Tải bản đầy đủ

Bài giảng Marketing quốc tế Chương 9: Chiến lược chiêu thị sản phẩm trên thị trường thế giớ

MARKETING QUỐC TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARKETING
KHOA MARKETING
Ths. Trần văn Thi

22 - 06 - 2006

Marketing quốc tế

1


Chương 9
Chiến lược chiêu thị sản phẩm trên thị
trường thế giới
I – Chiến lược chiêu thị quốc tế
II – Môi trường ảnh hưởng đến họat động chiêu thị quốc
tế
III – Chiến lược quảng cáo trong chiêu thị quốc tế
IV – Chiến lược khuyến mại quốc tế
V – Họat động giao tế trong chiêu thị quốc tế

VI – Họat động bán hàng trong chiêu thị quốc tế
VII – Marketing trực tiếp
22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

2


Chiến lược chiêu thị quốc tế
***
1.1 – Quá trình truyền thông chiêu thị quốc tế
1.2 – Chiến lược chiêu thị quốc tế
1.3 – Chiến lược đẩy và kéo trong chiêu thị quốc tế

22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

3


Môi trường ảnh hưởng đến họat động chiêu
thị quốc tế
***
2.1 – Môi trường kinh tế
2.2 – Môi trường nhân khẩu
2.3 – Môi trường văn hóa
2.4 – Môi trường pháp luật
22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

4


Chiến lược quảng cáo trong chiêu thị quốc tế
***
3.1 – Chiến lược quảng cáo quốc tế
3.2 – Nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược quảng cáo QT


3.3 – Chiến lược QC tòan cầu và quảng cáo địa phương
3.4 – Những lưu ý khi thiết kế nội dung quảng cáo
3.5 – Những lưu ý khác
22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

5


Chiến lược QC trong chiêu thị quốc tế
***
3.1 – Chiến lược quảng cáo quốc tế
a) Tổ chức quảng cáo quốc tế
b) Chọn lựa đại lý quảng cáo
c) Nghiên cứu quảng cáo
d) Quyết định sáng tạo
e) Chọn phương tiện quảng cáo
22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

6


Chiến lược QC trong chiêu thị quốc tế
***
3.2 – Những nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược
quảng cáo quốc tế
a) Những vấn đề về ngôn ngữ
b) Những vấn đề về văn hóa
c) Những vấn đề về luật lệ

22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

7


Chiến lược QC trong chiêu thị quốc tế
***
3.3 – Chiến lược quảng cáo tòan cầu và quảng cáo địa
phương
a) Chiến lược quảng cáo tòan cầu
b) Chiến lược quảng cáo địa phương

22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

8


Chiến lược QC trong chiêu thị quốc tế
***
3.4 – Những lưu ý khi thiết kế nội dung quảng cáo
- Ngắn gọn, xác thực , dễ hiểu
- Bám sát mục tiêu đề ra
- Tác động hiệu quả đến hành vi khách hàng
- Xem xét đến thái độ tiếp nhận của cư dân
22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

9


Chiến lược QC trong chiêu thị quốc tế
***
3.5 – Những lưu ý khác trong họat động quảng cáo
- Chương trình hóa thời biểu quảng cáo
- Phối hợp họat động giữa các tổ chức quảng cáo
- Các nhân tố tác động từ bên ngòai
- Các nhân tố tác động từ bên trong
22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

10


Chiến lược khuyến mại quốc tế
***
4.1 – Khuyến mại tiêu dùng
4.2 – Khuyến mại thương mại
4.3 – Hội chợ thương mại và triển lãm

22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

11


Họat động giao tế trong chiêu thị quốc tế
***
5.1 – Mục đích của giao tế

5.2 – Hình thức của giao tế

22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

12


Họat động bán hàng trong chiêu thị quốc tế
***
6.1 – Bán hàng quốc tế
6.2 – Bán hàng địa phương
6.3 – Bán hàng công nghiệp

22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

13


Marketing trực tiếp
***
7.1 – Thư trực tiếp
7.2 – Bán hàng tận nhà
7.3 – Tiếp thị từ xa

22 - 06 - 2006

Chiến lược chiêu thị quốc tế

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×