Tải bản đầy đủ

TUYỂN tập câu PHÂN hóa 2017 l2

78


!"
#7$%
&
'(
6)*+,-

./
0

 73123456789:;8<=3<>?@ABCD@EAFGH38IJHKLM4LN:OP<QRS4TLUV538423456W
X@4H:8Y:4234567FZM[\38C]L[E38[^M41@U[VF4EIV5M423456S4_MJF`S4TLaHC]L4LIGHUD
bXdE38:8Y:4234567FGH38ILeESLf3S4g38MJS4g38S4_F4EIV5MY:HU@AOW@4HFhFhIN34NFY
:HU@AOCDH[E38[^M4M4iYj:HUkYlA1mOFYMJI9F4^aYEn
ẳT:HUkY@AB
PẳT:HU@AO
P P

X@4H:8Y:4234567FZM[\38C]L[E38[^M41dABUHo38[VF4EIV5MQdA8Y::ETLS4Y3WvLZFG^MwY:UD
xyBQyBqyBOzyBr|}~
 73@4H4L3V]MFZM[\38C]LF4Y33J38I34LfFIMYHIV5M423456789:@A<@AOCD1OW@4H
U_F4234567lISFMmFZM[\384HD3FHD3C]L@EA[V4LW1YFY34NF423456sj38[E38[^M41dABIMF4EIV5MlISFMmWkLNFG38MZM643i38FtH4234567MJ4LfEaEFpPRCDF4Y389:MYMjH3MJUĂ3QRFt6M4FFGW
Â4TLUV538F4Y3Io[Ê38IÔFtHIV5MU_F4234567lISFMmUD
xy<cO8Y:
yyzy|ƠƯĐ}ăâêôơ
 7ư37UD42345689:Y3MHUsđYKLFMYMjHKULM=ls<=IeE3H=W@4LY:FUV5387UD:4YL643j3834YEn
uTFM4Z4NF643IV5Mccu7D64384JY643Oj38:FUV538dYA1ChYIwG9LMgMt3IV5MY3MHUsCD:ETLS4Y3dWTFM4Z
4HD3FHD3dIV5Mcj38UV538[V@EAđIE33J38IV5MY3I?4LFW@4HFZM[\38C]LUV538[V[E38[^M48dABFGH38d1B
IV5McB
$%C]L
xybBR
yrBR
ycqR
zyBBR
|ảãáạ
 73LN34D34ILf364ằ3[E38[^M442345689:@EẳAQCDdY@Uj38ILf3MẵMFG<:D3838à3KT6C]L
MVắ38I[38ILf3S4g38IL6"
.0 )ặ
6
"%(%%Ç
6 x
(%


)ÃÄÅÆ
6È7
6ÈÉ
6ÊË
BPpp
:l8Y:m
²4EIV5MS4_@UO[E 34˜F Pbrb
O:l8Y:m
¢4_F4HZFGY
pF
O¢4_F4HZFGY
OOvLZFG^MwYFUD
xypprp8L» 
ypOqq8L» 
yrrOP8L» 
zypbpc8L» 
|ˆ¬‚ƒÌÍ΁ρ‰Ð‚…Ñ€Òӊ‹ŒŽÔ€‹ƒ€~զցÍׇŒŽ‘
12356789
56
7
73 !"#$%&'($) *"+,-./ -. 0123-. 45678$ 1$41$09:7;$ 7<6
=>-?01@!@-.A4'$ BC4D3E"36F!=>-?01@!@-.4GH$ I$ 31JKL4;BG%67;$ 7<6MANO$
6I!:$@-.PL01?Q?3R4NRSABN46L *"@--@-6C4DNT:H:U09:=31.JV7;$ 7<6
M45678$ 09:7;$ 7<6@!-=BW$N:4;BG%6NW44F!6X6BY:4Z[6C\.]"3@!-=4!" :!&^$I$V
/_4N56N:67;$ 7<6M45678$ 7;$ 7<6@!-=7GB;$$C$ NO$ 4Z[NR`!['!Vab$4'c"0d
NT:3G%$ 6F!+,-.4'$ #$%&)6C :54'<6e

fgh09::54'<$1U!;Bi[j
kl?Qm
nl?\Q.m
l\.m
olJm
qrstvwxyz{xz|}{~x
73)M31!:!:46!6`[3:6BH$6I6"Y6A/) /ML31,U4,!:6I64Y`:)M01"4
!$63$"Y6SVT465[1$41$Q !"#$%& *")M`$ "43G%$ -0!BF4;
BG%6Q3R4-ABN6L01.? !"$G96V/_4N56Q !"45678$ 09:7;$ 7<62 @-.@=.7G4;
BG%6JQ !"2 VQ !"45678$ 09:\"37;$ 7<6-=/ 4;BG%67;$ 7:66I!"
!"6Z4'($N!$V:54'<6F!"31
kl\?
nl?\?
l]
ol.QQ
qxyzx|wxĂzÂÊz~x
7Ô3=Ơ!4!$W4#$%& *"2301+,.-?6C4Ư3E"34GH$ I$ K4'$ 7;$ 7<66I!+,A@-.L.
??m01\]"3=>-?NW44Đ6&^$I$ 4;BG%67;$ 7<6)6Ư6I!656";T:U;$ă!401#$%&NRM
*"@-01@-6C4ƯNT:U09:=,`$ .QV7;$ 7<6@!-=7G01)4Z[3G%$ @!-=&^$I$
31Q?\ !"B*$ 4â:3Z[NW44F!$;$ $1:NO$ NRBW$NT:3G%$ NO$ Bê:4;BG%6? !"'($
N!$V:^Uô$G96`![H:NO$ B5$ NơV@*$ B&b$4'c"AmL6F!";T:+,AưưưL4'$ 7;$ 7<6)31
kl\.m
nl\m
lJ\m
olJQ\m
qyzđyÂxzÊ
7Ô3=#$%&)6I!`!&,&4:4"Y6BG%64Y`:4 3[:$01!3!$:$4'$ BC6C!:&,&4:46C6$
UT$;[$4ô6!6`$4ê$ UT$;[$4ô:6F!`!&,&4:431Q4'$ "#:&i$4ô&,&4:46CUT3:$NW4&,&4:4
NO$ $H$.VF[&i$1$41$??]] !")4'$ Q?\"37;$ 7<6@!-=/6O6Y$7;$ 7<6
U!;&^$I$ 4;BG%6'($MVT465[M6b$7$ Q]"3-4;BG%6@!-.@01]?]J !"#$
%& *"-=-Vab$4'c"NT:3G%$ 6F!&,&4:46CNT:3G%$ &i$4ô$$Z44'$ #$%&)31
kl.J]m
nl.??m
lJm
ol..m
qyzđyÂxzÊ
7àÔ3#$%&) *"4':U4,!':$01"4,U4,BH$6I6$"Y6)45678$ 09:\3R47;$ 7<6
@!-=\./ U!;N:&^$I$ ^['!1$41$4;BG%67;$ 7<624';$ Ơ!7;$ 7<62`$ \\"3
7;$ 7<6=3/0!BF4;BG%67;$ 7<6ả6I!! !"#$%&!$6301` !"#$%&";T:VT465[
1$41$! !"#$%&!$634'$4'$ NR:7G4;BG%6.\ !"-01\\ !"$G96V/_4N56
BT465[1$41$` !"";T:4'$ :7G4;BG%6.J\ !"6Z4'($N!$..?\ !"#$%&-01
=-VO$ 4I6&i$4ô6F!,U4,)31
kl]=?-
nlQ=-
l=Q-
ol=\-
73=#$%&)6I!!:%&6Z4ã;6H"Y6 *"6Z4MA=-?@L016Z4SA.=J-@LV
;$$C$ Q !")09:7;$ 7<6@!-=0!BF6O6Y$7;$ 7<6U!;&^$I$ 4;BG%6#$%&
*"!:NRBd;6CN^$c$ 31"ạ;4R"ằ"C!!$01#$%& *"!:";T:6F!!:!:46!6`[3:66C
6$ UT$;[$4ô6!6`$VƯNT:6F!U09:=,`$ V@W;B;$$C$ Q !" )4'$09:7;$
7<6=33ẳ$ 7G4;BG%67;$ 7<66C6I!" !"";T:V:54'<"6F!31
klJ? !"
nlQ. !"
l? !"
ol\Q !"
qyzđyÂxzÊ
12356789
56
7
73 !"#$%#$&'%('%)$*+, -./*+0"12345 ,63478%9:&;<,7*$" $"
=7,5>?*@-5?A@ AB?)=7%C:4D*&E-1*?F*BK3L@A3MNOH*@P?=7,N2",41Q**R$=7N2",4J'&5N$@S
T%TU

$ &$
8%:$
V/*+0"12345 ('*+, 6W

XYZ=>3
[\CC%U;
]\C&%T;
\C&%U;
^\C%T;
_`abcefghijkhlamhinopqrs
73u !"vN*vw-x?y?=7$63*?$?K,6z43?{$3?y?E-|@"}?~%1 ,?."P*43
1Q*-3JJ*+, *F<2*?z,7*,7" $"u*@-5?C%& $"1DJ'&=7U%8: $"5>?<
*1?%*Rz,7*,79:%: $"uK &TT $"A@ AB?#$'C&;+!3??}A@ AB?*@
-5?/x3?.?y$?*@?x<*,7KP=7,K-O #$%N$@y 12345 K*0
C $" -! *3*,*+$CU%:4D*1D&E-1*?F<)3Q**123?R$N,=>3'&47C*+, u47
[\9:%U;
]\8%U;
\U%:U;
^\:&%U;
_hiqiahbhqnopqrs
733A@ AB??y$J@E#'F&%J@G'9=7#$J4EK3Q*SÊĂÂÔ Ơ&ÊĂƯ&Đ F=>3-3?O?*+x%?5
-PAă -31 -â3U%3@N@*CTT;<(Q*ê@*D3"-5? 3*+, K N$@S
*
*ô&C& &*
33$-3E3zF
â N2",41D~&-3?O?E",4F 6
6ôT%TUU C86
G2",4J@~?$*,*E",4F
z
zôT%TU zôT%TU
ơ3*+B?R$*47
[\CCU
]\CU99
\C88
^\&C:
7ư3J.$3K-3ECF=7K-3E&F<+, -.KECF-O &:%"4A@ AB?#$'
&<+, KE&F?.?y$" $"?**$ !"J@E#'F&=7#$J4E-3?O?*+x%"7 062F<
đ?23*3QKECF=7KE&F<3A@ AB?"P**33$%*@-5?1Q*ê@5N$@
]
X
]
X
X6

à ảXãáạ
6 ẵXắ
 5

´Z»ZZ¼
6
&%C8†‡:ˆ
*
"CE$"F 1DA@zŒ**,…*+$
&* UÁ"CE$"F T%&U",41D?’&?O?
&%‡T†ˆ
EJ,3?…?’y 6’z+$,7*,7F<¬3…*+B"6W

XYZ=>3
[\U%9
]\UU%&
\U9%:
^\UC%&
_`abcÂÃÄhibhqnopqrs
7ş3,7*$Q*&T%&† $" !"4%4&'=7ˆ J'*+, A@ AB??y$J4T%9ˆ =7
&G'9T%Cˆ *@-5?A@ AB?w=7U%8:4D*E-1*?F1D{’y -5?K3L@A3M*v,Nx-!N$@S
12356789
56
7
!
"#$
%&'
()*+,,-.)/0.1*+*+2 ( %&3456789 :%&;<34"678.)/0.1*+=4+)>?@*?@/0
A//+BCDEFG1* -8
HIJ3
KI!33
LI!3
MIN33
OPQRSPUVWXYQZ[\]^_`ab
Ld7e3f++g/+@hi0j# /*/>k/*+2*=4# lE>k/*+2*m78#nonpqrsE=78m:B*t
>u)q*++s;CvBw34#"+g/+@hiF*.x/07AE$3.)/0.1*+y% >)//z/0+)>?@*h0
/*=78.)/0.1*+{C|}G)/0+~ +8/8/{+*€/<3.)/0.1*+&f#6Cf*q/.)/0.1*+o)
h+t/2/0+)>?@*$4350)E+/C&z +kEh0=GjE.‚/ƒ) /0>„/0f)%.?4/)/0/z/0+)>?@*
/>n+E…Cf+8/r†…GF/0rq*+)>?@*"4<0{0C()>*+Fw+8/8/54J#0+g/+@hi+
+}‡*+f%<+)>?@*:>*;8
HI##4<33‡ KI!4N33‡
LIJ433‡
MI$4"5<‡
Ld73|)//z/054J0+g/+@hi*+2 r hnhEq*++s0jhnhE=:l;4hnhEm:w;78
hnhEp:ˆ;7AE.)/0.1*+( %&7, >4+)>?@*$4"<0+g/+@h‰0j*F*)E* 0wlE/4/E/
787E/C()>*+Fw+8/8/l=+Š*wm*‹/0/+?ˆp>u)+)>?@*f%<*zo/+Eu)
+k/&<%8 C‰Œ/0o/0)w/ŽlEG/0=4m4pr/0#/E/G/0+g/+@h‰*z0EFG16’

“”•7AE0EFG1/8o)>–w—
HI!43
KI!4!
LIN43
MIN4!
OPQRSPUVWXYQZ[\]^_`ab
Ld7˜e3&g/+@h=0j…n%4…n<%"44…n<78f):lE*+E#N™+E?@/0;Cf+#30=F*.x/0
7, >7AE.)/0.1*+*+2 34"Š*4>)//z/0;4+)>?@*.)/0.1*+m0j…n"š4f)<š4›œ< 78
+‡%<+FGC(+ž/0+/+6078m4o)+E*F*h+t/2/0ltwG+8/8/Bw+/+60G8+78
*–/+Bw+E?@/0Ÿ/0"0:0EtoŽ8/r†EqEoE/+GrF78+/+60;C6Š+F*4>*+Fw+8/
8/#30=*€/-‡+‡%<:>*;CDEFG1* -8
HI#4NJ3
KI#4J
LI345<
MI#4"#N
Ld7 e3|*+Fw0+g/+@h0j{4…nG/0#N4#*;+g/+@h+‡0jf<78%<4o)†
+¡E0E/+)>?@*:<š#34"N;0+g/+@hG¢/=:+/0*z+‡+FG;C&~ /+=G/0#‡.)/0
.1*+0j &f#4?@*.)/0.1*+m*+
*+2 *F*)E*G) 78+Bw+FG<4NJJ‡:>*;+‡(%.)w/+BC£)/0.1*+mF*.x/07, >7AE.)/0.1*+y6/%<6G/0EG?¡/0 lE&<%C¤+€/GŸ+E?@/0* …nG/0+g/+@hG¢/r/
>€)6’

“”•7AE
HI"™
KI!"™
LI$"™
MI!J™
Ld7e3f+0†7E/rEo¢+/+*€)78.)/0.1*+&(%">Š*>/+Eh+t/2/0+8/8//+¥/+Bw+}
‡*+7E/rE0Et>E†/Ž >j/0+¡E+)>?k* ‡(%<:s>*;C
f+E<‡.)/0.1*+y%&r6+8/+ ‡(%>/+E+)>?@*#‡.)/0.1*+=*+2 <*+B/y&%"78y<%"C
‰Ehx**+E=+8/+¤+€/#¦F*.x/07AE.)/0.1*+9 :%&;<.?+)>?@*#"34<0C
12356789
56
7
!!"#$%&''()*+*,-.$/01'23245+67 8 +9:;
/0$<=:>*+*,-?:@)&("ABC-D-(+EF/=+"GH+ ?I-J2KL);:;/0$MN :-PF
QD<,-B=()&
RSL2'
TSLU2$
VSJ12'
WS112J
VX7Y3.Z==!1'2[=(\I"4(]=2]=$02^=%&^=0%&?_-*?+ ?I-*+*,-`-6
-H=[[2$=(]=0.%&a2[aL);:;.$M:-PF/b-'21L():;0$%&*+*,-`2:!c-"GH2
)-d>:!B=2+ ?I-*+*,-eFf+*,-g-H=.)'2a3%&.$/01=3F$''()*+*,-
g%&*+*,-e2hCD<=i():;0$F]!+-*+*,-e%&$''()*+*,-g2hC
D<=[2$i():;0$FQD<,-B==)&
RS'21
TS'2$
VS'2a
WS'2[
VX73]c=+%&*+*,--H=j]0a'2[3%&+M]0aP$$2L3F/=+(k5=2)hC=
+<=hC:E)?Il[2$=(m45+ ?I-*+*,-`F]c=g-6:E)?I(=(
%&*+*,-`2n=+(k5=2)hC=g<=hC:E)?I:@=C 9n%_45+ ?I-*+*,-eFf+*,-eD-*bE =%_*+*,--H=a2[[()]=0.F^!-D-:()pD<= q+dD(!%&=+-r?=gFs?Ig t"GH)&
RS$2'=(
TS'2U=(
VS1K21=(
WSa2a=(
uvwxyv{|}~w€‚ƒ„…†‡ˆ
VX7ŠY3.&=![12[L=(\I"4(‹Œa01%&+<*+*,-.))t*?+ ?I-*+
*,-`F!& Ž"A*+*,-`do Ž--<2%_-?5 k*Z Ž:@ 9‘’jF“+D
<” Ž"A ?I-d8+*•Œn 4n=+–
—E)?I-=l
[aU=
a$
=
'
 $

5=MnP
]!+-*+*,-j]0a*?%&*+*,-`2:!c-"GHhC:;]0D<=MnG"˜(:™*+C
hP2E5+ ?I-(=(:!B=FQD<,-B=()&
RSUU2LK
TSU[211
VSUU2[
WSUa2'
uvwxyv{|}~w€‚ƒ„…†‡ˆ
VX7šY3.\I"›-H=d="Œ"`2e2g q+(p-N-6:E)?I"A™l*#2?I-p)Ci2
=)=%&%=)FœE-DC(\"Œ"%_nE()do=+ q++ ?I-nE()0$?=+Fœ+6
aL2[L=(›%_*+*,-.]0aM**?P2-@-p*+*,-n=+"GH+ ?I-\I"-H=-D(+EM< 6(+E-B=%=)-!(a[2'ž%q:E)?IPFœE-DC&dk-#*[2$J()0$2+
?I-]$%&KU2$=(\I"4(0$2.$0FŸ#RS$1ž
TSa1ž
VS$[ž
WS$až
uvwxyv{|}~w€‚ƒ„…†‡ˆ
VX7 Y3!&"GHŽ@([J2UL=(\I"<¡4(j)2‹Œa012+0230 !:-D"GHiGC<=&&”+ ?I-\I"<¡`F.Z==`%&*+*,-]=0.M*?P2n=+"GH
12356789
56
7
 !"#$%&'()*+,-.&/0123/4-56789:;<67=>9?@)*- !"
A31 /46BC/:8D//B$%&'(&-  !8E>05-F11GN#H/%IJ
 !K)*+,-.&/9123/4-567E>5*HI%L46M,+C/E>0:=OP
!KQ9199 /44RS6/:TSB.67U-V6)*.%IJ WI,&/-*-*:XY
&Z46RS5 C/=>&- $%&'[/Y6\

]^_)`S
abA21Ac
dbA91ec
fbe13c
gb9A10c

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
j]klm6 _no]pqr_qs
_qt
66^8u
v
]r
lm
wx
ny_qx_
7zn{t_]b
|w}
]~
u

]r]t_]€l

6ƒ]~
6„…†
_]‚nb‡2
_ˆq
76ˆ‰

12356789
56
7


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×