Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Internet và thương mại điện tử (Học viện tài chính)

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
BỘ MÔN TIN HỌC TC-KT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: INTERNET VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1.Thông tin về giảng viên:

TT Họ và tên

Học
Năm hàm, Nơi tốt
sinh học nghiệp
vị

Điện

Giảng chính,
nhà riêng,
Chuyên môn kiêm chức, thỉnh
di
động;
giảng, trợ giảng

email
Tin học kinh
Giảng chính
tế

1

Vũ Bá Anh

1960 TS.

2

Phan Phước Long

1973 ThS. ĐH SPHN

Toán Tin

Giảng chính

3

Nguyễn Hữu Xuân
1982 ThS. ĐH KHTN
Trường

Toán Tin

Giảng chính

4

Hoàng Hải Xanh

1978 ThS.

5

Hà Văn Sang


1982 ThS. ĐH SPHN

6
7

ĐH KTQD

ĐH CNĐHQG

Phạm Thái Huyền
1985 ThS. HVTC
Trang
Đồng Thị Ngọc
1982 ThS. ĐH SPHN
Lan

thoại

Công nghệ TT Giảng chính
Toán Tin

Giảng chính

Tin học TCKT Giảng chính
Toán Tin

Giảng chính

8

Đào Đức Hoàng

1987 ThS. HVTC

Tin học TCKT Giảng chính

9

Nguyễn Sĩ Thiệu

1988 ThS. HVTC

Tin học TCKT Giảng chính

10 Trần Thị Hương

1989 ThS. HVTC

Tin học TCKT Giảng chính

2.Thông tin chung về môn học:
- Tên môn học: INTERNET VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
- Mã môn học: IEC0033
- Số tín chỉ: 2
- Môn học: Tự chọn
- Các môn học tiên quyết: Tin học đại cương
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): Có bài giảng Internet & Thương mại
điện tử, bài tập thực hành Internet & Thương mại điện tử, slide bài giảng của Bộ môn.


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 88; trong đó:
+ Nghe giảng lý thuyết: 21 tiết
+ Thảo luận và làm bài tập trên lớp: 6 tiết.
+ Kiểm tra: 3 tiết.
+ Thực hành (ở phòng máy)
+ Hoạt động theo nhóm: .
+ Tự học: 58 tiết.
- Địa chỉ: Bộ môn Tin học TCKT. Địa chỉ: phòng 204, nhà Thư viện, Đức
Thắng, Hà Nội; ĐT: 048387141
3. Mục tiêu của môn học:
-

Mục tiêu về kiến thức: Sinh viên cần nắm được:

-

Mục tiêu về kiến thức:

Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về Internet và thương mại điện
tử, Xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử
-

Mục tiêu về thái độ của người học:

+ Yêu thích môn học.
+ Tự tin về kiến thức và tác phong làm việc.
4.Tóm tắt nội dung môn học:
Các khái niệm về Internet và thương mại điện tử, các vấn đề về thương mại điện tử, các
mô hình thương mại điện tử, môi trường pháp lý, các chiến lược bán hàng, tiếp thị qua thương
mại điện tử…

5. Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1: Internet và web : Cơ sở hạ tầng cho thương mại điện tử
1.1

Tổng quan về công nghệ

1.2

Các mạng chuyển gói tin (Pacjet-Switched Networks)

1.3

Các giao thức Internet khác

1.4

Các chương trình tiện ích bên trong

1.5

Các ứng dụng Internet

1.6

Ngôn ngữ đánh dấu (Markup Language) và Web

1.7

Web Clients và Servers

1.8

Internet, Intranets và Extranets

1.9

Các lựa chọn và cân bằng kết nối internet

Chương 2: Giới thiệu về thương mại điện tử


2.1

Thương mại điện tử là gì?

2.2

Những lợi ích của thương mại điện tử

2.3

Những hạn chế của thương mại điện tử

2.4

Internet và Word Wide Web

2.5

Các nhân tố kinh tế và thương mại điện tử

2.6

Lịch sử hình thành và phát triển thương mại điện tử

2.7

Tình hình phát triển thương mại điện tử

Chương 3: Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử
3.1

Các hình thức kinh doanh thương mại điện tử

3.2

Các mô hình kinh doanh

3.3

Một số ví dụ về các website thương mại điện tử nổi tiếng

3.4

Một số vấn đề kinh khác kiên quan tới thương mại điện tử

Chương 4: Môi trường pháp lý trong thương mại điện tử
4.1

Các vấn đề về luật trong thương mại điện tử

4.2

Một số vấn đề về tính riêng tư, sở hữu trí tuệ

4.3

Thanh toán trực tuyến và an toàn dữ liệu

4.4

Hợp đồng điện tử và các vấn đề nảy sinh

4.5

Tình hình luật ở Việt nam

Chương 5: Triển khai bảo mật cho thương mại điện tử
5.1

Bảo vệ tài nguyên của thương mại điện tử

5.2

Bảo vệ tài sản thuộc sở hữu trí tuệ

5.3

Bảo vệ các máy khách

5.4

Bảo vệ các kênh thương mại điện tử

5.5

Bảo đảm các toàn vẹn giao tác

5.6

Bảo vệ máy chủ

Chương 6: Các hệ thống thanh toán điện tử
6.1

Cơ bản về các hệ thống thanh toán điện tử

6.2

Tiền điện tử

6.3

Ví điện tử

6.4

Card thông minh

Chương 7: Các chiến lược tiếp thị, bán hàng và khuyến mãi
7.1

Tạo một giao diện Web có hiệu quả

7.2

Xác định và tiếp cận các khách hàng

7.3

Quảng cáo trên web


7.4

Các mô hình kinh doanh trên web
Chương 8: Các chiến lược mua hàng và các hoạt động hỗ trợ

9.1

Mua hàng, quản trị và điều hành kho và tồn kho, các hoạt động hỗ trợ

9.2

Sự trao đổi dữ liệu điện tử

9.3

Quản trị hệ thống cung cấp

9.4

Phần mềm để mua hàng, quản trị kho,và các hoạt động hỗ trợ

6. Tài liệu học tập:
* Tài liệu học tập bắt buộc:
+ Bài giảng gốc Internet và Thương mại điện tử, Chủ biên: TS. Vũ Bá Anh
2011.
+ Slide bài giảng Tin học ứng dụng do Bộ môn phát hành
* Sách và tài liệu tham khảo:
1. Các tài liệu có trên mạng
1. Giáo trình E-Commerce Informatics Group – Singapore
2. Janice Reynolds,Roya Mofazali The Complete E-Commerce Book:Design,
Build & Maintain a Successful Web-based Business
3. Janice Reynolds The Complete E-Commerce Book
Design, Build & Maintain a Successful Web-based Business
2nd Edition
7. Hình thức tổ chức dạy học và phân bổ thời gian học tập

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung

Lên lớp

thuyết

Bài tập

Thảo
luận

Thực hành,
thí nghiệm

Tự học, tự
nghiên cứu

Chương 1

6

12

Chương 2

9

Chương 3

6

12

Chương 4

6

12

Chương 5

6

12

Chương 6

6

12

Tổng cộng

40

5

5

18

70

Tổng


Đơn vị tính: Tiết
(*) là mục sinh viên tự nghiên cứu theo hướng dẫn của giáo viên
8. Yêu cầu đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên.
- Mức độ lên lớp đạt trên 80%.
- Mức độ tích cực tham gia hoạt động trên lớp: Tích cực tham gia thảo luận nhóm
- Làm đầy đủ, có chất lượng & đúng thời hạn các bài tập được giao.
- Có 1 bài kiểm tra
9. Phương pháp,hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học:
9.1 Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: qua chuẩn bị làm bài tập, chuẩn bị thảo
luận lý thuyết & hỏi bài kiểm tra đánh giá phần tự học.
9.2 Kiểm tra - đánh giá định kỳ:
- Tham gia học tập trên lớp: đi học đầy đủ, đúng giờ. Chuẩn bị bài tốt & tích cực
thảo luận. Trọng số 5%
- Phần tự học, tự nghiên cứu :hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ giảng viên giao
cho cá nhân và nhóm trong kỳ: 5%
- Hoạt động theo nhóm tích cực: 5%
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ:15%.
- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 70%
9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
- Bài tập cá nhân/học kỳ
- Bài tập nhóm
9.4 Lịch thi, kiểm tra, thi lại:
- Số bài kiểm tra: 01 bài.
- Lịch thi và Lịch thi lại : Theo quy định của Học viện Tài chính
Ý kiến của lãnh đạo học viện

Trưởng bộ mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x