Tải bản đầy đủ

Bai 15 Sự phát sinh phát triển sâu bệnh hại cây trồng

EM HÃY NÊU CÁC YẾU TỐ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CÂY TRỒNG?

Đất, nước, chăm sóc, giống, phân bón, phòng trừ sâu,
bệnh…
Như vậy để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng cần rất nhiều yếu tố,
trong đó có phòng trừ sâu bệnh.


QUAN SÁT HÌNH ẢNH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI


QUAN SÁT HÌNH ẢNH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI


QUAN SÁT HÌNH ẢNH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI


QUAN SÁT HÌNH ẢNH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI


QUAN SÁT HÌNH ẢNH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎIQUAN SÁT HÌNH ẢNH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI


QUAN SÁT HÌNH ẢNH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI


QUAN SÁT HÌNH ẢNH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI


Qua hình ảnh trên em hãy cho biết yếu tố nào đã làm giảm năng suất chất
lượng cây trồng?
Do cây trồng bị sâu, bệnh gây hại!

Như vậy sâu, bệnh hại phát triển trong điều kiện nào, những biện pháp nào
để hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 15.


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI

Sâu hại
Rầy nâu hại lúa

Sâu cắn gié


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI

Sâu hại

Sâu cuốn lá nhỏ


Sâu đục thân hai chấm


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI

Sâu hại

SÂU ĐỤC THÂN Ở CÀ PHÊ


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI

Bệnh hại

Bệnh chết nhanh, chết chậm ở tiêu

Bệnh nấm hồng ở cà phê


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI

Bệnh hại

Bệnh đốm vằn

Bệnh tiêm lửa


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI

Bệnh hại

Bệnh bạc lá

Bệnh vàng lụi


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI

Vậy sâu bệnh hại là gì?


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI
II – NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI
II – NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI

- Nguồn sâu, bệnh có sẵn trên đồng ruộng.


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI
II – NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI

- Nguồn sâu, bệnh có sẵn trên đồng ruộng.
- Do sử dụng hạt giống, cây con bị nhiễm sâu, bệnh.


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI
II – NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI

- Nguồn sâu, bệnh có sẵn trên đồng ruộng.
- Do sử dụng hạt giống, cây con bị nhiễm sâu, bệnh.

Để diệt trừ nguồn sâu bệnh này
tôi phải làm gì ta?


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI
II – NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI

- Nguồn sâu, bệnh có sẵn trên đồng ruộng.
- Do sử dụng hạt giống, cây con bị nhiễm sâu bệnh.
A đây rôi! Anh giúp em
với!!!

Để diệt trừ nguồn sâu bệnh này
tôi phải làm gì ta?


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI
II – NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI

- Nguồn sâu, bệnh có sẵn trên đồng ruộng.
- Do sử dụng hạt giống, cây con bị nhiễm sâu bệnh.
Anh hãy làm các biện pháp sau
đây!


15

ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I – KHÁI NIỆM VỀ SÂU, BỆNH HẠI
II – NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI

Để ngăn ngừa sâu, bệnh phát triển,nhân dân ta thường áp dụng
các biện pháp kĩ thuật và tác dụng của từng biện pháp như sau:
Biện pháp

- Cày bừa, phát quang bờ ruộng, vệ sing đồng ruộng

- Ngâm đất phơi ải

- Xử lí và sử dụng giống cây trồng sạch bệnh

Tác dụng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×