Tải bản đầy đủ

BÀI tập ôn LUYỆN THI CÔNG CHỨC về THUẾ GTGT

BÀI TẬP ÔN LUYỆN THI CÔNG CHỨC VỀ THUẾ GTGT
1. Tháng trước Doanh nghiệp A còn nợ thuế GTGT do thuế đầu ra lớn hơn thuế đầu vào 15.000.000

đồng, tháng này Nhà nước phát sinh nợ lại thuế GTGT do thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra được
khấu trừ -22.000.000 đồng . Doanh nghiệp A không nộp thuế mà cho rằng Nhà nước vẫn còn nợ
DN là 7.000.000 đồng. Nhưng cơ quan thuế không cấn trừ mà thông báo yêu cầu DN A vẫn phải
nộp đủ 15.000.000 đồng và tính phạt nộp chậm?
-Cơ quan thuế không cấn trừ mà thông báo yêu cầu DN A vẫn phải nộp đủ 15.000.000 đồng và
tính phạt nộp chậm đúng hay sai ? giải thích vì sao đúng/sai.
-Về khoản thuế âm -22.000.000 đồng được khấu trừ như thế nào? (giải thích)
Trả lời:
Cơ quan thuế xử lý đúng:
Theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì DN phải kê khai thuế
GTGT phải nộp vào ngày 20 của tháng tiếp theo. Do vậy tiền thuế GTGT kỳ trước Doanh nghiệp
còn nợ 15.000.000 đồng thì Doanh nghiệp phải nộp đủ vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy
định của tờ khai thuế tháng. Nếu Doanh nghiệp không nộp đủ và đúng hạn thì cơ quan thuế phạt
nộp chậm 0,05%/số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngàychậm nộp.
- Số thuế phát sinh âm kỳ này (âm 22.000.000 đồng) doanh nghiệp sẽ được khấu trừ cho những kỳ
thuế tiếp sau. Nếu 3 tháng liên tục đều có thuế đầu vào lớn hơn đầu ra( thuế âm) thì doanh nghiệp
làm thủ tục để được hoàn thuế theo quy định.
2. Công ty cổ phần thương mại và xây dựng M có doanh thu trong kỳ tính thuế tháng 5/2010 là


5.000.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại: 2.000.000.000 đồng.
+ Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác: 3.000.000.000 đồng.
- Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ trong tháng 4 chưa được khấu
trừ hết: 150.000.000đồng
- Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ trong tháng 5: 75.000.000
đồng
- Biết thuế suất thuế GTGT của hoạt động kinh doanh thương mại và xây dựng là 10%
Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng 5/2010 của công ty M là bao nhiêu?
TL:
-

Số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ:
150 .000.000 đ + 75.000.000đ = 225.000.000đ

-

Số thuế GTGT đầu ra:


5.000.000.000 đồng x 10% = 500.000.000đ
Số thuế GTGT phải nộp tháng 5/2010 = thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
500.000.000đ - 225.000.000đ = 275.000.000đ

-

3.

Doanh nghiệp A nhận gia công hàng hoá cho doanh nghiệp B, có các số liệu sau:
- Tiền công DN B trả cho DN A là 40 triệu đồng
- Nhiên liệu, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ gia công hàng hoá do DN A mua (chưa có
thuế GTGT): 15 triệu đồng
- Nguyên liệu chính do DN B cung cấp (chưa có thuế GTGT) 135 triệu đồng
Giá tính thuế GTGT?
TL: Căn cứ trả lời cho câu hỏi trên như sau :
Tại Điều 7 : Giá tính thuế ; Mục 1: Căn cứ tính thuế ; Chương II : Căn cứ và phương pháp tính
thuế ; Điểm 7; Thông tư 06/2012/TT- BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT, Nghị định /2008/NĐ-CP
và 121/2011/NĐ-CP quy định:

"Đối với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm
cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia
công hàng hoá."
Căn cứ quy định trên thì giá tính thuế GTGT của Doanh nghiệp trên là 55 triệu đồng ( 40 triệu
đồng +15 triệu đồng)

4. Công ty A ký hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn hàng hóa…

cho đơn vị B ở nước ngoài nhưng việc kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn hàng hóa …
được thực hiện tại công ty C ở Việt Nam (là nhà cung cấp hàng hóa cho đơn vị B ở nước ngoài) thì
dịch vụ này có được coi là xuất khẩu không?
TL: Căn cứ vào điểm 1.1b khoản 01 mục II phần B Thông tư 129. Dịch vụ này không được coi là
xuất khẩu.
5. Khái niệm, đặc điểm của thuế GTGT?

Trả lời: Thuế GTGT là thuế đánh trên phần giá trị tăng thêm của hàng hoá và dịch vụ phát sinh
trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được thu ở khâu tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ.
- Đặc điểm của thuế GTGT
- Thuế GTGT là một loại thuế gián thu đánh vào đối tượng tiêu dùng HHDV chịu thuế GTGT, là
một yếu tố cấu thành trong giá cả hàng hoá và dịch vụ, là khoản thu được cộng thêm vào giá bán
của người cung cấp.
- Tính gián thu của thuế GTGT biểu hiện: người mua HHDV là người phải trả khoản thuế này
thông qua giá mua của HHDV.


- Người mua không trực tiếp nộp thuế GTGT vào NSNN mà trả thuế thông qua giá thanh toán
HHDV cho người bán.
- Người bán thực hiện nộp khoản thuế GTGT phải nộp đã được người mua trả vào NSNN.
- Thuế GTGT đánh vào GTGT của HHDV phát sinh ở các giai đoạn từ sản xuất, lưu thông đến tiêu
dùng. Tổng số thuế GTGT thu được ở tất cả các giai đoạn sẽ bằng số thuế GTGT tính trên giá bán
cho người tiêu dùng cuối cùng.
- Thuế GTGT là một loại thuế có tính trung lập cao, biểu hiện ở hai khía cạnh:
Thứ nhất, thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế, không
phải là yếu tố của chi phí sản xuất mà chỉ đơn thuần là một khoản thu được cộng thêm vào giá bán
của người cung cấp HHDV.
Thứ hai, thuế GTGT không bị ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức và phân chia quá trình sản xuất
kinh doanh, tổng số thuế ở tất cả các giai đoạn luôn bằng số thuế tính trên giá bán ở giai đoạn cuối
cùng.
-Về phạm vi đánh thuế: thuế GTGT chỉ đánh vào hoạt động tiêu dùng diễn ra trong phạm vi lãnh
thổ, không đánh vào hành vi tiêu dùng ngoài lãnh thổ.
6. Đối với cơ sở kinh doanh nào dưới đây trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xét
hoàn thuế theo thángCơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu Thuế giá
trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu
đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
7. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:
Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động
trao đổi, tiêu dùng nội bộ. Theo hướng dẫn tại điều 7: Giá tính thuê ;Mục 1: Căn cứ tính thuế;
Chương II:
Căn cứ và phương pháp tính thuế, Điểm 4, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ
Tài chính v/v hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐCP do Bộ Tài chính ban hành quy định:
" Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ
Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng
phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hoá,
dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ. Cơ
sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt
động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
Hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành
phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế
GTGT.


Riêng đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản
xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông không phải tính thuế
GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng
hoá dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định"
8. Doanh nghiệp X có doanh thu bán sản phẩm đồ chơi trẻ em chưa
bao gồm thuế GTGT trong tháng 4/2010 là 100.000.000 đồng
- Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ tháng 4 là 2.000.000 đồng.
- Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ trong tháng 3 chưa được khấu
trừ hết 7.000.000đ
* Tính số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT được khấu trừ?
1. Số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ:
2.000.000đ + 7.000.000đ = 9.000.000đ
2. Tính thuế GTGT đầu ra
100.000.000đ x 5% = 5.000.000đ
3. Số thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 5.000.000đ –
9.000.000 = - 4.000.000đ
Số thuế GTGT doanh nghiệp còn được khấu trừ tiếp sang tháng 5 là : 4.000.000đ
9. Công ty cổ phần thương mại và xây dựng M có doanh thu trong kỳ tính thuế là 5.000.000.000
đồng.
Trong đó:
+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại: 2.000.000.000 đồng.
+ Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác : 3.000.000.000 đồng.
- Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ: 75.000.000 đồng
- Biết thuế suất thuế GTGT của hoạt động kinh doanh thương mại và xây dựng là 10%
Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng của công ty M là bao nhiêu?
Trả lời : Tại điều 12 : phương pháp khấu trừ thuế ; mục 2 ; điểm 2 : xác định số thuế GTGT phải nộp ;
Thông tư 06/2012/TT- BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT, Nghị định /2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP
quy định:
2. Xác định số thuế GTGT phải nộp:
Số thuế GTGT phải nộp

=

Số thuế GTGT đầu ra

-

Số thuế GTGT đầu vào
được khấu trừ


Thuế GTGT đầu ra = Doanh thu x Thuế suất Thuế GTGT
Căn cứ vào quy định trên Áp dụng công thức ta có:
Thuế GTGT đầu ra =( 2.000.000.000+3.000.000.000) x 10%
= 500.000.000 đồng
Thuế GTGT phải nộp = 500.000.000 - 75.000.000
=425.000.000 đồng
10. Kỳ tính thuế tháng 7/2010, Công ty X có số liệu sau:
Số thuế GTGT đầu vào chưa được KT của tháng 6 là :50 triệu
- Số thuế GTGT đầu vào theo HĐ thuế GTGT là : 400. tr đồng ( trong đó có 01 hoá đơn có số thuế GTGT
đầu vào là 30 tr đồng được thanh toán bằng tiền mặt).
- Số thuế GTGT đầu ra: 800. tr đồng.
- Số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng 7 của Công ty là bao nhiêu?:
Trả lời:
800 tr - ( 50 tr+ 400 tr)- 30 tr = 380 tr
11. Cơ sở kinh doanh Hồng Hà, phân phối và cung cấp các mặt hàng tiêu dùng, doanh số bán hàng
trong tháng 5/2010 là 120 triệu đồng. Cơ sở kinh doanh trên nộp thuế GTGT theo phương pháp tính
trực tiếp trên GTGT chỉ xác định thuế đầu vào là 12 triệu đồng. Hãy tính thuế GTGT mà cơ sở Hồng
Hà phải nộp.
TL: Theo quy định tại điểm 2.2b Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính
thì:
- Tỷ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh thu làm căn cứ xác định giá trị gia tăng đối với Thương mại là
10%
- 120 triệu x 10% = 12 triệu
- Thuế GTGT phải nộp: 12 triệu x 10% = 1,2 triệu
12. Trường hợp trong công ty X có đơn vị hạch toán phụ thuộc, phát sinh thanh toán nội bộ công ty, có
hoá đơn GTGT nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì có được khấu trừ thuế đầu vào
hay không? Vì sao?=> Được khấu trừ vì thanh toán tiền hàng mang tính chất thanh toán nội bộ trong
công ty
13. Doanh nghiệp A ở Việt Nam ký hợp đồng mua dây chuyền máy móc thiết bị cho dự án nhà máy xi
măng với doanh nghiệp B ở nước ngoài. Tổng giá trị hợp đồng là 100 triệu USD, bao gồm giá trị máy
móc thiết bị là 80 triệu USD (trong đó có thiết bị thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%), giá


trị dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, giám sát lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng là 20 triệu USD.
Khi nhập khẩu dây chuyền máy móc thiết bị, doanh nghiệp A là người nhập khẩu thực hiện nộp thuế
GTGT khâu nhập khẩu đối với giá trị thiết bị nhập khẩu thuộc diện chịu thuế GTGT.
Hãy xác định nghĩa vụ thuế GTGT của doanh nghiệp B đối với giá trị hợp đồng ký với doanh nghiệp
A?
TL: Theo quy định tại điểm 1.2 Mục I phần B Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/TT-BTC ngày
31/12/2008 Thuế GTGT được tính trên giá trị dịch vụ (20 triệu USD), không tính trên giá trị dây
chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu. Thuế GTGT = 20 triệu USD x 10% = 2triệu USD, do HĐ đã tách
riêng được giá trị MMTB và dịch vụ
14. Công ty C kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 06, công ty C phát
sinh các nghiệp vụ mua bán hàng hóa sau:
1. Mua một máy tính sử dụng ở phòng hành chính chưa thanh toán tiền nguyên giá là 11.000.000đ.
2. Mua NVL dùng cho sản xuất văn phòng phẩm (gỗ, nhựa) giá mua là : 150.000.000đ.
3. Thanh toán tiền quảng cáo sản phẩm 10.000.000đ.
4. Trong tháng công ty có mở lớp đào tạo tin học có thu tiền đối với các đối tượng có nhu cầu tham
gia, số tiền thu được là 25.000.000đ.
5. Bán 1.000 hộp bút bi do công ty sản xuất, giá mỗi hộp là 50.000đ
6. Bán 5.000 hộp bút máy do công ty sản xuất, giá mỗi hộp là 100.000đ
7. Bán 7.000 hộp bút chì do công ty sản xuất, giá mỗi hộp là 20.000đ
Yêu cầu: Tính số thuế GTGT đầu ra, đầu vào, được khấu trừ hoặc được hoàn thuế.(Giá mua, bán ghi
trên là giá chưa có thuế GTGT)
* Được biết thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ: tháng 3: 10.000.000đ, tháng 4: 5.000.000đ,
tháng 5: 8.000.000đ
TL: 1. Tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
Nghiệp vụ 1: 11.000.000đ x 10% = 1.100.000đ
Nghiệp vụ 2: 150.000.000đ x 10% = 15.000.000đ
Nghiệp vụ 3: 10.000.000đ x 10% = 1.000.000đ
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 17.100.000đ
2. Tính thuế GTGT đầu ra
Nghiệp vụ 4: không chịu thuế GTGT
Nghiệp vụ 5: 1000 hộp x 50.000đ/hộp x 10% = 5.000.000đ
Nghiệp vụ 6: 5000 hộp x 100.000đ/hộp x 10% = 50.000.000đ
Nghiệp vụ 7: 7000 hộp x 20.000đ/hộp x 10% = 14.000.000đ


Thuế GTGT đầu ra: 69.000.000đ
3. Số thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 69.000.000đ –
(17.100.000 +8.000.000đ ) = 43.900.000đ
15. Tháng 5/2010 doanh nghiệp A mua hàng hoá, dịch vụ, hợp đồng mua bán thỏa thuận thanh toán
tiền hàng theo phương thức trả chậm vào tháng 9/2010, giá trị hàng hoá dịch vụ mua ghi trên HĐ
GTGT 550 triệu đồng . Đến tháng 9 DN vẫn chưa thanh toán tiền hàng, tháng 12 mới có chứng từ
thanh toán qua ngân hàng.
Việc kê khai khấu trừ thuế đầu vào của lô hàng này trong kỳ khai thuế tháng 5/2010 được xử lý như
thế nào? (Được biết năm nay cơ quan thuế chưa có kế hoạch kiểm tra đơn vị)=> Doanh nghiệp được
khấu trừ thuế trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2010. Đến kỳ KK thuế tháng 9 điều chỉnh giảm số thuế
GTGT đầu vào đã khấu trừ , kỳ KK thuế tháng 12 được khai bổ sung thuế đầu vào.
16. Công ty kinh doanh bất động sản B bán một căn biệt thự, giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng là
18 tỷ đồng, trong đó giá bán nhà là 8 tỷ đồng, giá đất là 10 tỷ đồng. Công ty B thu tiền theo tiến độ
thực hiện dự án. Khách mua phải trả tiền làm 3 lần, lần thứ nhất là 10% hợp đồng (1,8 tỷ đồng), lần
thứ hai là 60% hợp đồng (10,8 tỷ đồng), lần thứ ba thanh toán 30% hợp đồng là 4,8 tỷ đồng.
Anh/ Chị xác định giá tính thuế GTGT từng lần thu tiền của Công ty B
Tl: : Căn cứ vào TT 129,Trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán,
chuyển nhượng có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng,
giá đất được trừ (-) là giá đất thực tế tại thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ. Giá đất được trừ
tính theo tỷ lệ (%) của số tiền thu theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp
đồng với giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng (thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ).
Theo đó giá tính thuế GTGT từng lần như sau :
Giá tính thuế GTGT lần đầu :
1,8 tỷ - 10% x 10 tỷ = 0,8 tỷ đồng
Giá tính thuế GTGT lần thứ hai là :
10,8 tỷ - 60% x 10 tỷ = 4,8 tỷ đồng
Giá tính thuế GTGT lần thứ ba là :
4,8 tỷ - 30% x 10 tỷ = 1,8 tỷ đồng
17. Doanh nghiệp A kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 năm 2010,
doanh nghiệp A bán các loại hàng hóa sau:
1. 25 quạt điện, 500.000 đồng/cái.
2. 15 mô tơ điện, 2.000.000đồng/cái
3. 100 chiếc bóng đèn huỳnh quang, 40.000đồng/chiếc
Giá bán trên là giá chưa có thuế GTGT


Trong tháng doanh nghiệp có nhập một số hàng hóa có số thuế GTGT đầu vào là 5.000.000đ
Hãy tính số thuế GTGT doanh nghiệp A phải nộp?
Tl: 1. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 5.000.000đ
2. Tính thuế GTGT đầu ra
Nghiệp vụ 1:

25 cái x

Nghiệp vụ 2:

15 cái

500.000đ/cái x 10%

x 2.000.000đ/cái

Nghiệp vụ 3: 100 chiếc x

x 10%

40.000đ/chiếc x 10%

Thuế GTGT đầu ra:

=

1.250.000đ

= 3.000.000đ
=

400.000đ
4.650.000đ

3. Số thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 4.650.000 –
5.000.000 = - 350.000đ
Doanh nghiệp A không phải nộp thuế GTGT vì có số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ là 350.000đ
18. Kỳ tính thuế tháng 5/2010, Công ty may 20 Bộ Quốc phòng có số liệu sau:
- Thuế GTGT đầu vào của vải nhựa PVC 150 triệu đồng dùng may hàng tiêu dùng và sản phẩm
chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh .
- Thuế GTGT đầu vào của một số máy khâu hình thành tài sản cố định của công ty có số thuế
GTGT đầu vào là 300 triệu vừa dùng để may sản phẩm áo đi mưa, phao tắm biển vừa may sản
phẩm chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh
- Số thuế GTGT đầu vào hợp pháp khác được khấu trừ: 500 triệu đồng
Doanh thu tiêu thụ trong kỳ 12 000 triệu đồng.
Trong đó doanh thu sản phẩm chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh là 3 000 triệu đồng, còn lại là
sản phẩm tiêu dùng..
Anh/ chị tính số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của Công ty 20.
Tl: : - 12,5 triệu đồng
1. Số thuế GTGT phải nộp: Do sản phẩm chuyên dùng cho QP không chịu thuế nên thuế đầu ra là: ( 12
000 tr - 3 000 tr ) x 10% = 900 tr
2. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
- Sản phẩm nhựa PVC vừa sản xuất hàng chịu thuế đầu ra và không chịu thuế nên 150 tr sẽ được phân bổ
trên tỷ trọng DT hàng chịu thuế và không chịu thuế: 3000 tr/12 000 tr tương ứng 25%, tỷ lệ phân bổ thuế
đầu vào được khấu trừ là 75%. Thuế đầu vào của vải nhựa PVC được khấu trừ là : 112,5 tr = 150 tr x
75%


- Thuế GTGT đầu vào của một số máy khâu hình thành tài sản cố định của công ty có số thuế GTGT đầu
vào là 300 triệu vừa dùng để sản xuất hàng chịu thuế và không chịu thuế được khấu trừ toàn bộ : 300 tr
- Số thuế GTGT đầu vào hợp pháp khác được khấu trừ : 500 triệu đồng
Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 912,5 triệu đ = 112,5 tr +300 tr + 500 tr
3. Số thuế GTGT phải nộp là:
900 tr đồng - 912,5 tr đ = - 12,5 triệu đồng
Số thuế GTGT doanh nghiệp còn được khấu trừ tiếp sang tháng 6/2010 là 12,5 triệu đồng.
Lưu ý: Để đơn giản thủ tục tính toán , trong câu này giả định 500 tr thuế GTGT đầu vào hợp pháp ở đây là
thuế được khấu trừ. Nếu không có giả định thì thuế đầu vào của tất cả HHDV trong kỳ sẽ được phân bổ
cho hàng không chịu thuế không được KT theo tỷ trọng là 25%, thuế được KH cho hàng chịu thuế là 75%
19. Công ty B kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 05 phát sinh các
nghiệp vụ mua bán hàng hóa sau:
1. Mua sữa hộp nhập kho 1000 hộp, giá 80.000.đ/hộp
2. Mua đường nhập kho 500kg, giá 20.000đ/kg
3. Mua mỳ chính nhập kho 200kg, giá 30.000đ/kg
4. Mua mỳ ăn liền nhập kho 20 thùng, giá 60.000đ/thùng
5. Mua sách hệ thống văn bản pháp luật thuế cho Ban Tài chính trị giá là 560.000đ trả tiền mặt
6. Bán 100kg kẹo, giá 70.000đ/kg
7. Bán 150 kg bánh, giá 150.000đ/kg
8. Bán 50 thùng mỳ, giá 70.000đ/thùng
(Giá mua, bán ghi trên là giá chưa có thuế GTGT)
Yêu cầu: Tính số thuế GTGT phải nộp NSNN, biết rằng cuối tháng 03 trên tài khoản 3113- thuế
GTGT được khấu trừ còn số dư 300.000đ
Tl: 1. Tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
Nghiệp vụ 1: 1000 hộp x 80.000đ/hộp x 10% = 8.000.000đ
Nghiệp vụ 2: 500 kg x 20.000đ/kg x 10% = 1.000.000đ
Nghiệp vụ 3: 200 kg x 30.000đ/kg x 10% = 600.000đ
Nghiệp vụ 4: 20 thùng x 60.000đ/thùng x 10% = 120.000đ
Nghiệp vụ 5: không chịu thuế GTGT
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 9.720.000đ
2. Tính thuế GTGT đầu ra
Nghiệp vụ 6: 100 kg x 70.000đ/kg x 10% = 700.000đ
Nghiệp vụ 7: 150 kg x 150.000đ/kg x 10% = 2.250.000đ


Nghiệp vụ 8: 50 thùng x 70.000đ/thùng x 10% = 350.000đ
Thuế GTGT đầu ra: 3.300.000đ
3. Số thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 3.300.000đ –
(9.720.000đ +300.000đ ) = - 6.720.000đ
Công ty B không phải nộp thuế GTGT vì có số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ là 6.720.000đ
20. Kỳ tính thuế tháng 7/2010, Công ty Thương mại AMB có số liệu sau:
- Số thuế GTGT đầu vào: 400.000.000 đồng ( trong đó có 01 hoá đơn có số thuế GTGT đầu vào là
30.000.000 đồng được thanh toán bằng tiền mặt).
- Số thuế GTGT đầu ra: 800.000.000 đồng.
- Số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ tính thuế tháng 06/2010 là: 0 đồng.
- Số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng 7/2010 của công ty AMB là bao nhiêu?
Tl: 1. 01 hoá đơn có số thuế GTGT đầu vào là 30.000.000 đồng được thanh toán bằng tiền mặt không
được khấu trừ thuế
2/ Số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng 7/2010 của công ty AMB là: 800.000.000đ –
(400.000.000đ- 30.000.000đ) = 430.000.000đ
21. Công ty A kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 04 năm 2010 phát
sinh các nghiệp vụ mua bán hàng hóa sau:
1. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá mua chưa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, công ty chưa
thanh toán tiền.
2. Trả chi phí điện nước, tiếp khách phục vụ kinh doanh giá chưa thuế 7.000.000đ, thuế GTGT
10%, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.
3. Mua mặt hàng A, theo hóa đơn bên bán giá mua chưa thuế 10.000.000đ, thuế GTGT 10%, công
ty chưa thanh toán tiền. Chi phí vận chuyển bốc dỡ chi bằng tiền mặt 550.000đ, thuế GTGT
50.000đ hàng đã kiểm nhận nhập kho đủ.
4. Bán sản phẩm B giá chưa thuế là 100.000.000đ, thuế GTGT là 10%, người mua chưa thanh toán
tiền.
5. Bán sản phẩm C giá chưa thuế 70.000.000đ, thuế GTGT là 10%, người mua chưa thanh toán
tiền.
6. Bán thiệt bị y tế 12.000.000đ/ thuế GTGT 5%
Yêu cầu: Tính số thuế GTGT phải nộp NSNN, biết rằng cuối tháng 03/2010 trên tài khoản 3113thuế GTGT được khấu trừ không còn số dư.
Tl: 1. Tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ :
Nghiệp vụ 1: 60.000.000đ x 10% = 6.000.000đ
Nghiệp vụ 2: 7.000.000đ x 10% = 700.000đ


Nghiệp vụ 3: 10.000.000đ x 10% + 50.000 = 1.050.000đ
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 7.750.000đ
2. Tính thuế GTGT đầu ra:
Nghiệp vụ 4: 100.000.000đ x 10% = 10.000.000đ
Nghiệp vụ 5: 70.000.000đ x 10% = 7.000.000đ
Nghiệp vụ 6: 12.000.000 đ x 5% = 600.000đ
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 17.600.000đ
3. Số thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 17.600.000đ
- 7.750.000đ = 9.850.000đ
22. Doanh nghiệp A đóng trụ sở chính tại TP Hà Nội và có cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm tại Hưng
Yên (Doanh nghiệp A không thành lập đơn vị trực thuộc tại Hưng Yên), sản phẩm bán chịu thuế
GTGT với thuế suất 10%.
Sản phẩm sản xuất ra do trụ sở chính xuất bán. Do đó, hàng tháng doanh nghiệp A có trách nhiệm
khai thuế và nộp thuế GTGT cho cơ sở hạch toán phụ thuộc như thế nào?
Tl: Căn cứ vào Thông tư 60, Doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% cho doanh thu
bán của cửa hàng Hưng yên với chi cục thuế địa phương có địa điểm bán hàng
- Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà
không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính
(sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải
nộp hồ sơ khai thuế cho chi cục thuế quản lý địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng
vãng lai đó.
- Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị
gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%)
hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) trên doanh
thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh
doanh, bán hàng.
23. Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y được Nhà nước cho thuê 500.000 m 2
đất trong thời gian 50 năm để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho thuê. Giá cho thuê đất là
300.000 đồng/m2/năm. Sau khi đầu tư hạ tầng, Công ty Y cho Công ty Z thuê 5.000 m2 trong
20 năm để xây dựng nhà máy sản xuất, giá thuê chưa có thuế GTGT (chưa kể phí tiện ích
công cộng) là 800.000 đồng/m2/năm. Công ty Z trả tiền thuê hạ tầng một năm một lần.
Anh/ chị hãy tính thuế GTGT phải nộp trong năm của Công ty Y?
Tl: Giá tính thuế GTGT đối với tiền thu từ cho thuê hạ tầng một năm đối với Công ty Đầu tư kinh
doanh hạ tầng khu công nghiệp Y cho Công ty Z thuê là:


(5.000 m2 x 800.000 đ) - (5.000 m2 x 300.000 đ) x 01 năm = 2.500.000.000đ
Thuế GTGT là: 2.500.000.000 đ x 10% = 250.000.000 đồng.
24. Kỳ tính thuế tháng 6/2010, Công ty cổ phần ô tô Hoàn kiếm có số liệu sau:
- Bán 5 xe ô tô 9 chỗ ngồi theo phương thức trả góp, thời gian thanh toán trong vòng 2 năm
(chia thành 10 kỳ, mỗi kỳ thanh toán 220.000.000 đồng) với giá bán chưa có Thuế GTGT là
400.000.000 đồng/xe, lãi trả góp 200.000.000 đồng/xe; Thuế suất thuế GTGT 10%. Công ty
đã xuất hoá đơn cho khách hàng. Biết rằng trong kỳ tính thuế Công ty có số thuế đầu vào
chưa được khấu trừ là: 50.000.000đ. Hãy tính số thuế phải nộp.
Tl: 1. Số thuế GTGT đầu ra kỳ tính thuế tháng 6/2010 là:
5 xe x 400.000.000đồng/xe x 10% = 200.000.000đ
2. Số thuế GTGT phải nộp:
200.000.000đ - 50.000.000đ = 150.000.000đ
25. Trong kỳ tính thuế tháng 5/2010, Công ty A có phát sinh số liệu:
- Thanh toán hóa đơn dịch vụ thư tín 120 tr đ cho Bưu điện TP (bao gồm thuế GTGT)
- Thanh toán vé tàu hỏa đi công tác TP Đồng hới 4,2 tr đ (bao gồm thuế GTGT)
- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hợp pháp khác 250 triệu đ.
- Số thuế GTGT đầu vào tháng 4 chưa được khấu trừ : 50 triệu đồng
- Thuế đầu ra phát sinh : 550 triệu
Anh/chị hãy xác định số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế tháng 5
Tl: 1. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
- Thanh toán hóa đơn dịch vụ thư tín 124,2 tr đ cho Bưu điện TP và thanh toán vé tàu hỏa đi
công tác TP Đồng hới bao gồm thuế GTGT nên phải xác định giá chưa có thuế, thuế GTGT được
KT:
+ Giá chưa có thuế là 112.9 tr = 124,2/1.1
+ Thuế GTGT được KT: 11,3 tr = 124,2 tr đ -112.9 tr
- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hợp pháp khác 250 triệu đ.
- Số thuế GTGT đầu vào tháng 4 chưa được khấu trừ : 50 triệu đồng
- Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 311,3 triệu =
11,3 tr + 250 tr+ 50tr
- Tổng số thuế GTGT phải nộp: 238, 7 triệu = 550 tr- 311,3x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×