Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Phương pháp giảng dạy và thực hành Quần vợt (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN CẦU LÔNG – QUẦN VỢT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Phương pháp giảng dạy và thực hành phổ tu Quần vợt

1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính
- Họ và tên giảng viên phụ trách học phần: Nguyễn Tuấn Huy
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, giảng viên bộ môn Cầu lông – Quần vợt
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cầu lông – Quần vợt Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0987886699


Emai: nguyentuanhuy82@gmail.com

1.2. Giảng viên tham gia giảng dạy học phần
Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

Trần Thanh Tiến
Nguyễn Tuấn Huy

Chứcdanh,
học vị
Tiến sỹ
Thạc sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

0934 82.83.82
0987.88.66.99

Nguyễn Hữu Đạt
Lê Mậu Quốc

Thạc sỹ
Cử nhân

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

0986.80.66.08
0933.039.109

TT

Họ và tên

1
2
3


4

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH QUẦN VỢT
- Tên tiếng Anh: Method teaching and practice of Tennis
1


- Mã học phần: DHPQV0672
- Số tín chỉ: 02
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học;

Hình thức đào tạo: Chính quy

- Loại học phần: Tự chon
- Các học phần tiên quyết: Không
- Các học phần kế tiếp: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+ Nghe giảng lý thuyết: 04 tiết
+ Phương pháp giảng dạy thực hành: 26 tiết
+ Bài tập: Không
+ Thực hành, thực tập: Không
+ Tự học: 60 tiết
- Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cầu lông – Quần vợt

3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung của học phần
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức và kỹ năng cơ bản của
môn Quần vợt, biết thực hành và giảng dạy kỹ thuật động tác, làm tốt phương pháp tổ chức
thi đấu - trọng tài. Biết lựa chọn các bài tập môn Quần vợt đã học để phát triển thể chất và
nâng cao năng lực vận động. Có thể tự nghiên cứu và làm việc theo yêu cầu xã hội đòi hỏi.
- Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về môn học Quần vợt, ứng dụng, giảng
dạy, huấn luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có năng lực tổ chức
hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát triển TDTT trong giai đoạn đổi
mới hiện nay. Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình
độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới cao hơn.
- Thái độ: Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT, thấm nhuần thế giới
quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, tác
phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội.
2


3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
1. Cách cầm
vợt và các bài
tập cảm giác
bóng.
2. Đánh bóng
xoáy lên bên
phải

3. Đánh bóng
xoáy lên bên
trái bằng 1 tay

4. Đánh bóng
xoáy lên bên
trái bằng 2 tay

5. Kỹ thuật
giao bóng

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Xác định được cách cảm giác được mối liên Phân tích được ưu điểm
cầm vợt cho các kỹ hệ giữa tay, vợt và và nhược điểm của các
thuật khác nhau.
bóng khi tiếp xúc bóng cách cầm vợt trong
đánh bóng
Hình thành tư duy về Xây dựng định hình Tăng dần yêu cầu thực
kỹ thuật động tác bao động lực bằng các bài hiện kỹ thuật: Tăng dần
gồm vị trí tác dụng của tập mô phỏng , các bài cự ly đánh bóng, tăng
kỹ thuật, cách cầm vợt, tập tiếp xúc bóng với lực đánh bóng, yêu cầu
tư thế chuẩn bị, thực những yêu cầu giảm về độ chuẩn, thực hiện
hiện động tác và kết nhẹ, sử dụng phương kỹ thuật trong các điều
thúc động tác
pháp trực quan, vật kiện phối hợp, thực
định hướng để giúp cho hiện kỹ thuật trong các
người tập hình thành bài tập thi đấu .
kỹ năng
Hình thành tư duy về
Xây dựng định hình Tăng dần yêu cầu thực
kỹ thuật động tác bao
động lực bằng các bài hiện kỹ thuật: Tăng dần
gồm vị trí tác dụng của tập mô phỏng , các bài cự ly đánh bóng, tăng
kỹ thuật, cách cầm vợt, tập tiếp xúc bóng với lực đánh bóng, yêu cầu
tư thế chuẩn bị, thực
những yêu cầu giảm về độ chuẩn, thực hiện
hiện động tác và kết
nhẹ, sử dụng phương kỹ thuật trong các điều
thúc động tác
pháp trực quan, vật kiện phối hợp, thực
định hướng để giúp cho hiện kỹ thuật trong các
người tập hình thành bài tập thi đấu .
kỹ năng
Hình thành tư duy về
Xây dựng định hình Tăng dần yêu cầu thực
kỹ thuật động tác bao
động lực bằng các bài hiện kỹ thuật: Tăng dần
gồm vị trí tác dụng của tập mô phỏng , các bài cự ly đánh bóng, tăng
kỹ thuật, cách cầm vợt, tập tiếp xúc bóng với lực đánh bóng, yêu cầu
tư thế chuẩn bị, thực
những yêu cầu giảm về độ chuẩn, thực hiện
hiện động tác và kết
nhẹ, sử dụng phương kỹ thuật trong các điều
thúc động tác
pháp trực quan, vật kiện phối hợp, thực
định hướng để giúp cho hiện kỹ thuật trong các
người tập hình thành bài tập thi đấu .
kỹ năng
Hình thành tư duy về
Xây dựng định hình Tăng dần yêu cầu thực
kỹ thuật động tác bao
động lực bằng các bài hiện kỹ thuật: Tăng dần
gồm vị trí tác dụng của tập mô phỏng , các bài cự ly đánh bóng, tăng
kỹ thuật, cách cầm vợt, tập tiếp xúc bóng với lực đánh bóng, yêu cầu
tư thế chuẩn bị, thực
những yêu cầu giảm về độ chuẩn, thực hiện
hiện động tác và kết
nhẹ, sử dụng phương kỹ thuật trong các điều
thúc động tác
pháp trực quan, vật kiện phối hợp, thực
3


6. Lịch sử phát
triển môn quần
vợt va nguyên
lý kỹ thuật
Quần vợt
7. Một số điều
luật cơ bản và
phương pháp
tổ chức thi đấu
- trọng tài môn
Quần vợt

định hướng để giúp cho
người tập hình thành
kỹ năng
Nắm được phương pháp Biết vận dụng được
giảng dạy kỹ thuật môn kiến thức đã học để
Quần vợt
giảng dạy cho đối
tượng khác nhau.
Nắm vững các
điều
luật cơ bản và phương
pháp tổ chức thi đấu trọng tài môn Quần vợt.

hiện kỹ thuật trong các
bài tập thi đấu .
Có những sáng kiến
mới trong giảng dạy và
huấn luyện

Biết vận dụng luật thi Có thể tổ chức giải đấu
đấu đề xử lý các tình Quần vợt ở cấp độ
huống cụ thể trong khi phong trào
tổ chức thi đấu và
trọng tài.

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
1. Cách cầm vợt và các bài tập cảm
giác bóng.
2. Đánh bóng xoáy lên bên phải
3. Đánh bóng xoáy lên bên trái bằng
1 tay
4. Đánh bóng xoáy lên bên trái bằng
2 tay
5. Kỹ thuật giao bóng
6. Lịch sử phát triển môn quần vợt va
nguyên lý kỹ thuật Quần vợt

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Kỹ năng

Kỹ xảo

Kỹ xảo

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

Kỹ năng
Nhớ

Kỹ xảo
Hiểu và áp
dụng

Nhớ

Hiểu và áp
dụng

Thi đấu
Phân tích
tổng hợp
và đánh
giá
Tổ chức
thi đấu và
trọng tài

7. Một số điều luật cơ bản và phương
pháp tổ chức thi đấu - trọng tài môn
Quần vợt
Tổng

Các mục
tiêu khác

4. Tóm tắt nội dung học phần
- Phần lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử môn học, vị trí, tác
dụng của môn học Quần vợt trong hệ thống giáo dục thể chất, nguyên lý kỹ thuật, cách thức tổ
chức trọng tài thi đấu.

4


- Phần thực hành: Trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản của môn học Giao
bóng, đánh bóng xoáy lên bên phải, đánh bóng xoáy lên bên trái bằng 1 và 2 tay. Nâng cao kỹ chiến thuật, các bài tập phát triển thể lực, phương pháp trọng tài và thi đấu; các biện pháp
phòng ngừa và khắc phục những sai sót trong quá trình học tập; các phương pháp tổ chức
giảng dạy môn học.
5. Nội dung chi tiết học phần
- Cách cầm vợt và các bài tập cảm giác bóng: 02 tiết
Các bài tập khởi động chuyên môn.
Các bài tập không bóng
Các bài tập với bóng
- Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên phải: 06 tiết (kể cả kiểm tra)
Giới thiệu, phân tích và thị phạm kỹ thuật động tác đánh bóng xoáy lên bên phải
Xây dựng định hình động lực về động tác( mô phỏng), phối hợp các giai đoạn kỹ
thuật
Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
Thi kiển tra học phần
- Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên trái bằng 1 tay: 06 tiết (kể cả kiểm tra)
Giới thiệu, phân tích và thị phạm kỹ thuật động tác đánh bóng xoáy lên bên phải
Xây dựng định hình động lực về động tác( mô phỏng), phối hợp các giai đoạn kỹ
thuật
Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
Thi kiển tra học phần
- Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên trái bằng 2 tay: 06 tiết (kể cả kiểm tra)
Giới thiệu, phân tích và thị phạm kỹ thuật động tác đánh bóng xoáy lên bên phải
Xây dựng định hình động lực về động tác( mô phỏng), phối hợp các giai đoạn kỹ
thuật
Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
5


Thi kiển tra học phần
- Giao bóng: 06 tiết (kể cả kiểm tra)
Giới thiệu, phân tích và thị phạm kỹ thuật động tác đánh bóng xoáy lên bên phải
Xây dựng định hình động lực về động tác( mô phỏng), phối hợp các giai đoạn kỹ
thuật
Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
Thi kiển tra học phần
- Lịch sử phát triển môn quần vợt và nguyên lý kỹ thuật Quần vợt: 02 tiết (kể cả kiểm tra)
Lịch sử phát triển môn Quần vợt trên thế giới
Lịch sử phát triển môn Quần vợt ở Việt Nam
Các yếu tố đánh bóng
Nguyên lý kỹ thuật (đánh bóng xoáy lên và giao bóng)
- Một số điều luật cơ bản và phương pháp tổ chức thi đấu - trọng tài môn Quần vợt: 02
tiết (kể cả kiểm tra)
Một số điều luật cơ bản môn Quần vợt.
Phương pháp tổ chức thi đấu
Phương pháp trọng tài môn Quần vợt

6. TÀI LIỆU
6.1. Tài liệu chính:
1. Charles Applewhaite(2000) - Quần vợt thực hành 500 bài kỹ thuật (sách dịch), nhà xuất bản
TDTT Hà Nội.
2. Trần Văn Vinh - Đào Chí Thanh - Lê Thanh Sang (2002), Giáo trình quần vợt, nhà xuất bản
TDTT - Hà Nội.
3. Vũ Như Ý(2001), Nguyên lý kỹ thuật quần vợt, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội.
4. Vũ Như Ý(2001), Chiến thuật quần vợt, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội.
6


6.2. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. AL.Secuda (1998), Cẩm nang Tennis cho mọi trình độ (sách dịch), nhà xuất bản Đà Nẵng.
2. Lâm Việt Anh - Từ Chí Thành - Trương Hoa Quang (2003), Quần vợt cơ bản và nâng cao
(sách dịch), nhà xuất bản TDTT.
3. Nguyễn Văn Trạch(2001), Tập đánh quần vợt trong 10 ngày (sách dịch), Nhà xuất bản
TDTT Hà Nội.
4. D. Harrte (1996), Học thuyết huấn luyện (sách dịch), nhà xuất bản TDTT-Hà Nội.
5. Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (1995), Sinh lý học TDTT, nhà xuất bản TDTT Hà Nội.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
Hình thức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
Sinh
Tuần
viên tự

Thực Bài hành,
thí
nghiên
thuyết hành tập
Nội
dung
nghiệm cứu, tự
1-13 Cách cầm vợt và các bài tập cảm
0
02
0
0
02c
họ
giác bóng.
1-13 Đánh bóng xoáy lên bên phải
0
06
0
0
10
1-13
Đánh bóng xoáy lên bên trái
0
06
0
0
10
bằng 1 tay
1-13 Đánh bóng xoáy lên bên trái
0
06
0
0
10
bằng 2 tay
1-13 Kỹ thuật giao bóng
0
06
0
0
10
1-13 Lịch sử phát triển môn quần vợt và
02
0
0
0
04
nguyên lý kỹ thuật Quần vợt
1-13 Một số điều luật cơ bản và phương
pháp tổ chức thi đấu - trọng tài
02
0
0
0
04
môn Quần vợt
Tổng
04
26
0
0
60

Tổng
04
16
16
16
10
06
06
90

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung:
Nội dung 1: Cách cầm vợt và các bài tập cảm giác bóng.
7


Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Lý thuyết

Kỹ thuật cầm vợt môn Quần
vợt

PPGD&Thực
hành
Bài tập

Cách cầm vợt môn Quần vợt
Các bài tập cảm giác bóng
Các bài tập khởi động chuyên
môn môn Quần vợt
Tâng bóng, dập bóng, tung
bóng, ném bóng va bắt bóng

Yêu cầu SV
chuẩn bị
T 46 Giáo trình
quần vợt, nhà
xuất bản TDTT Hà Nội.
Sân tập luyện,
vợt, bóng, bàn
ghế giáo viên
Chia nhóm tập
luyện
Có hình thức tự
tập luyện ngoại
khoá

SV tự nghiên
cứu, tự học

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi
chú

Thư viện
và ở nhà
02 Sân
Quần vợt
khu A,

Ngoại
khóa

Nội dung 2: Đánh bóng xoáy lên bên phải
Hình thức tổ
chức dạy học

Lý thuyết

PPGD&Thực
hành

Bài tập

Nội dung chính

Nguyên lý kỹ thuật đánh bóng
xoáy lên bên phải
Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên
bên phải: Giới thiệu, thị phạm
và phân tích kỹ thuật ( tư thế
chuẩn bị, tao đà, tăng tốc độ
đầu vợt, tiếp xúc bóng và theo
đà lăng kết thúc động tác)
Mô phỏng kỹ thuật
Các bài tập bổ trợ chuyên di
chuyển môn
Tiếp xúc bóng tại chỗ
Tiếp xúc bóng ở giữa sân
Tiếp xúc bóng cuối sân
Phối hợp với các kỹ thuật khác
(di chuyển, đánh trái phải)
Các bài tập thể lực, hồi phục và
thả lỏng.

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

T48-49 Giáo
trình quần vợt,
nhà xuất bản
TDTT - Hà Nội.

Thư viện
và ở nhà

Sân tập luyện,
vợt, bóng, bàn
ghế giáo viên

02 Sân
Quần vợt
khu A,

Ghi
chú

06 tiết
Chia nhóm tập
luyện

8


Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học

Bài tập, thi đấu

Có hình thức tự
tập luyện ngoại
khoá

Ngoại
khóa

Nội dung 3: Đánh bóng xoáy lên bên trái bằng 1 tay.
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Lý thuyết

Nguyên lý kỹ thuật đánh bóng
xoáy lên bên trái bằng 1 tay

Yêu cầu SV
chuẩn bị

thực hiện

T51-52 Giáo
trình quần vợt,
nhà xuất bản
TDTT - Hà Nội.

Thư viện
và ở nhà

Sân tập luyện,
vợt, bóng, bàn
ghế giáo viên

02 Sân
Quần vợt
khu A,

Bài tập

Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên
bên trái bằng 1 tay: Giới thiệu,
thị phạm và phân tích kỹ thuật (
tư thế chuẩn bị, tao đà, tăng tốc
độ đầu vợt, tiếp xúc bóng và
theo đà lăng kết thúc động tác)
Mô phỏng kỹ thuật
Các bài tập bổ trợ chuyên di
chuyển môn
Tiếp xúc bóng tại chỗ
Tiếp xúc bóng ở giữa sân
Tiếp xúc bóng cuối sân
Phối hợp với các kỹ thuật khác
(di chuyển, đánh trái phải)
Các bài tập thể lực, hồi phục và
thả lỏng.

Chia nhóm tập
luyện

Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học

Bài tập, thi đấu

Có hình thức tự
tập luyện ngoại
khoá

PPGD&Thực
hành

Thời gian,
địa điểm

Ghi
chú

06 tiết

Ngoại
khóa

Nội dung 4: Đánh bóng xoáy lên bên trái bằng 2 tay
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Lý thuyết

Nguyên lý kỹ thuật đánh bóng
xoáy lên bên trái bằng 2 tay

PPGD&Thực
hành

Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên
bên trái bằng 2 tay: Giới thiệu,

Yêu cầu SV
chuẩn bị
T53-54 Giáo
trình quần vợt,
nhà xuất bản
TDTT - Hà Nội.
Sân tập luyện,
vợt, bóng, bàn

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi
chú

Thư viện
và ở nhà
02 Sân
Quần vợt
9


Bài tập

Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học

thị phạm và phân tích kỹ thuật (
tư thế chuẩn bị, tao đà, tăng tốc
độ đầu vợt, tiếp xúc bóng và
theo đà lăng kết thúc động tác)
Mô phỏng kỹ thuật
Các bài tập bổ trợ chuyên di
chuyển môn
Tiếp xúc bóng tại chỗ
Tiếp xúc bóng ở giữa sân
Tiếp xúc bóng cuối sân
Phối hợp với các kỹ thuật khác
(di chuyển, đánh trái phải)
Các bài tập thể lực, hồi phục và
thả lỏng.
Bài tập, thi đấu

khu A,
ghế giáo viên
Chia nhóm tập
luyện

Có hình thức tự
tập luyện ngoại
khoá

Ngoại
khóa

Nội dung 5: Kỹ thuật giao bóng
Hình thức tổ
chức dạy học

Lý thuyết

PPGD&Thực
hành

Bài tập

Sinh viên tự
nghiên cứu, tự

Nội dung chính

Nguyên lý kỹ thuật giao bóng
Kỹ thuật giao bóng: Giới thiệu,
thị phạm và phân tích kỹ thuật (
tư thế chuẩn bị, tao đà, tăng tốc
độ đầu vợt, tiếp xúc bóng và
theo đà lăng kết thúc động tác)
Mô phỏng kỹ thuật
Các bài tập bổ trợ chuyên di
chuyển môn
Tiếp xúc bóng treo tại chỗ
Giao bóng ở giữa sân
Giao bóng cuối sân
Phối hợp với các kỹ thuật khác
(trả giao bóng, giao bóng đánh
trái phải)
Các bài tập thể lực, hồi phục và
thả lỏng.
Bài tập, thi đấu

Yêu cầu SV
chuẩn bị
T58-61 Giáo
trình quần vợt,
nhà xuất bản
TDTT - Hà Nội.
Sân tập luyện,
vợt, bóng, bàn
ghế giáo viên

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi
chú

Thư viện
và ở nhà

02 Sân
Quần vợt
khu A,
06 tiết

Chia nhóm tập
luyện

Có hình thức tự
tập luyện ngoại

Ngoại
khóa
10


học

khoá

Nội dung 6: Lịch sử phát triển môn quần vợt và nguyên lý kỹ thuật Quần vợt
Hình thức tổ
chức dạy học

Lý thuyết

Nội dung chính
Lịch sử phát triển môn quần vợt
trên Thế giới
Lịch sử phát triển môn quần vợt ở
Việt Nam
Nguyên lý kỹ thuật Quần vợt
Kỹ thuật di chuyển
Kỹ thuật cầm Vợt
Đánh bóng xoáy lên bên phải
Đánh bóng xoáy lên bên trái
bằng 1 tay
Đánh bóng xoáy lên bên trái
bằng 2 tay
Kỹ thuật giao bóng

Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học

Tìm hiểu lịch sử phát triển các
giải thi đấu, các VĐV hàng
đầu, bảng xếp hạng

Yêu cầu SV
chuẩn bị
T5-10 Giáo trình
quần vợt, nhà
xuất bản TDTT -

T19-61 Giáo
trình quần vợt,
nhà xuất bản
TDTT - Hà Nội.

Tìm hiểu thông
tin qua các tài
liệu có liên quan:
sách báo, internet

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi
chú

Phòng học
giảng
đường khu
A,
02 tiết

Thư viện
và ở nhà

Nội dung 7: Một số điều luật cơ bản và phương pháp tổ chức thi đấu - trọng tài môn Quần vợt
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Lý thuyết

- Tổ chức thi đấu
- Phương pháp tiến hành thi
đấu:
Thi đấu đồng đội.

Yêu cầu SV
chuẩn bị
T281-318 Giáo
trình quần vợt,
nhà xuất bản
TDTT - Hà Nội.

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
Phòng học
giảng
đường khu
A,

Ghi
chú

02 tiết

Thi đấu loại trực tiếp 1 lần
thua.
Thi đấu vòng tròn.
Công tác tổ chức thi đấu.
Điều lệ giải.
11


- Phương pháp trọng tài:
Cách ghi biên bản thi đấu.
Ký hiệu và thuật ngữ trọng tài.

Bài tập

Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…

Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học

Quyền hạn và nhiệm vụ của
trọng tài
- Soạn 01 điều lệ giải thi đấu
môn Quần vợt.
- Làm trọng tài 1 trận đầu Quần
vợt
Các ký hiệu của trọng tài Quần
vợt
Thuật ngữ điều khiển trận đấu
của trọng tài Quần vợt
Cách sắp xếp vị trí đứng của
trọng tài Quần vợt
Tập thi đấu và làm trọng tài

Thư viện
và ở nhà

Giấy, bút, sân,
bóng vợt

Tìm hiểu thông
tin qua các tài
liệu có liên quan:
sách báo, internet

02 Sân
Quần vợt
khu A,

Thư viện
và ở nhà

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại trong giáo dục trong giáo
dục thể chất như: Trình bày, diễn giải, thị phạm, trực quan, giúp đỡ trực tiếp, phân chia, hoàn
chỉnh...
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
* Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng thời hạn,
thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Yêu cầu đối với giảng viên:
Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp.
Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần
Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu để đảm bảo cho học tập.
- Yêu cầu đối với sinh viên:
12


Tham gia học tập đúng giờ, phải đạt từ 70% trở lên thời gian lên lớp mới được thi học
phần (kể cả học phần có thực hành và lý thuyết).
Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng, sạch sẽ.

10. Thang đánh giá học phần: Thang điểm đánh giá bộ phận và kết thúc học phần:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc từng nội dung và điểm
bộ phận.
- Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.

11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá điểm chuyên cần:

Trọng số 20%.

- Mục tiêu: Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề giáo viên đã gợi ý, yêu cầu
trên lớp cho tuần, tháng; hướng vào kiểm tra việc tự học, tự tập luyện, tự nghiên cứu của sinh
viên qua đó có những thông tin phản hồi giúp giáo viên.
- Hình thức kiểm tra: Điểm danh những buổi học trên lớp lý thuyết và thực hành
- Hình thức đánh giá: theo thang điểm quy định của Bộ môn.
- Yêu cầu: đánh giá chính xác, công bằng và đúng quy chế.
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: Trọng số 20%
- Mục tiêu: : Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức thực hành động tác kỹ thuật làm cơ
sở vận dụng tốt trong quá trình học, tập luyện và thi đấu. Giúp Giảng viên và sinh viên sơ kết
các kiến thức, kỹ năng thu được sau nửa học kỳ làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương
pháp dạy của giảng viên và phương pháp học của sinh viên ở nửa sau của học kỳ.
- Nội dung kiểm tra: Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên phải và trái (10 quả vào sân
đơn).
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Cách đánh giá: Thành tích và kỹ thuật theo thang điểm bộ môn
- Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế
11.3. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60%.
13


- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập, cả về kiến thức, kỹ năng thuộc học
phần.
- Hình thức kiểm tra: Lý thuyết và Thực hành
+ Thời gian tổ chức: Theo kế hoạch của nhà trường.
+ Nội dung đánh giá: Thành tích và kỹ thuật.
- Nội dung kiểm tra lý thuyết: những nội dung đã học ( trọng số 20%)
- Nội dung kiểm tra thực hành: trọng số 40%
+ Đánh bóng xoáy lên bên phải 10 quả (trọng số 10%)
+ Đánh bóng xoáy lên bên trái 10 quả (trọng số 10%)
+ Giao bóng vào ô quy định 10 quả (trọng số 10%)
+ Di chuyển ngang sân đơn 40 giây tính số lần (trọng số 10%)
- Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế
- Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn
- Thời gian kiểm tra
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
+ Kiểm tra giữa kỳ: Tuần 06
+ Thi cuối kỳ: Tuần 13

14


Phê duyệt
Ngày … tháng … năm 2014
Hiệu trưởng

TS. Lê Đức Chương

Xác nhận
Ngày 10 tháng 08 năm 2014 Ngày 10 tháng 08 năm 2014
Trưởng khoa, bộ môn

TS. Phạm Quang Khánh

Giảng viên

Ths.Nguyễn Tuấn Huy

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×