Tải bản đầy đủ

Các công cụ marketing dịch vụ giáo dục đại học của trường đại học địa phương (ĐHĐP) tại Việt Nam

22

345745
89





!"#$!%&'!()*++,+!"./0-
!".1&-
!"!2!)3'4+!56
7!898&:
!;<0=>D!E+D+B;0D!E57!;<09)%+:F
::8GHIJKLMNOPQLRSTOHUJKV)NWXSY:F
Z[Z[Z[]^_`a`bcdefghijkalhmnoahpqijkralfs`^thfuqv^kmalwwwwwwwwwwwwxy
Z[Z[z[{q`ij|hpqh_hijkralfs`^thfuqv^kmalwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww}x
Z[Z[~[_hioa^^kalfav^_iij`ahpqijkralfs`^thfuq
v^kmal{`biqcwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww}
=SGXNJKRQOJKJKJOQKNQLMNOPQ

Z[z[Z[i^_`a`bchmnoahpqcqji`aluh^dl`_hfs`^thwwwwwwww}
Z[z[z[ĂahÂdÊaalcqji`aldeh_hijkralfs`^th{`biqcwwwwwwwwww
Z[z[~[Ôuh^h^ahpqcqji`aldeƠƯa^dhl`_hfs`^thwwwwwwwwwwwwwwwy
Z[z[Đ[_hhăalhcqji`aluh^dl`_hfs`^thwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwââ
+ê+,+!;<0=ôô
!;<0>+!ơ+BD0"ư0B#C+0 5!)
0" D!E+D+B;0D!E57!;<09)%+
đô
=+OQXGMJKQQQJKQYSGXNJKRQOKNQLMNOPQXMN
XGHIJKLMNOPQLRSTOHUJKV)NWXSYSàNWXOQảTô
z[Z[Z[^kmalijãa^áuh^dl`_hfs`^thwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwạ
z[Z[z[`_hoijall`_hfs`^thwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwạằ


222
34546489







!"
3454#4$%
&'(%
)*%+,-.%/%+



!"
345404123
%+,4




!5
3454647,%+8,4






!9
3454:41;<=>%?%@A%,>%*B%%>
!C
DEDEGHIJKLMNOJPJJQNOJRSTLUVKWNOXYJHZROWP[XRJ\MWH]JJ^T
KL_`NO\MWH]J\YTaH_bNOcdWeKfTSghTijkWehibJlannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoo
34345p
)%@)
q4,
!!
343434r%stu
B,
vC
3434641w>x

y <

qz,-*
;
<{u 

&

2;./ +@|%




y
%+23



2;
5"}
DE~EPNHOWPJHhNOZH[MK\NOZJPJJQNOJRSTLUVKWNOXYJHZROWP[
XRJ\MWH]JJ^TKL_`NO\MWH]J\YTaH_bNOcdWeKfTSnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
GGGfDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
f~fGffGf
dGGĂfnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnno
fÂdGfnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnno
~EÊEKijkÔWKHƠZHMNJHƠJ^TKL_`NO\MWH]J\YTaH_bNOcdWeKfTSo
64545ƯĐ
%)
59!
645434$)
59}
ănnâêôêơưđơưưêeêeàảRãáêƠạằẳáẵắêãảYưRãêđ
ảRJ\Mêư]MêđJKL_`NO\Mêư]J\YTaH_bNOcêeẳằnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnă
643454p+,-.%/%
% +@|%
%+,4


%?%wz
;
% 
*Â,%+8,4





5ÃÃ
643434Ä


(@*%
q,Å

%2§Æ*,Á,
y @*%
q,
5ÃÇ
~E~EŒW«WaHPaH[‚NKHWeNJPJJQNOJRSTLUVKWNOXYJHZROWP[XRJ\MWH]Jƒ¨È


23
45456589

9


 !8"#$

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×