Tải bản đầy đủ

chủ đề thao tác với bảng tính

Tuần: 14,15
Tiết: 27,28,29,30
Ngày soạn:
Ngày dạy:

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ:

THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
Nội dung

Loại

Nhận
biết

Thông
hiểu

Vận dụng
thấp


Vận dụng
cao

Thao tác với
bảng tính.


thuyết

HS nắm
bắt được
các thao
tác với
bảng
tính.

Hiểu được
các bước
điều chính
hàng

cột, chèn
thêm cột
hoặc hàng,
thao
tác
xoá hàng
hoặc cột,
sao chép
hay
di
chuyển
công thức

Biết các thao
tác với bảng
tính.

Biết áp dụng
các thao tác

với bảng tính.

Biết sử
dụng
các
chức
năng
sao
chép, di
chuyển,
thêm
hay xoá
hàng và
cột, sao
chép và
di
chuyển
công
thức.

Thực
hành

Biết
cách
điều
chính
sao cho bảng
tính
được
hợp lý thông
qua các thao
tác với bảng
tính

Nắm được
ưu
điểm
của việc sử
dụng thành
thạo các
thao
tác
với bảng
tính .
Biết các thao
tác với bảng
tính

Áp dụng điều
chính ,thêm,
sao chép hay


di
chuyển,
xoá cột hay
hàng
trong
bảng tính.

Nội dung câu
hỏi

Loại

Nhận
biết

1)Các
bước
điều chỉnh cột
và hàng?


thuyết

HS nắm
được các
bước điều
chỉnh
hàng và
cột

2) Các bước
chèn thêm hàng
hoặc cột?


thuyết

3) Hãy nêu các
bước xoá hàng
hoặc cột ?

4) Nêu các bước
sao chép và di
chuyển nộ dung
trong ô tính?

5, Nêu các bước
sao chép và di

Thông
hiểu

Vận dụng thấp

Nắm
được các
bước
chèn
thêm
hàng
hoặc cột.
cách xoá
hàng
hoặc cột

Biết
thêm
hàng
hoặc cột.
biết cách
xoá hàng
hoặc cột

Biết thêm hàng,
thêm cột

Nắm
được các
thao tác
sao chép
và di
chuyển
nội dung
ô tính

Biết các
thao tác
sao chép
và di
chuyển
nội dung
ô tính

Nắm
được các

Biết các
bước sao
chép và

cách xoá hàng
hoặc cột

Thành thạo thao
tác sao chép và
di chuyển nội
dung ô tính

Thành thạo các
bước sao chép

Vận dụng
cao


chuyển công
thức

6)
điểm
thực
thêm
cột

Mở bảng
lớp em và
hiện chèn
hàng hoặc

7) Yêu cầu HS
sao chép, di
chuyển
công
thức và dữ liệu
theo yêu cầu
trong bài thực
hành.

bước sao
chép và
di chuyển
công thức

di
chuyển
công
thức

và di chuyển
công thức

Thực hiện
được chèn
thêm hàng
hoặc cột

Thực
hành

Thực
hành

Nắm
được các
thao tác
sao chép,
di
chuyển

Thực hiện
được thao
tác
sao
chép, di
chuyển.

Bài 5. THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (T1)
I. Mục tiêu.
* Kiến thức: Nắm được các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chèn thêm
hoặc xoá bớt hàng và cột.
* Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác trên bảng tính.
* Thái độ: Nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài, SGK, tài liệu tham khảo.
III. Hoạt động trên lớp :
1. Ổn định: (1 phút)
2. Kiểm tra kiến thức đã học: (4 phút)
- Trình bày cú pháp sử dụng hàm tổng quát? Phân tích các thành phần trong cú pháp
đó?
3. Bài mới:


* Đặt vấn đề: Để bảng tính được đẹp hơn, phù hợp hơn chúng ta phải thực hiện các
thao tác điều chỉnh gì?
a. Hoạt động 1: Các thao tác điều chỉnh bảng tính. (20 phút)
Hoạt động dạy học

Nội dung

GV: Tại sao trong các ô tính lại xuất hiện 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng.
những kí hiệu ###?
HS: Vì dữ liệu số được nhập vào ô tính
quá dài.

* Các bước thực hiện điều chỉnh độ rộng cột:

- Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách giữa 2 tên
GV: Nếu em nhập nội dung cho ô bên trái
cột.
quá dài thì phần văn bản đó sẽ được thể
hiện như thế nào?
- Đặt con trỏ đến khi xuất hiện 2 mũi tên đi về
2 hướng (||) khác nhau.
HS: ô bên phải sẽ che lấp phần văn bản
của ô bên trái.
- Nhấn giữ chuột, kéo thả sang phải để tăng
độ rộng cột, kéo thả sang trái để giảm độ rộng
GV: Vì sao phải điều chỉnh độ rộng cột?
cột.
HS: Để hiển thị hết nội dung của ô tính.
GV: Yêu cầu HS trình bày cách điều
* Các bước thực hiện điều chỉnh độ cao hàng:
chỉnh độ cao của hàng?
(tương tự điều chỉnh độ rộng cột).
HS: Trình bày cách thực hiện thao tác.
Lưu ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách
GV: Nhận xét, bổ sung.
giữa tên cột hoặc tên hàng sẽ điều chỉnh độ
HS: Chú ý, ghi bài.
rộng cột, độ cao hàng sẽ vừa khít với dữ liệu
có trong cột và hàng đó.

b. Hoạt động 2: Các thao tác chèn hoặc xoá cột, hàng. (15 phút)
2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng.
GV: Chiếu hai trang tính được minh họa ở
SGK.
HS: Quan sát, nhận xét giống và khác
a. Chèn thêm cột hoặc hàng:
nhau giữa 2 trang tính.
* Các bước để chèn thêm cột:
GV: Trình bày cách chèn thêm hàng hoặc


cột. Yêu cầu 1 đến 2 HS trình bày lại.

- Nháy chọn một cột.

HS: Thực hiện.

- Mở bảng chọn Insert và chọn lệnh
Columns.
* Các bước để chèn thêm hàng:
- Nháy chọn một hàng.

GV: Nếu muốn chèn thêm nhiều cột hoặc
hàng thì em phải làm như thế nào?

- Mở bảng chọn Insert và chọn lệnh Rows.

HS: Chọn đúng số cột muốn chèn, sau đó
thực hiện thao tác chèn thêm cột hoặc
hàng.
b. Xoá cột hoặc hàng:
GV: Hướng dẫn HS các bước xoá cột hoặc
hàng. Yêu cầu HS thực hiện lại thao tác.
- Chọn cột hoặc hàng cần xoá.
HS: Lên máy thực hiện.

- Mở bảng chọn Edit/ chọn lệnh Delete.

GV: Nừu chọn trước nhiều cột hay nhiều
hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn
thêm sẽ đúng bằng số cột hay số hàng em
đã chọn.
GV: Nếu ta chọn 1 cột cần xoá và nhấn
phím Delete trên bàn phím. Cột đó có bị
xoá hay không?
HS: Cột không bị xoá, chỉ dữ liệu trong
cột bị xoá.
GV: Khi xóa cột hay hàng, cột bên phải
được đẩy sang trái, hàng bên được đẩy lên.
HS: Quan sát.
4. Củng cố: (5 phút)
- Yêu cầu học sinh thực hiện lại các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng,
chèn thêm hoặc xoá hàng, cột.
5. Dặn dò:
- Học bài, làm bài tập ở SGK (trang 44). Xem trước các phần còn lại.


IV. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài thực hành 5
CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM
I. Mục tiêu.
* Kiến thức: Nắm được các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chèn thêm
hoặc xoá bớt hàng và cột.
* Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chèn
thêm hoặc xoá bớt hàng và cột.
Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
* Thái độ: Nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài, SGK, làm bài thực hành.
III. Hoạt động trên lớp
1. Ổn định: (1 phút)
2. Kiểm tra kiến thức đã học: (4 phút)
- Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng và cột?
3. Bài mới:
* Đặt vấn đề: Để rèn luyện kỹ năng, thao tác trên bảng tính.
Các thao tác điều chỉnh bảng tính. (35phút)
Hoạt động dạy học

Nội dung
Nội dung thực hành.

GV: Yêu cầu HS nhắc lại một số kiến * Lý thuyết:
thức lý thuyết đã được học.
- Các thao tác điều chỉnh trên bảng tính:
HS: Thực hiện các thao tác điều chỉnh
+ Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng.
trên trang tính.
+ Chèn thêm cột và hàng.
GV: Nhận xét, bổ sung.
+ Sao chép và di chuyển dữ liệu.
GV: Yêu cầu HS khởi động máy tính,
khởi động chương trình bảng tính Excel.
* Làm bài tập thực hành:


HS: Thực hiện.

- Bài tập 1: Mở bảng tính Bang diem lop em
đã lưu trong bài TH 4.

GV: Hướng dẫn cho HS các bước để thực
hiện bài thực hành.
a. Chèn thêm cột trống vào trước cột D (Vật
lý) để nhập điểm môn Tin học.
- Yêu cầu HS làm bài tập thực hành 1
(SGK).
b. chèn thêm các hàng trống và thực hiện thao
tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng.
HS: Nghiên cứu sách và làm bài tập.
c. Trong các ô của cột G (Điểm trung bình) có
GV: Quan sát, hướng dẫn HS trong quá
công thức tính điểm trung bình của HS. Hãy
trình thực hành.
kiểm tra công thức của các ô đó. Điều chỉnh
- Kết thúc bài TH 1, cho HS lưu bảng tính lại công thức cho đúng.
vào máy và tiếp tục làm bài TH 2.
d. Di chuyển dữ liệu trong các cột cho phù
hợp. Lưu bảng tính.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu và làm bài - Bài tập 2: Tìm hiểu các trường hợp tự điều
chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới.
TH 2.
HS: Thực hiện.
GV: Quan sát, hướng dẫn.
- Yêu cầu HS nhận xét bài thực hành.
HS: Các nhóm nhận xét bài thực hành.
GV: Cho điểm những nhóm làm bài tốt
và có nhận xét chính xác.
4. Củng cố: (5 phút)
- Yêu cầu học sinh thực hiện lại các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng,
chèn thêm hoặc xoá hàng, cột.
- Nhận xét bài làm của các nhóm và chung cho toàn lớp.
- Kết thúc tiết học cho HS tắt máy.
5. Dặn dò:
- Học bài, xem trước bài tập TH 3, 4.
IV. Rút kinh nghiệm


………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 5. THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (T2)
I. Mục tiêu.
* Kiến thức: Nắm được các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
* Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác trên bảng tính.
Hiểu được vai trò của sao chép công thức trên bảng tính.
* Thái độ: Nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài, SGK, tài liệu tham khảo.
III. Hoạt động trên lớp
1. Ổn định: (1 phút)
2. Kiểm tra kiến thức đã học: (4 phút)
- Trình bày các bước thực hiện điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng?
- Trình bày các thao tác chèn, xoá cột hoặc hàng?
3. Bài mới:
* Đặt vấn đề: Em phải làm gì để thực hiện di chuyển dữ liệu trên bảng tính?
Hoạt động: Các thao tác sao chép, di chuyển dữ liệu. (35 phút)
Hoạt động dạy học

Nội dung
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu.

GV: Ở chương trình soạn thảo văn bản
(Word), để di chuyển dữ liệu chúng ta sử
dụng các nút lệnh nào?
HS: Copy hoặc Cut, Paste.
a. Sao chép nội dung ô tính:
GV: Việc sao chép và di chuyển DL có
- Chọn 1 hay nhiều ô có thông tin muốn sao
tác dụng gì?
chép.
HS: Tiết kiệm thời gian, công sức.
- Nháy vào nút Copy trên thanh công cụ.
GV: Yêu cầu HS thực hiện các bước sao
- Chọn ô muốn đưa thông tin vào.
chép và di chuyển nội dung của ô tính.
HS: Trình bày thao tác.

- Nháy chọn nút Paste trên thanh công cụ.
b. Di chuyển nội dung ô tính:


- Chọn 1 hay nhiều ô có thông tin muốn di
chuyển.
- Nháy vào nút Cut trên thanh công cụ.
GV: Ngoài thao tác sao chép và di chuyển
thông tin ở trên, em có thể trình bày các - Chọn ô muốn đưa thông tin vào.
thao tác để sao chép và di chuyển bằng
- Nháy chọn nút Paste trên thanh công cụ.
cách khác không?
HS: Thực hiện theo hiểu biết của mình.
GV: Nhận xét, bổ sung.

GV: Chiếu ví dụ ở hình 45a và 45b. Khi
sao chép nội dung các ô có chứa công
thức em có nhận xét gì?

4. Sao chép công thức.
a. Sao chép nội dung các ô có công thức:

HS: Quan sát và hoạt động theo nhóm và
trả lời câu hỏi.
GV: Nhận xét, kết luận.
GV: Đưa thêm vài ví dụ và giải thích
thêm cho HS hiểu.
* Khi sao chép 1 ô có nội dung là công thức
chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để
HS: Chú ý nghe giảng.
giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với
GV: Hãy nêu điểm khác nhau giữa sao ô đích.
chép 1 ô có nội dung là công thức chứa
địa chỉ với di chuyển nội dung là công b. Di chuyển nội dung các ô có chứa công
thức:
thức chứa địa chỉ?
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét, bổ sung.
Lưu ý: Khi thực hện thao tác trên trang
tính, nếu nhầm em hãy dùng nút lệnh
Undo trên thanh công cụ để khôi phục lại
trạng thái trước đó một cách nhanh
chóng.

4. Củng cố: (5 phút)

- Khi di chuyển nội dung các ô có chứa địa
chỉ bằng lệnh Cut và Paste. Các địa chỉ trong
công thức không bị điều chỉnh.


- Yêu cầu học sinh thực hiện lại các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
- Sao chép công thức.
5. Dặn dò:
- Học bài, làm bài tập ở SGK (trang 44). Chuẩn bị cho tiết thực hành.
IV. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài thực hành 5
CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM
I. Mục tiêu.
* Kiến thức: Nắm được các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chèn thêm
hoặc xoá bớt hàng và cột.
* Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chèn
thêm hoặc xoá bớt hàng và cột.
Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
* Thái độ: Nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. Phương pháp.
- Thực hành, rèn luyện kỹ năng thao tác trên bảng tính.
III. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài, SGK, làm bài thực hành.
IV. Hoạt động trên lớp
1. Ổn định: (1 phút)
2. Kiểm tra kiến thức đã học:
3. Bài mới:
* Đặt vấn đề: Để rèn luyện kỹ năng, thao tác trên bảng tính.
Sao chép công thức và dữ liệu. (39 phút)
Hoạt động dạy học
Nội dung
Nội dung thực hành.
GV: Yêu cầu HS khởi động máy tính, * Bài tập 3: Sao chép, di chuyển công thức và
khởi động chương trình Excel.
dữ liệu.


a. Tạo trang tính với nội dung sau:
HS: Thực hiện.
GV: Hướng dẫn HS làm bài thực hành.

HS: Chú ý, làm bài theo nhóm.
GV: Yêu cầu HS rút ra nhận xét và giải
thích.
b. Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp
HS: Quan sát các kết quả và rút ra nhận trong ô D1 để tính tổng các số trong các số
A1, B1 và C1.
xét của mình.
GV: Nhận xét, bổ sung, cho điểm.

c. Sao chép công thức trong ô D1 và các ô:
D2; E1; E2 và E3.
Di chuyển công thức trong ô D1 vào ô G1; ô
D2 vào ô G2.

* Bài tập 4: Thực hành chèn và điều chỉnh độ
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu và làm tiếp rộng cột và độ cao hàng.
bài thực hành 4.
- Mở bảng tính “theo doi the luc” đã được lưu
HS: Làm bài.
GV: Quan sát, hướng dẫn.

trong bài thực hành 2. Chèn thêm cột địa chỉ
và điện thoại vào sau cột họ tên.

- Yêu cầu HS nhập dữ liệu và lưu bảng
tính.
HS: Thực hiện.
GV: Kiểm tra bài làm của các nhóm.
Nhận xét, có thể cho điểm nhóm có thành
tích tốt
4. Củng cố: (5 phút)
- GV nhận xét bài làm của các nhóm và chung cho toàn lớp.
- Kết thúc tiết học, cho HS tắt máy.
5. Dặn dò:


- Học bài, chuẩn bị cho tiết kiểm tra TH.
IV. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×