Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Phương pháp giảng dạy và thực hành Bắn súng (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.

-

Môn học Bắn súng
Ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Thông tin về giảng viên

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn Tráng
Học hàm: Thạc sỹ,

học vị : Giảng viên chính

Thời gian làm việc ở trường 34 năm
2. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: BẮN SÚNG:

Tên tiếng Anh: General Psychology


- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 02
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy
- Loại học phần: Tự chọn
- Các học phần tiên quyết: Lý thuyết và thực hành môn bắn súng
- Các học phần kế tiếp: Lý thuyết, thực hành môn bắn súng , tư thế kỹ thuật
bắn súng hơi
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-Nghe giảng lý thuyết: ……06 tiếtLàm bài tập trên lớp

: 0…. tiếtThảo luận

: 10 tiếtThực hành, thực tập ( thực tập trong nội dung thực hành...): 20 tiếtHoạt động theo nhómTự học


: .…0. tiết
: 50 giờ

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn bắn súng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, trọng tâm các môn bắn như
bắn nhanh, bắn tiêu chuẩn, bắn chậm …, cơ số đạn trong từng môn bắn của các
loại súng trong thi đấu giải cơ sở, châu lục và thế giới của môn bắn súng.
3. Mục tiêu của học phần


Người học nắm được nhửng kiến thức cơ bản về kỹ thuật, luật môn bắn
súng của các loại súng, nắm vững đặc điểm kỹ thuật, thi đấu môn bắn súng hơi cự
ly 10 mét, tổ chức, phương pháp làm trọng tài một giải bắn súng cơ sở

- Kiến thức:
 Nắm được kiến thức sâu rộng của môn học bắn súng;
 Nắm được kiến thức cơ bản của các ngành học khác để hiểu và tiếp tục học
tập;
 Biết về sự thay đổi của xã hội, đặc biệt là xu hướng phát triển của môn bắn
súng sâu rọng và cần thiết trong xã hội. Bắn súng là môn mũi nhọn của ngành
TDTT dành huy chương các giải thể thao châu lục và thế giới

- Kỹ năng:
 Thực hiện các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp TDTT làm việc với người
khác;
 Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và
giải quyết vấn đề;
 Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích
riêng biệt;
 Có các kỹ năng tự phát triển giữa xu hướng thay đổi;
 Đánh giá được cách dạy và học.

- Thái độ:
 Yêu thích môn học bắn súng, ngành họcTDTT mà sinh viên đang theo học;
 Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang
giảng dạy môn học;
 Nhìn thấy, hiểu được thái độ của mình;
 Nhìn thấy giá trị thiết thực của xã hội;
 Nhìn thấy giá trị văn hoá của địa phương và giá trị văn hoá phổ quát;
 Có chuẩn mực sống trong xã hội một cách có lý do và sự tự tin.


- Bảng thể hiện mục tiêu nhận thức chi tiết:
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

IB1. Giải thích
được mối tương
quan giữa kinh tế,
xả hội, đầu tư hiệu
lực, hiệu quả môn
bắn súng. Nắm vững
kỹ thuật tư thế đứng
bắn

IC1. Phân tích sự
cần thiết phải đầu
tư phát triển môn
bắn súng vì an
sinh xả hội và an
ninh quốc gia
trong thời kỳ phát
triển và hội nhập,
nhu cầu ứng dụng
trong xã hội.

IA2. Trình bày được
những môn thi đấu
của môn bắn súng, mà
nhất là kỹ thuật tư thế
đứng bắn súng trường
hơi cự ly 10 mét, hoàn
chỉnh kỹ thuật bắn và
bắn đạt thành tích theo
chương trình

IB2. Phân tích
được tầm quan
trọng của kỹ thuật tư
thế, nắm vững kỹ
thuật tư thế đứng
bắn, sử dụng súng
hơi thành thạo.

IC2. Đánh giá
được tính hiệu
quả của kỹ thuật,
tính năng, an toàn
môn bắn súng.

IA3. Trình bày được
các nội dung, phương
pháp, điều lệ, trọng tài
giải bắn súng cơ sở

IB3. Làm điều lệ
thiết thực nội dung
của giải bắn súng,
trọng tài tính điểm
chính xác

IC3. Tổ chức giải
đúng ý nghỉa,
mục đích, đúng
thành phần tham
dự

Nội dung 1

IA.1- Trình bày được
các nguồn gốc, sự phát
Lịch sử phát triển triển môn bắn súng của
môn bắn súng Việt Việt Nam và thế giới,
Nam và thế giới, kỷ, các nước có thế mạnh
chiến thuật, phương môn bắn súng, hệ
pháp làm trọng tài thống đào tạo VĐV trẻ
môn bắn súng giải kế cận. Kỹ thuật,
cơ sở.
phương pháp trọng tài
giải bắn súng cơ sở
Nội dung 2
Kỹ, chiến thuật tư
thế bắn, ngắm bắn,
bóp cò, bắn chụm,
bắn hiệu chỉnh, bắn
tính điểm, thi đấu

Nội dung 3
Phương pháp tổ
chức thi đấu và làm
trọng tài


Bảng tổng hợp thể hiện số mục tiêu chi tiết trong mỗi bậc.
Mục tiêu

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3

Các mục tiêu
khác

5
4
3

3
3
2

2
2
2

Tổng cộng

12

8

6

Trong môn bắn
súng có nhiều môn
bắn khác nhau và
sử dụng nhiều loại
súng. Bắn nhanh,
bắn chậm, bắn tiêu
chuẩn, bắn 3 tư
thế…, súng
trường, súng hơi,
súng ngắn bắn
nhanh, súng tiêu
chuẩn….

4. Tóm tắt nội dung học phần
Môn bắn súng gồm lý thuyết và thực hành, 05 bài lý thuyết, thực hành kỹ
thuật tư thế đứng bắn súng trường hơi cự ly 10 mét, phương pháp ngắm bắn, kỹ
thuật bóp cò, tăng lực cò, 05 yếu lĩnh cơ bản của kỹ thuật bắn súng, bắn chụm, bắn
thi đấu, bắn hiệu chỉnh, bắn không có đạn, bắn theo tiêu chuẩn thi học phần. Trang
bị những kiến thức chung về súng trường, súng ngắn và các môn thi đấu trong
môn bắn súng, luật, phương pháp làm trọng tài môn bắn súng. Rèn luyện và nâng
cao đức tính dũng cảm, cẩn thận mà nhất là trạng thái tâm lý cho người học.


5. Nội dung chi tiết học phần
I. Lý thuyết
1. 1: Nội quy và an toàn trong học bắn súng
1. 2: Giới thiệu chung về môn bắn súng
1. 3: Kỹ thuật tư thế đứng bắn súng trường hơi
1. 4: Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
1. 5: Cấu tạo, tính năng của khẩu súng trường hơi

II. Thực hành
2.1 Kỹ thuật tư thế đứng bắn
2.2 Kỹ thuật ngắm bắn
2.3 Kỹ thuật bóp cò
2.4 Bắn chụm
2.5 Bắn hiệu chỉnh
2.6 Bắn tính điểm (Thi đấu)
2.7 Thực tập trọng tài
2.8 Thể lực

6. Tài liệu học tập.
6.1. Tài liệu chính:

1. Giáo trình bắn súng trường đại học TDTT Bắc Ninh

2. Nguyễn Duy Phát (1999), Bắn súng thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
3. Rudich P.A (1980), Tâm lý học TDTT, Nxb TDTT Hà Nội..
4. Nôvicốp A.D, Mátvêép L.P (1976), Lý luận và phương pháp giáo
dục thể chất, tập 1 và 2, Phạm Trọng Thanh, Lê Văn Lẫm dịch, Nxb TDTT
Hà Nội
6.2. Tài liệu tham khảo:

5. Nguyễn Duy Phát (1997), “Bàn về phương pháp nâng cao chất
lượng đào tạo VĐV trẻ ở trường Đại học TDTT BắC NINH”, Thông
tin Khoa học kỹ thuật TDTT, Tuyển tập nghiên cứu Khoa học TDTT,
Nxb TDTT Hà Nội.


6. Lê Văn Lẫm, Nguyễn Xuân Sinh, Phạm Ngọc Viễn, Lưu Quang
Hiệp (1999), Giáo trình nghiên cứu khoa học TDTT, Nxb TDTT Hà
Nội.
7. Lưu Quang Hiệp, Lê Đức Chương, Vũ Chung Thuy, Lê Hữu Hưng
(2000) Y học TDTT, NXb TDTT Hà Nội.
8. Nguyễn Duy Phát (1994), “Tuổi và phương pháp tuyển chọn bồi
dưỡng nhân tài về môn Bắn súng ở Việt Nam”, Tuyển tập nghiên cứu Khoa
học TDTT,
7: Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung

Tuần

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
hành, thí
nghiên
Thảo
nghiệm,

Bài
cứu, tự
luận
thực
thuyết tập
học.
nhóm
tập..
2
0
0
0
4

Tổng

1

Nội dung 1+2

2

Nội dung 3

2

0

0

2

2

6

3

Nội dung 4+5

2

0

0

2

2

6

4

Nội dung II.1+2+3

0

8

0

8

8

24

5

Nội dung II. 4+5+6

0

8

0

8

8

24

6

Nội dung II. 7+8

0

4

0

2

6

12

Tổng

6

20

0

22

30

78

6


7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung 1: Lý thuyết bắn súng
Hình thức tổ
Nội dung chính
chức dạy học
Bài 1+2: Nội quy và an

Lý thuyết

toàn trong học bắn súng.
Giới thiệu chung về môn
bắn súng và sự phát triển
của môn học
Bài 3: Kỹ thuật tư thế đứng
bắn súng trường hơi

Bài 4+5: Phương pháp tổ
chức thi đấu và trọng tài.
Cấu tạo, tính năng của khẩu
súng trường hơi

Thực hành
Tự học, tự
nghiên cứu

Yêu cầu SV chuẩn
bị
Sinh viên trật tự
chuẩn bị nghe giảng
bài, hiểu, tiếp thu

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
Phòng học

Trường
Sinh viên nghe giảng,
bắn
thị phạm. Từng nhóm
chuẩn bị thực hiện và
thực hiện bài tập .
Sinh viên trật tự
chuẩn bị nghe giảng
bài, hiểu, tiếp thu,
thực, hiện.thực tập
làm trọng tài

Trường
bắn

Ghi chú
Sinh viên
theo từng
lớp nghe
bài giảng
Sinh viên
thực hiện
kỹ thuật
theo từng
tổ
Sinh viên
thực hiện
kỹ thuật
theo từng
tổ

Kỹ thuật tư thế đứng bắn
súng trường hơi

Sinh viên tham khảo
các tài liệu khác có
liên quan (do giáo
viên cung cấp).

ở nhà,
ở thư viện

Nội dung 2:Thực hành - Kỹ thuật tư thế dứng bắn súng trường hơi cự ly 10 mét
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV chuẩn
Nội dung chính
địa điểm
chức dạy học
bị
thực hiện
Trường bắn
Thực hiện bài Bài tập thực hành 1: Kỹ
Sinh viên chuẩn bị
tập kỹ thuật thuật tư thế đứng bắndụng cụ tập luyện và
Bài tập II.1+2+3
thực hiện bài tập
II.1+2+3 +4+8
Bài tập II.1+2+3 +4+8
Sinh viên tập luyện
Bài tập II.1+2+3 +4+8
theo từng tổ, an toàn
Bài tập II.1+2+3 +4+8
bắn đạn thật theo
từng đợt bắn

Ghi chú
Tập trung
chú ý để
thực hiện
kỹ thuật
Thực
hiện theo
sự điều
hành của
giảng


Bài tập thực hành 2: Kỹ
thuật tư thế đứng bắnThực hiện bài Bài tập II.3+5+8
tập kỹ thuật, Bài tập II 3 +5+6
thi đấu
Bài tập II 3 +6+7+8
Bài tập II 3 +6+7

Sinh viên chuẩn bị
dụng cụ tập luyện và
thực hiện bài tập
II.1+2+3 +4+8
Sinh viên tập luyện
theo từng tổ an toàn
bắn đạn thật thao
từng đợt bắn

Thực hiện bài
tập kỹ thuật, Bài tập II 3 +6+7+8
kiểm tra, thi Bài tập II 3 +6+7
đấu

Sinh viên chuẩn bị
dụng cụ tập luyện và
thực hiện bài tập
II.1+2+3 +4+8
Sinh viên tập luyện
theo từng tổ an toàn
bắn đạn thật thao
từng đợt bắn

Tự học, tự
nghiên cứu

Sinh viên tự tham khảo
tài liệu, tự tập kỹ thuật,
thể lực hổ trợ kỹ thuật
băn súng

Trường bắn

Trường bắn

Ở nhà hay ở
phòng trọ

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp quan sát và thực hiện kỹ thuật, làm trọng tài.….
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
- Sinh viên học tốt, tích cực được điểm chuyên cần tối đa
- Trường bắn thoáng mát, súng hơi tốt, đạn, giấy bia đầy đủ
- Cho phép nghỉ học không quá…7. tiết;
10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học
phần
Đánh giá kết quả học tập

viên
Tập trung
chú ý để
thực hiện
kỹ thuật
Thực
hiện theo
sự điều
hành của
giảng
viên
Tập trung
chú ý để
thực hiện
kỹ thuật
Thực
hiện theo
sự điều
hành của
giảng
viên


Các hoạt động đánh giá
Phương
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
pháp đánh
giá
1 Tham gia học trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, Quan sát,
tích cực được điểm tối đa
điểm danh
2 Trật tự, thực hiện tốt bài tập, nhiệm vụ giảng Quan sát,…
viên giao
3 Thực tập làm trọng tài tốt
Kết quả thực
tập làm trọng
tài
4 Kiểm tra giữa kỳ
Viết
Thi kết thúc học phần (THP)

thực hành

Trọng
số
(%)

10

20
70

Điểm kiểm tra được đánh giá theo thang điểm “10”. Trong đó:
1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Học tập chuyên cần đầy đủ, tự giác tích
cực trong giờ học, kết quả thục tập làm trọng tài. Trọng số 10%, được tiến hành
kiểm tra trong suốt thời gian học của học phần.
* Mục tiêu:
Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề giáo viên đã gợi ý, yêu cầu
học tập trên lớp thực tập, thực tế của sinh viên; hướng vào kiểm tra việc tự học, tự
tập luyện, tự nghiên cứu của sinh viên qua đó có những thông tin phản hồi giúp
giáo viên, sinh viên điều chỉnh phương pháp dạy, phương pháp học
* Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá:
- Nội dung 1: Kiểm tra thực hành kỹ thuật động tác, kiểm tra thường xuyên
và rải đều trong cả học phần.
- Nội dung 2: Bài tập thi đấu và trọng tài, ý thức tự giác tập luyện.
Thời gian: Những buổi học trên lớp lý thuyết và thực hành của cả học phần
2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%
* Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức lý thuyết, thực hành động
tác kỹ thuật làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình học, tập luyện và thi đấu. Giúp
Giảng viên và sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng thu được sau nửa học kỳ làm
cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy của giảng viên và phương
pháp học của sinh viên ở nửa sau của học kỳ.
* Hình thức kiểm tra: Thi lý thuyết
* Nội dung kiểm tra: Trong 5 bài học lý thuyết môn bắn súng


* Yêu cầu: Đúng và hiểu theo nội dung bài học
* Cách đánh giá: Đánh giá theo thang điểm nội dung của bài. Có 3 câu
( câu 2 điểm, câu 3 điểm, câu 5 điểm )
- Thời gian kiểm tra: Viết, thời gian 60 phút
3. Thi cuối kỳ: Trọng số 70%
* Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập, cả về kiến thức, kỹ năng
thuộc học phần.
* Hình thức thi: Thực hành
* Nội dung thi:
Bắn 3 viên đạn thử vào 1 tờ giấy bia, bắn 10 viên đạn vào 1 tờ giấy bia tính
thành tích
* Yêu cầu: Sinh viên thực hiện đúng luật quy định
* Cách đánh giá: Đánh giá theo tổng điểm trên tờ giấy bia .
A. Thi, kiểm tra lý thuyết môn bắn súng
Đánh giá theo thang điểm theo nội dung của bài.
Có 3 câu ( câu 2 điểm, câu 3 điểm, câu 5 điểm )
- Thời gian kiểm tra: Viết, thời gian 60 phút
B. Thi, kiểm tra thực hành môn bắn súng
Bảng 1: Cách đánh giá điểm thực hành môn bắn súng.
Loại
Giỏi

Bắn 10 viên đạn vào tờ giấy bia quy định, tính tổng
điểm trên tờ giấy bia

Điểm

Trên 70 điểm

10

A

69 điểm – 67 điểm

9

Khá

66 điểm – 63 điểm

8

B

62 điểm – 57 điểm

7

Trung

56 điểm – 51 điểm

6

Bình

50 điểm – 45 điểm

5

Yếu

44 điểm – 40 điểm

4

D

39 điểm – 35 điểm

3

C


Không
đạt (F)

Dưới 35 điểm

0

Nam hơn Nử 5 điểm

* Điểm tổng kết được tính theo: Trọng số của 1.1, 1.2, 1.3
M = M1+ M2+M3
- Thời gian kiểm tra: theo lịch thi của nhà trường
Lưu ý: Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần nếu không có lý
do chính đáng coi như đã dự thi một lần và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Sinh
viên được dự thi một lần ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có) khi được trưởng khoa
cho phép.
2. Cách xếp loại học phần:
Kết thúc học phần nếu sinh viên:
- Đạt từ 8,5 - 10điểm

: Xếp loại A (Giỏi)

- Đạt từ 7,0 – 8,4 điểm

: Xếp loại B (Khá)

- Đạt từ 5,5 – 6,9 điểm

: Xếp loại C (Trung bình)

- Đạt từ 4,0 – 5,4 điểm

: Xếp loại D (Yếu)

- Đạt dưới 4,0 điểm

: Xếp loại F (Kém)

+ Nếu sinh viên bị điểm F phải đăng ký học lại học phần ở một trong các học kỳ
tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Môn học Bắn súng
Ngành đào tạo: Quản lý thể dục thể thao


1.Thông tin về giảng viên

-

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn Tráng
Học hàm: Thạc sỹ,

học vị : Giảng viên chính

Thời gian làm việc ở trường 34 năm
2. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: BẮN SÚNG:

Tên tiếng Anh: General Psychology

- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 02
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy
- Loại học phần: Tự chọn
- Các học phần tiên quyết: Lý thuyết và thực hành môn bắn súng
- Các học phần kế tiếp: Lý thuyết, thực hành môn bắn súng , tư thế kỹ thuật
bắn súng hơi
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-Nghe giảng lý thuyết: ……06 tiếtLàm bài tập trên lớp

: 0…. tiếtThảo luận

: 10 tiếtThực hành, thực tập ( thực tập trong nội dung thực hành...): 20 tiếtHoạt động theo nhómTự học

: .…0. tiết
: 50 giờ

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn bắn súng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, trọng tâm các môn bắn như
bắn nhanh, bắn tiêu chuẩn, bắn chậm …, cơ số đạn trong từng môn bắn của các
loại súng trong thi đấu giải cơ sở, châu lục và thế giới của môn bắn súng.
3. Mục tiêu của học phần
Người học nắm được nhửng kiến thức cơ bản về kỹ thuật, luật môn bắn
súng của các loại súng, nắm vững đặc điểm kỹ thuật, thi đấu môn bắn súng hơi cự
ly 10 mét, tổ chức, phương pháp làm trọng tài một giải bắn súng cơ sở

- Kiến thức:
 Nắm được kiến thức sâu rộng của môn học bắn súng;


 Nắm được kiến thức cơ bản của các ngành học khác để hiểu và tiếp tục học
tập;
 Biết về sự thay đổi của xã hội, đặc biệt là xu hướng phát triển của môn bắn
súng sâu rọng và cần thiết trong xã hội. Bắn súng là môn mũi nhọn của ngành
TDTT dành huy chương các giải thể thao châu lục và thế giới

- Kỹ năng:
 Thực hiện các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp TDTT làm việc với người
khác;
 Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và
giải quyết vấn đề;
 Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích
riêng biệt;
 Có các kỹ năng tự phát triển giữa xu hướng thay đổi;
 Đánh giá được cách dạy và học.

- Thái độ:
 Yêu thích môn học bắn súng, ngành họcTDTT mà sinh viên đang theo học;
 Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang
giảng dạy môn học;
 Nhìn thấy, hiểu được thái độ của mình;
 Nhìn thấy giá trị thiết thực của xã hội;
 Nhìn thấy giá trị văn hoá của địa phương và giá trị văn hoá phổ quát;
 Có chuẩn mực sống trong xã hội một cách có lý do và sự tự tin.

- Bảng thể hiện mục tiêu nhận thức chi tiết:


Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

IB1. Giải thích
được mối tương
quan giữa kinh tế,
xả hội, đầu tư hiệu
lực, hiệu quả môn
bắn súng. Nắm vững
kỹ thuật tư thế đứng
bắn

IC1. Phân tích sự
cần thiết phải đầu
tư phát triển môn
bắn súng vì an
sinh xả hội và an
ninh quốc gia
trong thời kỳ phát
triển và hội nhập,
nhu cầu ứng dụng
trong xã hội.

IA2. Trình bày được
những môn thi đấu
của môn bắn súng, mà
nhất là kỹ thuật tư thế
đứng bắn súng trường
hơi cự ly 10 mét, hoàn
chỉnh kỹ thuật bắn và
bắn đạt thành tích theo
chương trình

IB2. Phân tích
được tầm quan
trọng của kỹ thuật tư
thế, nắm vững kỹ
thuật tư thế đứng
bắn, sử dụng súng
hơi thành thạo.

IC2. Đánh giá
được tính hiệu
quả của kỹ thuật,
tính năng, an toàn
môn bắn súng.

IA3. Trình bày được
các nội dung, phương
pháp, điều lệ, trọng tài
giải bắn súng cơ sở

IB3. Làm điều lệ
thiết thực nội dung
của giải bắn súng,
trọng tài tính điểm
chính xác

IC3. Tổ chức giải
đúng ý nghỉa,
mục đích, đúng
thành phần tham
dự

Nội dung 1

IA.1- Trình bày được
các nguồn gốc, sự phát
Lịch sử phát triển triển môn bắn súng của
môn bắn súng Việt Việt Nam và thế giới,
Nam và thế giới, kỷ, các nước có thế mạnh
chiến thuật, phương môn bắn súng, hệ
pháp làm trọng tài thống đào tạo VĐV trẻ
môn bắn súng giải kế cận. Kỹ thuật,
cơ sở.
phương pháp trọng tài
giải bắn súng cơ sở
Nội dung 2
Kỹ, chiến thuật tư
thế bắn, ngắm bắn,
bóp cò, bắn chụm,
bắn hiệu chỉnh, bắn
tính điểm, thi đấu

Nội dung 3
Phương pháp tổ
chức thi đấu và làm
trọng tài

Bảng tổng hợp thể hiện số mục tiêu chi tiết trong mỗi bậc.


Mục tiêu

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3

Các mục tiêu
khác

5
4
3

3
3
2

2
2
2

Tổng cộng

12

8

6

Trong môn bắn
súng có nhiều môn
bắn khác nhau và
sử dụng nhiều loại
súng. Bắn nhanh,
bắn chậm, bắn tiêu
chuẩn, bắn 3 tư
thế…, súng
trường, súng hơi,
súng ngắn bắn
nhanh, súng tiêu
chuẩn….

4. Tóm tắt nội dung học phần
Môn bắn súng gồm lý thuyết và thực hành, 05 bài lý thuyết, thực hành kỹ
thuật tư thế đứng bắn súng trường hơi cự ly 10 mét, phương pháp ngắm bắn, kỹ
thuật bóp cò, tăng lực cò, 05 yếu lĩnh cơ bản của kỹ thuật bắn súng, bắn chụm, bắn
thi đấu, bắn hiệu chỉnh, bắn không có đạn, bắn theo tiêu chuẩn thi học phần. Trang
bị những kiến thức chung về súng trường, súng ngắn và các môn thi đấu trong
môn bắn súng, luật, phương pháp làm trọng tài môn bắn súng. Rèn luyện và nâng
cao đức tính dũng cảm, cẩn thận mà nhất là trạng thái tâm lý cho người học.
5. Nội dung chi tiết học phần
I. Lý thuyết
1. 1: Nội quy và an toàn trong học bắn súng
1. 2: Giới thiệu chung về môn bắn súng
1. 3: Kỹ thuật tư thế đứng bắn súng trường hơi
1. 4: Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
1. 5: Cấu tạo, tính năng của khẩu súng trường hơi

II. Thực hành
2.1 Kỹ thuật tư thế đứng bắn


2.2 Kỹ thuật ngắm bắn
2.3 Kỹ thuật bóp cò
2.4 Bắn chụm
2.5 Bắn hiệu chỉnh
2.6 Bắn tính điểm (Thi đấu)
2.7 Thực tập trọng tài
2.8 Thể lực

6. Tài liệu học tập.
6.1. Tài liệu chính:

1. Giáo trình bắn súng trường đại học TDTT Bắc Ninh

- Nguyễn Duy Phát (1999), Bắn súng thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
- Rudich P.A (1980), Tâm lý học TDTT, Nxb TDTT Hà Nội..
4. Nôvicốp A.D, Mátvêép L.P (1976), Lý luận và phương pháp giáo
dục thể chất, tập 1 và 2, Phạm Trọng Thanh, Lê Văn Lẫm dịch, Nxb TDTT
Hà Nội
6.2. Tài liệu tham khảo:

8. Nguyễn Duy Phát (1997), “Bàn về phương pháp nâng cao chất
lượng đào tạo VĐV trẻ ở trường Đại học TDTT BắC NINH”, Thông
tin Khoa học kỹ thuật TDTT, Tuyển tập nghiên cứu Khoa học TDTT,
Nxb TDTT Hà Nội.
9. Lê Văn Lẫm, Nguyễn Xuân Sinh, Phạm Ngọc Viễn, Lưu Quang
Hiệp (1999), Giáo trình nghiên cứu khoa học TDTT, Nxb TDTT Hà
Nội.
10.Lưu Quang Hiệp, Lê Đức Chương, Vũ Chung Thuy, Lê Hữu Hưng
(2000) Y học TDTT, NXb TDTT Hà Nội.
8. Nguyễn Duy Phát (1994), “Tuổi và phương pháp tuyển chọn bồi
dưỡng nhân tài về môn Bắn súng ở Việt Nam”, Tuyển tập nghiên cứu Khoa
học TDTT,
7: Hình thức tổ chức dạy học


7.1. Lịch trình chung

Nội dung

Tuần

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
hành, thí
nghiên
Thảo
nghiệm,

Bài
cứu, tự
luận
thực
thuyết tập
học.
nhóm
tập..
2
0
0
0
4

Tổng

1

Nội dung 1+2

2

Nội dung 3

2

0

0

2

2

6

3

Nội dung 4+5

2

0

0

2

2

6

4

Nội dung II.1+2+3

0

8

0

8

8

24

5

Nội dung II. 4+5+6

0

8

0

8

8

24

6

Nội dung II. 7+8

0

4

0

2

6

12

Tổng

6

20

0

22

30

78

6

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung 1: Lý thuyết bắn súng
Hình thức tổ
Nội dung chính
chức dạy học
Bài 1+2: Nội quy và an

Lý thuyết

toàn trong học bắn súng.
Giới thiệu chung về môn
bắn súng và sự phát triển
của môn học
Bài 3: Kỹ thuật tư thế đứng
bắn súng trường hơi

Bài 4+5: Phương pháp tổ
chức thi đấu và trọng tài.
Cấu tạo, tính năng của khẩu
súng trường hơi

Thực hành

Kỹ thuật tư thế đứng bắn
súng trường hơi

Yêu cầu SV chuẩn
bị
Sinh viên trật tự
chuẩn bị nghe giảng
bài, hiểu, tiếp thu

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
Phòng học

Trường
Sinh viên nghe giảng,
bắn
thị phạm. Từng nhóm
chuẩn bị thực hiện và
thực hiện bài tập .
Sinh viên trật tự
chuẩn bị nghe giảng
bài, hiểu, tiếp thu,
thực, hiện.thực tập
làm trọng tài

Trường
bắn

Ghi chú
Sinh viên
theo từng
lớp nghe
bài giảng
Sinh viên
thực hiện
kỹ thuật
theo từng
tổ
Sinh viên
thực hiện
kỹ thuật
theo từng
tổ


Tự học, tự
nghiên cứu

Sinh viên tham khảo
các tài liệu khác có
liên quan (do giáo
viên cung cấp).

ở nhà,
ở thư viện

Nội dung 2:Thực hành - Kỹ thuật tư thế dứng bắn súng trường hơi cự ly 10 mét
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV chuẩn
Nội dung chính
địa điểm
chức dạy học
bị
thực hiện
Trường bắn
Sinh viên chuẩn bị
Bài tập thực hành 1: Kỹ
dụng cụ tập luyện và
thuật tư thế đứng bắnthực hiện bài tập
Bài tập II.1+2+3
II.1+2+3 +4+8
Thực hiện bài Bài tập II.1+2+3 +4+8
tập kỹ thuật
Sinh viên tập luyện
Bài tập II.1+2+3 +4+8
theo từng tổ, an toàn
Bài tập II.1+2+3 +4+8
bắn đạn thật theo
từng đợt bắn

Bài tập thực hành 2: Kỹ
thuật tư thế đứng bắnThực hiện bài Bài tập II.3+5+8
tập kỹ thuật, Bài tập II 3 +5+6
thi đấu
Bài tập II 3 +6+7+8
Bài tập II 3 +6+7

Sinh viên chuẩn bị
dụng cụ tập luyện và
thực hiện bài tập
II.1+2+3 +4+8
Sinh viên tập luyện
theo từng tổ an toàn
bắn đạn thật thao
từng đợt bắn

Thực hiện bài
tập kỹ thuật, Bài tập II 3 +6+7+8
kiểm tra, thi Bài tập II 3 +6+7
đấu

Sinh viên chuẩn bị
dụng cụ tập luyện và
thực hiện bài tập
II.1+2+3 +4+8
Sinh viên tập luyện
theo từng tổ an toàn
bắn đạn thật thao
từng đợt bắn

Trường bắn

Trường bắn

Ghi chú
Tập trung
chú ý để
thực hiện
kỹ thuật
Thực
hiện theo
sự điều
hành của
giảng
viên
Tập trung
chú ý để
thực hiện
kỹ thuật
Thực
hiện theo
sự điều
hành của
giảng
viên
Tập trung
chú ý để
thực hiện
kỹ thuật
Thực
hiện theo
sự điều
hành của
giảng
viên


Tự học, tự
nghiên cứu

Ở nhà hay ở
phòng trọ

Sinh viên tự tham khảo
tài liệu, tự tập kỹ thuật,
thể lực hổ trợ kỹ thuật
băn súng

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp quan sát và thực hiện kỹ thuật, làm trọng tài.….
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
- Sinh viên học tốt, tích cực được điểm chuyên cần tối đa
- Trường bắn thoáng mát, súng hơi tốt, đạn, giấy bia đầy đủ
- Cho phép nghỉ học không quá…7. tiết;
10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học
phần
Đánh giá kết quả học tập
Các hoạt động đánh giá
Phương
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
pháp đánh
giá
1 Tham gia học trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, Quan sát,
tích cực được điểm tối đa
điểm danh
2 Trật tự, thực hiện tốt bài tập, nhiệm vụ giảng Quan sát,…
viên giao
3 Thực tập làm trọng tài tốt
Kết quả thực
tập làm trọng
tài
4 Kiểm tra giữa kỳ
Viết
Thi kết thúc học phần (THP)

thực hành

Trọng
số
(%)

10

20
70

. Điểm kiểm tra được đánh giá theo thang điểm “10”. Trong đó:
1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Học tập chuyên cần đầy đủ, tự giác
tích cực trong giờ học, kết quả thục tập làm trọng tài. Trọng số 10%, được tiến
hành kiểm tra trong suốt thời gian học của học phần.
* Mục tiêu:


Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề giáo viên đã gợi ý, yêu cầu
học tập trên lớp thực tập, thực tế của sinh viên; hướng vào kiểm tra việc tự học, tự
tập luyện, tự nghiên cứu của sinh viên qua đó có những thông tin phản hồi giúp
giáo viên, sinh viên điều chỉnh phương pháp dạy, phương pháp học
* Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá:
- Nội dung 1: Kiểm tra thực hành kỹ thuật động tác, kiểm tra thường xuyên
và rải đều trong cả học phần.
- Nội dung 2: Bài tập thi đấu và trọng tài, ý thức tự giác tập luyện.
Thời gian: Những buổi học trên lớp lý thuyết và thực hành của cả học phần
2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%
* Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức lý thuyết, thực hành động
tác kỹ thuật làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình học, tập luyện và thi đấu. Giúp
Giảng viên và sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng thu được sau nửa học kỳ làm
cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy của giảng viên và phương
pháp học của sinh viên ở nửa sau của học kỳ.
* Hình thức kiểm tra: Thi lý thuyết
* Nội dung kiểm tra: Trong 5 bài học lý thuyết môn bắn súng
* Yêu cầu: Đúng và hiểu theo nội dung bài học
* Cách đánh giá: Đánh giá theo thang điểm theo nội dung của bài. Có 3 câu
( câu 2 điểm, câu 3 điểm, câu 5 điểm )
- Thời gian kiểm tra: Viết, thời gian 60 phút
3. Thi cuối kỳ: Trọng số 70%
* Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập, cả về kiến thức, kỹ năng
thuộc học phần.
* Hình thức thi: Thực hành
* Nội dung thi:
Bắn 3 viên đạn thử vào 1 tờ giấy bia, bắn 10 viên đạn vào 1 tờ giấy bia tính
thành tích
* Yêu cầu: Sinh viên thực hiện đúng luật quy định
* Cách đánh giá: Đánh giá theo tổng điểm trên tờ giấy bia .
A. Thi, kiểm tra lý thuyết môn bắn súng
Đánh giá theo thang điểm theo nội dung của bài.
Có 3 câu ( câu 2 điểm, câu 3 điểm, câu 5 điểm )
- Thời gian kiểm tra: Viết,

thời gian 60 phút


B. Thi, kiểm tra thực hành môn bắn súng
Bảng 1: Cách đánh giá điểm thực hành môn bắn súng.
Loại

Bắn 10 viên đạn vào tờ giấy bia quy định, tính tổng
điểm trên tờ giấy bia

Giỏi

Điểm

Trên 70 điểm

10

A

69 điểm – 67 điểm

9

Khá

66 điểm – 63 điểm

8

B

62 điểm – 57 điểm

7

Trung

56 điểm – 51 điểm

6

Bình

50 điểm – 45 điểm

5

Yếu

44 điểm – 40 điểm

4

D

39 điểm – 35 điểm

3

C

Không
đạt (F)

Dưới 35 điểm

0

Nam hơn Nử 5 điểm

* Điểm tổng kết được tính theo: Trọng số của 1.1, 1.2, 1.3
M = M1+ M2+M3
- Thời gian kiểm tra: theo lịch thi của nhà trường
Lưu ý: Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần nếu không có lý
do chính đáng coi như đã dự thi một lần và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Sinh
viên được dự thi một lần ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có) khi được trưởng khoa
cho phép.
2. Cách xếp loại học phần:
Kết thúc học phần nếu sinh viên:
- Đạt từ 8,5 - 10điểm

: Xếp loại A (Giỏi)

- Đạt từ 7,0 – 8,4 điểm

: Xếp loại B (Khá)


- Đạt từ 5,5 – 6,9 điểm

: Xếp loại C (Trung bình)

- Đạt từ 4,0 – 5,4 điểm

: Xếp loại D (Yếu)

- Đạt dưới 4,0 điểm

: Xếp loại F (Kém)

+ Nếu sinh viên bị điểm F phải đăng ký học lại học phần ở một trong các học kỳ
tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Môn học Bắn súng
1.Thông tin về giảng viên


-

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn Tráng
Học hàm: Thạc sỹ,

học vị : Giảng viên chính

Thời gian làm việc ở trường 34 năm
2. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: BẮN SÚNG:

Tên tiếng Anh: General Psychology

- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 02
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Liên thông đại học TDTT
Hình thức đào tạo: Không chính quy
- Loại học phần: Tự chọn
- Các học phần tiên quyết: Lý thuyết và thực hành môn bắn súng
- Các học phần kế tiếp: Lý thuyết, thực hành môn bắn súng , tư thế kỹ thuật
bắn súng hơi
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-Nghe giảng lý thuyết: ……06 tiếtLàm bài tập trên lớp

: 0…. tiếtThảo luận

: 10 tiếtThực hành, thực tập ( thực tập trong nội dung thực hành...): 20 tiếtHoạt động theo nhómTự học

: .…0. tiết
: 50 giờ

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn bắn súng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, trọng tâm các môn bắn như
bắn nhanh, bắn tiêu chuẩn, bắn chậm …, cơ số đạn trong từng môn bắn của các
loại súng trong thi đấu giải cơ sở, châu lục và thế giới của môn bắn súng.
3. Mục tiêu của học phần
Người học nắm được nhửng kiến thức cơ bản về kỹ thuật, luật môn bắn
súng của các loại súng, nắm vững đặc điểm kỹ thuật, thi đấu môn bắn súng hơi cự
ly 10 mét, tổ chức, phương pháp làm trọng tài một giải bắn súng cơ sở

- Kiến thức:
 Nắm được kiến thức sâu rộng của môn học bắn súng;


 Nắm được kiến thức cơ bản của các ngành học khác để hiểu và tiếp tục học
tập;
 Biết về sự thay đổi của xã hội, đặc biệt là xu hướng phát triển của môn bắn
súng sâu rọng và cần thiết trong xã hội. Bắn súng là môn mũi nhọn của ngành
TDTT dành huy chương các giải thể thao châu lục và thế giới

- Kỹ năng:
 Thực hiện các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp TDTT làm việc với người
khác;
 Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và
giải quyết vấn đề;
 Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích
riêng biệt;
 Có các kỹ năng tự phát triển giữa xu hướng thay đổi;
 Đánh giá được cách dạy và học.

- Thái độ:
 Yêu thích môn học bắn súng, ngành họcTDTT mà sinh viên đang theo học;
 Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang
giảng dạy môn học;
 Nhìn thấy, hiểu được thái độ của mình;
 Nhìn thấy giá trị thiết thực của xã hội;
 Nhìn thấy giá trị văn hoá của địa phương và giá trị văn hoá phổ quát;
 Có chuẩn mực sống trong xã hội một cách có lý do và sự tự tin.

- Bảng thể hiện mục tiêu nhận thức chi tiết:
Mục tiêu
Nội dung
Nội dung 1

Bậc 1
IA.1- Trình bày được
các nguồn gốc, sự phát

Bậc 2
IB1. Giải
được mối

Bậc 3
thích IC1. Phân tích sự
tương cần thiết phải đầu


Lịch sử phát triển
môn bắn súng Việt
Nam và thế giới, kỷ,
chiến thuật, phương
pháp làm trọng tài
môn bắn súng giải
cơ sở.

triển môn bắn súng của
Việt Nam và thế giới,
các nước có thế mạnh
môn bắn súng, hệ
thống đào tạo VĐV trẻ
kế cận. Kỹ thuật,
phương pháp trọng tài
giải bắn súng cơ sở

quan giữa kinh tế,
xả hội, đầu tư hiệu
lực, hiệu quả môn
bắn súng. Nắm vững
kỹ thuật tư thế đứng
bắn

tư phát triển môn
bắn súng vì an
sinh xả hội và an
ninh quốc gia
trong thời kỳ phát
triển và hội nhập,
nhu cầu ứng dụng
trong xã hội.

Nội dung 2
Kỹ, chiến thuật tư
thế bắn, ngắm bắn,

Bảng tổng hợp thể hiện số mục tiêu chi tiết trong mỗi bậc.
Mục tiêu
Nội dung
Nội dung 1

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

5

3

2

Các mục tiêu
khác
Trong môn bắn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×