Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 9 môi trường và các nhân tố sinh thái (1)

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG I : SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG VÀ
CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

TRẦN THỊ THU HỒNG


Thú dữ
Ánh sáng

Thức ăn

Thỏ rừng

Độ ẩm

Môi trường sống là gì?

Nhiệt độ

Mưa

Môi trường sống của sinh vật bao gồm
tất cả những gì bao quanh sinh vật.


Quan sát hình 41.1:
Hãy cho biết có mấy loại môi trường sống chủ
yếu ?


- Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả
những gì bao quanh sinh vật.
- Có 4 loại môi trường sống chủ yếu :
+ Môi trường nước
+ Môi trường trong đất
+ Môi trường đất – không khí (Môi trường trên cạn)
+ Môi trường sinh vật


▼Quan sát trong tự nhiên, hãy điền tiếp nội dung phù hợp
vào các ô trống trong bảng 41.1
Bảng 41.1 . Môi trường sống của sinh vật
STT

Tên sinh vật

Môi trường sống

1

Cây hoa hồng

Đất – Không khí

2

Cá Chép

Nước3

Sán lá gan

Sinh vật

4

Giun đất

Trong đất

5

Địa y

Sinh vật

6

Vi khuẩn

Nước, Không khí, Trong đất,
Sinh vật


MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG SỐNG
SỐNG CỦA
CỦA SINH
SINH VẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGNƯỚC
NƯỚC
MÔI

Cá ngừ

Cá đuối

Cá đối

Cá chim mỏ chuột vàng

Cá nục

Cá thu


MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGNƯỚC
NƯỚC
MÔI

Cua

Sứa

San hô

Bạch tuộc

Rùa

Cá ngựa


MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGNƯỚC
NƯỚC
MÔI

Rong

SenBèo hoa dâu

Đước

Lục bình


MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI

Cây tầm gửi sống ký sinh trên nhiều cây khác

Cây tơ hồng đang tiến đến và ký sinh trên thân cây cà chua. 9

02/04/17


MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI

ký sinh
Mối ong ký sinh
trên nhộng ong

Bọ chét

Sán lá gan

Vòng đời sán lá gan


MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGĐẤT
ĐẤT--KHÔNG
KHÔNGKHÍ
KHÍ
MÔILợn

TrâuVịt

Mèo


MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGĐẤT
ĐẤT--KHÔNG
KHÔNGKHÍ
KHÍ
MÔI

Chuồn chuồnBướm

Chim

Ong


MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGTRONG
TRONGĐẤT
ĐẤT
MÔI

Giun đất

Chuột chũi


02/04/17

14


Thú dữ

Thức ăn
Thỏ rừng

Ánh sáng
Độ ẩm

Nhiệt độ
Mưa

▼Hãy điền vào bảng 41.2 tên các nhân tố
sinh thái của môi trường tự nhiên, lựa
chọn và sắp xếp các nhân tố sinh thái
theo từng nhóm:


Bảng 41.2 Bảng điền các nhân tố sinh thái theo từng nhóm

Nhân tố vô sinh

Khí hậu : Nhiệt độ, ánh
sáng, gió, độ ẩm…

Nước : Nước
ngọt,mặn, lợ….
Địa hình, độ cao,
loại đất…

Nhân tố hữu sinh
Nhân tố con
người

Nhân tố các sinh vật
khác

Tác động tích cực : Cải
tạo thiên nhiên, nuôi
dưỡng, lai ghép…

Các vi sinh vật

Tác động tiêu cực : Săn
bắn, đốt phá, khai thác
tài nguyên thiên nhiên
bừa bãi…

Nấm, địa y

Thực vật, động vật


CÁC NHÂN
NHÂN TỐ
TỐ SINH
SINH THÁI
THÁI CỦA
CỦA MÔI
MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG
CÁC

NHÂN TỐ SINH THÁI

Kết luận gì về nhân tố sinh thái ?
NHÂN TỐ HỮU SINH

NHÂN TỐ CON NGƯỜI
02/04/17

NHÂN TỐ VÔ SINH

NHÂN TỐ CÁC
SINH VẬTKHÁC
17


II. Các nhân tố sinh thái của môi trường :

- Nhân tố sinh thái là những yếu tố của
môi trường tác động tới sinh vật.
- Các nhân tố sinh thái được chia thành
hai nhóm :
+ Nhóm nhân tố vô sinh
+ Nhóm nhân tố hữu sinh.
* Nhóm nhân tố hữu sinh bao
gồm nhân tố sinh thái con người và
nhân tố sinh thái các sinh vật khác.

02/04/17

18


02/04/17

19

Nước thải từ công ty Vedan


02/04/17

20

Cá tôm chết do Sông bị ô nhiễm


02/04/17

21

Khí thải công nghiệp


02/04/17

Bác Hồ chăm
sóc cây

Rừng trồng ở Phiêng Bung (Nà
Hang).
22


▼ Em hãy nhận xét về sự thay đổi của các nhân tố sau :

Sự
nước
thaymột
tađổi
, độ
nhiệt
dài (từ
độ
ngày
trong
vào
Trong
ngày
sáng
mùa
một

năm
vàdiễn
mùa
ra
đông
nhưcó
thế

tới
tối),
ánh
sáng
mặt
trời
khác
nào
nhau
?đất?thay đổi
chiếu trên
mặt
như thế nào ?

02/04/17

Ánh
sáng
trongđộ
ngày
tăng
dần
vào
Mùa

nhiệt
cao,
mùa
đông
Mùa hè ngày dài hơn mùa đông
buổi
trưa
lại giảm
nhiệt
độ rồi
xuống
thấp

23


Bài 1:
 Nhân tố vô sinh : Mức độ ngập nước, độ dốc của
đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không
khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm lá
khô, độ tơi xốp của đất, lượng mưa.
 Nhân tố hữu sinh : Kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây
cỏ, sâu ăn lá cây.
02/04/17

24


Bài 2 :
Bảng 41.3 . Bảng điền các nhân tố sinh thái trong lớp học
STT
1
2
3
4

Nhân tố sinh thái

Mức độ tác động

Ánh sáng

Đủ ánh sáng để đọc, viết

Tiếng ồn

Lắng nghe lời giảng

Nhiệt độ

Viết và trao đổi nhóm

Bàn ghế

Tư thế ngồi, viết bài…


02/04/17

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×