Tải bản đầy đủ

Giới thiệu môn học truyền số liệu

Giới thiệu môn học Truyền số liệu

GV: Nguyen Tam Hien

8/2016


Giới thiệu môn học Truyền số liệu

2


Nội dung
1

Tóm tắt học phần

2

Chương trình chi tiết


3

Nội quy lớp học


Nội dung
1

Tóm tắt học phần

2

Chương trình chi tiết

3

Nội quy lớp học


Tóm tắt học phần
Tên học phần: Truyền số liệu
Bộ môn phụ trách: Điện tử truyền thông
Đối tượng học: sinh viên ngành Điện tử truyền thông
năm thứ 2
Mục đích: cung cấp kiến thức cho sinh viên về

khái niệm
chuẩn giao tiếp
nghi thức
phương pháp truyền dữ liệu giữa các thiết bị lưu trữ và xử
lý thông tin trong hệ thống truyền thông tin


Tóm tắt học phần (tt)
Yêu cầu đạt được sau khi học

Hiểu và vận dụng các phương pháp lựa chọn môi
trường truyền
Hiểu được nghi thức truyền tương ứng với yêu cầu
truyền số liệu giữa nơi phát và nơi thu
Phân tích được những đặc điểm cơ bản của các nghi
thức truyền
Vận dụng được các phương pháp phát hiện sai và sửa
sai trong từng nghi thức truyền.

Thời lượng học phần: 45 tiết lý thuyết


Tóm tắt học phần (tt)
Nội dung học phần
Các môi trường truyền
Các loại tín hiệu chuẩn
Các giao tiếp kết nối phần cứng
Các nghi thức truyền
Các phương pháp phát hiện sai
Các phương pháp sửa sai
Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ

Các học phần liên quan cần học trước môn học này
Kỹ thuật xung
Kỹ thuật số
Mạch điện tử


Tóm tắt học phần (tt)
Giáo trình sử dụng:
[1] Kỹ thuật truyền số liệu – Học viện công nghệ bưu chính
viễn thông
[2] Trần Văn Sư – Truyền số liệu và mạng thông tin số –
NXB ĐHQG TP.HCM

Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Hồng Sơn – Kỹ thuật truyền số liệu – NXB Lao
động-Xã hội
[2] William Stallings – Data and computer communications –
Prentice Hall


Nội dung
1

Tóm tắt học phần

2

Chương trình chi tiết

3

Nội quy lớp học


Chương trình chi tiết
Số tín chỉ: 3 chỉ
Nhiệm vụ sinh viên:
Dự lớp: >=80%
Làm đủ bài tập
Thi cuối học phần: viết

Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm chuyên cần: 10%
Điểm kiểm trả thường xuyên: 40%
Thi cuối học kỳ: 50%

Thang điểm: 10


Chương trình chi tiết (tt)
Nội dung:
Chương 1: Tổng quan về mạng truyền số liệu
Chương 2: Giao tiếp vật lý và môi trường truyền dữ liệu
Chương 3: Giao tiếp kết nối số liệu
Chương 4: Xử lý số liệu truyền
Chương 5: Nghi thức cơ sở và nghi thức điều khiển liên kết
số liệu
Chương 6: Kỹ thuật truyền dữ liệu trong mạng máy tính cục
bộ


Nội dung
1

Tóm tắt học phần

2

Chương trình chi tiết

3

Nội quy lớp học


Nội quy lớp học
Đồng phục đúng quy định
Không nói chuyện hoặc làm việc riêng
Ra vào lớp có xin phép
Không ăn uống trong giờ họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×