Tải bản đầy đủ

Bài tập tiếng anh Lưu Hoằng Trí 6

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO
Tổng biền tập ĐINH VĂN VANG

Chịu trách nhiệm nội dung và bản quyền:
Nhà sách HỔNG ÂN

Biên tập nội dung:
HỐ MINH HẰNG
Trình bày bìa:
PHẠM VIỆT QUANG

Mã số: 02.02. 788/1181-PT2012

__ _

B À I T Ậ P T ĨẾ N G ANH 6 - KHÔNG Đ Á P Á N
In 2.00(1 cuô'n, khổ 16 X 24em tại Công ti cổ phần Văn hóa Văn Lang - Tp. HCM.
Đăng kí kế hoạch xuất bản số; 78 - 2012/CXB/788-43/ĐHSP ngày 13/01/2012.
Q0XB số: 880/QĐ-ĐHSP ngày 29/6/2012.
In xong vâ nộp lưu chiểu quý III năm 2012.GREETINGS

UNIT 1:
A.

Hello

I)-Sắp xếp các chữ cái sau để tạo thành từ có nghĩa.
1. mane
______________
5. ssim
.
______
2 . ohell
______________
6 . ih
_________________
3. nife
__________ ____ 7. dan
__________ _______
4. shtank
_______ ______
8 . uyo
- ______
.
_
II)-Điền vào chỗ trống vói dạng đúng của động từ “to be” (am , is, are).
1. We
fine.
4.
I
Lan.
2. H ow ___________ Minh?
5.
______
you Minh?
3. My nam e___________ Lan.
6.

How
you, Minh?
III)-Viết lại các câu sau, dùng dạng viết tắt của chủ từ và động từ “to be”.
1. I am fine, thanks.
_____________________
2.

We are Nam and Lan.

3. He is fifteen years old.
4. My name is Minh.
5. She is Miss Hoa.

_____________

_

_________________________ _______
______________ ______________ _
_________ ____________________

IV)-Sắp xếp các câu sau thành bài hội thoại hợp lí.
1. Hi, Lan. I’m fíne, thanks. And you?
2. Goodbye.
3. I’m very well, thank you. Goodbye.
4.

Hello, Thu. How are you?

Trả lời: ......................................... ............... ............................... ......... ..........
V)-Hoàn tấ t các bài hội thoái sau.
A. Lan:
Hi, (!)_____ _____

Hoa:
Lan:
Hoa:
Lan:
B. Linh:
Hoa:

Link:Hello, (2)___________ '
(3)
_______
are you?
(4)__________ _ fine, thank (5)_________(6 )
Very well, (7)
_________ __ .

_____ _ you?

( l )__________ _ , Hoa. (2 )_____________ are you?
Oh, (3)_________
, Linh. I’m (4)
, thank you.
(5)
you?
I’m fine, ( 6 )_______
'________.


B. Good morning
I)-Sắp xếp các chữ cái sau để tạo thành từ có nghĩa.
1. ngimnor
-______
5. nafnooter
2 . ghint
___________
6 . eby
3. boodgey
_________
7. Mmo
__ _____ _ _
8 . lendrich
4. ngevine
II)-Điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ thích họp.
1. ___________ morning.
5. How
______ name’s Nam; 6 . I
2. Hi.
3. Fine,
______ .
7. What is
4.
am eleven.
8 . How
III)-Sắp xếp các câu sau thành bài hội thoại hợp lí.
A/
1. Fine, thanks. Goodbye.
2. I’m fíne, thank you. And how are you?
3. Good morning, Lan. How are you?
4. Goodbye, Miss Hoa.
5 . Good morning, Miss Hoa.

______ are you?
twelve.
_____ name?
you?

Trả lờ i: ................. .......... ........— ........ . . . . .............................. ....................
B/
1. How are you?
2. I’m fine, thanks. And you?
3. Bye.
4. Good afternoon, Mai'.
5. Good afternoon, Minh.
6 . Not bad, thanks.
7. Goodbye.

Trả lờ i: ............................................ ....................... ............... ............. ......
IV)-Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
1. tw elve/a m / 1.
2 . name/ is/ what/ your?

______ _____
__
__
__________ ___________ _
_____
3. thank/ fine/you.
_____________________
___
______ ______________ ______ •
4. are/you/how ?
5. old/ how/ you/ are?
_
_________________________
6 . Lan/ is/ name/ my.
___
__

_________
7. am/ M inh/1.
_
_____________
8 . eleven/ 1/ years/ am/ o l d . __________ _____ ■ _______ _____ _
V)-Dùng các câu trong khung để trả lời các câu sau.
My name *s Ba.
Hi.
Hi, Lan. Vm Thu.

Good night, Mom.
Good morning, Minh.
I am eleven.

I am fine, thank you.
Good afternoon,, children.
' Goodbye.


1. Good morning, Mai.
2. Bye!
3 . How are you?
4. Hi!
5 . What’s your name?
6 I’m Lan. And you?
7. How old are you?
8 . Good night, Thu.
9. Good afternoon. Miss Hong.

c. How old are you?
I)-Viết lại các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lởn.
sixteen
nineteen

fourteen
five

twenty
eleven

1. _ _ _ _ _ _ _ _ 2. _ _ _ _ _ _
5.
6 , _________ _
9 ._________ ___ 10.

ten
thirteen

seven
four

twelve
seventeen

___ _
3.
1r_ _ _ _ _ _
11.

4.
8 . ____________ _
12.

II)-Sắp xếp các chữ cái sauđể tạo thành từ chỉ số.
1. reentith
______________
5. gheit
2 . nywett
.
______
6 . net
3. ruof
____________ 7. vife
4. neenteni
_________ 2
8 . eno

___________ '
______________
,
_____ ________

HI)-Hãy giói thiệu tên và tuổi theo các từ gọi ý.
Ví dụ: Lan/ 10. —>My name is Lan. I ’m ten.
1. L o an /14.
2. Mai/ 12.
3. B a /14.

~
'

.. .

4. Minh/ 8 .
5. L in h /15.

r


_IV)-Hoàn tất các bài hội thoại sau.
Ba:
Hello, I’m (1)______
Nam: Hi. My (2)_________
Nam. (3)______ ______ is Toan.
Toan: Hi, (4)_____ _____ . How are (5)
_____
?
Ba:
Fine, ( 6 )
And (7)_____________ ?
Toan: (8 )_ _____
_ _ _ _ _ very well, (9)_________
you.


V)-Sắp xếp các câu sau thành bài hội thoại hoàn chỉnh.
1.
2.
3.
4.
5.

Miss Hong:
Miss Hong:
Miss Hong:
Children:
Children:

How are you?
Fine, thanks.
Good morning.
Good morning, MissHong.
We’re fine, thank you. And you?

Trả lờ i: .................................. ..................................................
VI)-Sắp xếp các câu sau thành bài hội thoại hoàn chỉnh.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lan:
Lan:
Lan and Mai:
Miss Hoa:
Miss Hoa:
Miss Hoa:
Miss Hoa:
Lan:
Mai:

Good afternoon, Miss Hoa.
I’m fine, thank you. And you?
Goodbye, Miss Hoa.
Bye, children.
Oh, hi, Mai. How are you?
Fine, thanks.
Hello, children. How are you?
Miss Hoa. This is Mai.
I’m fine, thanks, Miss Hoa.

T E S T (U N IT 1)
I)-Chọn đáp án đúng cho các câu sau.
are you? - I’m fine, thank you
I. ______
D. Are
C. ỈS
A. What
B. How
2.
, my name’s Ba.
D. Hi
c. Goodbye
A. Goodnight
B. Good
eleven years old.
3. I
D. be
c. are
B. is
A. am
fine.
4. We
D. be
c. are
B. is
A. am
name is Mai.
5. Hello.
D. We
c. My
B.
I
A. Your
are you?
, Miss Hoa.
6. Good
B. afternoon - How
A. morning --How old
D. evening - How old
C. afternoon - What
.
7. She is eight
D. years
c. old years
B. years old
A. year old
.
8 . Four and eleven is
D.sixtee
B. fourteen
c. fifteen '
A. thirteen


_ is Ba.
Lan,
'
B. you
A. we
c. this
10. W hat____________your name?
A. am
B. is
D. be
c . are
11. What’s your n a m e ? -_____
A. Nam
B. It Nam.
c. Is Nam.
D. It Nam is.
12. How old are you? —_______
A. I’m fine.
B. I’m five.
G. Five years.
D. I’m five years.
13. Good morning, children.
A. Hi, teacher!
B. Good afternoon, Miss Hoa.
D. Good morning, Miss Hoa.
C.
Good night, Miss Hoa.
14. Goodbye. - ______ _______.
C. How are you?
D. Good morning.
A. Bye.
B. Hi!
15. How are you? ______
B. I am fine, thanks you.
A.
Fine, thank.
D. Fine, you thank.
c. I’m fine, thanks.

9.

n)-Điền vào chỗ trố,ng với dạng đúng của động từ “to be” (am, is, are).
1. How
you?
2. I ___________ Mai.
3. My name
________Thu.
4. T his_____ ______ Miss Hoa.
5. W e__________ _ fíne, thanks.'

6.

She________
ten.
7.
___________ you eleven?
8.
We
eleven.
9.
How old _________ you?
10. W here______
■ you from?

III)-Viết lại các câu sau, dùng dạng đầy đủ của động từ “to be”.
1.
2.
3.
4.
5.

We’re ten.
I’m fine, thanks.
Minh’s eleven.
My name’s Ba.
I’m Lan.

_______________ ;__________
______________________________ _
__________ _________ ______ _
__________________ _____________ _

IV)-Điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ thích họp.
1.
2.
3.
4.

__________ am twelve.
We
_____ fine.
H ow ______
are you?
I’m fine. __________ you?

__old are you? - I’m ten.
5. _ _ _ _ _
66. . ________
_ _ _ _ _ are you? - I’m fine.
7. Fine, thanks.________
you?
three are fourteen.
8 . Eleven ______

V)-Viết câu hỏi cho các từ gạch dưói trong các câu sau.
1. i’m fine.

2. My name’s Minh.
3. We are twelve years old.
4. Miss Hoa is not fine.
5. No, I’m not Minh. My name’s Ba.

_______________
__________
____________
______ _ _
__________


VI)-Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

name/ is/ what/ your?
my/ Hoạ/ is/ name.
am /years/tw elve/1/old.
m orning/H oa/good/Miss.
are/how /you/old?
am /fine/thanks/ 1.
am /thanks/you/I / fine/and?
Minh/ is/ old/ how?

__
_______
.
______
__________ _
__________
_______
~
_______________

VII)-Ket hợp các câu ở cột A với câu thích họp ở cột B.

1. Good morning, Lan.
2 . How are you?

3.
4.
5.
6.
7.
8.

How old are you?
What is your name?
Hi, Lan. This is Hoa.
Goodbye.
Good night, Hoa.
Good afternoon, children.

Fine, thanks.
I’m twelve.
Good afternoon, Miss Hoa.
Good night, Mom.
Goodbye.
Good morning, Mai.
g- My name’s Mai.
h. Hi, Hoa.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

. Trả lờ i: .............. ............ .............................................................. .............
VTII)-Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

How old you?
How are you.
Fine, thank.
What’s you name?
We fine, thanks.
What’s you name?
Ba are ten.
How are y o u ? - I ’m eleven.

• . _ _ _ _ _ __ _______
';
_________ ______ ______ ______
__
___________
__________________________ _______
_______________ ________
_____
______________________________ _
____ . . -_ _
-' ~
_________________ _______________IX)-Điền M ỘT từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau.
Hi, my ( 1)_____________ is Lan. (2 )_ ___________ am a pupil. I (3)________ _
in grade 6 . The name of my school (4)______
Nguyen Du. I am eleven
(5),
old. This ( 6 )
Hoa. (7)
is my friend.
And this ( 8)
Nam. (9)
_______ is in my class. We (10)
good pupils.


j
UNIT2:

A TS C H O O L

A. Come in
I)-Em nói như thê nào khi yêu cầu người khác:
1. Bước vào.
2. Ngồi xuống.
3. Đứng dậy.
4. Gấp sách lại.
5. Tạm biệt.
II)-Hoàn thành các câu sau bằng các từ được bắt đầu bằng chữ cái đã cho.
up, please.
1• s_________ _
2. Sit d
3. Come i
!
4. G__________
, children.
5. o
_______ your book,
6. c
your book.
III)-Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ “to b e” (am, is hoặc are).
1. How o ld ___ ________ y o u ? ’
2. I _____
twelve years old.
3. My name
Thanh.
4. Hello, Lan. This _ _ _ _ _ _ _ _ Thoa.
5- ______ _____ this your book?
6 - We
_____ fine, thank you.
IV)-Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại sau.
Miss Hoa: Good morning, Lan.
Lan:
G o od(l)_____ ______ , Miss Hoa.
Miss Hoa: Please (2)
down.
Lan:
(3 ) ________ you.
Miss Hoa: How (4)
you?
Lan:
I’m (5)
_, thank you.
Miss Hoa: How ( 6 )
are you*^
Lem:
I’m eleven (7)__________ old.
V)-Sắp xếp các cầu sau thành bài hội thoai hop lí.
]. Thank you, miss.
2 . Open your book.
3. Good morning, Miss Hoa.
4. How are you?
5. Yes.
6 . Good morning, Lan.
7. Come in and sit down.
8 . I’m fine, thank you, miss.
Trả lờ i: ..............................................


B. Where do you live?
Ỉ)-Điền vào chỗ trống với “What, How hoặc Where”.
do vou live?
1.
is this?
2.
old are you?
3,
do you spell it?
4.
is your name?
5,
is that?
6.
are you?
7.
II)-Điền vào chỗ trống với từ thích hợp (/«, on, down, up)
1
2
3
4
5

Stand___
HaNoi.
We live _
_ Ho Chi Minh City.
They live
C om e__ _
Nguyen Trai Street.
I live___
6 Sit
the classroom.
7. They’re
Viet
Nam.
8 . We live __________
III)-Sắp xếp các chữ cái sau để tạo thành từ chỉ đồ vật trong lóp học.
1.
2.
3.
4.

sarere
sedk
nep
darob

__ ____________
__________ _
____________ __

5. tasew satebk
6 . nicepl

7. eockl
8 . dinwow

_
_______
_______

IV)-Ket hợp các câu hỏi ở cột A với câu trả lòi thích hựp ở cột B.
: ' B : 'T

A
1.
2.
3.
4.
5.

What’s your name?
Where do you live?
Where is your school?
Where is your house?
How are you?

a.
b.
c.
d.
e.

My house is on Hong Ha Street.
Fine, thanks.
I live in Ho Chi Minh City.
I’m Thao.
It’s on Tran Phu Street.

Trả lời:
V)-Sắp xếp các câu sau thành bài hội thoại họp lí.
A/
1.
2.
3.
4.

What’s his name?
Is that your student?
He’s Nam.
Yes, that’s my student.


B/
1
2
3
4
5
6.


Where do you live?
I live on Nguyen Trai Street, Ha Noi.
What’s your name?
My name’s Minh.
How old are you?
I’m thirteen.

Trả lở i: ..................... •• •••.......... ................ .......... ......... .......... ......... ..........
VI)-Đặt câu hỏi cho các câu trả lòi sau.
1. I live on Giai Phong Street.
__________
2 . My name’s Huong.
_________________ - ;
______
3 . No, it’s not my classroom.
____
4. Yes, it’s my desk.
___________________ _
5. Fine, thanks.
______ ___________ ________ _
6 . V-I-E-T-N-A-M.
_______________ ____________
VII)-Diing các từ gợi ý để đặt câu hỏi và câu trả lòi.
1. where/ you/ live? I/ Viet Nam.
________ ________ _______
2 . where/ you/ live?/ house.

__________________ ______
3 . where/ you/ live?/ Tran Phu Street. _____________________ _
4 . where/ you/ live?/ city.
____ ■
5 . where/ you/ live?/ house.
_____
_____________ _

c. My school
I)-Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ “to be” (am, is hoặc are).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

They___________ children.
I t__________ __a desk.
That____________ my class.
.______ that your teacher?
____________ this your classroom?
My name __________
Lan. I

eleven years old.

II)-Điền vào chỗ trống với từ thích hợp.
1. ____________ old are you?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

you live?
Where _________
______
do you spell it?
I s ______ _
your desk? —No. That’s my desk.
Is ________ your classroom? - Yes, this is my classroom.
What
_____
this?
I live____________ a city.
We live
____
Hai Ba Trung Street.


III)-Điền vào chỗ trống với từ thích hơp (a hoặc an)
1.
2.

3.
4.

________ eraser
_ _ _ _ book
waste basket
________ door

5.
city
6.
evening
7. _________ ruler
8 . ________ pencil

IV)-Viết câụ hỏi cho các câu trả lời sau.
1.
2.
3.
4.

It’s a desk.
Yes, that’s my teacher.
I’m twelve years old.
Yes, this is my classroom.

_ ■_____________________
________ . : ._______
___.__ ___________
..
______________________

V)-Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh, thêm dâu câunêu cân.
an/ is/ this/ eraser.
down/ your/ book/ and/ open/ sit.
your/ bag/ is/ school/ this?
ruler/ your/ that/ is?
is/ Mr. Lam/ that/ teacher/ my.
classroom/ my/ is/ this.
your/ clock/ this/ is?
is/ my/ that/ pencil.

•___________
________________________ _
___________________ .
_______
._ _ _ _ _ _
_
,.
___________ ____________

T E S T (U N IT 2)
I)-Chọn đáp án đúng cho các câu sau.
Close
A. you
Stand
A. up
Is
A. you
4.
5.

6.
7.

8.

book.

1

B. your

c. my

D.

B. down

c. me

D. you

your classroom?

B. 1

D. that
c. we
Nguyen Luong Bang Street.
do vou live? - 1 live
D. W here-on
B. H o w -o n
c. W here-in
A. W h at- in
do you spell your name?
D. How old
B. Where
e. What
A. How
Where do they
?
D. on
B. are
c. be
A. live
u
?” “H-O-A. Hoa.”
A. What’s your name
B. How are you
C. How do you spell your name
D. How are you
Where do you live? - ________________
A. I live in city.
B. 1 live on Nguyen Trai Street.
C. I live a house.
D. 1 live on Viet Nam.


[ 9 ế Is this your classroom? —_______

__
A Yes, it.
B. No, it is.
c . No, it’s.
10. Is this your desk? - .............. ................. .
" a Yes, it’s your desk.
B. Yes, it is
c No it is.
D. Yes, it’s a desk.

II)-Điền vào chỗ

2 ~~ _
3
~~
4
5
6. ,
I I I )-Đ ỉề n v à o

1.
2
3.
4.
5.

D. Yes, it is.

trống vói “what, how hoặc where”.
old is Mai?
is that?
is this?
do you live?
is your name?
do you spell your name?

chỗ trống

vói

động từ thích hợp.

your name?
How do you________
Where ________your desk?
Please_____________ in and _____________ down.
_____________ down and __ ___________ your book.
■ _________ your book an d__ ___________ up.

IV)-Ket hợp các câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ử cột B.
A
1.
2.
3.
4;
5.
6.
7.
8.
9.
10.

What’s your name?
How do you spell it?
How old are you?
Where do you live?
Do you live in a city?
Áre you eleven years old?
Is that your teacher?
Is this your classroom?
Is this your desk?
How are you?

B
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Yes, I live in HaNoi.
No. That’s my desk.
Yes, that’s my teacher, Miss Hong.
Yes, it’s my classroom.
My name’s Minh.
Fine, thanks.
M-I-N-H.
I live on Tran Phu Street.
Twelve,
Yes, I am.

T rả lờ ì:..................... ............. .......................... ...............................
V)-Hoàn thành bài hội thoại sau bằng cách đặt câu hỏi thích họp.
Nam:
(1)
?
Linh:
My name’s Linh.
Nam:
.?
(2 )
Linh:
L-I-N-H, Linh.
?
Nam:
(3)
Linh:
Fine, thank you.
Nam:
?
(4)
Linh:
I’m eleven years old.
Nam:
Oh, I’m eleven years old. (5)


Linh:
Nam:
Link:

1 live on Tran Binh Trong Street.
(6 )
Yes, this is my school.

VI)-Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
1. live/ in/ citv/vou/ a.
2 . that/ classroom/ is/ vour?
3 live/ dò/ where/ vou?
4. on/Nguven Trai Streeư liv e/1
5. thaư teacher/v o u r/is?
6 . is/ mv/ this/ school.
7. teacher/ aI Mr. Hoang/ is.
8 . name/ how/ vour/ vou/ do/ spell?

_

7

------ -VII)-Viết câu hỏi cho các câu trả lòi sau.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

I live in Ho Chi Minh City.
Yes. it’s mv desk.
Mv name’s Minh.
M-l-N-H.
ỉ live on Ouaníĩ Trune Street.
Fine, thanks.
No. it’s not mv desk.
I’m eleven vears old.

?
?
?
?
9
?
?
?

VIII)-Trả lời các câu hỏi sau, dùng từ gợi ý trong ngoặc.
1.
7
3.
4.
5.
6.

How old are vou? (1 n
Where do vou live? (Hai Ba Truns Street)
What’s this? (school bag)
What is that? (board)
Is this vour pencil? (YesV
Is that vour eraser? (No)

IX)-Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau.
1. I live in Nguven Trai Street.
That are mv classroom.
3. I live in citv.
4. What do vou live?
5 Where do vou spell vour name?
6 . Yes. it’s I desk.
7. That is a eraser.
8 . It’s an waste basket.
X)-Điền MỘT từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau.
Hello. My (1)
________ is Minh. I’m (2)________ student. I am
eleven (3)
old. I (4)_________ ___ on Nguyen Trai Street, Ha Noi. Ha
Noi (5)______ a big city (6 )
______ Viet Nam. This is my school, and
(7)____________ is my class. Where do you ( 8 ) .
?


A T HOME

UNIT 3:
|H r

My house

I)-Sắp xếp các chữ cái sau để tạo thành
1. senolelevit _____________
2 . marraich
_______________
3. chuco
______________
4. roseto
_
5. nopteehel
__________■

từ chỉ vật dụng trong phòng khách.
6 . palm
___________
7 . labet
8 . losot
9 . rachi
10. kolcc
- ______ _

II)-Điền vào chỗ trống vói dạng thích hợp của dộng từ “to be
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

This__________ my living room.
They__________ my books.
W hat__________ these? - They___________________________ chairs.
W hat________
this? —I t_____ _____a stereo.
How old
_____ she?
What _ _ _ _ _ _ _ those? - They ___________________________stools.
My sister
a student.
My brother _________ a teacher.

in)-C họn từ đúng trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. We are in (we/ my/ our)_______ ______ living room.
2. Mr. Hung and Mr. Son (is/ are/am )
_____
doctors.
3. This is (a/ an) _________ _armchair.
4. How many (window/windows)_______________ _ are there?
5. Where (do/ does/ are)
________ you live?
6 . i live (on/in/at)______
Nguyen Trai Street.
7. There are two (table/ tables)
(in/ on)__________ the living room.
8 . Miss Hoa is a nurse. Miss Hong is anurse, (and/ an/ too)_____________ .
IV)-Đỉền vào chỗ trổng với MỘT từ thích hợp.
1. There______
four __________ in my family.
2. What is ____ _____ nam e?-John.
3. What’s _________ name? - She’s Mary.
4. There _______
four windows
______ the classroom.
5. How many doors are ________? -There _ _ _ _ _ _ _ one.
6 . ___________ is my family.
V)-Viết câu hỏi cho các câu sau.
1. There are four people in my family.
2. That is a chair.
3. I am thirteen.
4. Those are lamps.
5. I live on Le Loi Street.

_______________ _
~~


6 . They are stools.

7. That is my teacher. Her name is Miss Lien.
8 . This is my brother. His name is Tuan.
VI)-Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
1. i mother/ father/ teachers/ their/ and/ are.
2 . mother/ is/ his/ nurse/ a.
3 . are/ in/ house/ they/ the.
4 . doctor/ father/ my/ a/ is.
5 . many/ class/ how/ are/ your/ there/ in/ students?

B. Numbers
I)-Hãy ghép các số vói các từ tương ứng
F. thirty-six
99
6.
A. twenty-seven
1. 48
G. ninety-eight
88
7.
B. forty-eight
2 . 69
H. seventy-four
36
8
.
C. ninety-two
55
3.
I.
eighty-eight
74
9.
D. sixty-nine
27
4.
J.
ninety-nine
10. 98
E. fifty-five
92
5.
II)-Hãy sắp xếp các danh từ số nhiều trong khung vào nhóm thích hợp dựa
theo cach đọc âm cuối.
telephones
couches
books
boards
classes
doors
baskets
engineers
students
parents
stools
bookcases
desks
benches
lamps
windows
years
teachers
tables
armchairs
/s/

/z/

/i z/

III)-Hãy tìm một từ không cùng nhóm về nghĩa với các từ còn lại.
D. many
C. fifty-six
B.three
1. A. forty
D. doctor
C. engineer
B. teacher
A. family
2.
D. your
C. you
B. her
A. his
3.
D.
streets
C.
teachers
B.
students
A. classrooms
4.
D.
city
C.
telephone
B. stereo
5. A. television
D. student
C. brother
B. mother
6 . A. father
C. Good night
D. Good morning.
B. Hi
A. Hello
7.
C.
Good
night.
D.
Good afternoon.
B.
Goodbye
8 . A. Bye


IV)-Đặt câu hỏi

VÓI

“How many” theo mẫu sau.

Vi dụ: members/ your family? —> How many members are there in your fam ily9
1. windows/in the classroom?
?
2 . telephones/in the house?
9
3. computers/ in our school?
?
4. bookshelves/in the living room?
?
5. teachers/in our school?
?
6 . books/ in your school bag?
9
7. students/ in our school?
9
8 . lamps/ in the living room?
?
V)-Viet câu hỏi cho các câu sau.
1. There are twenty desks in the classroom.
2. There are six windows.
3. There is one clock in the living room.
4. There are five books in my school bag.
5. There is a couch in the living room.
6 . There is a board in my classroom.
VI)-Săp xêp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
1. books/ are/ on/ there/ bookshelf/ many/the.
2 . many/ there/ how/ in/ are/ books/ school bag/ your?

3. television/the/there/a/living roem/in/is.
4.

forty-five/ class/ students/ there/ my/ are/ in.

5.

living room /tables/in/there/the/are/tw o.

6 . many/ there/ in/ how/ are/ the/ doors/ classroom?

VII)-Hoàn
Mary:
Linda:
Mary:
Linda:
Mary:
Linda:
Mary:
Linda:
Mary:
Linda:

thành bài hôi thoai sau.
( 1)
that?
It’s my brother.
?
(2 )
(3)
name is David.
(4)
do you
D-A-V-I-D.
?
(5)
He’s a teacher.
?
(6 )
He’s thirty-one.


c. Families
I)-Sắp xếp các chữ cái sau để tạo thành
1. tusdent
_____________
2. chateer
______ ;________
3 . ratheí
'
4. remtho
______________
5 . therọrb
______________
II)-Điền vào chỗ trống với từ thích hợp

từ chi nghề nghiệp và gia đình.
6 . tisser
___________ _
7. myfa!i
-----------------8 . gienneer
_____ :______
9. tocdor
_________ _
10. surne
___ .________
trong khung._________

are

What

an

their

people

teacher

Where

years

How

my

1. My mother is a
2.

do you live?
living room.
3. They are in
engineer.
My
father
is
4.
are
you?
5.
you?
6 . How old
in our family.
7. There are four
old.
8 . This student is twelve
brother,
This
is
9.
does your mother do?
10.
III)-Đỉền vào chỗ trống vói các tính từ sở hữu “my, your, his, her, our, their”.
1
2.
3.
4.
5
6.

Ra is a student.
house is on Tran Phu Street.
I am eleven years old. ______________ sister is fifteen.
Mai and Lán are sisters.
_______ father is an engineer.
What’s
name? - My name is Nam.
We live in Ha Noi. ____________ house is on La Thanh Street.
Mrs. Lien is a teacher. _ _ _ _ _ _ _ school is on Nguyen Trai Street.

IV)-Viết câu hỏi cho các câu sau.
1. His father is a,doctor.
2. He is forty years old.
3. They are in their living room.
4. Mrs. Oanh is a nurse.
5. Her brother is an engineer.
6 . We live on Tran Phu street.

-------------------------------- ------------___________ ________ ______
.
____________ __________
_________ _____________—----------________ ______________________
. _________ _______ __________

V)-Hãy trả lòi các câu hỏi sau về bản thân và gia đình em.
1. What’s your name?
._____________ _____—----- — -—
2. How old are you?
_______ :------- — —--------------—
3. Where do you live?
_____ _______ — —— --------------4. How many people are there in your ___________________________ ____
family?
5. How old is your father?
____ Y ------- -----—--------------------


6 . What does he do?

7.

How old is your mother?

8 . What does she do?

9.

How many brothers and sisters are
there in your family?

VI)-Ket hợp các câu hỏi ử cột A vói câu trả lời thích hợp ở cột B.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

How old is your brother?
Who is this?
What does your father do?
How many people are there in Lan’s family?
What do your parents do?
Where are they?
.
How many chairs are there in the room?
Where is your teacher?

B
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

They are teachers.
There is one.
H e’s in the classroom.
. He’s ten.
They are in the yard.
My father is an engineer.
There are four people.
He’s a student.

Trá lời:
VĨI)-Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.
My name is Lan, and this is my family. We are in the living room. There are four
people in my family. This is my father. He’s forty-two, amd he is a doctor. This is
my mother. She’s thirty-nine, and she is a teacher. And here is my sister. She’s
fifteen, and she is a student. I am a student, too.
1. How many people are there in Lan’s family?

2.

Where are they?

3. How old is her father? What does he do?
4. How old is her mother? What does she do?
5. How old is her sister? What does she do?
6 . Is Lan a student, too?

VIII)-Dùng các từ gọi ý để viết câu hoàn chỉnh.
1. This/ my family.
2. There/ four people/ my family.
________
3. This/my mother. Name/Nga.
______
4. She/nurse. She/thirty-eight.
_____
5. This/ my father. Name/ Son.
6 . He/ engineer. He/ forty.
________
7. And/ this/ my sister. Name/ Thuan. ________
8 . He/ student.


T E S T (U N IT 3)
I)-Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác với các từ khác trong nhóm.
B. window
c . engineer
D. ninety
A. sister
1.
D. four
B. house
c. couch
A. how
2.
D. mother
B. brother
c. one
A. doctor
3.
B. telephone
c. television
D. ten
A. stereo
4.
D.
two
B.
room
c.
book
A. stool
5.
II)-Chọn đáp án đúng cho các câu sau.
are my books.
D. That
B. There
c . These
A. This
in your class?
2. How manv students are
D. there
B . those
c. they
A . these
This
is
mv
mother.
is
a
teacher.
3.
D. We
B. She ị
c. They
A. He
your lather do?
4. What
D. does
B.
are
c . do
A. is
sisters
and
brothers
are
there
in
your
family?
5. How
D. are
B. much
C. old
A. many
a book on the table.
6. There
Đ .does
B. are
C. do
A. is
7. He is an
D. engineer
B. teacher
C. student
A. doctor
Tran Hung Dao Street.
8. We
D. live at
B.
live in
C. lives on
A. live on
in my family: my father, my motli€
9. There are four
brother and me.
D. nurses
B. people
c. teachers
A. students
father is a doctor.
10.
D. We
B. His
c. They
A. He
students
are
there
in
your
class?
There
are
40.
11
D.
How
B. How many
c. Are there
A. How much
12.
are those? - They are students.
A. Who
B. What
C. How many
D. How old
13 are there in the living room? - There are four armchairs, a couch,
a table, a telephone and a television.
A. What
B. Who
C. How many
D. How
14. My father and mother are
_________.
A. teacher
B. a teacher
C. teachers
D. teachers, too
15. Her father is a doctor. My father is a doctor,_____
.
A. and
B. too
C. to
D. in
16.
________ are you? - I’m sixteen years old.
A. How many
B. How
C. How old .
D. What
_

1.


17. _______
is that? - That’s Miss Thoa.
A. What
B. Who
c. Where
D. How
18. _______
is this? - This is an armchair.
A. What
B. Where
c. How many
D. How old
19. ____________ does Mr. Lam live?
A. What
B. Who
c. How
D. Where
20 . ____________ armchairs are there in the living room? - There are three.
A. How
B. How many
c. How old
D. What
III)-Điền vào mỗi chỗ trống vói “am, is, are, do hoặc does”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

We
______
in the living room.
I _____________ thirteen years old.
V,
_______ ______that your brother?
W here________
your school bag? - I t____________ on the table.
W here_____ ________ your brother live?
Mr. and Mrs. Brown ______
..
doctors.
W hat____________ your parents do?
Who
______ those? - They are my students.

IV)-Điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ thích hợp.
1. What are those? - _________ _______ are pens.
2. Mr. and Mrs. Smith are in the living room.
are teachers.
There are five people in
family.
3. I’m Ba. This i s _____ ______ sister._____________
name is Huong.
_____________ is a student.
4. This is Mr. Lam, and these a re _____ _______ __ students.
5. What’s this? is a couch.
6 . How old are _
Lan and Hoa? _____________ are twelve.
V)-Ket hợp các câu hỏi ở cột A vói câu trả lời thích hợp ở cột B.

B

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

What is this?
What are those?
How many desks are there?
How many people are in your family?
How old is your father?
What’s his name?
What does your father do?
Where áre they?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

He’s a teacher.
They are chairs.
He’s Mr. Thuan.
They are in the living room.
It’s a stool.
There are four people.
There is one.
He’s forty-two.


VI)-Hoàn chỉnh các bài hội thoại sau.

Mai:
Lan:
Thu:
Lan:
Thu:
Lan:
Nam:
Ba:
Nam:
Ba:
Nam:
Ba:
Link:
Ba:
Linh:
Ba:
Linh:
Ba:

Hi, Lan. This is my friend, Thu.
Hello, Thu. (1)
old are you?
I’m twelve. And (2)
?
I’m twelve, (3)
people are there in your family?
(4) ....... . .
four.
(5)
your teacher?
( 1) .............
She’s thirty-six.
?
What (2)
Huong.
0 ) ...... ...
How many (4)
your class?
Forty.
desks are there (2 )
your classroom?
( 1)
Twenty.
And (3)
doors?
There are two.
your teacher?
(4) ........
She’s Miss Hong.

VII)-Đặt câu hỏi cho các câu sau.
1. My mother is a doctor.
2 . That is my teacher.
3. They are in the classroom.
4. These are pencils.
5. There are forty-one students in my class.
6 . I live in Ho Chi Minh City.

7. His name is Ba.
8 . Yes, those are our books.
VIII)-Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
1. many/ in/ there/ how/ the/ are/ living room/ stools?
2 . are/ and/ two/ two/ there/ doors/ windows.

3. years/ mother/ old/ forty/ is/ my.
4. sister/ an/ is/ engineer/ his.
5. and/ desks/ many/ are/ benches/ how/ there?
6 . do/ does/ what/ sister/ your?


IX-)-Mỗi câu sau có MỘT lỗi sai. Hãy tìm và sửa lỗi sai đó.
1. There is book on the table.
_______
_____

________________ _____ _
2. How many students is there in your class?
3 . There are four people in my f a m i l i e s . _________ ______________ _
4. Those are my pen.
.
5 . Miss Lien and Miss Ha are nurse.
________ ____________
'
6 . We are on our living room.
_______________ __________
7 . This is my mother. His name’s Nga.
' __________ __________ _
8 . How many window are there?
_____________________ _
X)-Hãy điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ thích họp để hoàn thành đoạn văn sau.
_____ _
four people
This (1)
my family. There (2)
(3)
my family: my father, my (4)
my sister and me.
My father is forty-two (5)________ ___ old. He is (6 )
_____
doctor. My
mother is forty. She is (7)
_________ engineer. My sister is seventeen.
( 8)
________ name is Thu. My sister is a student, and I am a student,
(9)____________ .W e ( 10)_____________a happy family.
Note: happy = hạnh phúc

TEST YOURSELF 1
I)-Hoàn thành các câu sau với từ đúng trong ngoặc.
1. What’s your name? - (My/ Your/ Her)
________ name’s Ba.
2. She’s a student. This is (his/ her/ your)__________
school.
3. He’s a teacher. (His/ Her/ Our)_;________
son is my friend.
4. How many chairs (is/ are/ do)________________ there in your classroom?
5. (What/ Which/ Where)
_________ class are you in? - Class 6 A.
II)-Điền vào mỗi chỗ trống vói từ để hỏi thích hợp.
1. ______________ old is your father?
2. __________ .
do you live? —On Tran Hung Dao Street.
are you? - Fine, thanks.
3. _______ __
4. _________ _____ is your name? - My name’s Linh.
5. '
________ _ do you spell your name?
6 . _____ _________is that? - That is my teacher.
III)-Ket họp câu hỏi ở cột A với câu trả lờỉ tương ứng ở cột B.
A
1.
2.
3.
4.

How old are you?
What’s his name?
Who does she live with?
How many people are there in
your family?

■B
a. There are five people.
b. I’m eleven.
c. She lives with her parents.
d. He’s Nam.


IV)-Viết câu hỏi cho các từ gạch dưới trong các câu sau.
_______ _
1. She lives on Nguyen Trai Street.
2. They are teachers.
■ .
.
3. They are twelve years old.
_____

_____ _
4. They are in the living room.
. . ___
_______
5. There are five pencils in her bag.
_
6 . That’s mv friend.V)-Mỗi câu sau có một lỗi sai. Hãy tìm và sửa các lỗi đó.
1. He's eleven year old.
_____ _
2. You and Mai is good friends.
_________
3. How old are y o u ? - I ’m fine.
______ _
4. It’s a eraser.
5. There are two lamps the living room.
6 . This is our son. Her name is Minh,

_________
_____ .

VI)-Hoàn thành đoạn hội thoại sau.
A:
Good morning.
B:

Good morning.

A:

Please (1)

B:

(2)

A:
B:
A:

(3)
fine, thanks. (5)
1(4)
Vếrv well, thanks. (6 )
(7)
Tran
Phu
Street.
I live ( 8)

B:

down.
you.
are you?

you?
you live?

VII)-Điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau.
This is Miss Lien. She is 26 (1)_________
old. She is ( 2 ) _ _______ _
nurse. There are five people in her (3)______
: her grandmother, her
parents, her brother and she. (4)_____________ grandmother is 78 years old. Her
father is (5)____________ _ architect. Her mother ( 6 )_______'
a teacher. Her
brother is (7)
______ engineer.


BIG OR SMALL?

UNIT 4:

A. Where is your school?
I)-Hoàn thành các câu sau với hình thức sở hữu.
Ví dụ: This is Hoa. This is her classroom.
—* This is H oa’s classroom.
1. This is Lan. That is her house.
T hat_____________
_ ___________ _.
2. This is Ba. Those are his books.
Those__ _____ _________________________ .
3 . This is Nam. This is his school bag.
This
_________ ________
:
4. This is Hong. That is her brother.
That
____________ _____________
5. This is Hoa. These are her pencils.
These _______ _________ ____________
II)-Điền vàò mỗi chỗ trống MỘT từ thích hợp.
1. My school is in the _______

2.
3.
4.

not in the country.
Ba’s school is in
country.
There are five hundred students in his ___ _________________
There are sixty classrooms in
Lan’s school. _ _ _ _ _ _ school is _ _ _ _

5.

There are eight classrooms in

Phong’s school.

6 . We go to Quang Trung School. _________ school is

Street.
7. There are sixteen desks

__my classroom.

8 . There are two books

my desk.

III)-Hoàn chỉnh bài hội thoại sau.

David:

Where is your school?

Nam:

It’s (1)________ ___

Nguyen Trai Street.

David:

Which (2)___________

__ are you in?

Nam:

Pm in grade 6 .

David:

Which (3)__ _________ ____ are you in?

Nam:

I’m (4)________ ___

David:

Where’s your (5)_____

Nam:

It’s (6)

_____ _

class 6A.

?
the second floor.

school is _ _ _ _ _ _ _
Tran Phu


IV)-Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
1.

the/is/country/school/in/his.

2.

in/ city/ Thu’s/ the/ school/ is.

3.

forty/ are/ in/ classrooms/Nam’s school/ there.

4.

hundred/ school/ there/ the/ in/ are/ four/ students.

5.

small/ Phong’s school/ not big/ is.

6.

school/ in/ your/ country/ is/ the?

B. My class
I)-Hãy viết số thứ tự tương ứng với các số sau đây.
1. one
2two
3 . three

4. four
5 . five

_______________

6 . six

__ _____ _______
_______________ 9.
_______________

7- seven
eight
nine
10. ten


__
II)-Điền vào mỗi chỗ trống với giới từ thích hợp.
1'.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Her house is
________
the city.
There are thirty classrooms_____________ _ our school.
There are twenty books___ ___________ the bookshelf.
Lan is ______________ grade 6 .
The children are ______________ the living room.
Nam’s classroom is
the second floor.
Your book is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ that deskDo you live______ ■
Nguyen Du Street?

III)-Sắp xếp các câu sau thành bài hội thoại hoàn chỉnh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fm in class 6 A.
How many floors does it have?
Hello, Mai. How are you?
It’s in the city. It’s big.
It has four floors and it has seventy classrooms.
What class are you in?
Where is your school?
Hello, Lan. I’m fine, thanks.

Trả lờ i: ..................................... .......................... •; ‘ .............

r


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×