
- Đánh giá phần tự học, tự nghiên cứu: Chấm điểm các nội dung, các bài tập đã
chuẩn bị của sinh viên.
- Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ: Tự luận, trắc nghiệm.
- Kiểm tra- đánh giá cuối ký: Vấn đáp, Tự luận, trắc nghiệm.
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập.
- Số lượng bài tập được giao hoàn thành.
- Thời gian hoàn thành các bài tập theo quy định.
- Mức độ đúng / sai.
- Mức độ phối hợp nhóm (đối với các bài tập nhóm).
Ý kiến của lãnh đạo Học viện

Trưởng bộ môn

13


Đỗ Công Nông

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC

Học viện Tài chính
Khoa: Quản trị kinh doanh

Bộ môn: Quản trị kinh doanh

1. Thông tin giảng viên

ST

Họ và tên

Năm Học hàm,
14

Nơi tốt

Chuyên

Điện thoại


T

sinh

học vị

nghiệp

môn

1

Đỗ Công Nông

1959 Thạc sỹ

HVTC

Kinh tế

0912608625

2

Nguyễn XuânĐiền

1974 Tiến sỹ

HVTC

Kinh tế

0986791888

3

Trần Tuấn Anh

1987

Thạc sỹ

HVTC

Kinh tế

0988919511

4

Võ Thị Vân Khánh

1979

Tiến sỹ

HVTC

Kinh tế

0983997079

2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Quản trị học
- Mã môn học: FMA0165
- Số tín chỉ: 4
- Môn học: + Bắt buộc

X

+ Lựa chọn
- Các môn học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2, Kinh tế Vĩ
mô, Kinh tế vi mô, Nguyên lý thống kê.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 75 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 41 tiết
+ Thảo luận và bài tập trên lớp: 10 tiết
+ Tự học: 24 tiết
- Địa chỉ khoa và bộ môn: Phòng 205 Nhà xe
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản về quản trị các tổ chức, có cơ sở để
nắm được các kiến thức chuyên sâu của các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh
doanh.
- Kỹ năng: Hình thành các kỹ năng cơ bản về quản trị phục vụ công tác chuyên môn và
phát triển nghề nghiệp.
- Mục tiêu thái độ: Yêu thích môn học và chuyên ngành đào tạo.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Quản trị học là môn học thuộc phần kiến thức cơ sở ngành trong hệ thống kiến thức
đào tạo Hệ liên thông đại học các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh của
Học viện Tài chính. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị
các tổ chức như bản chất, vai trò, chức năng của quản trị, các nhà quản trị trong các tổ
chức và sự phát triển của quản trị; quyết định và thông tin trong quản trị, các nguyên tắc
15


trong quản trị; đi sâu nghiên cứu các chức năng chủ yếu của quản trị như hoạch định, tổ
chức, lãnh đạo, kiểm tra và việc vận dụng các chức năng vào quản trị các tổ chức.
5. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
(Lý thuyết: 7 tiết, Thảo luận 1 tiết, Tự học: 3 tiết)
1.1.

Thực chất và vai trò của quản trị

1.1.1 Thực chất quản trị
1.1.2 Vai trò của quản trị
1.2

Những chức năng chủ yếu của quản trị
1.2.1 Chức năng hoạch định
1.2.2 Chức năng tổ chức
1.2.3 Chức năng lãnh đạo
1.2.4 Chức năng kiểm tra

1.3

Nhà quản trị, vai trò, nhiệm vụ của nhà quản trị trong tổ chức
1.3.1 Nhà quản trị
1.3.2 Kỹ năng quản trị
1.3.3 Vai trò của nhà quản trị
1.3.4. Nhiệm vụ của nhà quản trị

1.4. Sự phát triển của tư tưởng quản trị.
Chương 2. VẬN DỤNG QUY LUẬT VÀ CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ
(Lý thuyết: 6 tiết, Thảo luận:1 tiết, Tự học: 4 tiết)
2.1 Vận dụng các quy luật trong quản trị
2.1.1 Khái niệm và đặc điểm của quy luật
2.1.2 Cơ chế sử dụng các quy luật
2.1.3 Một số quy luật cần vận dụng trong quản trị
2.2 Các nguyên tắc trong quản trị
2.2.1 Khái niệm và vị trí của các nguyên tắc
2.2.2 Căn cứ hình thành nguyên tắc
2.2.3 Các nguyên tắc quản trị cơ bản
2.3. Vận dụng các nguyên tắc trong quản trị
Chương 3. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ
16


(Lý thuyết: 6 tiết, Thảo luận: 1 tiết, Tự học: 4 tiết)
3.1. Thông tin quản trị
3.1.1 Khái niệm và vai trò của thông tin quản trị
3.1.2 Phương pháp thu thập và xử lý thông tin
3.1.3 Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin quản trị
3.2

Quyết định quản trị

3.2.1 Quyết định và các loại quyết định
3.2.2 Đặc điểm và yêu cầu đối với quyết định quản trị
3.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đưa ra quyết định quản trị
3.2.4 Quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định quản trị
3.2.5 Phương pháp ra quyết định quản trị
Chương 4. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH
(Lý thuyết: 5 tiết; Thảo luận: 1 tiết, Tự học: 3 tiết)
4.1

Khái quát về hoạch định

4.1.1 Khái niệm hoạch định
4.1.2. Phân loại hoạch định
4.1.3 Vai trò của hoạch định
4.1.4 Một số vấn đề cần lưu ý khi tiến hành hoạch định
4.2

Xác định mục tiêu trong hoạch định

4.2.1 Khái niệm và phân loại mục tiêu
4.2.2 Vai trò của mục tiêu trong hoạch định
4.2.3

Các yêu cầu khi xác định mục tiêu

4.3 Hoạch định chiến lược
4.3.1

Chiến lược và sự cần thiết phải hoạch định chiến lược

4.3.2

Các cấp chiến lược

4.3.3

Quá trình hoạch định chiến lược

4.4. Hoạch định tác nghiệp
4.1.1 Vai trò của hoạch định tác nghiệp trong tổ chức
4.1.2 Nội dung của hoạch định tác nghiệp
Chương 5. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC
17


(Lý thuyết: 6 tiết, Thảo luận: 2 tiết, Tự học: 3 tiết)
5.1 Tổ chức và cơ cấu tổ chức
5.1.1

Khái niệm

5.1.2

Các thuộc tính của cơ cấu tổ chức

5.2 Thiết kế cơ cấu tổ chức
5.2.1

Yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức và nguyên tắc tổ chức

5.2.2

Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức

5.2.3

Quá trình thiết kế cơ cấu tổ chức

5.3 Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị
5.3.1

Cơ cấu tổ chức đơn giản

5.3.2

Mô hình chức năng

5.3.3

Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm

5.3.4

Cơ cấu tổ chức theo khách hàng

5.3.5

Cơ cấu tổ chức theo vùng địa lý

5.3.6

Cơ cấu ma trận
Chương 6. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO
(Lý thuyết: 6 tiết, Thảo luận: 2 tiết Tự học: 4 tiết)

6.1 Khái quát về lãnh đạo
6.1.1 Khái niệm
6.1.2 Kỹ năng lãnh đạo
6.1.3 Nội dung lãnh đạo
6.2. Một số lý thuyết về động cơ thúc đẩy
6.3. Các phương pháp lãnh đạo
6.3.1 Khái niệm phương pháp lãnh đạo
6.3.2 Các phương pháp lãnh đạo thường sử dụng
6.4. Nhóm và lãnh đạo theo nhóm
6.4.1 Nhóm và tính khách quan của sự hình thành nhóm
6.4.2 Đặc điểm thường gặp của nhóm
6.4.3 Lãnh đạo theo nhóm
Chương 7. CHỨC NĂNG KIỂM TRA
18


(Lý thuyết: 5 tiết, Thảo luận: 2 tiết, Tự học: 3 tiết)
7.1 Khái niệm và vai trò của kiểm tra
7.1.1

Khái niệm kiểm tra

7.1.2

Vai trò của kiểm tra

7.2 Các nguyên tắc kiểm tra và yêu cầu đối với hệ thống kiểm tra
7.2.1

Các nguyên tắc kiểm tra

7.2.2

Những yêu cầu đối với hệ thống kiểm tra

7.3 Quá trình kiểm tra

7.3.1 Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn
7.3.2 Đo lường và đánh giá sự thực hiện
7.3.3 Điều chỉnh các hoạt động
7.4. Các loại hình kiểm tra và các hoạt động kiểm tra chủ yếu
7.4.1 Các loại hình kiểm tra
7.4.2 Các hoạt động kiểm tra chủ yếu
6. Tài liệu học tập:
- Tài liệu học tập bắt buộc:
+ TS. Nguyễn Xuân Điền- Giáo trình Quản trị học- NXB Tài chính, 2014
+ Đoàn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Quản trị học, Nxb Tài
chính, 2002
- Sách và tài liệu tham khảo:
+ Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng, Quản trị học, Nxb Thống kê, 1999
+ Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị học, Nxb Lao động- Xã
hội, 2006
+ Nguyễn Hải Sản, Quản trị học, Nxb Thống kê, 2000
+ Phạm Thế Tri, Quản trị học, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2007
+ James Donnelly JR, James L.Gibson, John M.Vancevich- Quản trị học căn bản
– biên dịch TS. Vũ Trọng Hùng, Nhà xuất bản Thống kê, 2000
7. Hình thức tổ chức dạy học
Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
19

Tự học, tự

Tổng


Lý thuyết

Bài tập

nghiên cứu

Thảo luận
Chương 1:Tổng quan về quản trị

7

1

3

11

Chương 2: Vận dụng quy luật và
cá nguyên tắc trong quản trị

6

1

4

11

Chương 3: Thông tin và quyết
định trong quản trị

6

1

4

11

Chương 4: Chức năng hoạch
định

5

1

3

9

Chương 5: Chức năng tổ chức

6

2

3

11

Chương 6: Chức năng lãnh đạo

6

2

4

12

Chương 7: Chức năng kiểm tra

5

2

3

10

Tổng số
41
10
24
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

75

Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên.
- Dự lớp đầy đủ, đúng giờ.
- Đọc các tài liệu hướng dẫn.
- Thực hiện các bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị trước các nội dung, tham gia thảo luận đầy đủ và tích cực.
- Hoàn thành các bài kiểm tra, thi theo quy định.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập môn học.
9.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Đánh giá khả năng tiếp thu bài, hiểu bài của
sinh viên.
Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, trắc nghiệm.
9.2. Kiểm tra- đánh giá định kỳ: Đánh giá mức độ hiểu, khả năng liên hệ và vận dụng
kiến thức, những kỹ năng có liên quan.
- Tham gia học tập trên lớp: tinh thần học tập, chuẩn bị bài và tham gia thảo luận.
Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, trắc nghiệm, chấm bài chuẩn bị thảo luận, cho điểm các
lần tham gia thảo luận.
- Đánh giá phần tự học, tự nghiên cứu: chấm điểm các nội dung, các bài tập đã chuẩn
bị của sinh viên.
20


- Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ: Tự luận, trắc nghiệm.
- Kiểm tra- đánh giá cuối kỳ: Vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm.
9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
-

Số lượng bài tập được giao hoàn thành

-

Thời gian hoàn thành các bài tập theo quy định

-

Mức độ đúng sai

-

Khả năng phối hợp (các bài tập nhóm)
Ý kiến của lãnh đạo Học viện

Trưởng bộ môn

Đỗ Công Nông

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Học Viện Tài chính
Khoa Quản trị kinh doanh

Bộ môn : Quản trị kinh doanh

1. Thông tin về giảng viên

STT

Họ và tên

Năm
sinh

Học
hàm,

Nơi tốt
nghiệp
21

Chuyê
n môn

Giảng
viên

Điện thoại
cá nhân


1

Đỗ Công Nông

1959

học vị
Thạc sỹ

2

Đặng Thị Tuyết

1965

Thạc sỹ

HVTC

Kinh tế

3

Đào Thị Hương

1989

Thạc sỹ

ĐHKTQ
D

Kinh tế

HVTC

Kinh tế

Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính

0912608625
0984718794
09833368099

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học : Quản trị chiến lược
- Mã môn học : SMA0161
- Số tín chỉ : 02
- Môn học : - Bắt buộc: X
- Lựa chọn:
- Các môn học trước : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin 2, kinh tế
vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị học.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động : 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết : 26 tiết
+ Thảo luận : 4 tiết
+ Tự học : 15 tiết
- Địa chỉ khoa, bộ môn: Văn phòng Bộ môn QTKD – HVTC- P205 nhà xe.
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về nguyên lý quản trị chiến
lược và vận dụng chiến lược vào các doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam.
- Kỹ năng: Giúp cho sinh viên có được những kỹ năng cơ bản về lập kế hoạch chiến lược,
tổ chức thực hiện chiến lược, kiểm tra và đánh giá chiến lược.
- Thái độ, chuyên cần: Yêu thích ngành học, môn học
4. Tóm tắt nội dung môn học
Quản trị chiến lược là môn học bắt buộc thuộc phần kiến thức ngành trong hệ
thống kiến thức đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh trong
chương trình đào tạo của Hệ liên thông đại học. Môn học trang bị những kiến thức cơ
bản về quản trị chiến lược như khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược, các cấp
chiến lược, vai trò của quản trị chiến lược, quá trình quản trị chiến lược; phân tích
môi trường kinh doanh và đánh giá môi trường nội bộ doanh nghiệp; sử dụng các
công cụ trong phân tích và lựa chọn chiến lược; các loại chiến lược sử dụng trong
doanh nghiệp; triển khai thực hiện và đánh giá chiến lược.
5. Nội dung chi tiết môn học

1.1.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
(Lý thuyết: 4 tiết, Tự học: 2 tiết)
Chiến lược và các cấp chiến lược
1.1.1. Chiến lược
22


1.1.2. Đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh
1.1.3. Các cấp chiến lược

Quản trị chiến lược
1.2.1. Khái niệm quản trị chiến lược
1.2.2. Ý nghĩa của quản trị chiến lược
1.3.
Quá trình quản trị chiến lược
1.3.1. Các mô hình quản trị chiến lược
1.3.2. Các giai đoạn của quản trị chiến lược
1.4. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
1.4.1. Xác định nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.4.2. Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
1.5. Sự ra đời và phát triển của quản trị chiến lược
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
(Lý thuyết: 6 tiết, Thảo luận: 1 tiết, Tự học: 4 tiết)
2.1. Môi trường kinh doanh
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm môi trường kinh doanh
2.1.2. Phân loại môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
2.2. Phân tích môi trường kinh doanh
2.2.1. Phân tích môi trường kinh doanh vĩ mô
2.2.2. Môi trường kinh doanh đặc thù (môi trường ngành)
2.2.3. Phân tích đánh giá môi trường nội bộ doanh nghiệp
2.2.4. Phương pháp phân tích và dự báo môi trường kinh doanh
2.3. Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ
2.3.1. Đánh giá thứ tự ưu tiên các cơ hội và nguy cơ
2.3.2. Phân tích SWOT – hình thành các ý tưởng chiến lược trên cơ sở mạnh, yếu, cơ
hội và nguy cơ.
CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC CẤP DOANH NGHIỆP
(Lý thuyết: 6 tiết, Thảo luận: 2 tiết, Tự học: 4 tiết)
3.1. Chiến lược tăng trưởng
3.1.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung
3.1.2. Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập
3.1.3. Chiến lược tăng trưởng bằng con đường đa dạng hoá
3.1.4. Chiến lược tăng trưởng qua liên doanh liên kết
3.2. Chiến lược ổn định
3.3. Chiến lược cắt giảm
3.3.1. Cắt giảm chi phí
3.3.2. Thu lại vốn đầu tư
3.3.3. Chiến lược giải thể
3.4. Các mô hình phân tích và lựa chọn chiến lược
3.4.1. Các mô hình phân tích danh mục đầu tư
3.4.2. Ma trận chiến lược chính
CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH VÀ
CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG
1.2.

23


(Lý thuyết: 6 tiết, Thảo luận: 1 tiết, Tự học: 3 tiết)
4.1. Chiến lược cấp kinh doanh
4.1.1. Cơ sở của chiến lược cấp kinh doanh
4.1.2. Xây dựng lợi thế cạnh tranh
4.1.3. Các chiến lược cạnh tranh tổng quát
4.1.4. Các chiến lược cạnh tranh kết hợp
4.1.5. Chiến lược theo vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp
4.1.6. Chiến lược phù hợp chu kỳ sống của ngành kinh doanh
4.2. Chiến lược chức năng
4.2.1. Chiến lược sản xuất
4.2.2. Chiến lược tài chính
4.2.3. Chiến lược nguồn nhân lực
4.2.4. Chiến lược marketing
CHƯƠNG 5: THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC
(Lý thuyết: 4 tiết, Tự học: 2 tiết)
5.1. Lựa chọn chiến lược kinh doanh
5.1.1. Căn cứ lựa chọn chiến lược
5.1.2.Các phương pháp đánh giá chiến lược
5.1.3. Yêu cầu khi lựa chọn chiến lược
5.1.4. Các mô hình lựa chọn chiến lược kinh doanh
5.2. Thực hiện chiến lược
5.2.1. Thực chất và vai trò của tổ chức thực hiện chiến lược
5.2.2. Yêu cầu trong tổ chức thực hiện chiến lược
5.2.3. Triển khai thực hiện chiến lược
5.3. Hệ thống chính sách và kế hoạch hoạt động
5.3.1. Hệ thống chính sách hỗ trợ
5.3.2. Kế hoạch hoạt động
5.4. Kiểm tra và đánh giá chiến lược
5.4.1. Mục đích và các tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá chiến lược
5.4.2. Các hình thức kiểm tra, đánh giá chiến lược
5.4.3. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược
6. Tài liệu học tập:
- Tài liệu bắt buộc :
+ TS. Nguyễn Xuân Điền, Ths Đặng Thị Tuyết, Giáo trình Quản trị chiến lược –
NXB Tài chính – 20015.
+ PGS.TS Lê Văn Tâm, Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Thống kê – 2000.
- Tài liệu tham khảo :
+ GS.TS. Nguyễn Thành Độ - TS. Nguyễn Ngọc Huyền ( chủ biên ) giáo trình chiến
lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, NXB Lao động – Xã hội – 2002.
+ PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp, Thạc sỹ Phạm Văn Liên : Chiến lược và chính
sách kinh doanh, NXB Thống Kê – 1998.
+ Đào Công Bình – Minh Đức ( biên dịch ) : Triển khai chiến lược kinh doanh,
NXB Trẻ - 2003.
24


+ Michael E. Porer. Lợi thế cạnh tranh (Người dịch : Nguyễn Phúc Hoàng). NXB
Trẻ 2009.
7. Hình thức tổ chức dạy học.

Nội dung
Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược
Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh của
doanh nghiệp
Chương 3: Chiến lược cấp doanh nghiệp
Chương 4: Chiến lược cấp kinh doanh và chiến
lược chức năng
Chương 5: Thực hiện và đánh giá chiến lược
Tổng số

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
Tự học,

Thảo luận tự nghiên
cứu
thuyết
4
2

Tổng

6
6
6

1
2
1

4
4
3

11
12
10

4
26

4

2
15

6
45

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

- Dự lớp đầy đủ, đi học đúng giờ.
- Đọc các tài liệu hướng dẫn.
- Thực hiện các bài tập tình huống theo yêu cầu.
- Chuẩn bị trước các nội dung và tham gia thảo luận.
- Hoàn thành các bài kiểm tra, thi theo quy định.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Đánh giá khả năng tiếp thu bài, hiểu bài của
người học.
Hình thức kiểm tra: vấn đáp, trắc nghiệm trong từng tiết học
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ:
- Tham gia học tập trên lớp : Đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực tham gia
thảo luận bằng hình thức kiểm tra vấn đáp, chấm các bài chuẩn bị thảo luận, bài
tập nhóm.
- Phần tự học, tự nghiên cứu: Hoàn thành tốt nội dung môn học do giảng viên giao
cho cá nhân theo từng chương. Đánh giá thông qua chấm các phần chuẩn bị của
sinh viên.
- Kiểm tra – đánh giá giữa kì: tự luận, trắc nghiệm khách quan
- Kiểm tra – đánh giá cuối kì: tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
- Số lượng hoàn thành các bài tập được giao
- Thời gian hoàn thành
- Mức độ đúng sai của các bài tập đã chuẩn bị
- Mức độ phối hợp (Đối với các bài tập nhóm )
25

6


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×