Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm toán 2017 (5)

120 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12
TRƯỜNG THPT HUỲNH HỮU NGHĨA
C©u 1 :
A.
C.
C©u 2 :

Tập xác định của hàm số y = ( x 2 − 1) là:
3

D=¡

B.

D = ( −∞; −1) ∪ ( 1; +∞ )

D.

D = ( −1;1)

D = ¡ \ { −1;1}


Cho số phức z thỏa mãn (9 + 11i) z − 2 − 3i = 7 + 8i .Môđun của số phức ω = z + 1 + 2i là:
A. 3
B. 2 3
C. 2
D.

C©u 3 :

2 2

Giá trị của m để hàm số y =

mx + 4
nghịch biến trên mỗi khoảng xác định là:
x+m
B. −2 ≤ m ≤ 2
D. −2 < m < 2

A. −2 ≤ m ≤ 1
C. m<–2 hoặc m>2
C©u 4 : Hµm sè y = 2 x 4 + 1 ®ång biÕn trªn kho¶ng nµo ?
A.  1
B. ( 0; +∞ )

 − ; +∞ ÷
 2

C. 
D. ( −∞;0 )
1
 −∞; − ÷
2

C©u 5 :
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = ln x, x = 1, x = e và Ox.
A. 3
B. 5
1
C.

D. 10
C©u 6 :
1
Sè ®iÓm cùc trÞ cña hµm sè y = − x 3 − x + 7 lµ :
3
A. 0
B. 2
C. 3
D. 1
C©u 7 : Gọi z và z là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + 6 z + 10 = 0 . Tính giá trị của biểu thức
1
2
2

2

A = z1 + z2
A. 15
C. 10
C©u 8 : Cho z = 5 - 3i. Tính

B. 25
D. 20
z + z ta được kết quả:

A. -6i
C. -8
C©u 9 :
x −1
Đạo hàm của hàm số y = ln

2− x
A.
1
y'=
( 2 − x ) ( x − 1)

B. 6i
D. 10

B.

y'=

x −1

( 2 − x)

3


C.
C©u 10 :
A.

y'=

2− x
x −1

Hµm sè y =

( −1; +∞ )
( −∞; −1)

D.
1 4
x − x 2 + 1 nghÞch biÕn trªn kho¶ng
2
B.

y'=

1
( 2 − x ) ( x − 1) ln10

( −1;0 )

vµ ( 1; +∞ )

C.
D. ¡
vµ ( 0;1)
C©u 11 : Điểm cực đại của đồ thị hàm số y = x 3 − 5 x 2 + 7 x − 3 là:
A.  7 32 
B.
(0;–3)
 ; ÷
 3 27 
C.  7 −32 
D. ( 1; 0 )
 ;
÷
 3 27 
C©u 12 : Đạo hàm của hàm số
y = 2 x là
A.
B.
2 x ln 2
2 x2 x
y'=
y'=
ln 2
2 x
C. y ' = 2 x ln 2
D.
1
y ' = 2 x ln
x
C©u 13 :
Đạo hàm của hàm số y = 3 x là
A.

y' =

1

3 3 x2
C.
1
y' = 3
2 x

C©u 14 :

B.

y' =

3

x2
D.
1
y' = 3
3 x
3

y
2

1
-1 O

Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
A. y = x 4 + 2 x 2 + 1
B. y = − x 4 + 2 x 2 + 1
C. y = x 3 − 3 x
D. y = − x 3 + 2 x + 1
C©u 15 : Thể tích khối tròn xoay sinh ra bởi y =cosx ;y=0 ;x= 0 ;x= p là
A.
B.
π
π3
V=
V=
2
2

x


C.
C©u 16 :

V=

π2
2

Hµm sè y =

D. V = π 2
x−2
cã bao nhiªu ®iÓm cùc trÞ ?
x +1

A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
C©u 17 :
2
Số phức z thỏa mãn phương trình (2 + 3i ) z = ( 3 − 2i ) ( 2 + i ) là:
A.
B.
13
13
z = 11 + i
z = 11 + i
2
12
C.
D.
13
13
z = −11 + i
z = 11 − i
2
2
C©u 18 : Đạo hàm của hàm số y = x 5 tại điểm x = −1 là:
A. 5
B. -4
C. -5
D. 4
C©u 19 :
4
Gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè y = 2
x +2
A. 3
B. 2
C. -5
D. 10
C©u 20 :
2
Giá trị lớn nhất của hàm số y = ln ( 3 x − x ) trên [1 ;2] là
A.
B. ln 2
9
ln
4
C. 2
D. 9
4
C©u 21 :
5
Đạo hàm của hàm số y = ( 2 x − 1) 3 là
A.

2
10
y ' = ( 2 x − 1) 3
3
2
C.
4
y ' = ( 2 x − 1) 3
3

C©u 22 :

B.

2
7
y ' = ( 2 x − 1) 3
3
2
D.
5
y ' = ( 2 x − 1) 3
3

Phần thực và phần ảo của số phức z thỏa z=2+3i là :
A. −2;3
B. 3; 2
C. 2;3
D. 2; −3
C©u 23 : Tính I = sin 2 xdx

A.
B. I = cos2 x + C
1
C.
C©u 24 :

I = cos x + C
2
1
I = − cos2 x + C
2

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi

D.

1
I = − cos x + C
2


A.
C.
C©u 25 :
A.
C.
C©u 26 :

y = x3, y = 4x là
2
B. 16
8
D. 5
Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang là trục Ox
1
B.
y = x −2
y = x4
D. y = x 5
y = x6

C¸c ®iÓm cùc tiÓu cña hµm sè y = x 4 + 3 x 2 + 2
A. x = 5
B. x = 0
C. x = −1
D. x = 1; x = 2
C©u 27 : Các khoảng nghịch biến của hàm số y = − x 3 + 3x 2 + 1 là:
A. R
B. ( 0; 2 )
C.
C©u 28 :

( −∞; 2 )

Giá trị lớn nhất của hàm số y =

A.

D.

( −∞;0 ) , ( 2; +∞ )

x −1
trên [0 ;1] là
x +1
B. 0

1
2
C. 2
D. –1
C©u 29 :
mx − 1
1
Hàm số y =
đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [0 ;1] là khi
x+m
3
A. m=–2
B. m=2
C. m=–3
D. m=1
C©u 30 : Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng ( 0; +∞ ) ?
1
A. y = x −2
B.
y = x4
C.
D. y = x 6
x−6
y=
x
C©u 31 :
1
§êng th¼ng y = m + 1 kh«ng c¾t ®å thÞ hµm sè y = x 4 − x 2 + 1 khi
2
A.
B.
1
1
m>
< m <1
2
2
C.
D. m > 1
1
m<
2
C©u 32 :
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:
y = x 2 − 2 x , y = 3x − 6
A.
B.
124
123

S=

6
C.
125
S=
6

S=

D.

6
121
S=
6


C©u 33 :
A.
C.
C©u 34 :

Hµm sè y =
xC§ = 1
xC§ = 0
1

Tính I =3

1 4
x − x 2 + 1 ®¹t cùc ®¹i t¹i ®iÓm xC§ :
2
B.
D.

xC§ = 2
xC§ = −1

1 − xdx

0

A.

B.

1
3
C. I = 2

3
4
D. I = 10

I=

C©u 35 :

I=

x
Cho hàm số y = f ( x ) = xe . f " ( 1) =
A. 3e
B. e
2
C. e
D. 2e
C©u 36 :
1− x
Sè ®êng tiÖm cËn cña ®å thÞ hµm sè y =
lµ :
1+ x
A. 2
B. 3
1
C.
D. 0
C©u 37 :
Đạo hàm của hàm số y = 3 5 − x tại điểm x = 4 là:
A.
B. 2
1C.
C©u 38 :

3

3
D.

1
32
3

Cho hµm sè y = 2 x 3 − 3 x 2 − 2 . Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=m t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt
khi :
A. m < −2
B. −7 < m

7
<
m
<

2
C.
D. m > −2
C©u 39 :
2x +1
Cho hµm sè y =
. §å thÞ hµm sè cã t©m ®èi xøng lµ ®iÓm
x −1
A. ( 1;1)
B. ( 0; 2 )
C.
C©u 40 :
A.

( 2;1)

. Môđun của số phức z =

D.
(1 + i )(2 − i ) 2
bằng:
1 + 2i

2 10
C. 3 10

C©u 41 :

( 1; 2 )

B.

6 10
D.
10

Phần thực của số phức z thỏa ( 1 + i ) ( 2 − i ) z = 8 + i là:
A. -3
B. -6
C. 1
D. -1
C©u 42 :
. Cho hai số phức z1 = 3 + 3i, z2 = 2 − 3i . Giá trị của biểu thức z1 + z2 là:
2


A. 0
B. -10
5
C.
D. 100
C©u 43 :
2x − 2
Cho hàm số y =
. Khẳng định nào sau đây đúng?
x +1
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là
y=2, đường tiệm cận đứng là x=–1
C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là
D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là
y=2, đường tiệm cận đứng là x=1
y=–1, đường tiệm cận đứng là x=2
C©u 44 : Hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 2 z + 3 = 0 . Là:
A. −1 + i 2,1 − i 2
B. 1 + i 2, −1 − i 2
C. 1 + i 2, −1 + i 2
D. 1 + i 2,1 − i 2
3
C©u 45 :
Mô đun của số phức z = 5 − 2i − ( 1 − i ) là:
A. 7
B. 2
C. 5
D. 3
C©u 46 :
Hµm sè y = 2 x 3 − 3 x 2 − 2 nghÞch biÕn trªn kho¶ng
A. ¡
B. ( −∞;0 ) vµ ( −1; +∞ )

C. ( −1; +∞ )
D. ( 0;1)
C©u 47 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = cosx,
y = sinx, x = 0, x = π là
π
0
A.
B.
S = ∫ ( cos x − sin x ) dx
S = ∫ cos x − sin x dx
0

C.
C©u 48 :

D.

π

S = ∫ cos x − sin x dx
0

−6
x4
C.
2
y' = 5
x
A.

C©u 50 :

S = ∫ cos x + sin x dx
0

HS y = x − 3 x + mx đạt cực tiểu tại x = 2 khi:
A. m > 0
B.
C. m = 0
D.
C©u 49 :
2
Đạo hàm của hàm số y = 3 là
3

π
π

2

x

y' =

3

m≠0
m<0

−2
x4
D.
2
y' = 6
x
B.

y' =

 x −1 
Cho hàm số f ( x ) = 
÷ . Kết quả f ' ( 0 ) là
 x +1 
A. 6
B. 10
C. 3
D. 8


C©u 51 :

−2 x − 3
x + 1 (C) Chọn phát biểu đúng :
Cho sàm số
A. B. Hàm số luôn đồng biến trên R
B. A. Hàm số luôn nghịch biến trên các khoả
xác định
C. C. Hàm số có tập xác định R\{1}
D. D. Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng
xác định
C©u 52 :
2
Đạo hàm của hàm số y = log ( x + 2 x − 3) là

A.
C.
C©u 53 :

A.
C.
C©u 54 :
A.
C.
C©u 55 :
A.
C.
C©u 56 :
A.
C.
C©u 57 :
A.

y=

y'=

2x + 2
( x + 2 x − 3) ln10

B.

y'=

1
( x + 2 x − 3) ln10

D.

2

Bảng biến thiên sau của hàm số nào?
−∞
x
-1
1
y’
0
+
0
+∞
y
0
-4

-

y = x4 − 2x2 − 3
y = x3 − 3x + 2

B.
D.

y'=

2x + 2
x + 2x − 3

y'=

1
x + 2x − 3

2

2

+∞
−∞
y = − x3 + 3x − 2
y = − x4 + 2x2 − 5

2
Tính I = ∫ x x + 1dx

1 2
x +1 + C
3
1
I = x2 + 1 x2 + 1 + C
3
I=

(

)

B.
D.

(

)

3 2
x + 1 x2 + 1 + C
4
4 2
I=
x +1 + C
3
I=

TiÕp tuyÕn cña ®å thÞ hµm sè y = 2 x 3 − 3 x 2 − 2 t¹i ®iÓm x = 2 cã hÖ sè gãc lµ.
8
B. 12
10
D. 11
Cho hàm số y = f ( x) có tiếp tuyến d. Biết d vuông góc với đường thẳng y = −2 x + 3 . Hệ số góc
của d là:
-2
B.
1

2
3
D. 1
2
Tìm nguyên hàm của các hàm số f ( x ) = x + 2cosx
B. x 2
x2
2

C.

2

+ sin x + C

x2
− 2sin x + C
2

2

D.

+ 2sin x + C

x2
− sin x + C
2


C©u 58 :

eTính I= x ln xdx
1

e −1
I=
4
2
C.
e −2
I=
2
A.

e2 + 1
I=
4
D.
1
I=
2
B.

2

C©u 59 :

2

2

Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + 5 z + 7 = 0 . Khi đó z1 + z2 bằng:
A. 10
B. 21
C. 7
D. 14
C©u 60 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = x 3 và trục hoành và hai đường thẳng x=
x=2 là
A.
C.
C©u 61 :

−1

B.

S = ∫ x dx
3

2
2

S=

∫x

3

D.

dx

−1

2

S = ∫ x 3dx
S=

−1
−1

∫x

3

dx

2

Đạo hàm của hàm số y = e( 2 x −1) là
2

A.

y ' = e( 2 x −1) ( 8 x − 4 )

B.

y ' = e( 2 x −1) ( 4 x − 2 )

C.

y ' = 2e( 2 x −1)

D.

y ' = 4e( 2 x −1)

B.
D.

x=4
y=4

A. I = 3
C. I = −12
C©u 64 : Tập xác định của hàm số y = ln ( x − 1) là
A. ( 1; +∞ )

B.
D.

I = 38
I = 10

B.

C. R
C©u 65 :
3
Đạo hàm của hàm số y = x 4 là
A.
3 −1

D.

( 0; +∞ )
R \ { 1}

C©u 62 :
A.
C.
C©u 63 :

2

TiÖm cËn ngang cña ®å thÞ hµm sè y =
y =1
x=2
2

y' =

C©u 66 :

2

)

4
2
Tính I = ∫ 5 x − 3 x + 7 dx
0

C.

(

x−2
x−4

2

x4

4
7 74
y' = x
4

−1 −41
x
4
D.
3 74
y' = x
4
B.

y' =


Cho hai số phức thỏa z1 = 2 + 3i , z2 = −4 − 4i . Giá trị của biểu thức 2z1 + z2 là:
A. 5
B. 6
C. 4
D. 2
C©u 67 :
2
Tập xác định của hàm số y = log ( 2 − x ) là
A. − 2; 2
B. ( 2; +∞ )
C.
C©u 68 :

(
)
( −∞; − 2 ) ∪ (

2; +∞

)

D.

Tập xác định của hàm số y = ( 2 x 2 − x − 6 )

−5

( −∞; 2 )

là:

A.

B.
3

 3 
D = ¡ \ 2; − 
D =  − ;2÷
2

 2 
C.
D. D = ¡
3

D =  −∞; − ÷∪ ( 2; +∞ )
2

C©u 69 : số phức liên hợp của z thỏa mãn phương trình z (1 + 3i ) + (2i + 1)(1 − i ) 2 = 2 + 3i là:
A.
B. 13 11
13 11− i
10 10
C.
13 11
− + i
10 10

+ i
10 10
D. 13 11
− i
10 10

− + i
2 2
C. 5 5
− i
2 2

+ i
2
D.
5 5
− + i
2 2

C©u 70 :

Số phức liên hợp của z thỏa mãn phương trình z (1 + i) + (2i + 1)(1 − 3i ) = 2 − i là:
A.
B. 5 5
5 −5

C©u 71 :

A.
C.
C©u 72 :

2

Tính I = ∫ xsin xdx

I = x cos x − si n x + C
I = − x cos x + si n x + C

Cho số phức z thỏa mãn z =

A.

7 2
C. 9 2

C©u 73 :

B.
D.

I = − x cos x − si n x + C
I = x cos x + si n x + C

D.

2 2

2 − 3i
. Môđun của số phức z + iz là:
1− i
B. 6 2

Hµm sè y = x + 3 x + 2 ®ång biÕn trªn kho¶ng :
A. ( −∞; +∞ )
B.

C.
C©u 74 :

4

( −∞;1)

2

D.

( 0; +∞ )
( −∞;0 )

1
TiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm cùc tiÓu cña ®å thÞ hµm sè y = − x 3 − 2 x 2 + 3 x − 5
3
A. Cã hÖ sè gãc b»ng 1
B. Song song víi trôc hoµnh
C. Cã hÖ sè gãc d¬ng
D. Song song víi ®êng th¼ng x = 1
C©u 75 :


y

f(x) = x3 -3 x2
1

O

2

x

y=m+1
-4

Cho th nh hỡnh v :
Vi giỏ tr no ca m thỡ phng trỡnh x 3 3 x 2 m 1 = 0 cú 3 nghim phõn bit ?
A. 3 < m < 1
B. 5 < m < 1
C. 4 < m < 0
D. 4 m 0
Câu 76 :
2x 4
Trong các khẳng định sau về hàm số y =
, hãy tìm khẳng định đúng?
x 1
A. Hàm số có một điểm cực trị
B. Hàm số luôn nghịch biến trên từng
khoảng xác định
Hàm
số
luôn
đồng
biên
trên
từng
khoảng
C.
D. Hàm số có một điểm cực đại và một đi
xác định
cực tiểu
Câu 77 :
3
Tớnh I = cos xdx
A.
C.
Câu 78 :

1
cos4 x + C
4
1
I = sin x sin3 x + C
3

B.

I=

Phn o ca s phc z tha z =

D.

(

2 +i

) ( 1 2i ) l:

1
cos4 x.sin x + C
4
1
I = cos x cox 3 x + C
3
I=

2

A.
B. -2
2
C. 2
D. 2
Câu 79 : Tỡm mt nguyờn hm ca cỏc hm s
f (x) = x2 + x
A.
B. 1 3 1
3 1 2
x +

C.
Câu 80 :
A.
C.
Câu 81 :

x

2
1 3 1 2
x + x
3
2

Giá trị cực tiểu yCT của hàm số y =
yCT = 4
1
yCT =
2
Giá trị cực đại yCĐ của hàm số y =

3

D.
1 4
x x 2 + 1 là
2
B.
D.
1 4
x x 2 + 1 là
2

x +

3

x +x

2

x2 + C

2

yCT = 1
yCT =

1
2


A.
C.
C©u 82 :
A.

B.

1
2
=1

yC§ =
yC§

yC§ = −
yC§ = 4

D.

1 4
x − x 2 + 1 ®ång biÕn trªn kho¶ng
2
B.
( −∞;1) vµ ( 0;1)

1
2

Hµm sè y =

¡

C. ( −1;0 ) vµ ( 1; +∞ )
D. ( −1; +∞ )
C©u 83 : Cho hàm số y = − x 4 − 2 x 2 + 1 . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Đồng biến trên các khoảng ( −1;0 ) , ( 1; +∞ )
B. Nghịch biến trên các khoảng ( −1;0 ) , ( 1; +∞
C. Nghịch biến trên khoảng ( −∞;0 ) , đồng biến

C©u 84 :

D. Đồng biến trên khoảng ( −∞;0 ) , nghịch bi

trên khoảng ( 0; +∞ )
Đồ thị hình bên của hàm số nào ?

trên khoảng ( 0; +∞ )

y

2

1
-1

A.
C.
C©u 85 :

2x +1
x +1
3x − 1
y=
x+3
y=

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
A.
C.
C©u 86 :
A.
C.
C©u 87 :
A.
C.

y = −2 x − 1
y = 2x + 4

O

B.
D.

1

2

2x −1
x +1
1− 2x
y=
x +1
y=

x +1
tại điểm có hoành độ x0 = 2 là
x −1
B. y = −2 x + 7
D. y = 2 x + 7

Cho hàm số y = 4 − x 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng?
Hàm số chỉ có giá trị nhỏ nhất, không có giá
B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất là 2
trị lớn nhất
Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất là 2
D. Hàm số đạt giá trị lớn nhất là 4
4
2
Cho hàm số y = x − x − 1 , phát biểu nào sau đây đúng?
B. Có 2 cực đại và 1 cực tiểu
Hàm số có 1 cực trị
D.
Hàm số đạt cực đại tại x=0
Có 2 cực trị


C©u 88 :

Hµm sè y = x 4 + 3 x 2 + 2 nghÞch biÕn trªn kho¶ng :
A. ( −∞;1)
B. ( −∞;0 )

C.
C©u 89 :

( 0; +∞ )

D.

( −∞; +∞ )

Tọa độ giao điểm của đường thẳng y = x + 1 với đồ thị hàm số y = x 3 + 3 x + 1 là :
A. (1;4)
B. (0:1)
C. (0;1) và (–2;–1)
D. (0;1) và (2;3)
C©u 90 :
Tính I = ∫ 3x dx
A. I=ln3 + C
B.
3x
I=

C. I=3x ln3 + C
C©u 91 : Sè ®iÓm cùc ®¹i cña hµm sè y = x 4 + 100 lµ :
A. 0
C. 1
C©u 92 :
x−2
Hµm sè y =
.
x+3
A. Hµm sè ®ång biÕn trªn kho¶ng (−∞; +∞)

D.

ln3

+C

I=3x + C

B. 2
D. 3

B. Hµm sè ®ång biÕn trªn tõng kho¶ng x¸
®Þnh
D. Hµm sè nghÞch biÕn trªn kho¶ng (−∞;

C. Hµm sè nghÞch biÕn trªn tõng kho¶ng x¸c
®Þnh
C©u 93 :
1 3
2
Cho hàm số y = x − x − 3 x + 1 . Khẳng định nào sau đây đúng ?
3
A. Hàm số không có cực trị
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x=3 và đạt cực đại
x=–1
C. Hàm số đạt cực đại tại x=3 và đạt cực tiểu tại
D. Hàm số có 1 cực trị.
x=–1
C©u 94 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi
y = - x2 + 4x - 3, x = 0, x = 3 và Ox.
A.
C.
C©u 95 :

B.

5
3
8
3

D.

10
3
7
3

Phần ảo của số phức z thỏa phương trình z + 3 z = ( 2 + i ) ( 2 − i ) là:
A. 3
B. 1
2
C.
D. 0
C©u 96 :
4
Tính I = ∫ ( 2 x + 3) dx
A.

5

I = 10 ( 2 x + 3) + C

B.

I=

5
1
2 x + 3) + C
(
5


C.

I=

Câu 97 :

5
1
2 x + 3) + C
(
10

D.

5

I = 5 ( 2 x + 3) + C

Phn o ca s phc z tha món z + 2i = ( 2 i ) ( 1 i ) l:
A. 13
B. -13
C. 9
D. -15
3
2
Câu 98 :
Hm s y = x 3x + mx t cc tiu ti x = 2 khi:
A. m < 0
B. m = 0
C. m 0
D. m > 0
Câu 99 :
3
Tp xỏc nh ca hm s y = ( 2 x ) l:
3

A.

D = ( ; 2 )

B.

C. D = ( ; 2]
Câu
2
x
100 : o hm ca hm s y = ( x 2 x + 3) e l
A. y ' = ( x 2 + 1) e x
C.

y ' = ( 2 x + 1) e x

D = Ă \ { 2}

D.

D = ( 2; + )

B.

y ' = ( 2x 2) ex

D.

Câu
101 :

y ' = ( x 2 2 x + 3) e x

1
y = x 3 + (m + 1) x 2 (m + 1) x + 1
3
Hm s
ng bin trên tập xác định của nó khi :
A. m < 4
B. m < 2
C. 2 m < 1
D. m > 4
Câu
102 : Hàm số y = 2 x 3 3 x 2 2 đồng biến trên khoảng
A. ( 1; + )
B. Ă
C. ( 0;1)
Câu Th tớch do hỡnh phng gii hn bi cỏc ng
103 :
y = 3x + 1,x = 0, x = 1 quay quanh Ox l
A. 63p
C. 7p
Câu
2
104 : Tp xỏc nh ca hm s y = log 2 x ữ l
x 1
A. ; 2 1; 2

(

C.

( 1; 2 )

) (

)

D.

( ;0 )

và ( 1; + )

B. 21p
D. p2

B.
D.

( 2;1) (
( 1; 2 )

2; +

)

Câu
x2
tại điểm M (0; 2) có dạng :
105 : Phơng trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
x +1
A. 3 x + y 1 = 0
B. y = 3x 2
C. y = 2 x 3
D. 2 x + 3 y 1 = 0
Câu
106 : Cho s phc z tha món z = (2 3i)(1 i) .Mụun ca s phc = 1 + z + z 2 l:


A. 4
C. 601
C©u
π
2
107 :
Tính I= x.cos x.dx

B. 9
D.
601


0

π
+1
2
C.
π
I = −4
2
A.

I=

C©u
x−2
®ång biÕn trªn kho¶ng
108 : Hµm sè y =
x +1
A. ( −1; +∞ )

π
−1
2
D.
π
I = −3
2
B.

B.

I=

¡ \ { −1}

C. ( −∞ + ∞ )
D. ( −∞; −1) vµ ( −1; +∞ )
3
C©u
109 : Cho đồ thị (C) : y = x − 2 x 2 + 3x + 1 . Tìm phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C), biết tiếp tuyến
3
song song đường thẳng y = 3x + 1
A.
B.
7
29
y = 3x +
y = 3x −
3
3
C.
D.
29
7
y = 3x +
y = 3x −
3
3
C©u 110 : Hàm số y = x 3
A. Đồng biến trên R
B. Nghịch biến trên khoảng ( 0;+∞ )
C. Đồng biến trên khoảng ( 0;+∞ )
D. Nghịch biến trên khoảng ( −∞;0 )
C©u 111 :
x
2
Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = e ( x − 3) trên [-2 ;2] là
A. –2e
B. 6
e3
C. e 2
D. 1
e2
C©u 112 :
Số phức z thỏa mãn: z − ( 2 + i ) = 10 và z.z = 25 là:
A. z = 4 + 3i
B. z = 3 − 4i
C. z = 4 − 3i
D. z = 3 + 4i
Câu 113:Chohìnhchóp S.ABCD có (SCB) và (SAC) cùngvuônggóc (ABCD) .
Đườngcaohìnhchóplà
A. SB
B .SA
C. SC
D. SD
Câu 114:Chohìnhchópđều SABCD .Gọi O làgiaođiểmcủa AC
vàBD.Đưòngcaocủahìnhchóplà:
A. SB
B. SA
C.SO

D. SD


Câu 115:Chohìnhchóp S.ABC có SA=SB=SC,Tamgiác ABC vuôngtạiB.Gọi SH
làđườngcaohìnhchóp.Khiđó:
A. H làtrựctâm tam giác ABC
B. H làtrungđiểm AB
C. H làtrọngtâm tam giácABC
C . H làtrungđiểm AC
Câu 116:Lăngtrụđứng ABC.A’B’C’cóđườngcaolà
A. AB
B. AB’
C. AC’
Câu 117: ThểtíchkhốichópcódiệntíchđáyBvàchiềucaohlà:
A. V =

1
Bh
3

B. V = Bh

C. V =

1
Bh
2

Câu 118: KhốichópđềuS.ABCD cómặtđáylà:
A. Hìnhbìnhhành
B. Hìnhchữnhật
C. Hìnhthoi

D . CC’
D. V = 3Bh

D.Hìnhvuông

Câu 119:Cho hìnhchópSABC.Gọi P,Q,R,SlầnlượtlàtrungđiểmcủaSA,AB,BC,CA.Gọi V
V
làthểtíchkhốichóp SABC,V1làthểtíchkhốichópPQRS.Tỉsố 1 là:
V
1
1
1
1
A.
B.
C.
D.
3
4
6
8
Câu 120 :Chohìnhchóp SABC;H làchânđườngvuônggóckẻtừ S xuống
(ABC).Chọnkhẳngđịnhsai:
3.V
3.VSABC
1
A. S ∆ABC =
B. d(S,ABC)= SABC
C .VSABC = SA.S ∆ABC
S ∆ABC
3
SH
1
VSABC = SH .S ∆ABC
3

D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×