Tải bản đầy đủ

giải đề môn PPDH môn tin học

Câu I(2.0 điểm): Anh (Chị) hãy trình bày các biện pháp phát triển năng lực tư duy
học sinh ? Ứng với mỗi biện pháp hãy đưa ra ví dụ minh họa trong dạy học Tin học
phổ thông?
Câu II(2.0 điểm): Anh (Chị) hãy cho biết những ưu, nhược điểm trong dạy học giải
quyết vấn đề?
Câu III(3.0 điểm): Cho bài toán:
Lập chương trình nhập từ bàn phím ma trận vuông A, cấp n. Tính tổng các phần
tử trên đường chéo phụ (Tất cả các phần tử aij, với i+j=n+1).
Vận dụng lí thuyết đã học để tổ chức các bước giải bài toán trên.
Câu IV(3.0 điểm):
a) Xây dựng cấu trúc logic nội dung cho bài 4 (bài Sử dụng các hàm để tính
toán) trang 28, Sách Tin học dành cho THCS quyển 2.
b) Trên cơ sở cấu trúc lôgic nội dung ở câu a, anh (chị) hãy lên kế hoạch cho
một tiết dạy của bài học trên.
Câu 3:
Thuật toán:
Bước 1: Nhập ma trân vuông a, cấp n
Bước 2: i 1, s0
Bước 3: Nếu i>n thì sang bước 6 ngược lại j1
Bước 4: Nếu j- Nếu i+j=n+1 thì ss+a[I,j]

- jj+1, quay lại bước 4
Bước 5: ii+1, quay lại bước 5
Bước 6: In tổng s. KTTT
Chương trình:
Function tong(a:matran;n:integer):integer;
Var I,j,s:integer;
Begin
S:=0;
For i:=1 to n do
For j:=1 to n do
If i+j=n+1 then s:=s+a[I,j];
Tong:=s;
End;
-------------------------------------------------- Hết ------------------------------------------------------Ghi chú: + Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


Câu I(1.5 điểm): Anh (Chị) hãy phân tích vai trò của máy tính đối với quá trình dạy
học bộ môn Tin học?
Câu II(2.5 điểm): Anh (Chị) hãy vận dụng các bước trong dạy học giải quyết vấn đề
để xây dựng nội dung dạy học phần “câu lệnh điều kiện-IF” ?
Câu III(3.0 điểm): Cho bài toán:
Xét xâu S chỉ bao gồm các kí tự ngoặc mở ‘(‘ hoặc ngoặc đóng ‘)’. Xâu S xác
định một cách đặt ngoặc đúng , nếu thỏa mãn các điều kiện:
 Số ngoặc mở bằng số ngoặc đóng;
 Nếu duyệt từ trái sang phải, số lượng ngoặc mở luôn luôn lớn hơn hoặc
bằng số lượng ngoặc đóng.
xâu ‘((( )( )))’  Xâu có cách đặt ngoặc ĐÚNG.

Ví dụ:

xâu ‘( ))(( )’  Xâu có cách đặt ngoặc SAI.
Hãy lập trình nhập vào xâu S và thông báo lên màn hình kết quả đặt ngoặc của
xâu S là đúng hay sai?
Vận dụng lí thuyết đã học để tổ chức các bước giải bài toán trên.
Câu IV(3.0 điểm):
a). Xây dựng cấu trúc logic nội dung cho bài 11 – Tổ chức thông tin trong máy
tính, trang 43, Sách Tin học dành cho THCS Quyển 1.
b). Trên cơ sở cấu trúc lôgic nội dung ở câu a, anh (chị) hãy lên kế hoạch dạy
học cho bài học trên.


Câu 3:
Thuật toán
Bước 1: Nhập xâu s.
Bước 2: i1, n=length(s), mo0, dong0
Bước 3: Nếu (i=dong) thì
-Nếu s[i]=’(‘ thì momo+1
Ngược lại dong dong+1
-ii+1, quay lại bước 3
Bước 4: Nếu i=n thì xâu s đặt ngoặc đúng, ngược lại xâu s đặt ngoặc sai.
Chương trình:
-------------------------------------------------- Hết ------------------------------------------------------Ghi chú: + Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


Var s:string;
I,n,mo,dong:integer;
Begin
Write(‘nhap xau s:’); readln(s);
I:=1; n:=length(s); mo:=0; dong:=0;
While (i=dong) do
Begin
If s[i]=’(‘ then mo:=mo+1
Else dong:=dong+1;
I:=i+1;
End;
If i=n then write(‘xau s dat ngoac dung’)
Else write(‘xau s dat ngoac sai’);
End.

-------------------------------------------------- Hết ------------------------------------------------------Ghi chú: + Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x