Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Phương pháp giảng dạy và thực hành Cờ vua (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PPGD&TH CHUYÊN NGÀNH
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Nguyễn Song Tuần Hải
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Thể duc - Cờ vua Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0905374115. Email: huyha1979@yahoo.com
1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT Họ và tên
1
2
3


Trần Mạnh Hưng
Đồng Thị Hương
Nguyễn Thái Trọng Bằng

Chức danh,
học vị
Tiến Sĩ
Thạc Sỹ
Cử nhân

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

hungcv@gmail.com
0905693535
dhuongcv@gmail.com
0914303432
ntrongbang.d2tqb@gmail.com 0912747975

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần (Chữ in): PPGD & TH CHUYÊN NGÀNH Tên tiếng Anh: Chess
- Mã học phần: DHCSN0622
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ Đại học, hình thức đào tạo: Chính quy
- Loại học phần (bắt buộc, tự chọn): Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết (những học phần phải học trước học phần này): Không
- Các học phần kế tiếp (những học phần học sau học phần này): Không
1


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: 8 tiếtPPGD&TH: 25tiếtBài tập

: 12 tiếtThực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...): 00 tiếtTự học

: 90 tiết

- Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thể duc - Cờ vua Trường Đại học
TDTT Đà Nẵng
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
Học xong môn này, sinh viên có được:
• Kiến thức:
Trang bị cho sinh viên tri thức cơ bản, những lý luận cơ bản và hiện đại của Cờ vua,
nắm vững lý luận và phương pháp giảng dạy Cờ vua cho các đối tượng, vận dụng thành
thạo trong thực tiễn phương pháp tổ chức thi đấu – trọng tài Cờ vua ở các cấp, có hiểu biết
những phương pháp tự nghiên cứu môn Cờ vua và phương pháp NCKH trong Cờ vua


Kỹ năng:
Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về môn học Cờ vua, ứng dụng, giảng dạy, huấn

luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có năng lực tổ chức hoạt
động TDTT quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát triển TDTT trong giai đoạn đổi mới
hiện nay. Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình
độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới cao hơn.
• Thái độ:
Sinh viên cần nghiêm túc chấp hành đúng quy chế lớp học, tích cực thực hiện tốt nội
dung học tập. Đồng thời hiểu được vai trò, ý nghĩa của môn học trong lĩnh vực chuyên
môn cũng như ngoài xã hội.
2


• Mục tiêu khác
Sau khi tốt nghiệp có thể tham gia học các lớp huấn luyện viên và lớp trọng tài do
Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức và tham gia điều hành các giải Cờ Vua trong hệ thống thi
đấu Quốc gia.
Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT, thấm nhuần thế giới quan
của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, có
đạo đức, tác phong mẫu mực và có trách nhiệm với xã hội.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu

Bậc 1
Nội dung
1. Lý thuyết
- Các tri thức cơ bản - Nắm được bản
trong Cờ vua
chất và mục đích
của một ván Cờ
- Nắm được vị trí
ban đầu của các
quân trên bàn Cờ
- Nước đi của các
quân trên bàn Cờ
- Hiểu được các
ký hiệu qui ước
thông tin trong
Cờ vua
- Khái niệm, đặc điểm, - Hiểu được các
phân loại, các nguyên kiến thức cơ bản
tắc trong giai đoạn Tàn trong tàn cuộc
cuộc
-Nắm vững 3
nguyên tắc trong
tàn cuộc
- Các dạng thức Tàn - Nắm được các
cuộc kỹ thuật, Tàn dang thức cờ tàn
cuộc chiến thuật-chiến kỹ thuật.
lược
- Nắm được các
dang thức cờ tàn
chiến thuật- chiến
lược
- Cờ thế
- Nắm vững khái
niệm, đặc điểm,
phân loại Cờ thế

Bậc 2

Bậc 3

- Phân tích và xử lý
các nước đi mạnh
cho cả đôi bên
- Thực hiện và di
chuyển các nước đi
một cách thành thạo
- Cách ghi chép biên
bản logic, nhuần
nhuyễn

- Kết hợp phân tích
và xử lý giữa các
nước đi với cách ghi
chép biên bản nhanh
và thuần thục

- Biết vận dụng được - Có những sáng
kiến thức đã học để kiến mới trong giảng
giảng dạy cho các dạy, huấn luyện
đối tượng khác nhau
khi tốt nghiệp.
- Phân tích và áp - Tổ chức giảng dạy
dụng được vào thực cho các đối tượng
tiễn ván đấu một khác nhau
cách thành thạo

-Hiểu và phân tích Áp dụng thành thạo
các nhóm cờ thế .
các bài tập Cờ thế
-Thực hiện một số theo các nhóm.
các bài tập cơ bản

2. Thực hành
3


+ Các bài tập kiểm tra - Nắm được từng
tri thức cơ bản
bài tập kiểm tra
tri thúc cơ bản
một cách tự
nhiên
+ Các bài tập dạng - Nắm được các
bài tập về dạng
thức Tàn cuộc
thức cờ tàn kỹ
thuật.
- Nắm được các
bài tập dang thức
cờ tàn chiến thuậtchiến lược

- Thực hiện được - Thực hiện được các
các bài tập kiểm tra bài tập kiểm tra tri
tri thức một cách cơ thức thành thạo
bản

Bài tập 1 nước cơ
bản và nâng cao
+ Các bài tập nghiên - Nắm vững các
bài tập nghiên
cứu tài liệu
cứu tài liệu về
Tàn cuộc
- Nắm vững các
bài tập nghiên
cứu tài liệu về
Cờ thế.

Bài tập cờ thế 2
nước nâng cao.
- Vận dụng linh hoạt
vào thực tiễn thi đấu
- Có những sáng
kiến mới trong giảng
dạy, huấn luyện.

+ Bài tập cờ thế

+ Thưc hành ván đấu

- Nắm rõ từng kỹ
thuật,
chiến
thuât-chiến lược
trong từng nội
dung học, cũng
như trong các lần
di chuyển nước
đi

- Phân tích, đánh giá
các nước đi của các
bài tập dạng thức cờ
tàn
- Xác định đầy đủ
những nước cờ dự bị
và sắp xếp chúng
theo một trình tự qui
định trước
- Tính toán từ nước
đi đầu tới nước đi
cuối cùng của mỗi
biến thế. Sau đó kết
luận cho các biến thế
đó
Bài tập cờ thế 2
nước cơ bản.
- Phân tích các biến
thế của các bài tập
nghiên cứu tài liệu
về Tàn cuộc
- Phân tích các biến
thế của các bài tập
nghiên cứu tài liệu
về Cờ thế.

- Tổng hợp các kết
luận, chon hướng đi,
tính lại một lần nữa
các biến thế đó và
quyết định sử dụng
- Kết hợp phân tích
và xử lý giữa các
nước đi đúng và
thuần thục

- Hiểu và phân tích
từng bước khi tiến
hành ván đấu thành
thạo

- Đúc kết và vân
dụng một cách linh
hoạt trong quá trình
ván đấu xãy ra cũng
như trong quá trình
giảng giải sau này

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
1. Lý thuyết
Nội dung 1

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Tổng

4

3

1

8
4


Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
2. Thực hành
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
Tổng:

2
2
1

1
1
2

1
1
1

4
4
4

1
2
1
2
1
16

1
3
1
2
1
15

1
2
1
2
1
11

3
7
3
6
3
42

4. Tóm tắt nội dung học phần
Lý thuyết: Trang bị cho Sinh viên lý thuyết về kỹ - chiến thuật cơ bản, các giai đoạn
của một ván đấu, nắm và hiểu rõ các nguyên tắc và phương pháp giảng dạy Cờ Vua cho
các lứa tuổi và giới tính khác nhau, nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
môn Cờ Vua ở các cấp cơ sở.
Thực hành: Một số kỹ chiến thuật cơ bản về Tàn cuộc, cờ thế. Cách suy nghĩ độc
lập và sáng tạo trong khi giải quyết các nhiệm vụ, các tình huống nảy sinh trong một ván
cờ, nắm vững và vận dụng được các kỹ chiến thuật cơ bản vào thực tiễn ván đấu và công
tác thực tế. Năng lực thực hành sư phạm.
Năng lực vận dụng: Sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng
tài cho các đối tượng trong trường học các cấp cơ sở.

5. Nội dung chi tiết học phần
5.1. Lý thuyết:
5.1.1. Các tri thức cơ bản trong Cờ vua
5.1.2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại, các nguyên tắc trong giai đoạn Tàn cuộc.
5.1.3. Các dạng thức Tàn cuộc kỹ thuật, Tàn cuộc chiến thuật - chiến lược.
5.1.4. Cờ thế.
55.2. Thực hành:
5.2.1. Các bài tập kiểm tra tri thức cơ bản.
5.2.2. Các bài tập dạng thức Tàn cuộc.
5.2.3. Các bài tập cờ thế.
5.2.4. Các bài tập nghiên cứu tài liệu.
5.2.5. Thực hành ván đấu.
5


6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính:
[1]. Đàm Quốc Chính (chủ biên) (1999), Giáo trình Cờ Vua, tài liệu dành cho SVCS Đại
học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.
[2]. Dlôtnhic 1996, Cờ vua: Khoa học - Kinh nghiệm -Trình độ, NXB TDTT, Hà Nội. Dịch
Đàm Quốc Chính.
[3]. Ia.B. Extrin (1998), Lý thuyết và thực hành Cờ Vua, NXB TDTT, Hà Nội. Dich: Phùng
Duy Quang.
[4]. A.Koblentz (1993), Cờ vua chiến lược và chiến thuật mấy bài học cơ bản , Liên đoàn
Cờ Thành phố Hồ Chí Minh.
[5]. A.I. Nhímovich (1985), Hệ thống của tôi, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh. Dịch:
Lương Trọng Minh.
[6]. Pokipovka (1991), Các bài tập cờ thế, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh.
[7]. Vôntrôc (1985), Cờ Vua chiến thuật và chiến lược, NXB TDTT, Hà Nội. Dịch: Đàm
Quốc Chính , Phùng Duy Quang.
[8]. Luật Cờ Vua – NXB TDTT – 2009.
6.2. Tài Liệu Tham Khảo
[1]. Dlôtnhic - Cờ Vua - Khoa học kinh nghiệm trình độ - Người dịch Đàm Quốc Chính.
[2]. B.Extrin - Lý thuyết và thực hành Cờ Vua - Người dịch: Phùng duy quang NXBTDTT - 1996.
[3]. Nguyễn Văn Giảng - Lương Trọng Minh - Học chơi cờ - NXBTDTT.
[4]. Từ điển khai cuộc A B C D E - 2000
[5]. Koplentz Cờ Vua: Chiến thuật - chiến lược mấy bài học cơ bản - Liên đoàn Cờ TP.Hồ
Chí Minh 1993.
[6]. Kotop - Làm thế nào để trở thành đại kiện tướng - NXB Matxcơva 1988.
[7]. Kỳ quân - Tự học chơi Cờ Vua - NXB Đồng Tháp 1994.
[8]. Tiscôp - Trepirnư - Cờ thế - NXB Maxcơva - 1992.
Chương trình phần mền Cờ Vua:
6


[9]. ChessMaster 10 ( các dạng bài tập )
[10]. Chessbase 9.0 ( xem các ván đấu offline )
[11]. Frizt 6 ( chương trình thi đấu với máy tính )
7. Hình thức tổ chức dạy - học
- Các giờ lý thuyết được tổ chức nghe giảng trên lớp.
- Các giờ thảo luận được tổ chức theo nhóm để trao đổi sau đó tổ chức thảo luận chung cho
cả lớp.
- Các giờ thực hành được tổ chức giảng dạy trong phòng học Cờ vua.
- Các giờ tự học được tổ chức ở trên lớp hoặc ở nhà. Giảng viên giao cho sinh viên nội
dung bài tập để sinh viên chuẩn bị sau đó tổ chức tập luyện theo nhóm.
Phương án dạy - học theo tín chỉ
- Lấy người học làm trung tâm, giảng viên đưa ra bài tập, phân tích, diễn giải bằng
lời trên máy chiếu, bàn cờ treo và hướng dẫn sinh viên học, tập luyện và quan sát sau đó
góp ý và chỉnh sửa.
7.1. Lịch trình chung

Tuần

Nội dung

thuyết

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
PPGD&
hành, thí
nghiên
Thực
hành

Bài tập

nghiệm,

cứu, tự

thực tập..

học.

Tổng

7


1

Các tri thức cơ

Hình thức tổ chức dạy học học phần
(2 tiết)
(2 tiết)
(8 tiết)

(12 tiết)

bản trong Cờ vua
Nội dung

Tuần

Tổng

2

Khái niệm, đặc
điểm, phân loại,
các nguyên tắc
trong giai đoạn
Tàn cuộc

(2 tiết)

3

Các dạng thức

(2 tiết)

(2 tiết)

Tàn

cuộc

(4 tiết)

(6 tiết)

(2 tiết)

(8 tiết)

(12 tiết)

(2 tiết)

(8 tiết)

(12 tiết)

(2 tiết)

(12 tiết)

(16 tiết)

(6 tiết)

(2 tiết)

(16 tiết) (24 tiết)

(3 tiết)

(2 tiết)

(10 tiết) (15 tiết)

kỹ

thuật, Tàn cuộc
chiến thuật-chiến
lược
4

Cờ thế

5

Các bài tập kiểm
tra tri thức cơ bản

6

Các

bài

tập

(4 tiết)

dạng thức Tàn
cuộc

7

Các bài tập Cờ
thế

8


8

Các bài tập

Hình thức tổ chức dạy học học phần
(6 tiết)
(12 tiết)

(18 tiết)

nghiên cứu tài
liệu
Nội dung

Tuần

9

Thực hành ván

Tổng

(6 tiết)

(12 tiết)

(18 tiết)

đấu
7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung

9


Lịch trình dạy-học.
Tuần Hình thức
(Tiết) tổ chức
- Lý thuyết

1
(2 tiết)

Thực hành
(2 tiết)

Nội dung chính

Bài 1: Các tri thức cơ
bản trong Cờ vua
1. Giới thiệu sơ lược lịch
sử phát triển môn Cờ
vua
2. Các ký hiệu ghi chép
và nghiên cứu tài liệu
3. Các thuật ngữ chuyên
môn
4. Các khái niệm cơ bản
5. Các nhân tố trên bàn
cờ. Gía trị tương đối của
các quân
6. Phương pháp nghiên
cứu tài liệu chuyên môn
và tài lệu tham khảo
Bài 5: Các bài tập kiểm
tra tri thức cơ bản
* Bài tập chiếu hết 1
nước cơ bản
* Bài tập chiếu hết 1
nước nâng cao

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

- Trang phục gọn Phòng học
gàng đúng quy
Cờ vua
định trước khi
tầng 2,
đến lớp.
khu nhà
- Đọc giáo trình
tập thể
Cờ vua trang 5 dục.
42

10


Nội dung chính
Tuần Hình thức
(Tiết) tổ chức
- Lý thuyết Bài 2: Khái niệm, đặc
2
tính, phân loại, các
(2 tiết)
nguyên tắc trong giai
đoạn Tàn cuộc
1. Khái niệm Tàn cuộc

(2 tiết)

- Bài tập

Yêu cầu sinh
Địa điểm
viên chuẩn bị
- Trang phục gọn
gàng đúng quy
định
- Ngồi đúng sơ
đồ lớp
2. Đặc tính của Tàn cuộc - Đọc giáo trình
3. Các nguyên tắc Tàn Cờ vua, 1999,
Nxb TDTT Hà
cuộc
Nội
Bài tập rèn luyện tri thức
cơ bản trang 42 giáo
trình Cờ vua

3 - Lý thuyết Bài 3: Các dạng thức
(2tiết)
Tàn cuộc kỹ thuật, Tàn
cuộc chiến thuật-chiến
lược
1. Tàn cuộc kỹ thuật
- Chiếu hết bằng Xe
(2tiết)
- Chiếu hết bằng Hậu
- Chiếu hết bằng 2 tượng
- Chiếu hết bằng Tượng
+ Mã
2. Tàn cuộc chiến thuậtchiến lược
- Cờ tàn Tốt
Thực hành * Quy tắc 1: Thế đối vua
* Quy tắc 2: Ô hiệu quả
* Quy tắc 3: Hình vuông
của Tốt
Bài 6: Các bài tập dạng
thức Tàn cuộc
* Bài tập chiếu hết bằng
Xe
* Bài tập chiếu hết bằng
Hậu

Ghi chú

- Sinh viên từng
nhóm chuẩn bị
bài tập trang 42
giáo trình Cờ
vua, giải và trình
bày
- Trang phục
gọn gàng đúng
quy định
- Ngồi đúng vị
trí
- Đọc giáo trình
Cờ vua, 1999,
Nxb TDTT Hà
Nội, tạp chí
người chơi cờ
Bàn cờ, quân cờ

11


Tuần Hình thức
(Tiết) tổ chức

Nội dung chính

Thực
hành/Kiểm Bài 5: Các bài tập kiểm
tra tri thức cơ bản
tra học
* Bài tập chiếu hết 2,3
trình
nước cơ bản
4
* Bài tập chiếu hết 2,3
(4tiết)
nước nâng cao

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị
Bàn cờ, quân cờ

Địa điểm

Ghi chú

Phòng học
Cờ vua
tầng 2,
khu nhà
tập thể
dục.

Bài 6: Các bài tập dạng
thức Tàn cuộc
* Bài tập chiếu hết bằng
2 Tượng
* Bài tập chiếu hết bằng
Tượng+ Mã
Thực hành Bài 6: Các bài tập dạng
thức Tàn cuộc
5
* Bài tập chiến thuật
(2tiết) Bài tập
Bài tập rèn luyện và
kiểm tra kỹ năng thực
(2tiết)
hiện chiến thuật trong
giai đoạn tàn cuộc

- Chia nhóm và
thực hiên bài tập
- SV tham khảo
các tài liệu khác
có liên quan
Thực hành Bài 8: Các bài tập nghiên Tạp chí người
cứu tài liệu
chơi cờ
6
- Nghiên cứu các trích
(2tiết)
đoạn của tàn cuộc
Bài tập
- Chia nhóm và
(2tiết)
Bài tập các dạng thức tàn thực hiên bài tập
cuộc
7
Thực hành Bài 8: Các bài tập nghiên Tạp chí người
(2tiết)
cứu tài liệu
chơi cờ
- Nghiên cứu các trích
Bài tập
đoạn của tàn cuộc
(2tiết) / Kiểm tra Các bài tập kiểm tra tri
thức cơ bản giáo trình cờ
học trình

Phòng học
Cờ vua
tầng 2,
khu nhà
tập thể
dục.
12


Tuần Hình thức
(Tiết) tổ chức

Nội dung chính

vua trang 42
Lý thuyết Bài 4: Cờ thế
1. Khái niệm
2. Đặc điểm cờ thế
3. Phân loại cờ thế
8
3.1. Nhóm cờ thế giải
(2tiết)
quyết nhiệm vụ
3.2. Nhóm cờ thế phác
Thực hành họa
(2tiết)
Bài 8: Các bài tập nghiên
cứu tài liệu
Nghiên cứu các phần tàn
cuộc của các Đại kiện
tướng
Thực hành Bài 7: Các bài tập Cờ thế
9
- Nhóm bài tập giải
quyết nhiệm vụ
(3tiết)
- Nhóm cờ thế phác họa
Bài 9: Thực hành ván
đấu
(1tiết)

10
(2tiết)
(2tiết)

11
(2tiết)
(2tiết)

Thực hành Bài 9: Thực hành ván
đấu
Bài tập
Bài tập dạng thức cờ thế
giải quyết nhiệm vụ
trang 316 GTCV
Bài tập dạng thức cờ thế
phác họa trang 318
GTCV
Thực hành Bài 9: Thực hành ván
đấu
Bài tập
Giải các bài tập Cờ thế
3 nước, tự ôn tập các nội
/ Ôn tập
dung thi kết thúc học
phần

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

- Trang phục gọn
gàng đúng quy
định
- Ngồi đúng vị
trí
- Đọc giáo trình
Cờ vua, 1999,
Nxb TDTT Hà
Nội, tạp chí
người chơi cờ
Bàn cờ, quân cờ

- Bàn cờ, quân
cờ
- Chia nhóm và
thực hiện bài tập

Giáo trình Cờ
vua
- Chia nhóm tự
ôn và giải bài tập

12
Thực hành Bài 9: Thực hành ván
(1tiết)
đấu

13


8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Giảng dạy lý thuyết theo phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại trong giáo dục
và đào tạo hiện nay.
- Giảng dạy thực hành theo phương pháp Trình bày, diễn giải, thị phạm di chuyển quân cờ
trên máy chiếu và bàn cờ treo, trực quan, giúp đỡ trực tiếp, phân chia, hoàn chỉnh...
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng thời
hạn.
- Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
+ Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:
- Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp.
+ Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học
- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện để đảm bảo cho học tập.
- Yêu cầu đối với sinh viên (Sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời gian chất lượng
các bài tập về nhà)
- Tham gia học tập đúng giờ, đủ thời gian quy định. Thực hiện theo quy chế 43 của Bộ
Giáo dục & Đào tạo, hướng dẫn riêng của nhà trường (Đảm bảo 70% tổng số giờ lên lớp).
- Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng, sạch sẽ, đúng tiêu chuẩn.
10. Thang điểm đánh giá
Thang điểm đánh giá bộ phận và kết thúc học phần:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc từng nội dung và
điểm bộ phận.
- Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.

14


- Mục tiêu: Yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, đúng trang phục đúng quy định khi
lên lớp.
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá: Điểm danh

11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số) 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức lý thuyết, thực hành các nước đi,
ứng dụng tốt trong quá trình tập luyện và thi đấu. Trên cơ sở đó giúp cho giảng viên và
sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng tiếp thu được sau một nửa học kỳ làm cơ sở cho
việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy của giảng viên và phương pháp học của
sinh viên ở nửa kỳ tiếp theo.
- Nội dung kiểm tra:
+ Các thông tin qui ước trong cờ vua
+ Bài tập cờ thế 2 nước cơ bản
- Hình thức kiểm tra: Lý thuyết + Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm của bộ môn)
Nội dung 1: Các thông tin qui ước trong Cờ vua 5.0 điểm
Điểm
0
Đúng ký ≤5

0,5
5-10

1
11-15

2
16-20

3
21-25

4
26- 29

5
≥30

hiệu
Nội dung 2: Bài tập cờ thế 5.0 điểm
Giải bài tập 2 nước
Thang điểm
- Xác định được nước đi đầu đúng, ghi chú 1
chưa rõ chuyên môn
- Xác định nước đi đầu đúng (!) và ghi đúng 2
chuyên môn
- Tìm ra nước đi đầu và các nước đi sau 3
đúng
- Giải đúng 1 trường hợp
- Giải đúng ≥ 2 rường hợp

4
5
15


Yêu cầu: Cho sinh viên sử dụng bàn cờ, quân cờ để giải bài tâp cờ thế
11.3. Thi cuối kỳ: (trọng số) 60%
- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về kiến thức, kỹ năng thuộc học
phần đã học
- Hình thức thi: Lý thuyết + Thực hành
- Nội dung thi:
+ Các thuật ngữ trong Cờ vua
+ Các nguyên tắc trong giai Tàn cuộc
+ Giải bài tập cờ thế 2
+ Giải bài tập cờ thế 3 cơ bản
- Yêu cầu: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm của bộ môn)
Nội dung 1: Các thông tin qui ước trong Cờ vua 3.0 điểm
Điểm
Đúng

0
≤1

0,5
2-3

1
4-5

1,5
6-8

2
9-11

2,5
12- 13

3
≥14

thuật ngữ
Nội dung 2: Các nguyên tắc trong giai đoạn Tàn cuộc 3.0 điểm
Điểm
1
2
3
Đúng nguyên tắc
1
2
3
Nội dung 3: Bài tập cờ thế 2 nước 2.0 điểm
Giải bài tập 2 nước
Điểm
- Xác định nước đi đầu đúng (!) và ghi đúng 0,5
chuyên môn
- Tìm ra nước đi đầu đúng (!) và các nước đi 1
sau đúng
- Giải đúng 1 trường hợp
- Giải đúng ≥ 2 trường hợp

1,5
2

Yêu cầu: Cho sinh viên sử dụng bàn cờ, quân cờ để giải bài tâp cờ thế
Nội dung 4: Bài tập cờ thế 3 nước cơ bản 2.0 điểm
Giải bài tập 3 nước cơ bản

Điểm
16


- Xác định nước đi đầu đúng (!) và ghi đúng 0,5
chuyên môn
- Tìm ra nước đi đầu và các nước đi sau 1
đúng
- Giải đúng 1 trường hợp
- Giải đúng ≥ 2 trường hợp

1
2

Yêu cầu: Cho sinh viên sử dụng bàn cờ, quân cờ để giải bài tâp cờ thế
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 4 và 7
- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 12
Phê duyệt
Ngày

tháng

năm 2014

Hiệu trưởng

TS. Lê Đức Chương

Xác nhận
Ngày 15 tháng 12 năm 2013

Ngày 15 tháng 12 năm 2013
Giảng viên

Trưởng khoa, bộ môn

Th.s. Trần Tùng Dương

Th.s. Nguyễn Song Tuần Hải

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×