Tải bản đầy đủ

Thiết kế bộ điều khiển máy CNC mini dùng vi điều khiển

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ TRONG ĐIỀU KHIỂN
Sinh viên: Lê Đức An Hòa 576111

Lê Thế Nguyên 576205
Trần Văn Đại 576166
Phạm Duy Toàn 576232
Lưu Văn Linh
Lớp: TĐHB

576196

Khoá: K57

Ngành học: Tự Động Hóa
Giáo viên hướng dẫn: Lại Văn Song
1. Tên đề tài tốt nghiệp :
“Thiết kế bộ điều khiển máy CNC mini dùng vi điều khiển”
2. Các số liệu ban đầu (nếu có).
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán
-


Tổng quan về máy CNC mini.

-

Mở rộng: Xây dựng kết cấu cơ khí cho mô hình máy phay CNC mini.

-

Thiết kế mạch điều khiển cho máy CNC mini.

-

Lập trình cho máy CNC mini.

-

Kết luận và kiến nghị.

4. Số lượng các phần mềm, bảng biểu, bản vẽ (kích thước A0)
-

Sử dụng phần mềm Altium Designer và proteus để vẽ mạch và mô phỏng.

-

Sử dụng phần mềm PIC C Compiler để lập trình cho bộ điều khiển.

-

Sử dụng phần mềm LinuxCNC để điều khiển máy CNC mini.

-

45 hình vẽ.LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
với những cơ hội thuận lợi và những khó khăn thách thức lớn. Điều này đặt ra

cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước những nhiệm vụ nặng
nề. Sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học kĩ thuật nói chung và
trong lĩnh vực điện – điện tử nói riêng làm cho bộ mặt xã hội đất nước biến đổi
từng ngày.
Điều khiển Tự Động là một trong những ngành mới, đang có đà phát triển
một cách tích cực trong nền công nghiệp nước nhà, chính vì vậy chúng em những
kỹ sư tương lai của đất nước đang nghiên cứu trên ghế nhà trường, đều ý thức một
cách rõ ràng về Điều Khiển Tự Động. Để có thể hiểu sâu hơn về chuyên ngành cũng
như kiến thức thực tế nhóm tác giả đã đăng ký làm đồ án tốt nghiệp với đề tài
“Thiết kế bộ điều khiển máy CNC công nghiệp dùng vi điều khiển”, đây là một
đề tài rất hay là một ví dụ điển hình tổng hợp các kiến thức về cơ khí, kỹ thuật điều
khiển.LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, trước hết chúng em xin gửi lời cảm ơn
chân thành tới các thầy cô giáo trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nói chung và
các thầy cô giáo khoa Điện tử, bộ môn Đo lường – Điều khiển nói riêng đã tận tình
giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu, và đã
tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thành tốt khóa học.
Đặc biệt, chúng em xin trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn - ThS. Bùi
Mạnh Cường,ThS.Nguyễn Văn Chí ,hai thầy đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo,
hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Trong thời
gian làm việc với thầy, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích
mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc,
hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và
công tác sau này.
Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, chúng em còn nhận được rất
nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ và động viên của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Chúng em
xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên đồ án tốt
nghiệp của chúng em không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong
nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô để kiến thức của chúng em trong
lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.
Sau cùng, chúng em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, niềm tin
để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ
mai sau.
Chúng em xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2014
Sinh viên thực hiện

Mè Hải Anh - Phan Mạnh CƣờngMỤC LỤC
MỞ ĐẦU.......................................................................................................................... 11
Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ MÁY CNC...................................................................... 13
1.1 Giới thiệu chung về máy CNC................................................................................... 13
1.1.1 Lịch sử phát triển của hệ thống máy CNC...................................................................... 13
1.1.2 Những đặc điểm cơ bản của máy CNC............................................................................ 14
1.2 Giới thiệu chung về máy phay CNC......................................................................... 15
1.2.1 Tình hình sử dụng máy CNC ở nước ta........................................................................... 15
1.2.2 Phân loại máy phay CNC....................................................................................................... 15
1.2.3 Giới thiệu về một số mẫu mã máy phay CNC đang có trên thị trường..............16
1.3 Các phƣơng pháp điều khiển trên máy CNC................................................. 17
1.3.1 Điều khiển 2D............................................................................................................................. 17
1.3.2 Điều khiển 21/2D...................................................................................................................... 17
1.3.3 Điều khiển 3D............................................................................................................................. 18
1.4 Cấu trúc tổng thể máy CNC mini........................................................................ 18
1.4.1 Phần điều khiển......................................................................................................................... 18
1.4.2 Phần chấp hành......................................................................................................................... 19
1.5 Hệ trục tọa độ trên máy CNC.............................................................................. 19
Chƣơng 2....................................................................................................................... 21
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KẾT CẤU MÔ HÌNH MÁY PHAY CNC MINI. 21
2.1 Chọn phƣơng án cho chuyển động chạy dao................................................ 21
2.1.1 Phương án cho chuyển động chạy dao............................................................................ 21
2.1.2 Chọn phương án cho chuyển động chạy dao................................................................ 22
2.1.3 Các thông số kỹ thuật cho máy........................................................................................... 23
2.2 Sơ đồ động học máy.................................................................................................... 23
2.2.1 Sơ đồ kết cấu dẫn động theo 3 trục X, Y và Z................................................................ 23
2.2.2 Lựa chọn bộ truyền vít me – đai ốc................................................................................... 24
2.2.3 Chọn cơ cấu dẫn hướng cho chuyển động..................................................................... 25
2.2.4 Chọn các bộ phận khác của máy........................................................................................ 26

2.3 Các loại động cơ đƣợc sử dụng trong máy CNC............................................ 26
2.3.1 Yêu cầu kỹ thuật của động cơ chấp hành (ĐCCH) trong máy CNC mini...........26


2.3.2 Động cơ chấp hành một chiều............................................................................................. 27
2.3.3 Động cơ bước............................................................................................................................. 28
2.3.4 Động cơ Servo............................................................................................................................ 34
2.3.5 Động cơ điện xoay chiều........................................................................................................ 36
2.3.6 Chọn động cơ cho mô hình thiết kế................................................................................... 36
Chƣơng 3. XÂY DỰNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ MẠCH CÔNG SUẤT..................39
3.1 Tìm hiểu một số mạch có trên thị trƣờng..................................................... 39
3.1.1 Mạch dùng chip TB6560........................................................................................................ 39
3.1.2 Mạch dùng chip L297 – L298.............................................................................................. 40
3.2 Xây dựng bộ điều khiển....................................................................................... 40
3.2.1 Sơ đồ khối nguyên lý................................................................................................................ 41
3.2.2 Nguyên lý hoạt động............................................................................................................... 41
3.3 Xây dựng mạch điều khiển................................................................................. 42
3.3.1 Chức năng, nhiệm vụ............................................................................................................... 42
3.3.2 Chọn Vi điều khiển.................................................................................................................... 42
3.3.3 Sơ đồ nguyên lý.......................................................................................................................... 43
3.3.5 Mô tả............................................................................................................................................... 44
3.4 Xây dựng mạch công suất................................................................................... 45
3.4.1.....Nguyên lý điều khiển động cơ nam châm vĩnh cửu đơn cực (Unipolar
stepping motor)......................................................................................................................... 45
3.4.2 Xây dựng được sơ đồ nguyên lý mạch công suất....................................................... 45
3.4.3 Hình thực tế mạch công suất............................................................................................... 46
3.4.4 Giải thích hướng chọn các linh kiện................................................................................. 46
3.4.5 Mô tả mạch công suất............................................................................................................. 47
Chƣơng 4....................................................................................................................... 49
LẬP TRÌNH CHO MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ KẾT NỐI MÁY TÍNH............................ 49
4.1 Sơ đồ điều khiển.................................................................................................... 49
4.1.1 Kết nối bộ điều khiển với máy tính thông qua cổng LPT......................................... 49
4.1.2 Nguyên lí điều khiển................................................................................................................ 51
4.2 Phần mềm điều khiển.......................................................................................... 51
4.2.1 Giới thiệu về LinuxCNC........................................................................................................... 51
4.2.2 Cài đặt thông số......................................................................................................................... 51
4.3 Sơ lƣợc trình tự gia công.................................................................................... 56
Chƣơng 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 59


5.1 Kết quả đạt đƣợc......................................................................................................... 59
5.1.1 Mô hình máy tổng thể............................................................................................................. 59
5.1.2 Kết quả thử nghiệm................................................................................................................. 60
5.2 Kết luận.................................................................................................................... 61
5.2.1 Ưu điểm......................................................................................................................................... 61
5.2.2 Nhược điểm................................................................................................................................. 61
5.3 Kiến nghị.................................................................................................................. 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................. 63
PHỤ LỤC......................................................................................................................... 65
Code lập trình............................................................................................................... 65

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Máy CNC XK........................................................................................................................... 16
Hình 1.2 Loại máy phay CNC kiểu Router...................................................................................16
Hình 2.3 Cấu trúc tổng thể máy CNC............................................................................................18
Hình 2.1 Mô phỏng phương án 1....................................................................................................21
Hình 2.2 Mô phỏng phương án 2....................................................................................................22
Hình 2.3 Sơ đồ kết cấu bàn máy...................................................................................................... 23
Hình 2.4 Sơ đồ kết cấu dẫn động trục Z.......................................................................................24
Hình 2.5 Sơ đồ kết cấu dẫn động trục chính..............................................................................24
Hình 2.6 Vít me đai ốc thường......................................................................................................... 25
Hình 2.7 Bi trượt và thanh trượt...................................................................................................26
Hình 2.8 Cấu tạo động cơ bước nam châm vĩnh cửu.............................................................30
Hình 2.9 Nguyên lý hoạt động của động cơ nam châm vĩnh cửu.....................................30
Hình 2.10 Động cơ bước có từ trở thay đổi...............................................................................31
Hình 2.11 Động cơ bước hỗn hợp.................................................................................................. 32
Hình 2.12 Cấu trúc trong động cơ lai...........................................................................................33
Hình 2.13 Kết cấu thực tế của động cơ lai.................................................................................33
Hình 2.14 Động cơ DC servo............................................................................................................. 34
Hình 2.15 Động cơ DC trục chính................................................................................................... 37
Hình 2.16 Thông số động cơ bước................................................................................................. 38
Hình 3.1 Mạch điều khiển động cơ bước TB6560...................................................................39
Hình 3.2 Nguyên lý mạch điều khiển động cơ bước dùng L297 – L298........................40
Hình 3.3 Sơ đồ khối nguyên lý mạch điều khiển......................................................................41
Hình 3.4 Sơ đồ nguyên lý mạch công suất spindle..................................................................42
Hình 3.5 Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển.................................................................................43
Hình 3.6 Mạch in thực tế của mạch điều khiển........................................................................44
Hình 3.7 Nguyên lý điều khiển động cơ nam châm vĩnh cửu đơn cực............................45
Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lý mạch công suất..................................................................................45
Hình 3.9 Hình thực tế mạch công suất.........................................................................................46
Hình 3.10 Thông số Mosfet IRF540...............................................................................................46
Hình 3.11 Nguyên lý cổng logic AND............................................................................................48
Hình 4.1 Sơ đồ kết nối và điều khiển.............................................................................................49
Hình 4.2 Sơ đồ chân LPT.................................................................................................................... 50
Hình 4.3 Tạo một cài đặt mới........................................................................................................... 52
Hình 4.4 Trang thông tin cơ bản....................................................................................................53
Hình 4.6 Thông số trục X.................................................................................................................... 54
Hình 4.7 Thông số trục Y.................................................................................................................... 54Hình 4.8 Thông số trục Z.................................................................................................................... 55
Hình 4.9 Thông số Spindle................................................................................................................. 55
Hình 4.10 Hoàn tất cài đặt............................................................................................................... 56
Hình 4.11 Giao diện chương trình................................................................................................. 56
Hình 5.1 Tủ điện máy CNC................................................................................................................. 59
Hình 5.2 Mô hình máy tổng thể....................................................................................................... 60
Hình 5.3 Sản phẩm thực tế................................................................................................................ 60MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, thế giới cũng vừa trải
qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền
công nghiệp toàn cầu. Chính vì thế, việc ứng dụng các kĩ thuật tiên tiến vào sản
xuất nhằm tạo ra những sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, giá thành chấp
nhận được ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt đối với những nước đang phát
triển.
Thị trường ngày càng xuất hiện nhiều chủng loại và mẫu mã hàng hóa thay
đổi thường xuyên. Để giải quyết những yêu cầu về sự đa dạng này thì giải pháp
máy CNC là hoàn toàn phù hợp. Ở Việt Nam, máy CNC đã được đưa vào sử dụng
ở các xí nghiệp dân sự và quốc phòng nhưng chưa phổ biến.
Do vậy nhóm đã quyết định lựa chọn đề tài “Thiết kế bộ điều khiển máy CNC
công nghiệp dùng vi điều khiển” kết hợp xây dựng mô hình máy phay CNC mini.
Ngoài ra nhóm tác giả cũng mong muốn đề tài tạo cơ sở cho việc chế tạo
một máy phay Mini CNC hoàn chỉnh, phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà
trường nói chung và của khoa Điện tử nói riêng.
Sự ra đời của đề tài còn do sự ham thích tìm hiểu về máy CNC, sự say mê tìm
hiểu cách thức hoạt động, các cơ cấu bộ phận của máy CNC và đây cũng là cơ hội
để nhóm tác giả ôn lại các kiến thức tổng quát đã được học về cơ khí và điện tử.
2. Giới hạn đề tài
Vì điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và thời gian chuẩn bị còn hạn chế
nên nhóm chỉ tập trung thiết kế và hoàn thành một máy phay CNC mini cơ bản có
thể hoạt động được, còn rất nhiều vấn đề khác cần phải hoàn thiện thêm.
Do kinh phí để chế tạo hạn hẹp nên không thể sử dụng được hết những chi
tiết, cơ cấu hiện đại, như động cơ Servo xoay chiều, hệ thống thay dao, hệ thống
làm mát, hệ thống thoát phoi...
Bên cạnh đó, với vốn kiến thức còn hạn chế và không chuyên về lĩnh vực chế
tạo máy, nên nhóm tác giả gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và lĩnh hội
các thông tin về đề tài.


3. Mục đích nghiên cứu
Đề tài "“Thiết kế bộ điều khiển máy CNC công nghiệp dùng vi điều khiển”
được nghiên cứu với các mục đích sau:
- Sử dụng những kiến thức được học để xây dựng bộ điều khiển có thể điều
khiển hoạt động cho máy CNC.
- Sự ra đời của đề tài do sự ham thích tìm hiểu về máy CNC, xây đựng được mô
hình máy CNC có thể chạy được thông qua sự điều khiển của bộ điều khiển đã
thiết kế.
- Máy được chế tạo có kích thước nhỏ gọn, kết cấu đơn giản, dễ vận hành thao tác,
có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong không gian làm việc, máy có khả
năng phay các chi tiết một cách tự động.
- Xây dựng giao diện điều khiển hệ thống đẹp mắt, hoạt động đơn giản và thuận
tiện.
- Đề tài được cho ra đời nhằm mục đích giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận nhiều
hơn với máy CNC. Ngoài ra nhóm tác giả mong muốn đề tài còn tạo cơ sở cho
việc chế tạo một máy phay Mini CNC hoàn chỉnh, phục cho công tác giảng dạy
của nhà trường và của khoa.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phương pháp tham khảo tài liệu:
+ Tham khảo tài liệu về công nghệ CNC, tài liệu về thiết kế mô phỏng, tài
liệu về lập trình vi điều khiển, tài liệu về động bước, động cơ Servo…
+ Tham khảo, nghiên cứu kết cấu một số máy CNC có cấu trúc trên thị
trường và giá thành của chúng.
+ Tham khảo các tài liệu về thiết kế bộ điều khiển cho máy CNC mini.
- Phương pháp thực nghiệm: Lắp ráp và thí nghiệm các mạch điều khiển động cơ
DC step, bộ điều khiển chính, cổng truyền thông song song của máy tính, kết nối
điều khiển, gia công toàn bộ các chi tiết và lắp ráp hoàn chỉnh mô hình máy phay
CNC mini.


Chƣơng 1
TỔNG QUAN VỀ MÁY CNC
1.1 Giới thiệu chung về máy CNC
Máy CNC (Computer Numerical Controlled) là máy công cụ, điều khiển theo
một chương trình định sẵn. Các dữ liệu được cung cấp dưới dạng tập lệnh.
1.1.1 Lịch sử phát triển của hệ thống máy CNC
- Năm 1949: Mẫu đầu tiên của máy NC (Numerical Controlled) do MIT
(Viện công nghệ Massachusetts) thiết kế và chế tạo theo đặt hàng của
Không lực Hoa kỳ, để sản xuất các chi tiết phức tạp và chính xác của máy
bay.
- Năm 1952: Chiếc máy phay đứng 3 trục điều khiển số của hãng
Cincinnati Hydrotel được trưng bày tại MIT.
- Những năm 1960:
+Máy NC được sản xuất và sử dụng trong công nghiệp.
+Các bộ điều khiển số đầu tiên dùng đèn điện tử nên tốc độ xử lý chậm,
cồng kềnh và tiêu tốn nhiều năng lượng.
+Chương trình được chứa trong các băng và bìa đục lỗ, khó hiểu và
không sửa chữa được.
+ Giao tiếp người - máy rất khó khăn vì không có màn hình, bàn phím.
- Năm 1970:
+ Các linh kiện bán dẫn được sử dụng phổ biến trong công nghiệp
+ Máy NC gọn hơn, tốc độ xử lý cao hơn, tiêu tốn ít năng lượng hơn,...
+ Các băng đục lỗ sau này được thay bằng băng hoặc đĩa từ,...
+Tính năng sử dụng của các máy NC vẫn chưa được cải thiện đáng kể,
cho đến khi máy tính được ứng dụng.
- Đầu những năm 1970, máy CNC (Computer Numerical Control) ra
đời: Các bộ điều khiển số trên máy công cụ được tích hợp máy tính và thuật
ngữ CNC ra đời.
Máy CNC ưu việt hơn máy NC thông thường về nhiều mặt.


- Tốc độ xử lý cao, kết cấu gọn,...


- Ưu điểm quan trọng nhất của chúng là ở tính năng sử dụng, giao
diện với người dùng và các thiết bị ngoại vi khác.
Ưu điểm của các máy CNC ngày nay:
- Có màn hình, bàn phím và nhiều thiết bị khác để trao đổi thông tin
với người dùng.
- Nhờ màn hình, người dùng được thông báo thường xuyên về tình
trạng của máy, cảnh báo báo lỗi và nguy hiểm có thể xảy ra, có thể mô
phỏng để kiểm tra trước quá trình gia công,...
- Có thể làm việc đồng bộ với các thiết bị sản xuất khác như robot,
băng tải, thiết bị đo,... trong hệ thống sản xuất.
- Có thể trao đổi thông tin trong mạng máy tính các loại, từ mạng cục
bộ (LAN) đến mạng diện rộng (WAN) và Internet.
Hiện nay máy công cụ CNC đang được phát triển và ứng dụng rộng rãi vào
nhiều lĩnh vực cuộc sống nhiều nước trên thế giới. Cùng với sự phát triển vượt
bậc của công nghệ vi xử lý, trung tâm điều khiển của máy CNC hiện đại được điều
khiển bởi bộ vi xử lý. Nhờ tốc độ xử lý của các phần tử này mà nhịp độ làm việc
của các máy CNC được ghép với chúng không bị thay đổi. Có thể coi sự ra đời của
máy CNC là một cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, đó là một
phần tử vô cùng quan trọng trong hệ thống sản xuất linh hoạt. Nó góp phần thúc
đẩy quá trình tự động hóa nhằm dần dần thay thế vai trò của con người trong
quá trình sản xuất.
1.1.2 Những đặc điểm cơ bản của máy CNC
- Khả năng tự động hoá cao.
- Năng suất gia công cao, thời gian phụ (thay dao, chạy không,…) giảm.
- Khả năng đạt độ chính xác cao, tính ổn định cao.
- Có khả năng tập trung nguyên công cao, khả năng gia công nhiều bề
mặt trong cùng một lần gá.
- So với máy điều khiển tự động theo chương trình cứng (cam, cữ hành
trình, trục gài bi…) máy CNC có tính linh hoạt cao trong việc lập trình, tiết
kiệm được thời gian điều chỉnh máy đạt được tính chính xác cao ngay cả
với sản xuất hàng loạt nhỏ.


- Một ưu điểm nổi bậc khác chỉ có trong máy CNC đó là phương thức
làm việc với hệ thống xử lý thông tin “điện tử – số hóa”. Phương thức này
cho phép nối


ghép với hệ thống xử lý số trong phạm vi quản lý xí nghiệp. Đồng thời cũng tạo
điều kiện cho việc ứng dụng các kỹ thuật quản lý hiện đại thông qua mạng liên
kết cục bộ ( LAN) hay mạng liên thông (WAN).
Máy công cụ CNC tuy có được nhiều ưu điểm so với máy vạn năng nhưng
cũng còn có nhược điểm là:
- Không thích hợp với việc gia công những chi tiết đơn giản.
- Chi phí cho việc mua sắm trang thiết bị quá cao.
- Đòi hỏi người thợ đứng máy phải có một kiến thức tương đối rộng cả
về cơ khí, lẫn điện tử khi tiến hành gia công.
1.2 Giới thiệu chung về máy phay CNC
1.2.1 Tình hình sử dụng máy CNC ở nước ta
Cho đến nay ở nước ta số lượng máy CNC được sử dụng chưa nhiều. Mà
phần lớn những máy được sử dụng là máy phay CNC vì máy này có thể đảm nhận
được nhiều công việc như gia công lỗ, rãnh, mặt phẳng, các loại mặt định hình
phức tạp.
Ở nước ta, máy CNC thường dùng để gia công những nguyên công khó, vì
thế giá thành để gia công tương đối cao, đây là nhược điểm cần được khắc phục.
Hiện nay, một số trường đại học kỹ thuật cũng đã trang bị được một vài
máy CNC phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Mặc dù số lượng còn rất
khiêm tốn và sinh viên cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc.
Gần đây, phong trào tự chế tạo máy CNC (Homemake CNC) đang được
nhiều bạn sinh viên cũng như kỹ sư quan tâm.
1.2.2 Phân loại máy phay CNC
Tùy thuộc vào vị trí tương đối của trục chính so với các bề mặt làm việc máy
người ta phân thành hai loại:
- Máy phay CNC có trục đứng: như máy phay đứng, phay Revolve, phay
khoan, doa tọa độ một phía, hai phía, phay giường.
- Máy CNC có dạng trục ngang: trục chính nằm ngang, dao cắt được
đặt trên cơ cấu chứa dao, cơ cấu này có thể có dạng hình mâm cặp hoặc
hình băng tải. Việc lấy dao từ ổ chứa dao và đưa dao từ trục chính vào ổ


chứa dao được thực hiện bằng cơ cấu tay máy. Loại CNC trục ngang có thể
gia công được từ nhiều phía.


1.2.3 Giới thiệu về một số mẫu mã máy phay CNC đang có trên thị trường
Máy CNC dùng trong công nghiệp:

Hình 1.1 Máy CNC XK
- Ưu điểm:
+ Gia công chính xác các loại vật liệu.
+ Chạy hoàn toàn tự động (thay dao tự động).
- Nhược điểm:
+ Giá thành cao, khó chế tạo.

Hình 1.2 Loại máy phay CNC kiểu Router


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×