Tải bản đầy đủ

cung co lai aaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbb

CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
HOẠT ĐỘNG 1 :


Luyện đọc ( 15’ )

HS đọc lại bài trong sách giáo khoa.
 HS khá , giỏi đọc trơn theo nhóm đôi.
 HS yếu , TB : GV yêu cầu các em đánh vần tiếng rồi đọc trơn.
GV chọn một số tiếng, từ trong vở BT Tiếng Việt, ghi vào thẻ từ, u cầu HS đọc :

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

HOẠT ĐỘNG 2 :

GV đọc âm, tiếng, từ trong bài ở SGK :
 HS khá – giỏi viết vào bảng con các âm, tiếng, từ vừa học.
 HS yếu – TB có thể nhì vào sách, tìm và viết lại các âm, tiếng vào bảng con.

HOẠT ĐỘNG 3 :
Viết ( 10’ )

Làm bài tập ( 10’ )

GV hướng dẫn HS làm Bài tập trong vở BT Tiếng Việt.

Chú ý : Phụ đạo HS yếu, TB.
____________________________________

CỦNG CỐ TOÁN
1) Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong vở BT Toán.
2) Phụ đạo học sinh yếu, TB.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×