Tải bản đầy đủ

Tac Gia Nam Cao


ọỹi boùng vn hoỹc: Famille de
Boỡ @
óử taỡi: 2
CHAèO MặèNG CAẽC BAN
N THAM Dặ BUỉI SINH
HOAT VN HOĩC NGAèY HM
NAY

Quan Âiãøm Nghãû
Quan Âiãøm Nghãû
Thuáût
Thuáût
TAÏC GIA:
NAM CAO
NAM CAO

I: Cuọỹc õồỡi
II: Sổỷ nghióỷp vn hoỹc
1. Quan õióứm nghóỷ
thuỏỷt


Nam cao laỡ mọỹt tón tuọứi
lồùn cuớa vn hoỹc Vióỷt Nam.
Coù thóứ noùi, chuớ nghộa
hióỷn thổỷc trong vn hoỹc
Vióỷt Nam ra õồỡi tổỡ õỏửu thóỳ
kố XX nhổng õóỳn Nam Cao mồùi
thỏỷt sổ tổỷ giaùc õỏửy õuớ vóử
nhổợng nguyón từc saùng taùc
cuớa noù.

Nhổng chổa coù ai õuớ khaớ nng taỷo lỏỷp mọỹt
chuớ nghộa hióỷn thổỷc rióng nhổ Nam Cao maỡ nhổ
ta vỏựn goỹi laỡ chuớ nghộa yù thổùc
Vồùi tổ caùch laỡ nhaỡ vn, Nam Cao rỏỳt coù yù
thổùc vóử quan õióứm nghóỷ thuỏỷt coù tờnh nguyón
từc cuớa vn hoỹc hióỷn thổỷc tióỳn bọỹ vaỡ vn hoỹc
chỏn chờnh noùi chung.
Quan õióứm nghóỷ thuỏỷt naỡy tuy khọng õổồỹc
phaùt bióu mọỹt caùch trổỷc tióỳp dổồùi daỷng vn
chờnh luỏỷn maỡ õổồỹc gổới gừm qua nhổợng saùng
taùc cuớa ọng rọửi trồớ thaỡnh nhổợng tuyón ngọn bỏỳt
huớ.
Doỡng vn hoỹc hióỷn thổỷc phó phaùn
Vióỷt Nam õaợ ghi nhỏỷn nhióửu tón tuọứi
lồùn nhổ: Ngọ Tỏỳt Tọỳ, Nguyóựn Cọng
Hoan, Vuợ Troỹng Phuỷng...

1.Quan nióỷm vóử nhaỡ vn:

a, Nhaỡ vn coi lao õọỹng nghóỷ thuỏỷt laỡ mọỹt
hoaỷt õọỹng nghióm tuùc, cọng phu: Nghóử vn laỡ
mọỹt nghóử cao quyù, nhaỡ vn phaới coù lổồng tỏm
vaỡ traùch nhióỷm vồùi cuọỹc sọỳng. ng lón aùn gay
gừt nhổợng taùc phỏứm coù nọỹi dung tỏửm
thổồỡng vaỡ nhỏỳt laỡ sổỷ cỏứu thaớ trong nghóử
vn: Sổỷ cỏứu thaớ trong bỏỳt cổù nghóử gỗ cuợng
laỡ mọỹt sổỷ bỏỳt lổồng rọửi. Nhổng sổỷ cỏứu
thaớ trong vn chổồng thỗ thỏỷt laỡ õó tióỷn(ồỡi
thổỡa)
QuaslờnỏngaygtcaNamCaovscuthtrong
nghvitvn,tỏcgimunnúichongicvlngtõm
cangicmbỳt:
Vnchngkhụngcnnhngngithkhộotaylm
theomtvikiumuacho.Vnchngchdungnp
nhngkbitosõu,tỡmtũi,khinhngngunchaaikhi;
saùng tonhnggỡchacú.(ồỡi thổỡa)
Bồới baớn chỏỳt cuớa vn chổồng laỡ saùng taỷo,
khọng thóứ chỏỳp nhỏỷn sổỷ rỏỷp khuọn dóự daợi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×