Tải bản đầy đủ

Các nhân tố hình thành cụm ngành công nghiệp điện tử, Nghiên cứu điển hình tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

013456789

6
6
 !"#
$$$$$$$&&'(($$$$$$$

*+-./01023

56589:8;<9=89;9>895?@8A>89
5B8A8A9CDEFCD8;GH8A9CI85JKFCL89=89
;MCNO8APC89;Q;RS8AFCL@TU5TV

Z[ \]^_\`a bcde


111

234634
678492
9

67842
234634
9
234

9
234
2

4
4 6!6"
#$
%&
432
&
4'


8(
8(
%)
*+


4,-./0/12345673893:5;3838:<=


*+
>?>?>?ABCDEDFGHIGEJKEBHLEJEJBDFM?????????????????????????????????????????????????????????????????NO
>?>?N?PBQERSTDHIGEJKEBHLEJEJBDFM??????????????????????????????????????????????????????????????????UV
>?>?U?WXYZ[R\YB]^_Y`aHIGEJKEBHLEJEJBDFM???????????????????????????????????????????????????Ub

*
4,-./0/12345673893:5;3838:<=c<3de

f*
>?N?>?ABCDEDFGHIGEJKEBHLEJEJBDFMgDFEYh?????????????????????????????????????????????????????iN
>?N?N?jkHgDlGHmnHIGEJKEBHLEJEJBDFMgDFEYh???????????????????????????????????????????????ii
>?N?U?op]YqrHHCHYBKEB`DsEYqSEJHIGEJKEBHLEJEJBDFMgDFEYh?????????????????????it
>?N?i?oCHBuEBYBvHBuEBYBKEBHIGEJKEBHLEJEJBDFMgDFEYh????????????????????????????ib

w
x3:38:<7y1z5d{+
%|7d}d5:~,38+
4
*2'

8€
4‚
ƒ
8€

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×