Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm toán 2017 (10)

80 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12
TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ

Câu 1: Cho điểm Error: Reference source not found và mặt phẳng Error: Reference

source not found. Mặt phẳng Error: Reference source not found đi qua điểm M và
song song với mặt phẳng Error: Reference source not found có phương trình là:
A. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found

B. Error: Reference source not found
D. Error: Reference source not found

Câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong Error: Reference source not

found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found

Câu 3: Đạo hàm của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 4: Cho đường thẳng Error: Reference source not found có phương trình Error:

Reference source not found. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Error: Reference
source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 5: Tính tích phân Error: Reference source not found
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 6: Tập xác định của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error: Reference source not found
Câu 7: Cho mặt phẳng Error: Reference source not found. Vectơ pháp tuyến của mặt

phẳng Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 8: Một hình trụ có bán kính Error: Reference source not found và chiều cao

Error: Reference source not found. Thể tích khối trụ bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found

D. Error:
Reference source not found
Câu 9: Cho hình lăng trụ và hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau. Tỉ số

thể tích của khối chóp và khối lăng trụ bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
−1
ln x
+ 2 ln x −
Câu 10: Đạo hàm của hàm số: y =
là y’ =?
x
x
Trang 1/9 - Mã đề thi 132


A.

2 x − ln x
x2

B.

2 x + ln x
x2

C.

2 x + x ln x
x2

D.

2 x + ln x
x

Câu 11: Tập nghiệm của phương trình Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error: Reference source not found
Câu 12: Cho hình chóp Error: Reference source not found có Error: Reference source

not found đôi một vuông góc với nhau và
Error: Reference source not found. GọiError: Reference source not found là hình
chiếu vuông góc của Error: Reference source not found trên mặt phẳng Error:
Reference source not found. Đường cao Error: Reference source not found bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 13: Hàm số Error: Reference source not found
A. Đạt cực tiểu tại điểm Error: Reference source not found

B. Đạt cực đại tại

điểm Error: Reference source not found
C. Đạt cực tiểu tại điểm Error: Reference source not found
D. Đạt cực đại tại
Error: Reference source not found
Câu 14: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S = 2t 4 − t + 1 , trong đó t
được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi t = 1s là:
A. 24m/s
B. 23m/s
C. 7m/s
D. 8m/s
Câu 15: Số phức Error: Reference source not found thỉa mãn Error: Reference source
not found khi và chỉ khi:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found là số ảo D. Error:
Reference source not found là số thực
Câu 16: Đạo hàm của hàm số Error: Reference source not found tại Error: Reference

source not found bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 17: Tính tích phân Error: Reference source not found
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
2
Câu 18: Đạo hàm của hàm số sau: f ( x) = ln( x + 1) là:
1
2x
A. f '( x ) = 2
B. f '( x) = ln( x 2 + 1)
C. f '( x) = 2
x +1
x +1

D. f '( x ) = ln 2 x

Câu 19: Cho hai mặt phẳng Error: Reference source not found và Error: Reference

source not found
A. Error: Reference source not foundcắt nhau B. Error: Reference source not found

trùng nhau
C. Error: Reference source not found vuông góc với nhau.
source not found song song

D. Error: Reference

Câu 20: Tìm nguyên hàm của hàm số Error: Reference source not found:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
Trang 2/9 - Mã đề thi 132


C. Error: Reference source not found

D. Error: Reference source not found

Câu 21: Tập nghiệm của phương trình Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 22: Cho hình lăng trụ Error: Reference source not found. Gọi Error: Reference

source not found lần lượt là trung điểm các cạnh Error: Reference source not found
và Error: Reference source not found. Tỉ số thể tích của khối chóp Error: Reference
source not found và khối lăng trụ Error: Reference source not found bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 23: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số Error: Reference source not found là điểm:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 24: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm Error: Reference source

not found và có vectơ chỉ phương Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 25: Cho hình phẳng (D) giới hạn bởi các đường cong Error: Reference source not

found. Thể tích khối tròn xoay tạo bởi hình (D) quay quanh trục Ox là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 26: Tập hợp nghiệm của phương trình Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 27: Tính tích phân Error: Reference source not found
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 28: Tập nghiệm của bất phương trình Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error: Reference source not found
Câu 29: Phương trình bậc hai Error: Reference source not found có tập nghiệm là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
−1 3
x + 4 x 2 − 5 x − 17 . Phương trình Error: Reference source not
Câu 30: Cho hàm số: y =
3

found có 2 nghiệm Error: Reference source not found. Khi đó Error: Reference
source not found?
A. -8
B. 8
C. 5
D. -5
Câu 31: Đạo hàm của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Trang 3/9 - Mã đề thi 132


Câu 32: Cho mặt phẳng Error: Reference source not found và đường thẳng d có

phương trình tham số: Error: Reference source not found
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found//Error: Reference source
not found
D. Error: Reference source not found
Câu 33: Thể tích khối bát diện đều cạnh Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. 9Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 34: Tập xác định của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error: Reference source not found
Câu 35: Thể tích khối lập phương cạnh 7Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 36: Cho hình nón tròn xoay có đường cao Error: Reference source not found, bán

kính đáy Error: Reference source not found. Diện tích xung quanh của hình nón
bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 37: Hàm số Error: Reference source not found :
A. Nghịch biến trên khoảngError: Reference source not found B. Nghịch biến trên

Error: Reference source not found
C. Đồng biến trên khoảngError: Reference source not found D. ĐError: Reference
source not found
Câu 38: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S = 2t 3 − t + 1 , trong đó t
được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi t = 2s là:
A. 63m/s2
B. 64m/s2
C. 23m/s2
D. 24m/s2
Câu 39: Cho một vật chuyển động có phương trình là: Error: Reference source not
2
t

found 2t 3 − + 3 (t được tính bằng giây, S tính bằng mét). Vận tốc của chuyển động
thẳng Error: Reference source not found là:
A. 3

B.

49
2

C. 12

D.

47
2

Câu 40: Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 6Error: Reference source not

found bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 41: Giá trị lớn nhất của hàm số Error: Reference source not found trên đoạn

Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 42: Tập xác định của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Trang 4/9 - Mã đề thi 132


Reference source not found
Câu 43: Một hình trụ có bán kính đáy Error: Reference source not found và có

khoảng cách giữa hai đáy bằng Error: Reference source not found. Diện tích toàn
phần của hình trụ bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 44: Tập nghiệm của phương trình Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 45: Cho Error: Reference source not found. Phân tích Error: Reference source

not found theo Error: Reference source not found?
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 46: Cho khối cầu có bán kính Error: Reference source not found. Thể tích khối

cầu bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 47: Cho hình lập phương Error: Reference source not found có cạnh bằng Error:

Reference source not found. Mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình lập phương Error:
Reference source not found có bán kính bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 48: Cho hình chóp đều Error: Reference source not found có cạnh Error:

Reference source not found. Các cạnh bên Error: Reference source not found tạo với
đáy một góc Error: Reference source not found. Thể tích khối chóp Error: Reference
source not found bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 49: Tập nghiệm của bất phương trình Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 50: Cho hai vectơ Error: Reference source not found. Ta có:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error: Reference source not found
Câu 51: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh Error: Reference source

not found và cạnh bên bằng Error: Reference source not found. Thể tích khối lăng trụ
bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. 14Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 52: Hàm số Error: Reference source not found
A. Nghịch biến trên khoảng Error: Reference source not found
Trang 5/9 - Mã đề thi 132


B. Đồng biến trên mỗi khoảng Error: Reference source not found , nghịch biến trên

khoảng Error: Reference source not found
C. Đồng biến trên khoảng Error: Reference source not found
D. Nghịch biến trên Error: Reference source not found
Câu 53: Cho ba điểm Error: Reference source not found. Phương trình mặt phẳng
Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found

B. Error: Reference source not found
D. Error: Reference source not found

Câu 54: Số điểm cực đại của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
3
2
Câu 55: Hàm số y = x + 3 x − 4 nghịch biến khi x thuộc khoảng nào sau đây:
A. (−3;0)
B. (0; +∞)
C. ( −2;0)
D. ( −∞; −2)
4
2
Câu 56: Cho hàm số: y = x − 2 x + 3 . Nếu y’ < 0 thì x thuộc khoảng nào sau đây:
A. (−∞; −1) ∪ (0; +∞)
B. (−∞; −1) ∪ (0;1)
C. (−1; 0) ∪ (1; +∞)
D.
(−∞; −1) ∪ (1; +∞)

Câu 57: Cho hai đường thẳng Error: Reference source not found và Error: Reference

source not found
A. Error: Reference source not found cắt nhauB. Error: Reference source not foundchéo

nhau
C. Error: Reference source not found song song
found trùng nhau

D. Error: Reference source not

Câu 58: Cho ba điểm Error: Reference source not found. Trọng tâm tam giác ABC là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 59: Cho hai đường thẳng Error: Reference source not found và Error: Reference

source not found
A. Error: Reference source not found vuông góc với nhau B. Error: Reference source
not foundchéo nhau
C. Error: Reference source not found song song
D. Error: Reference source not
found trùng nhau
Câu 60: So sánh các số Error: Reference source not found và Error: Reference source

not found:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 61: Cho điểm Error: Reference source not found và mặt phẳng Error: Reference

source not found. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng Error: Reference source
not found bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 62: Cho hàm số: y =
A. 1

x2 + 3x + 3
. Khi đó: y (−2) + y '(−2) = ?
x +1
B. - 1
C. 0

D. -7
Trang 6/9 - Mã đề thi 132


Câu 63: Giá trị nhỏ nhất của hàm số Error: Reference source not found trên đoạn

Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 64: Cho mặt cầu có phương trình: Error: Reference source not found. Bán kính

mặt cầu bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
2
Câu 65: Đạo hàm của hàm số sau: f ( x) = ln( x + 1) là:
2x
1
A. f '( x) = ln( x 2 + 1)
B. f '( x ) = 2
C. f '( x) = 2
x +1
x +1

D. f '( x ) = ln 2 x

Câu 66: Tập xác định của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 67: Tập xác định của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 68: Cho Error: Reference source not found là đồ thị hàm số Error: Reference

source not found
A. Đường Error: Reference source not found cắt Error: Reference source not found
tại ba điểm
B. Đường Error: Reference source not
found cắt Error: Reference source not found tại hai điểm
C. Đường Error: Reference source not found cắt Error: Reference source not found
tại ba điểm
D. Đường Error: Reference source not
found cắt Error: Reference source not found tại ba điểm
Câu 69: Số phức Error: Reference source not found bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 70: Cho hình chóp đều Error: Reference source not found có đáy Error:

Reference source not found là hình vuông cạnh Error: Reference source not found và
cạnh bên bằng Error: Reference source not found. Thể tích khối chóp Error:
Reference source not found bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 71: Tập xác định của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error: Reference source not found
Câu 72: Tập xác định của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 73: Đạo hàm của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
Trang 7/9 - Mã đề thi 132


C. Error: Reference source not found
Reference source not found

D. Error:

Câu 74: So sánh các số Error: Reference source not found và Error: Reference source

not found:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 75: Cho hình chóp Error: Reference source not found có đáy Error: Reference

source not found là tam giác đều cạnh Error: Reference source not found. Cạnh bên
Error: Reference source not found vuông góc với mặt đáy Error: Reference source
not found và Error: Reference source not found. Thể tích khối chóp Error: Reference
source not found bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 76: Tập xác định của hàm số Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 77: Các căn bậc hai của số phức Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 78: Tập nghiệm của bất phương trình Error: Reference source not found là:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 79: Cho hình nón tròn xoay có đường cao Error: Reference source not found, bán

kính đáy Error: Reference source not found. Thể tích khối nón bằng:
A. Error: Reference source not found
B. Error: Reference source not found
C. Error: Reference source not found
D. Error:
Reference source not found
Câu 80: Hàm số Error: Reference source not found:
A. Đồng biến trên khoảngError: Reference source not found B. Ngịch biến trên

khoảngError: Reference source not found
C. Nghịch biến trên khoảng Error: Reference source not found
trên Error: Reference source not found

D. Đồng biến

-----------------------------------------------

ĐÁP ÁN
1
B

2
D

3
B

4
A

5
B

6
D

7
B

8
A

9
C

10
B

11
C

12
A

13
C

14
C

15
D

16
B

17
D

18
C

19
D

20
C

21
C

22
A

23
D

24
B

25
B

26
C

27
B

28
D

29
C

30
C

Trang 8/9 - Mã đề thi 132


31
B

32
A

33
D

34
D

35
C

36
C

37
B

38
D

39
B

40
A

41
D

42
B

43
A

44
D

45
A

46
C

47
A

48
A

49
B

50
A

51
A

52
B

53
A

54
C

55
C

56
B

57
A

58
D

59
A

60
C

61
C

62
B

63
D

64
C

65
B

66
C

67
A

68
D

69
C

70
D

71
D

72
B

73
D

74
D

75
A

76
B

77
D

78
A

79
A

80
A

Trang 9/9 - Mã đề thi 132Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×