Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 8 bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (2)

GV: HÀ THỊ HUYỀN TRÂM
TRƯỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG


KIỂM TRA BÀI CŨ:
Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi
trường ngoài?
Môi trường ngoài

Ôxi
Thức ăn, nước

Muối khoáng
(2)

CƠ THỂ
Hệ hô hấp
Hệ tiêu hóa
Hệ bài
(4) tiết


Môi trường ngoài
CO
(1)2
Phân
(3 )
Nước tiểu


SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VỚI MÔI
TRƯỜNG
MÔI TRƯỜNG
NGOÀI

MÔI TRƯỜNG
NGOÀI
CƠ THỂ
Hệ hô hấp

CO2

Thức ăn, nước,

Hệ tiêu hoá

Phân

Muối khoáng

Hệ bài tiết

Nước tiểu

Ôxi


Đọc thông tin SGK trang
122 hoạt động cá nhân trả
lời câu hỏi:
1. Các sản phẩm thải chủ
yếu của cơ thể là gì?

2. Các sản phẩm bài tiết
được phát sinh từ đâu?
3. Trình bày khái niệm bài
tiết.

Bảng 38: Các sản phẩm thải
chủ yếu và các cơ quan
thực hiện bài tiết
C¬­quan­bµi­
S¶n­phÈm­
tiÕt­chñ­yÕu
th¶i­chñ­yÕu

CO2
N­íc­tiÓu
Må­h«i

Phæi

ThËn
Da


• Sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là:khí
cacbonic, mồ hôi và nước tiểu
• Các sản phẩm bài tiết được phát sinh từ hoạt
động trao đổi chất của tế bào và cơ thể.
• Khái niệm: Bài tiết là quá trình lọc và thải ra
môi trường ngoài các chất cặn bã do hoạt động
trao đổi chất của tế bào thải ra, một số chất thừa
đưa vào cơ thể quá liều lượng.


THẢO LUẬN CẢ LỚP
Bài tiết có vai trò như thế nào đối với cơ thể sống?
Các cơ quan nào thực hiện bài tiết?Cơ quan nào là
chủ yếu
Vai trò: Duy trì tính ổn định của môi trường trong.


Nguyên nhân nào dẫn đến việc bài tiết bị trì trệ?

1. Da bẩn.

6. Uống ít nước.

2. Sỏi thận.

7. Khẩu phần không hợp lí.

3. Uống nhiều nước.

8. Mắc bệnh suy thận, viêm
hô hấp…

4. Lao động nặng.
5. Nín tiểu lâu.

9. Môi trường sống nhiều
khói, bụi…


Nêu vị trí của hệ bài tiết
trên cơ thể?
-Vị trí: Nằm trong khoang bụng
-Cấu tạo: Gồm thận, ống dẫn nước
tiểu, bóng đái, ống đái

Quan sát hình làm bài tập trắc nghiệm vào vở bài tập
Nêu vị trí của thận trong cơ thể? Màu sắc, hình dạng của thận
MỘT ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG THẬN


SỎI THẬN


VIÊM THẬN CẤP


THÀNH TỰU CỦA Y HỌC
HIỆN ĐẠI

CHẠY THẬN NHÂN TẠO

GHÉP THẬN


TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2

B

À I

N

Ư

3
4

S

T

IT

Ớ C

T

IU

1

Hoạt động đào thải chất cặn
bã, chất độc ra khỏi cơ thể?

2

Sản phẩm thải chủ yếu của cơ
thể do thận đảm nhiệm?

M Ồ H Ô I

3

Ỏ I

4

ĐÁP ÁN

T

T

H Ậ N

H Ậ N

Sản phẩm thải chủ yếu do
da kế
đảtmtinh
nhiệ
Sự
củma?muối khoáng
và một số chất khác ở đường
dẫn nước tiểu có thể dẫn đến
bệânh gì?


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học bài trả lời câu hỏi SGK trang 124
-Đọc mục em có biết
- Đọc trước bài 39: bài tiết nước tiểu và trả
lời câu hỏi:
+ Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào?
Diễn ra ở đâu?
+ Mô tả hoạt động của từng quá trình
+ Sự bài tiết nước tiểu diển ra như thế nào?
+ Tại sao quá trình bài tiết nước tiểu lại gián đoạn?


KÝnh Chóc c¸c thÇy c« gi¸o

Søc khoÎ- h¹nh phócx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×