Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập although despite

Phân biệt cách dùng THOUGH, ALTHOUGH, EVEN THOUGH và DESPITE, IN SPITE OF
1. THOUGH/ ALTHOUGH / EVEN THOUGH + Clause (S+V)
Ví dụ:
- Although it rained a lot, we enjoyed our holiday.
- I didn't get a job although I had all the necessary qualification.
Về mặt ngữ pháp, THOUGH, ALTHOUGH và EVEN THOUGH có thể thay thế cho nhau mà
không ảnh hưởng đến cấu trúc ngữ pháp. Chúng ta dùng THOUGH ở cuối câu và đôi khi chúng
ta dùng THOUGH thay cho ALTHOUGH, cấu trúc câu vẫn không thay đổi.
2. IN SPITE OF/ DESPITE + NOUN PHRASE hoặc một đại từ (this/that/ what)
Ví dụ:
- In spite of what I said yesterday, I still love you.
-She isn't well. Despite this, she still goes to work = In spite of this, she still goes to work.
Có thể dùng IN SPITE OF THE FACT (that) hoặc DESPITE THE FACT (that) S + V
Ví dụ:
- In spite of the fact that he worked very hard, he didn't manage to pass the exam.
- Despite the fact that he worked very hard, he didn't manage to pass the exam.

AS/ SINCE/ FOR/ BECAUSE / BECAUSE OF
As và since: +Clause (S +V)
Cả As và Since đều có thể được dùng để chỉ lý do cho một sự việc nào đó. Chúng được dùng
theo cùng một cách.

Ex: As he wasn't ready, we went without him.
Since she wanted to pass her exam, she decided to study well.
Mệnh đề với Since và As không thể đứng một mình.
Why are you crying? As/since John hit me. (SAI)
Because / because of:
Because/because of thông thường giới thiệu thông tin mới chưa được biết đến bởi người
nghe/người đọc. Nó nhấn mạnh lý do nhiều hơn trong câu. Khi lý do là phần quan trọng nhất
của câu thì mệnh đề because thường đặt ở cuối câu.
We had dinner after ten o' clock because dad arrived late.
He bought a new home because he won a lottery.
I read because I like reading.
Một mệnh đề because có thể đứng một mình.
Why are you crying? Because John hit me.
Lưu ý: sau because là một mệnh đề, còn sau because of là một noun pharase.
He didn't come because it rained.
He didn't come because of the rain.
For:
Chúng ta sử dụng mệnh đề for khi chúng ta muốn giới thiệu thông tin mới. Một mệnh đề for
thường thể hiện một kết luận nào đó. Do đó, nó không thể đứng đầu câu và cũng không thể
đứng một mình.
Ex: I decided to consult a doctor for I was feeling bad.
All precautions must have been neglected, for the epidemic spread rapidly.


Exercise
I. Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1) Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of ……
2) Mary could not go to school because she was sick.
Because of ….
3) Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite ….
4) My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of ….
5) Because there was a big storm, I stayed at home.
=> Because of ….
6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
Despite ….
7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
=> Despite ….

8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.
=> Although….
9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.
=> In spite of ……
10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though ……
1) Many people began to wearing jeans because they were cheap.
=> Because of……..
2 ) Since he was careless, Tom lost the game.
=> Because of……..
3) Although she behaves well, no one loves her.
Despite……..
4) Because of the cold weather, the crops are late this year.
=> Because ……..
5) Mary was worried because Tom was late.
=> Because of……..
6) Tom walked slowly because his leg was bad.
=> Because of……..
7) I came here because I want the English course.
=> Because of……..
8) I went to school although it was hot.
Despite……..
9) Because the dust in the room, I can’t go in.
=> Because of……..
10) Because of too much smoke, We have to wear masks .
=> Because ……..
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×