Tải bản đầy đủ

Chủ đề câu lệnh lặp môn tin học 8

Tuần: 21,22
Tiết: 40,41,42
Ngày soạn:
CHỦ ĐỀ : CÂU LỆNH LẶP
I.

NỘI DUNG: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐÁNH
GIÁ

BƯỚC 1: NỘI DUNG CẦN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Câu lệnh lặp .
BƯỚC 2: Xác định yêu cầu, kiến thức, kỹ năng, thái độ
1) Kiến thức: Giúp HS
- Biết nhu cầu cần có câu lệnh lặp trong ngôn ngữ lập trình.
- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện
lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.
- Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước for ..to..do trong
pascal.
2) Kĩ năng:
- Viết đúng được lệnh for ..to..do trong một số tình huống đơn giản.
3) Thái độ:

- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các dạng bài tập ứng dụng.
Nội dung
Câu lệnh lặp

Loại

thuyết

Nhận biết
HS mô tả
cú pháp
câu lệnh
lặp, ý
nghĩa của
câu lệnh
lặp

Thực
hành

Nội dung câu hỏi Loại

Thông hiểu
HS chỉ ra và
giải thích
được ý nghĩa
của cú pháp
câu lệnh lặp

Vận dụng thấp Vận dụng cao
HS vận dụng
câu lệnh lặp vào
giải một số bài
toán đơn giản.

HS biết cách sử Biết sử dụng câu
dụng câu lệnh lệnh lặp trong
lặp
việc viết chương
trình


Nhận biết Thông hiểuVận dụng thấp Vận dụng cao


1a, Em hãy lấy víLý
dụ về một số việcthuyết
hàng ngày của em.
1b, Qua những ví
dụ các bạn vừa lấy
ra trên bảng thì
những công việc
nào chúng ta đã
biết trước số lần
lặp đi lặp lại và
công việc nào
chúng ta chưa biết
số lần lặp lại của
nó?
2a? Để vẽ đượcLý
như hình 33 tathuyết
phải làm thao tác
nào.
2b. Để vẽ hình thứ
2 ta làm như thế
nào?
2c. ? Em hãy viết
thuật toán mô tả
vẽ hình 33.
2d.Để vẽ một hình
vuông ta làm thế
nào?
2e, Trong Ví dụ 2
công việc gì được
thực hiện nhiều
lần?.
Qua hai ví dụ trên,
các em hãy chỉ ra
những công việc
được lặp đi lặp
lại?

HS biết
được thể
nào là công
việc lặp đi
lặp lại nhiều
lần.

HS biết HS hiểu
được Việc được việc
sử dụng sử dụng câu
cấu trúc lệnh lặp
lệnh lặp trong việc
và câu
viết chương HS vận dụng
lệnh lặp trình
được câu lệnh
một lệnh
lặp để giải quyết
thay cho
bài toán
nhiều
lệnh


3.a. cho biết các Lý
thành phần của
thuyết
câu lệnh lặp?
b. Các giá trị đầu
và giá trị cuối phải
thoả mãn những
điều kiện nào?

HS
được
pháp

biếtHS hiểu
HS vận dụng
cúđược các từ được cú pháp
Câukhoá trong câu lệnh lặp để
lệnh lặp : cú pháp câu giải quyết bài
For ý nghĩa của
đếm>:=
trịnó.

đầu>
cuối>
lệnh>;

to
trị
do

? Để in ra chữ ‘O’
ta sử dụng lệnh
nào.
? Em hãy sử dụng
câu lệnh lặp để
viết in ra 20 chữ
‘O’.
Thực
hành

HS biết
được khi
nào thì sử
dụng câu
lệnh lặp

4. Để viết được Lý
chương trình
thuyết
tính tổng và tích và
bằng câu lệnh Thực
lặp em sử dụng hành
bao nhiêu biến
và biến đó thuộc
kiểu dữ liệu
nào?
Tại sao ở lệnh gán
tổng ta gán s:=0;
Nhưng ở tính tích
ta lại gán p:=1;

HS biết
được cách
sử dụng
biến trong
chương
trình

HS hiểu
được lợi ích
khi sử dụng
câu lệnh
lặp.
HS vận dụng
câu lệnh lặp để
giải quyết bài
toán.
Hiểu được
ý nghĩa khi
sử dụng câu
lệnh lặp
trong việc
giải quyết
bài toán
tổng và tích

Nắm được
HS biết
cách gán
được cách tổng và
gán khác tích.
nhau giữa
tổng và tích

II.GIÁO ÁN CHÚ ĐỀ:
BÀI 7: CÂU LỆNH LẶP

Biết sử dụng
câu lệnh lặp để
giải bài toán
tổng và tích


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1) Kiến thức: Giúp HS
- Biết nhu cầu cần có câu lệnh lặp trong ngôn ngữ lập trình.
- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện
lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.
- Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước for..to..do trong
pascal.
2) Kĩ năng:
- Viết đúng được lệnh for ..to..do trong một số tình huống đơn giản.
3) Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các dạng bài tập ứng dụng.
II. CHUẨN BỊ :
1. Giáo viên :
 Tài liệu: sgk, sgv, sách tham khảo.
 Giáo án.
 Đồ dùng dạy học như máy tính kết nối projector,...
2. Học sinh :
 Sách giáo khoa.
 Học thuộc bài cũ.
 Đọc trước bài ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1. Ổn định tổ chức lớp :
-Điểm danh lớp học.
-Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:(không)
 3)Bài mới:
 a. Đặt vấn đề:

- Để in được lời chào cho từng bạn trong lớp học của em,
em cần viết một chương trình cho phép lặp đi lặp lại việc nhập tên
và hiển thị ra màn hình lời chào. Vậy làm thế nào để chương trình
pascal thực hiện được việc này?
 b. Triển khai bài:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1 :Các công việc phải thực 1. Các công việc phải thực hiền
hiền nhiều lần
nhiều lần
Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện
Các công việc phải thực hiền nhiều lần
GV: Trong cuộc sống hằng ngày nhiều mỗi đúng công việc, trong nhiều trường
người đều có các công việc riêng khác nhau. hợp khi viết một chương trình máy
? Em hãy lấy ví dụ về một số việc hàng tính chúng ta cũng phải viết lặp lại
nhiều câu lệnh thực hiện một phép
ngày của em.
tính nhất định.
HS: Một em lấy một số ví dụ.


GV: Ghi ví dụ của học sinh lên bảng
HS: Một em khác lấy thêm một số ví dụ
? Qua những ví dụ các bạn vừa lấy ra trên
bảng thì những công việc nào chúng ta đã
biết trước số lần lặp đi lặp lại và công việc
nào chúng ta chưa biết số lần lặp lại của nó?
HS: Tách ví dụ thành hai loại (một loại đã
biết trước số lần lặp và một loại chưa biêt số
lần lặp )
GV: Nhận xét và kết luận
Hoạt động 2 :Câu lện lặp - một lệnh thay 2. Câu lện lặp - một lệnh thay cho
cho nhiều lệnh
nhiều lệnh
Câu lệnh lặp - một lệnh thay cho nhiều lệnh VD1: SGK Tr56
Thuật toán
HS: nghiên cứu ví dụ 1.
GV: Phân tích, hướng dẫn viết thuật toán ví
dụ 1.
? Để vẽ được như hình 33 ta phải làm thao
tác nào.
HS: Trả lời.
? Để vẽ hình thứ 2 ta làm như thế nào?
HS: Trả lời
GV: Tương tự hình thứ 3 ta vẽ tương tự.
? Em hãy viết thuật toán mô tả vẽ hình 33.
HS: Hoạt động độc lập 3 phút.
Trả lời
Nhận xét và bổ sung
GV: Kết luận và đưa ra thuật toán
HS: Ghi bài.
GV: Để vẽ một hình vuông ta làm thế nào?
HS: Trả lời
GV: Mô tả bằng hình vẽ trên máy.
Đưa ra thuật toán vẽ hình vuông.
HS: Chú ý ghi bài.
GV: Cho HS nghiên cứu ví dụ 2.
? Ví dụ 2 công việc gì được thực hiện nhiều
lần.
HS: Trả lời
? Qua hai ví dụ trên, các em hãy chỉ ra
những công việc được lặp đi lặp lại?
HS: Chỉ ra công việc lặp lại ở vd1 và vd2
GV: Kết luận.

VD2: Tính tổng của 100 số tự nhiên
đầu tiên.
Thuật toán: (đã nghiên cứu ở bài học
số 5)
- Cánh mô tả các hoạt động lặp trong
thuật toán như trong 2 ví dụ trên
được gọi là cấu trúc lặp.
- Mọi ngôn ngữ lập trình đều có
“cách” để chỉ thị cho máy tính thực
hiện cấu trúc lặp với một câu lệnh.
Đó là câu lệnh lặp.


3. Ví dụ về câu lệnh lặp
- Trong pascal câu lệnh lặp có dạng:
Ví dụ về câu lệnh lặp
+Câu lệnh lặp dạng tiến:
GV: Trình bày cấu trúc vòng lặp For ..to..do For := to
HS: Ghi cấu trúc vòng lặp vào vở.
do ;
GV: Giải thích từng thành phần trong cấu Trong đó: for, to, do là các từ khoá,
trúc lệnh.
Biến đếm là biến đơn có kiểu
HS: Chú ý, ghi bài
nguyên (có thể là kiểu kí tự hoặc kiểu
đoạn con)
Giá trị đầu, giá trị cuối là số cụ thể
hoặc là biểu thức có kiểu cùng kiểu
với biến đếm, giá trị cuối phải lớn
hơn giá trị đầu.
Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn hoặc
câu lệnh kép.
- Câu lệnh sẽ được thực hiện nhiều
lần, mỗi lần thực hiện câu lệnh là một
lần lặp và sau mỗi lần lặp biến đếm
sẽ tự động tăng lên 1 đơn vị, tăng cho
đến khi giá trị của biến đếm lớn hơn
giá trị cuối thì vòng lặp được dừng
lại.
Bài 4 SGK (Tr61)
Giá trị của j sau mỗi lần lặp sẽ được
tăng thêm 2 đơn vị
2, 4, 6, 8, 10, 12.
Hoạt động 4: Tìm hiểu các ví dụ về câu 3. Ví dụ về câu lệnh lặp (tiếp)
lệnh lặp
Ví dụ 3 (SGK Tr58) in ra màn hình
GV: Cho HS nghiên cứu ví dụ 3
thứ tự lần lặp.
Program lap;
GV: Minh họa chương trình của ví dụ 3
Var i: integer;
Begin
HS: Quan sát ghi bài
For i:=1 to 10 do
Writeln(‘day la lan lap thu’, i);
Readln;
End.
GV: Cho HS nghiên cứu ví dụ 4
- VD4 (SGKTr58) Viết chương trình
đưa ra màn hình những chữ “0” theo
? Để in ra chữ ‘O’ ta sử dụng lệnh nào.
hình trứng rơi.
HS: Trả lời
Program trung_roi;
Uses crt;
Để in ra 20 chữ ‘O’ ta cần 20 câu lệnh Var i: integer;
Hoạt động 3 :Ví dụ về câu lệnh lặp


Begin
Clrscr;
? Em hãy sử dụng câu lệnh lặp để viết in ra For i:=1 to 10 do
begin
20 chữ ‘O’.
Writeln(‘0’); delay(100);
end;
HS: Hoạt động theo bàn 2 phút rồi trả lời Readln;
End.
câu hỏi.
- Tập hợp các câu lệnh con được đặt
GV: Nhận xét, kết luận
trong cặp từ khoá begin end; được
gọi là câu lệnh ghép.
Đưa ra chương trình minh họa.
writeln(‘O’; Viết thế rất mất thời gian.

HS: Chú ý quan sát.
Hoạt động 5:Tính tổng và tích bằng câu 4. Tính tổng và tích bằng câu lệnh
lặp
lệnh lặp.
GV: Đưa ví dụ 5 trên màn hình.

Ví dụ 5. Tính tổng của N số tự nhiên
đầu tiên.
Yêu cầu HS xem lại thuật toán tính tổng vở Ví dụ 6. Tính day thưa của N số tự
nhiên đầu tiên.
VD 3 bài 5 Tr41
HS: 1 em lên bảng mô tả lại thuật toán tính
tổng ở VD5.
HS: Nhận xét, bổ sung
GV và HS cùng xây dựng viết chương trình
dựa vào thuật toán.
Lưu ý: kiểu số Longint
GV: Đưa ra ví dụ 6. Hướng dẫn ví dụ6
Tổ chức Hs hoạt động cá nhân trong 3 phút.
Sau đó hoạt động theo nhóm nhỏ làm
ví dụ 6.HS: Hoạt động cá nhân sau đó hoạt
động nhóm thống nhất kết quả


Nhận xét, bổ sung.
GV: Kết luận đưa ra bài viết chương trình.
HS: Quan sát kết quả và ghi bài.
4) Củng cố:
Tóm tắt kiến thức trọng tâm đã học.
HS đọc ghi nhớ.
5) Hướng dẫn về nhà:
- Học lại bài về câu lệnh lặp For .. to .. do. Xem lại các ví dụ SGK
Về nhà làm bài tập : Tính tổng các số chẵn của dãy số N và tính tổng các
số lẻ.
Gợi ý: Kiểm tra số đó là chẵn thì điều kiện IF N mod 2 =0 then S:=S+i;
IV.RÚT KINH NGHIỆM:...........................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x