Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Phương pháp công tác đội TNTP HCM (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
---------------------------------------------1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên 1:
-

Họ và tên: HUỲNH BỌNG

-

Chức danh, học hàm, học vị : Cử nhân Đoàn đội

-

Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Đà Nẵng


-

Địa chỉ liên hệ:

-

Điện thoại: 0913473168 Email:

1.2. Giảng viên 2:
-

Họ và tên:

-

Chức danh, học hàm, học vị:

-

Thời gian, địa điểm làm việc:

-

Địa chỉ liên hệ:

-

Điện thoại:

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁCĐỘI TNTP HCM
Tên tiếng Anh:

()

- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 02
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, hình thức đào tạo: Chính quy
- Loại học phần : Bắt buộc


- Các học phần tiên quyết: Không
- Các học phần kế tiếp:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-Nghe giảng lý thuyết: 14 tiếtLàm bài tập trên lớp: 02 tiếtThảo luận: 04 tiếtThực hành tình huống: 06 tiếtTự học

: 02 tiết

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Khoa DGTC
1


3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
Học xong môn này, sinh viên có được
• Kiến thức

Phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh là môn học chính thức ở
trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị những kiến
thức cơ bản về lý luận và phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, trên cơ sở
đó, sinh viên có thể thiết kế và tổ chức các hoạt động phong trào cho thiếu niên nhi
đồng ở các trường phổ thông cơ sở và tiểu học.
• Kĩ năng
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở khoa học ngành công
tác Đội, sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ, Nhà Nước đối với thiếu niên và tổ chức Đội. Lịch
sử phát triển của tổ chức Đội, các nguyên tắc, phương pháp, nội dung và hình thức hoạt
động Đội.
Trang bị các kỹ năng thực hành nghi thức, thực hành các hoạt động nghiệp vụ
của Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng và phương pháp làm việc của giáo viên - tổng
phụ trách, phụ trách chi đội TNTP Hồ Chí Minh.
• Thái độ, chuyên cần
Giáo dục thái độ học tập tích cực và nhu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng đã
học cho bản thân và nghề nghiệp tương lai.
Giáo dục thái độ học tập tích cực và nhu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng đã
học cho bản thân và nghề nghiệp tương lai.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết

Nội dung 1: Những vấn đề chung về phương pháp công tác Đội TN TP HCM.
Nội dung 2: Tổ chức và hoạt động Đội TN TP Hồ Chí Minh và vai trò của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh với đội TNTP HCM.
Nội dung3: Các nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh .
Nội dung 4: Kỹ năng – nghiệp vụ hoạt động.

2


Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

1.A.1. Nêu khái quát về 1.B.2. Hiểu được
môn học Phương pháp công vai trò của môn học
tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong có ảnh hưởng
I.A.2. Nêu vị trí của trẻ em tới các kỹ năng
Nội dung 1

Những vấn đề
chung về
phương pháp
công tác Đội
TN TP HCM

Nội dung 2
Tổ chức và hoạt
động Đội TN TP
Hồ Chí Minh và
vai trò của Đoàn
TNCS Hồ Chí
Minh với đội
TNTP HCM.

trong xã hội.

sống ;

I.A.3. Nêu lên sự quan tâm 1.B.2. Nắm bắt
các
chủ
của Đảng, Nhà Nước, Bác được
trương, đường lối
Hồ đối với thiếu nhi và tổ của Đảng và Bác
chức Đội, Sơ lược lịch sử Hồ đối với Thiếu
niên và Nhi đồng ;
phát triển của tổ chức Đội.
1.B.3. Nắm được
I.A.4. Nêu lên ngành các chủ trương của
TDTT với công tác thiếu
Ngành TDTT đối
niên – nhi đồng
với Thiếu niên và
Nhi đồng.
2A1. Nêu được vai trò của
công tác thanh niên là
nhiệm vụ quan trọng trong
công tác thanh vận của
Đảng.

2B1. Nhận thức được
vai trò của thanh niên
trong công cuộc xây
dựng Đấn nước.

2A2. Nêu được vai trò của 2B2. Nhận thức đúng
Đảng cộng sản Việt Nam đắn vai trò lãnh đạo
với việc giáo dục thanh của Đảng.
niên.
2A3. Nêu được vai trò của 2B3. Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh với luôn coi trọng công
tác giáo dục, rèn
việc giáo dục thanh niên.
luyện thanh thiếu

2A4. Vai trò của Đoàn niên.
thanh niên Cộng sản Hồ Chí 2B4. Vai trò chủ đạo
trực tiếp phụ trách Đội thiếu của Đoàn thanh niên
niên Tiền phong Hồ Chí
Minh.
2A5. Nêu được nhiệm vụ cụ
3


thể của tổ chức Đoàn đối
với tổ chức Đội
Nội dung 3

3B1. Hiểu, ghi nhớ
được các nghi thức
Đội;
3B2. Thuộc được các
nghi thức Đội;
3B3. Có thể thực hiện
thuần thục các nghi
thức.
Nội dung 4
4A1. Nêu được mục đích, ý 4B1. Có thể thực
Kỹ năng – nghĩa và vai trò của hoạt hành được các kỹ
nghiệp vụ hoạt động ngoại khóa (cắm trại) năng đã học.

3A1. Nêu được khái niệm
Các nghi thức, Nghi thức Đội TNTP Hồ
nghi lễ Đội Chí Minh là gì.
TNTP Hồ Chí 3A2. Nêu được nội dung
Minh.
nghi thức Đội
3A3. Nắm bắt được các
động tác nghi thức đội viên

động.

4A2. Nêu được cách thức và
phương pháp tổ chức cắm
trại
4A3. Nêu được một số hoạt
động khi tổ chức cắm trại
như : Trò chơi lớn, trò chơi
nhỏ các hoạt động thể thao
và văn nghệ.

4B2. Tổ chức độc
lập, hoặc phối hợp
nhóm khi tổ chức các
hoạt động ngoại
khóa.

Chú giải:
- Bậc 1: Nhớ (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)
3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục
tiêu

Bậc 1

Bậc 2

Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4

4
5
3
3

4
4
2
2

Tổng

15

12

Bậc 3

Các mục tiêu khác
Sinh viên có kỹ năng vận dụng
những kỹ năng Đoàn – đội trong
nghề nghiệp của mình sau này

4


4. Tóm tắt nội dung học phần Phương pháp công tác đội TNTP HCM là vấn đề cơ bản
trong giáo dục hình thành kỹ năng sống của con người. Đó là một vấn đề thuộc về kỹ
năng, nghiệp vụ đối với mỗi nhà giáo và cũng là một vấn đề lớn, cách tiếp cận mới mẽ đối
với sinh viên sư phạm (chuyên ngành GDTC). Nội dung chủ yếu của học phần nhằm cung
cấp những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp công tác Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm giúp cho sinh viên đáp ứng được yêu cầu công tác
thực tiễn sau này.
5. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC ĐỘI THANH
NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
I. Vị trí của trẻ em trong xã hội
1. Các quan điểm về chăm sóc giáo dục trẻ em.
2. Truyền thống giáo dục trẻ em ở Việt Nam.
II. Bác Hồ và Đảng CS Việt Nam với công tác chăm sóc, giáo dục Thiếu
niên, Nhi đồng.
1. Bác Hồ với thiếu nhi
2. Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập Đội Thiếu niên Tiền phong
3. Phong trào thiếu nhi Việt Nam với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
III.

Ngành TDTT với công tác thiếu niên – nhi đồng

1. Giáo dục thể chất cho thiếu niên nhi đồng
2. Giáo viên thể dục với công tác Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
Chương 2
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỘI TN TP HỒ CHÍ MINH và ĐOÀN THANH NIÊN
CỘNG SẢN HCM VỚI ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

I. Công tác thanh niên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác thanh vận
của Đảng.
1. Đảng cộng sản Việt Nam với việc giáo dục thanh niên.
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giáo dục thanh niên.
II.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Đội thiếu niên TP HCM
1. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí trực tiếp phụ trách Đội thiếu niên
5


Tiền phong Hồ Chí Minh.
2. Nhiệm vụ cụ thể của tổ chức Đoàn đối với tổ chức Đội
III. Vai trò – vị trí người phụ trách đội
1. Vị trí – vai trò của người Tổng phụ trách
2. Vị trí – vai trò của người Phụ trách chi đội
IV. TỔ CHỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
1. Mục đích, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đội.
a. Mục đích
b. Tính chất
c. Nhiệm vụ
d. Ý nghĩa và quy định sử dụng các biểu trưng nghi thức đội
2. Hệ thống tổ chức của Đội.
a. Liên đội trong trường học;
b. Chi đội trong trường học;
c. Phân đội;
d. Cấp hiệu chỉ huy Liên đội – Chi đội – Phân đội;
e. Hội đồng phụ trách đội.
3. Các nguyên tắc hoạt động và phương pháp công tác của Đội.
a. Nguyên tắc đảm bảo định hướng chính trị xã hội
b. Nguyên tắc đảm bảo tính tự nguyện gia nhập Đội và tham gia tích cực vào các
hoạt động của Đội;
c. Nguyên tắc tính tự quản, phát huy năng lực sáng tạo...
d. Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với lứa tuổi
e. Nguyên tắc đảm bảo tính lãn mạn tích cự, gây hứng thú, ang màu sắc vui chơi;
g. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, liên tục trong các hoạt động Đội.
6


4. Nội dung và hình thức hoạt động Đội.
Chương 3:
CÁC NGHI THỨC, NGHI LỄ ĐỘI THANH NIÊN TIỀN PHONG
HỒ CHÍ MINH
I. KHÁI QUÁT NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
1. Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì?
2. Nội dung nghi thức Đội
II. CÁC ĐỘNG TÁC NGHI THỨC ĐỘI VIÊN
1.

Cách đeo khăn quàng;

2.

Động tác chào cờ của đội viên;

3. Các tư thế cầm cờ, vác cờ, giương cờ;
4. Các động tác cá nhân tại chỗ và di động;
5. Đội hình đội ngũ trong nghi thức Đội;
6. Những yêu cầu đối với người chỉ huy;
7. Các hiệu lệnh và tư thế để điều khiển
III.

CÁC NGHI LỄ - THỦ TỤC

1. Lễ chào cờ;
2. Lễ diễu hành;
3. Lễ duyệt Đội;
4. Lễ kết nạp đội viên;
5. Lễ công nhận chi hội;

7


Chương 4
KỸ NĂNG – NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG
A. Cắm trại
I. Khái quát
1. Mục đích – ý nghĩa;
2. Tác dụng;
3. Địa điểm và hình thức cắm trại.
II. Phương pháp tiến hành tổ chức trại
1. Chọn địa điểm cắm trại;
2. Xác định đường đi và phương tiện;
3. Chuẩn bị chương trình hoạt động trại;
4. Thành lập ban chỉ huy trại
5. Trước khi đi và về
III. Cách dựng một lều trại cá nhân
6. Chuẩn bị vật dụng;
7. Cách dựng lều
IV.

Lửa trại

1. Khái quát chung;
2. Phương pháp làm chuột lửa;
B. TRÒ CHƠI LỚN
I. Mục đích, ý nghĩa
II. Những nguyên tắc tổ chức hoạt động trò chơi lớn
1. Đối với người chỉ huy;
2. Đối với người tham gia trò chơi;
3. Một số lưu ý khi tổ chức trò chơi lớn.
6. Tài liệu
6.1 Tài liệu chính:
1. Giáo trình phương pháp công tác Đoàn – Đội - dùng cho sinh viên Cao đẳng trường
CĐ TDTT Đà Nẵng - 2003

6.2 Tài liệu tham khảo:
………………..
8


7. Hình thức tổ chức dạy - học (Tương ứng với từng nội dung học phần có các hình thức
dạy học chủ yếu như lý thuyết, thực hành, bài tập, thảo luận, hoạt động theo nhóm, tự
học, tự nghiên cứu… cùng số giờ tín chỉ sẽ được thực hiện cho từng hình thức.
Phương án dạy - học theo tín chỉ (thiết kế cho cả tiến trình cho đến hết học phần.
Yêu cầu soạn thật chi tiết, hàng năm có bổ sung chỉnh sửa)
7.1. Lịch trình chung
Thời
gian
(Từ

đến…
)

1

Nội dung bài giảng
(Ghi tên các chương
theo
chương trình môn học)

Chương 1: Những
vấn đề chung về
phương pháp công
tác Đội TNTP HCM
Chương 2: Tổ chức,
hoạt động đội TNTP
HCM và vai trò của
Đoàn TN CS HCM
với Đội TNTP HCM

Hình thức tổ chức dạy học môn học
Lên lớp
Thực
hành,
Thảo
thí
Tự học

luận,
nghiệm
Bài tập
thuyết
xêmi
, thực
na
tập,

Tổng

8

0

0

0

8

8

0

0

0

8

8

0

0

2

Các nghi
thức, nghi lễ Đội
TNTP Hồ Chí Minh
Chương 3:

3

8

Chương 4:
Kỹ năng – nghiệp vụ
hoạt động

4

4
Tổng
cộng

14

24

4

28

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1: (Nội dung 1): NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG

TÁC ĐỘI THANH NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Thời
Ghi chú
gian, địa
điểm
9


thực
hiện
Chuẩn bị tài liệu, đọc tài liệu do

I. Vị trí của trẻ em hướng dẫn của giáo viên
trong xã hội
Lý thuyết

II. Bác Hồ và Đảng
CS Việt Nam với
công tác chăm sóc,
giáo dục Thiếu niên,
Nhi đồng.

02 tiết, tại
lớp
02 tiết tại
lớp

Bài tập
Thảo luận
nhóm
Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…
Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
Tuần 2: (Nội dung 1): NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG

TÁC ĐỘI THANH NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Chuẩn bị tài liệu, đọc tài liệu do

Lý thuyết

III. Ngành TDTT hướng dẫn của giáo viên
với công tác thiếu
niên – nhi đồng

Thời
gian,
địa
điểm
thực
hiện

Ghi chú

04
tiết,
tại lớp

Bài tập
Thảo luận
nhóm
Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…
Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
10


Tuần 3: (Nội dung 2): TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỘI TN TP HỒ CHÍ MINH và
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM VỚI ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Chuẩn bị tài liệu, đọc tài liệu

I. Công tác thanh do hướng dẫn của giáo viên
niên là nhiệm vụ
quan trọng trong
công tác thanh vận
của Đảng.
Lý thuyết

II. Đoàn thanh niên
Cộng sản Hồ Chí
Minh với Đội thiếu
niên TP HCM

Thời
gian,
địa
điểm
thực
hiện

Ghi chú

02 tiết,
tại lớp

02 tiết,
Chuẩn bị tài liệu, đọc tài liệu tại lớp
do hướng dẫn của giáo viên

Bài tập
Thảo luận
nhóm
Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…
Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
Tuần 4: (Nội dung 2): TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỘI TN TP HỒ CHÍ MINH và
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM VỚI ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Hình thức tổ
chức dạy học
Lý thuyết

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời
gian, địa
Ghi chú
điểm
thực hiện

Chuẩn bị tài

02 tiết, tại

III. Vai trò – vị trí người phụ liệu, đọc tài liệu lớp
trách đội
do hướng dẫn
của giáo viên

IV. Tổ chức Đội thiếu niên Tiền
phong Hồ Chí Minh

02 tiết, tại
lớp
11


Bài tập
Thảo luận
nhóm
Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…
Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
Tuần 5: (Nội dung 3): Các nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Hình thức tổ
chức dạy học

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Nội dung chính

Thời
gian, địa
Ghi chú
điểm
thực hiện

Chuẩn bị tài
I. Khái quát nghi thức, nghi lễ liệu, đọc tài liệu 02 tiết,
tại lớp
Đội TNTP HỒ CHÍ MINH
do hướng dẫn

Lý thuyết

II. Các động tác nghi thức đội của giáo viên
viên

02 tiết, tại
lớp

Bài tập
Thảo luận
nhóm
Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…
Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
Tuần 6: (Nội dung 3+4): Các nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

III.
Lý thuyết

tục
IV.

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời
gian, địa
Ghi chú
điểm
thực hiện

Chuẩn bị tài

02 tiết, tại

Các nghi lễ - Thủ liệu, đọc tài liệu lớp

Phương
tiến hành tổ chức trại

do hướng dẫn
pháp của giáo viên

01 tiết, tại
lớp

Bài tập
Thảo luận
12


nhóm
Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…
Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
Tuần 7: (Nội dung 4): KỸ NĂNG – NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG
Thời
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
gian, địa
Nội dung chính
Ghi chú
chức dạy học
chuẩn bị
điểm
thực hiện
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
nhóm
Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…

Cách dựng một lều trại cá nhân

Sinh viên thực
hiện theo nhóm
do giáo viên
hướng dẫn

04 tiết,
ngoài trời

Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp quan sát và thảo luận nhóm.
- Các phương pháp thực hành
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên Yêu cầu sinh viên
có mặt tại lớp như quy chế, đánh giá thái độ học tập, tham gia tích cực các buổi thảo luận,
thực hành kỹ năng động tác.
10. Thang điểm đánh giá
Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm
chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và
xét học vụ.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
- Phần tự học tự lên lớp (hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao
cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ,…)
11.2. Kiểm tra giữa kỳ:

(trọng số) 20%
13


11.3. Thi cuối kỳ:

(trọng số) 60%

11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 4
- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 7
Phê duyệt
Xác nhận
Ngày …… tháng …… năm…… Ngày ….tháng….. năm ……
Phụ trách Khoa GDTC
Trưởng bộ môn Giải trí
(ký, ghi họ tên)
Võ Văn Vũ

Nguyễn Tiến Dũng

Ngày….. tháng ….. năm…
Giảng viên
(ký, ghi họ tê
Huỳnh Bọng

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×