Tải bản đầy đủ

Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 20002010

1

2356789


88
56 6 9


!"#$%$!&'#

()(*+!,#!!-&$.#/#012%$$34#0#05#!
(!67&6#$!8( !9*:5;<2=#0:&>$#"*
0&"&;4?#@AAA@ABA


36CDEFG

235678988


12
345789

111 !" #$1%&'
&'()*+,#-./012341
03$567,89,:-1;<=>003$561?8@)AB)?C,,D,1E)=
'
111 !" #-;F%&'
&'()*
,GH1,I
&'()*
HJ,
,IF%&'
&K2LMNO0PQ,R18IS18?87,89
8+1,
OT342UJ1,:+1,V)A-W!;<0/EC,15JXYZ2/[\;]1?8
@)AB)?C,,:=^I,1_P)'
`1,a,,b-c-0RSd1E;ZeJefg"UJ1,:-OT34+1,
B)A-W!;<Je;/h)71E2/[\;]S1?8@)AB)?C,,:=^'
`1,a,,bigj<0;JeT342UJ1,:&1%IF%&'
&'F,Jk
l8V)aIQ,RS18m9+,89
8no5p2OT342UJ1,:&1
qr;<J8k:/;/h)71E,)=s1,8S1?8B)?C,,:=^2,1_P)'
`1,a,,bg0UtMNu!bnv,)_21_wx+,8J-0UR"31g0
F,Jk+,,y1,IwxkS+1,n+,89+1,zV){nUJ1,:
,mys1I
Q8,|9,}kIJ~)S,19@YZ2/[\;]1?8B)?C,,1_
P)'
v)A1QI1€14/-cb;,9k28,|2/g;>0;;ƒ,,Q1?8@)A,411951,:=^'
„…†‡ˆ‰
Š‹Œ„Žˆ‘


122
345745


789


34555
345 !"
345#"
3$%&'
)*+, -. + /$ 707&1 2 3! 4& !5 56&55 37
#849,/:;<
=>=>@ABCDEFGHIJFGK2FL<
MNMNMNO2P2FG2QHRSGTUG<
MNMNVNWHXFYTUG1Z[\KU]^_`GQFGaU]NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb
MNMNdNeGfUg2QF1hRiFFGj^U]G2Qklmlknop[oqr[sqtCU]UK2u2UG1vFfU^w\xyUNNNNMV
=>z>@ABC^X^RSGTUGFGj^U]G2QRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMd
MNVNM{SGTUGFfU^w\xyU|RKFD}~xqtUF2JUgK^SU]U]GQU]}~2u2UGNNNNNNNNNNNNNNNMd
MNVNVN{SGTUGFfU^w\xyU|UG2hHD}~xqtUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNV
=>>@mlotA[somqxJ^ZUG2HI1vFwU]H`UU]G2U^H
=>>=>otA[somqxJ^ZUG2HI^G}NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNV
MNdNVN]G2U^HFGj^U]G2QkotA[somBLU]D2QHgU]RU]NNNNNNNNNNNVb
MNdNdNX^GF2J^ZUGfUGa2FY}U]U]G2U^HGK2FLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNdV
MNdNN{KFuaotA[sGXF2J^ZUGX^NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNd
)*+, +/$)*+,):1
z>=>@ABCotA[somZU1h^X^GFUGĂÂe
z>z>=>otA[somm[qoÊkBaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
z>z>z>otA[som\ÊloÔuaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNV
VNVNotA[somƠƯĐăjU]^X^g2JU^âG[r[s[ootC[s\JUFal\KGK2FLFY}U]
\xhH2QUGK2UGZ2UGFJ
VNVNMNX^ê2JUD`UFô`^SU]U]GQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
VNVNVNơHFYư^^X^g2JUFYHIhUF2DHU]ÂđNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
VNdNX^RSGTUGGK2FL\t^uL[slotPltU]FGj^U]G2QR


1222
345464789
99
2
24444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
345434789
99
2
!"#2$%&'()*+ !"#2$ 9
2 9,-
9./
0*102034-5, 672$"598/44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449
345454789
99
2
!"#2$%&'()*+ !"#2$ 9
2 9,-
9./
0*102034-5, 672$": 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444;3
34544789
99
2
3<=0*102034-5, -9> -962444444444444444444444444444444444444;;
?@ACDEGHIJKLMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOP
RSTUVW XYZ[?\]^ ?_`a bc_def aga fh _ib_ _jd?k VlVW
m]n?agao[]?p?qbc_rsbctb_ahbcbc_desa_[ud[b?_`a
s_vwxyz{]pVWW|}|z~b€‚€ƒ€NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO„
5464…9†592$
‡ 9
/ˆ …‰Š ‹ 9594Œ24
9†5-9'%&Ž"6 2$
22
=‘ 3’’’“”•–”3<=—2—0*1020ˆ5 9"4NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO„
546464˜2+2
92$"1!Œ
672$"
9†5 92$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO„
54643™š+—›*œ …‰ŠŒ0*1020ž—Ÿ6NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ¡
546454…9†5
¢‘ …‰Š ‹ 958  92$-594Œ24
9†5-9'%&Ž"6 2$

ž=‘ 3’’’“3’634NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN „
5434…9†5 92$89
99
2
2NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP£
546434¤672$"
9†5 92$44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445
546434¥4
¦":
9†5 92$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP§
5434…9†5 92$89
99
2

"¨$363<=0*102034-5, 672$"598/44444444;
543464¤672$"
9†5 92$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNPO
543434¥4
¦":
9†5 92$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP¡
5454789
99
2
!"#2$3<=*+ 
24-5, ©ª72$"Œ: 444444444444444444444444
545464¤672$"
9†5 92$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNPP
545434¥4
¦":
9†5 92$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNPP
544«
2
—¬!"#2$ 1+32—
5­Œ24 7
®58  9$4444444444444444444444444444444449’
54464¥4
¦":
9†5 92$89
99
2
1+2†32—
5­Œ24 7
®58 
9$3<=0*102034-5, 672$"598/4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444496
54434¥4
¦":
9†5 92$89
99
2
—¬32—
5­7
®58  9$
9./
0*1020
24-5, ©ª72$"Œ: 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444493


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×