Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Quản trị tài chính công ty đa quốc gia (Học viện tài chính)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
Học viện Tài chính
Khoa Tài chính quốc tế

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

1. Thông tin về giảng viên:
STT Họ và tên
1

Đinh Trọng Thịnh

2

Lê Thanh Hà

3

Phan Tiến Nam


4

Phạm Thị Kim Len

5

Đặng Lê Ngọc

6

Dương Đức Thắng

Năm
sinh
195
7
197
5
197
7
198
8
198
8
198
9

Học hàm, Nơi
tốt Chuyên
học vị
nghiệp
môn
PGS,TS
Belarusia TCQT

Giảng chính,
kiêm chức
Giảng chính

Ths, GVCHVTC

TCQT

Giảng chính

Ths.

HVTC

TCQT

Giảng chính

Ths.

HVTC

TCQT

Giảng chính

Ths.

Úc

TCQT

Giảng chính

Ths.

HVTC

TCQT

Giảng chính

2. Thông tin chung về môn học
- Tên học phần: Quản trị tài chính công ty đa quốc gia.
- Mã môn học: IFM0179
- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (45 tiết).
- Môn học: - Bắt buộc:

X

- Lựa chọn
- Các môn học trước: Sau khi đã học các môn Kinh tế học, Kinh tế quốc tế,
Lý thuyết tài chính, Lý thuyết tiền tệ, Thị trường chứng khoán, Bảo hiểm,
1


Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh chứng khoán, Nghiệp vụ kinh doanh
của NHTM, Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Tài chính
Quốc tế.
- Các yêu cầu đối với môn học: Đối với sinh viên
+ Tự học ở nhà: Tích cực, chủ động tự học theo giáo trình và các tài liệu
+ Nghe giảng trên lớp tối thiểu 80% số giờ giảng.
+ Làm bài tập đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo chất lượng.
+ Thảo luận: Chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị và thảo luận nhóm.
+ Kiểm tra giữa kỳ: Bắt buộc phải có bài kiểm tra.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết và bài tập: 30 tiết.
+ Tự học có hướng dẫn của giảng viên: 14 tiết.
+ Kiểm tra: 1 tiết.
- Địa chỉ Bộ môn: Phòng 404, Tầng 4, Tòa nhà khu Văn phòng, VP Khoa tại
phòng 203- Nhà B5.
3. Mục tiêu của môn học: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về quản trị tài chính công ty đa quốc gia. Nắm vững các nghiệp vụ chủ
yếu của hoạt động quản trị tài chính công ty đa quốc gia ở từng chủ thể và
trong quản lý vĩ mô. Có thể xử lý được các vấn đề nẩy sinh có liên quan tới
hoạt động quản trị tài chính công ty đa quốc gia tại các doanh nghiệp MNC
và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi sinh viên tốt nghiệp.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Quản trị tài chính công ty đa quốc gia là môn học có đối tượng rất rộng, tuy
vậy trong phạm vi thời lượng 45 tiết, môn học chỉ giới thiệu các nội dung
mang tính nghiệp vụ cơ bản của quản trị tài chính công ty đa quốc gia.
Nội dung quản trị tài chính tài chính công ty đa quốc gia bao gồm
phần giới thiệu khái quát về quản trị tài chính công ty đa quốc gia, sau đó đi
2


sâu trình bày các nghiệp vụ về quản trị huy động vốn, quản trị phân bổ sử
dụng vốn và quản trị phân phối kết quả quản trị tài chính công ty đa quốc
gia, quản trị rủi ro trong kinh doanh của MNC.
5. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
Chương 2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
Chương 3
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.

Tổng quan về quản trị tài chính công ty đa quốc gia
Những vấn đề cơ bản về MNC
Khái niệm, xuất xứ của MNC
Các công ty chi nhánh ở nước ngoài
Đặc điểm hoạt động của MNC
Cơ hội và rủi ro của MNC
Khái quát về quản trị tài chính MNC
Tài chính MNC
Quản trị tài chính MNC
Vài nét về môn học quản trị tài chính MNC
Quản trị huy động vốn của MNC
Vốn và chi phí vốn của MNC
Khái niệm về vốn và chi phí vốn của MNC
Kết cấu về chi phí vốn của MNC
ứng dụng lý thuyết về chi phí vốn
Quản trị huy động vốn của MNC
Quản trị huy động vốn tự có ban đầu của MNC
Quản trị phát hành cổ phiếu MNC
Quản trị bổ sung vốn từ lợi nhuận
Quản trị vay vốn qua hợp đồng tín dụng
Quản trị phát hành trái phiếu công ty
Quản trị thuê tài sản và thuê mua tài chính
Quản trị sử dụng vốn của MNC
Quản trị đầu tư trực tiếp quốc tế của MNC
Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
Khái quát về quản trị dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
Quản trị thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
Quản trị đầu tư gián tiếp quốc tế của MNC
Đối tượng đầu tư gián tiếp quốc tế của MNC
Đầu tư vào cổ phiếu
Đầu tư vào trái phiếu quốc tế và các tài sản tài chính khác
Quản trị chu chuyển vốn của MNC
Quản trị chu chuyển vốn thông qua chuyển giá
Quản trị các khoản vay nội bộ
3


Chương 4
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.4.5.
Chương 5
5.1
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.

Quản trị kết quả tài chính MNC
Kết quả tài chính của MNC
Khái niệm và phân loại
Các chỉ tiêu phản ánh kết quả tài chính của công ty
Quản trị kết quả tài chính của MNC
Quản trị thu nhập của MNC
Quản trị các loại thuế phải nộp của MNC
Quản trị các khoản lãi vay
Quản trị xác định tổng thu nhập của MNC
Quản trị phân phối kết quả tài chính của MNC
Quản trị rủi ro của MNC
Rủi ro và quản trị rủi ro của MNC
Rủi ro của MNC
Quản trị rủi ro của MNC
Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái của MNC
Nghiên cứu, đánh giá rủi ro tỷ giá hối đoái
Lựa chọn giải pháp phòng ngừa, hạn chế và khắc phục hậu quả
rủi ro tỷ giá hối đoái
Triển khai thực hiện giải pháp
Quản trị rủi ro chính trị của MNC
Các rủi ro chính trị mà MNC phải đối mặt
Quản trị rủi ro chính trị của MNC

6. Tài liệu học tập:
- Tài liệu chính: Giáo trình Quản trị tài chính công ty đa quốc gia, NXB
Tài chính 2011, PGS.TS. Phan Duy Minh, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh.
- Sách tham khảo:
+ Tài chính quốc tế, NXB Tài chính 2010, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh
+ Kinh tế học quốc tế, lý thuyết và chính sách,Paul R. Krugman, NXB Chính
trị quốc gia,1996.
+ Quản trị tài chính quốc tế, Alan C. Shapiro, NXB Thống kê, 1999
+ Quản trị dự án đầu tư và quản trị tài chính DNCV ĐTNN, NXB Tài chính,
2006, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh
4


+Luật doanh nghiệp - 2005
+Luật đầu tư - 2005
+ Các tài liệu và Websites khác do giảng viên cung cấp.
7. Hình thức tổ chức dạy học:

TT

Tên chương

Tổng
số tiết

Trong đó

thuyết,
bài tập

Tự
học

Kiểm
tra

1

Tổng quan về Quản trị tài chính MNC

6

4

2

-

2

Quản trị huy động vốn của MNC

12

8

4

-

7

5

2

-

3

Quản trị sử dụng vốn của MNC

4

Quản trị kết quả tài chính của MNC

12

8

3

1

5

Quản trị rủi ro của MNC

8

5

3

-

Tổng

45

30

14

1

8. Chính sách đối với môn học
Giảng viên có thể cho điểm và công bố công khai trọng số từng nội dung
sau:
- Thời gian nghe giảng trên lớp.
- Đọc tài liệu tham khảo (có tóm tắt)
- Tích cực, chủ động chuẩn bị các vấn đề thảo luận tại nhóm.
- Làm bài tập đầy đủ, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.
- Kiểm tra điều kiện dự thi 1 lần .
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
5


9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Giáo viên có thể hỏi và cho điểm ngay trong thời gian giảng.
- Giáo viên có thể cho điểm trong thảo luận nhóm.
- Giáo viên có thể cho điểm bài tập và chữa bài tập
Điểm kiểm tra thường xuyên có thể dùng thay điểm kiểm tra định kỳ và được tính hệ số 0,3 khi tính điểm bình quân chung môn học.
9.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ
Được tiến hành vào chương 4. Đây là điều kiện bắt buộc để được dự thi hết
môn học. Trọng số tối đa 30% khi tính điểm bình quân chung môn học.
9.3. Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (Thi hết môn)
Thực hiện theo kế hoạch đã được Ban Quản lý đào tạo và Ban Khảo thí và
kiểm định chất lượng của Học viện đề ra. Trọng số tính 70% trong điểm
bình quân chung môn học.
9.4. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập (Do các giảng viên nêu cụ thể)
9.4. Lịch thi, kiểm tra (Kể cả thi lại:): Do các giảng viên căn cứ vào kế
hoạch giảng dạy ghi
Trưởng Bộ môn
(Ký tên)

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x