Tải bản đầy đủ

Bài giảng Marketing quốc tế Chương 6: Chiến lược sản phẩm trên thị trường thế giới

MARKETING QUỐC TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARKETING
KHOA MARKETING
Ths. Trần văn Thi

22 - 06 - 2006

Marketing quốc tế

1


Chương 6
Chiến lược sản phẩm trên thị trường thế giới
• I – Khái quát chiến lược sản phẩm quốc tế
• II – Các lọai chiến lược sản phẩm quốc tế
• III – Chiến lược nhãn hiệu sản phẩm quốc tế
• IV – Chiến lược bao bì cho sản phẩm quốc tế
• V – Chiến lược dịch vụ cho sản phẩm quốc tế
22 - 06 - 2006


Chiến lược sản phẩm trên TT-TG

2


Khái quát chiến lược sản phẩm quốc tế
• 1.1 – Định nghĩa sản phẩm quốc tế
• 1.2 – Định nghĩa chiến lược sản phẩm quốc tế
• 1.3 – Vai trò của chiến lược sản phẩm quốc tế
• 1.4 – Những vấn đề cần lưu ý khi lựa chọn CL
22 - 06 - 2006

Chiến lược sản phẩm trên TT-TG

3


Các lọai chiến lược sản phẩm quốc tế
• 2.1 – Chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm

• 2.2 – Chiến lược thích nghi hóa sản phẩm

• 1.3 – Chiến lược phát triền sản phẩm mới
22 - 06 - 2006

Chiến lược sản phẩm trên TT-TG

4


Chiến lược nhãn hiệu cho sản phẩm quốc
tế
• 3.1 – Những nguyên tắc cần lưu ý khi chọn nhãn hiệu sản
phẩm quốc tế
• 3.2 – Các giải pháp lựa chọn nhãn hiệu
• 3.3 – Bảo hộ nhãn hiệu
• 3.4 – Triển khai nhãn hiệu sản phẩm quốc tế
22 - 06 - 2006

Chiến lược sản phẩm trên TT-TG5


Chiến lược bao bì cho sản phẩm quốc tế
• 4.1 – Nhu cầu khách quan của bao bì cho sản phẩm quốc tế

• 4.2 – Những vấn đề cần lưu ý của bao bì

• 4.3 – Khuynh hướng tiêu chuẩn hóa bao bì
22 - 06 - 2006

Chiến lược sản phẩm trên TT-TG

6


Chiến lược dịch vụ cho sản phẩm quốc tế
• 5.1 – Chính sách bảo hành sản phẩm

• 5.2 – Chính sách dịch vụ sản phẩm

22 - 06 - 2006

Chiến lược sản phẩm trên TT-TG

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×