Tải bản đầy đủ

violympic vn vong 11 2013 2014

VÒNG 11:
Bài thi số 1
Câu 1:
Biết đại lượng tỉ lệ thuận với đại lượng theo hệ số tỉ lệ
Vậy đại lượng tỉ lệ thuận với đại lượng theo hệ số tỉ lệ
Câu 2:

=

2

.

12

Số chữ số của

Câu 3:
Cho biết và là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi
Vậy hệ số tỉ lệ của đối với là =
Câu 4:

Biết
Câu 5:.Vậy =

thì

4

-1

Cho là số tự nhiên.Kết quả rút gọn của biểu thức
Câu 6:
Biết

Câu 7:
Biết là số tự nhiên và

Khi đó

=90

0

Vậy là
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 8:
Nếu là một số thực âm và
Câu 9:

thì

<


=

Câu 10:
<

Bài thi số 2:
Câu 1:
Cho biết và là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi
Vậy hệ số tỉ lệ của đối với là =
Câu 2:
Giá trị của biểu thức
Câu 3:
Cho ΔABC=ΔMNP.Biết
Khi đó
Câu 4:

=

=

Điền số nguyên thích hợp vào ô trống:

thì

=

2


Câu 5:
Biết
Câu 6:
Biết
Câu 7:

.Vậy =


.Vậy =

Cho ΔABC=ΔMNP.Biết
Câu 8:

,

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Câu 9:

Khi đó

=Biểu thức
đạt giá trị lớn nhất khi =
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10:
Nếu là một số thực và

thì

Bài thi số 3:
Câu 1:
Giá trị của biểu thức
=
Câu 2:
Cho biết và là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi

thì

Vậy hệ số tỉ lệ của đối với là =
Câu 3:
Cho ΔABC=ΔMNP.Biết
Khi đó
Câu 4:

=

Nếu là số tự nhiên thỏa mãn
Câu 5:
Biết
Câu 6:

thì =

.Vậy =

Số các giá trị nguyên của thỏa mãn

Câu 7:
Một đội công nhân gồm 30 người dự kiến hoàn thành công việc trong 8 ngày.
Nếu tăng thêm 10 người thì thời gian hoàn thành sẽ giảm đi
(Giả thiết năng suất lao động mỗi người là như nhau).
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 8:
Nếu là một số thực âm và
Câu 9:

thì

Câu 10:
Nếu là một số thực và

thì

ngày.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×