Tải bản đầy đủ

HỒ sơ kỹ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ ở 2 TẦNG đẹp mê hồn

Hồ sơ kỹ thuật thi công
công trình : nhà ở gia đình
địa điểm : thành phố thanh hóa

công ty cổ phần trường tồn
hà nội, tháng 01 năm 2017


Hồ sơ kỹ thuật thi công
công trình : nhà ở gia đình

chủ đầu tư
hoàng bình yên

đơn vị tư vấn
công ty cổ phần trường tồn


phÇn kiÕn trócphèi c¶nh
c«ng tr×nh

kt - 00


Phòng Khách
(S=25m2)

Tiểu Cảnh
Cầu Thang

Phòng Bếp và Ăn
(S=22m2)

Vách gỗ CNC trang trí

Tủ Lạnh

WC
(S=2,4m2)

Gara ô tô
(S=22,5m2)

Hành Lang
(S=8,5m2)

MÆt b»ng tÇng 1

kt - 01


Cabin Tắm

WC
(S=3m2)

WC
(S=3m2)


Phòng Ngủ 2
(S=23m2)
Phòng Ngủ 1
(S=24m2)

Phòng Ngủ 3
(S=21m2)
Sảnh Thang
(S=10m2)

MÆt b»ng tÇng 2

kt - 02


WC+ GIẶT
(S=6,4m2)

Phòng Thờ
(S=20,6m2)
Phòng Đa Năng

Sân Sau

Sân Trước

MÆt b»ng tÇng 3

kt - 03


MÆt b»ng tÇng 3

kt - 04


WC
(S=2,4m2)

Phòng Khách
(S=25m2)

Tiểu Cảnh
Cầu Thang

Phòng Bếp và Ăn
(S=22m2)

Vách gỗ CNC trang trí

Tủ Lạnh

Gara ô tô
(S=22,5m2)

Hành Lang
(S=8,5m2)

MÆt b»ng bè trÝ néi thÊt tÇng 1
mb bè trÝ
néi thÊt tÇng 1

kt - 05


Cabin Tắm

WC
(S=3m2)

WC
(S=3m2)

Phòng Ngủ 2
(S=23m2)

Phòng Ngủ 1
(S=24m2)

Phòng Ngủ 3
(S=21m2)
Sảnh Thang
(S=10m2)

MÆt b»ng bè trÝ néi thÊt tÇng 2
mb bè trÝ
néi thÊt tÇng 2

kt - 06


WC+ GIẶT
(S=6,4m2)

Phòng Thờ
(S=20,6m2)
Phòng Đa Năng

Sân Sau

Sân Trước

MÆt b»ng bè trÝ néi thÊt tÇng 3
mb bè trÝ
néi thÊt tÇng 3

kt - 07


mÆt ®øng trôc y2-y1

mÆt ®øng
trôc y6-y1

kt - 08


mÆt ®øng trôc x1-x6
mÆt ®øng
trùc x1-x6

kt - 09


mÆt c¾t trôc 1-1
mÆt c¾t
trùc 1-1

kt - 10


WC
(S=2,4m2)

Đ1

Phòng Khách
(S=25m2)

Tiểu Cảnh
Cầu Thang

Phòng Bếp và Ăn
(S=22m2)

ĐW

Gara ô tô
(S=22,5m2)

S1

Hành Lang
(S=8,5m2)

S1

S1

Đ2

MÆt b»ng cöa tÇng 1
mb bè trÝ
cöa tÇng 1

kt - 11


WC

WC
(S=3m2)

WC

WC

ĐW

ĐW

ĐW

Đ4

Phòng Ngủ 2

Phòng Ngủ 3

Phòng Ngủ 1

S4

Sảnh Thang

S2

Đ3

VK1

Đ3

S3

S2

Đ3

S2

MÆt b»ng cöa tÇng 2
mb bè trÝ
cöa tÇng 2

kt - 12


ĐW

Đ4

WC+ GIẶT

ĐW

Phòng Thờ

S3
Phòng Đa Năng
Sân Sau

Đ5

Đ3

Đ3

Sân Trước

VK1

S2

MÆt b»ng cöa tÇng 3
mb bè trÝ
cöa tÇng 3

kt - 13


§4

b¶ng thèng
kª cöa

kt - 14


chi tiÕt
cöa ®i chÝnh ®1

kt - 15


chi tiÕt
cöa gara ®2

kt - 16


chi tiÕt
cöa ®i ®3 vµ ®w

kt - 17


chi tiÕt
cöa ®i ®4 vµ ®5

kt - 18


chi tiÕt
cöa sæ s1

kt - 19


chi tiÕt
cöa sæ s2

kt - 20


chi tiÕt
cöa sæ s3

kt - 21


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×