Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Bóng đá chuyên sâu 5 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ – ĐÁ CẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN V
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU BÓNG ĐÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-TDTTĐN ngày ……/…/2014
của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Đà Nẵng)
1. Thông tin về giảng viên.
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Nguyễn Thái Bền.
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Bóng đá – Đá cầu, Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0975.210.345. Email: bendc37@gmail.com
1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT


Họ và tên

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trần Duy Hòa
Võ văn Quyết
Nguyễn Đức Sinh
Trần Quốc Dũng
Nguyễn Hữu Thịnh
Trần Trung Kiên
Trần Văn Trường
Mai Xuân Hùng
Nguyễn Đức Thiện

Chức danh,
học vị
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Cử nhân
Cử nhân

Địa chỉ liên hệ
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Điện thoại
0908233919
0903588788
0903516708
0903576224
0914135606
0983591636
0905652554
0989346433
0905509070

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần : Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu bóng đá.
- Tên tiếng Anh : Teaching and Practice Methods of Intensive Football.
- Mã học phần : DHCSN0662
- Số tín chỉ
: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học. Hình thức đào tạo: Chính qui
- Loại học phần : Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: PPGD & TH CSBĐ 4.
- Các học phần kế tiếp: PPGD&TH CSBĐ 6.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
1


Nghe giảng lý thuyết : 06 tiết
 PPGD&TH
: 39 tiết
 Bài tập
:
 Thực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...):
 Tự học
: 90 giờ
- Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bóng đá – Đá cầu
3. Mục tiêu của học phần.
3.1. Mục tiêu chung học phần.
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương
pháp lập chương trình, tiến trình, giáo án giảng dạy; phương pháp xây dựng đề
cương môn học; phương pháp huấn luyện các tố chất thể lực; hoàn thiện và nâng
cao các kỹ thuật cơ bản; thực hành soạn giáo án và lên lớp giảng dạy. Đồng thời
chuẩn bị thể lực chung và chuyên môn, hính thành các kỹ năng sư phạm cho sinh
viên trong quá trình học tập.
Học xong môn này, sinh viên có được.
Kiến thức.

- Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ
bản về phương pháp lập chương trình, tiến trình, giáo án giảng dạy; phương pháp
xây dựng đề cương môn học; phương pháp huấn luyện các tố chất thể lực; hoàn
thiện và nâng cao các kỹ thuật cơ bản; thực hành soạn giáo án và lên lớp giảng dạy
biết vận dụng những kỹ năng thực hành, sư phạm ứng dụng vào thực tiễn tập luyện,
thi đấu và giảng dạy. Biết làm việc theo yêu cầu xã hội đòi hỏi. Ngoài ra, môn học
bóng đá còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong...
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao.


Kĩ năng.

- Có năng lực vận dụng sự hiểu biết những kiến thức về bóng đá, ứng dụng
vào giảng dạy trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở,
trung tâm TDTT. Hình thành năng lực sư phạm, khả năng tổ chức, tiến hành và
quản lý quá trình giảng dạy, tổ chức hướng dẫn luyện tập môn bóng đá. Thực hiện
hoàn chỉnh các kỹ thuật cơ bản, có trình độ phân tích, đánh giá cách dạy và học,
phối hợp làm việc với người khác. Có tiềm lực để không ngừng nâng cao trình độ
đáp ứng với các yêu cầu phát triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay và
những yêu cầu mới cao hơn về môn bóng đá.
2
Thái độ, chuyên cần.

- Có thái độ kính trọng, yêu quý giảng viên các môn học. Nhìn thấy giá trị và
vị trí của môn học và nghề nghiệp; có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, hướng
dẫn viên, người cán bộ TDTT cơ sở; hình thành các phẩm chất đạo đức, tác phong
mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp và sự tự tin trong quá trình học
tập và công tác sau này.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết.
Mục
tiêu
Nội dung

2. Hoàn thiện các kỹ
thuật: Đá bóng mu
chính
diện,
mu
ngoài ; đánh đầu ;
động tác giả ; tranh
cướp bóng.
3. Thực tập giảng
dạy: Soạn giáo án,
lên lớp tổ chức giảng
dạy.

4. Lập tiến trình,
chương trình giảng
dạy; biên soạn giáo
án giảng dạy; biên
soạn đề cương môn

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

II.A.1 : Nắm rõ các
các yếu lĩnh kỹ
thuật.
II.A.2 : Thực hiện
được các kỹ thuật
một cách cơ bản,
cảm giác bóng tốt.
III.A.1: Biết được
các các quy trình cơ
bản của một giáo án
GDTC.
III.A.2: Soạn giáo
án ngắn gọn, đầy đủ
nội dung, yêu cầu,
nhiệm vụ buổi học ;
đảm bảo ứng dụng
những phương pháp
mới, húng thú cho
người học.
III.A.3: Thực tập
giáo án đúng quy
trình, đúng mục tiêu,
yêu cầu.
IV.A.1: Biết được
các các quy trình xây
dựng tiến trình,
chương trình, giáo
án giảng dạy, đề

II.B.1: Thực hiện
được các kỹ thuật
nhận bóng một cách
chính xác. Dần hình
thành cảm giác tư
duy về vận động.

II.C.1. Thực hiện các
kỹ thuật nhận bóng
một cách thành thạo.
II.C.2. Kết hợp thực
hiện nhiều kỹ thuật,
thực hiện hoàn chỉnh
các bài tập chiến thuật.
III.C.1. Phân tích,
đánh giá được nội
dung và hình thức của
giáo án giảng dạy.
III.C.2. Xử lý hợp lý
những tình huống sư
phạm xảy ra trong quá
trình lên lớp.
III.C.3. Điều chỉnh
hợp lý trong các giáo
án tiếp theo.

III.B.1: Thực hiện
giáo án đảm bảo
thời gian, phân bổ
các nội dung hợp lý.
III.B.2: Quản lý tốt
giờ học, giải quyết
tốt nhiệm vụ, yêu
cầu của giáo án.
III.B.3. Tạo không
khí học tập sôi nổi,
thân thiện, gần gũi.
Điều chỉnh lượng
vận động hợp lý,
các bài tập đảm bảo
phát triển đúng mục
tiêu.
IV.B.1: Xác định
chính xác mục đích,
mục tiêu và yêu cầu
nhiệm vụ của mỗi
học phần.

IV.C.1. Phân tích
được xác mục đích,
mục tiêu và yêu cầu
nhiệm vụ của mỗi học
phần.
3


học.

cương ôn học.
IV.A.2: Đảm bảo
mục đích, mục tiêu
và yêu cầu nhiệm vụ
của mỗi học phần.
5. Phương pháp V.A.1. Biết được
phát triển các tố quy trình phát triển
chất thể lực cho vận các tố chất thể lực.
động viên bóng đá.
V.A.2. Biết được các
tố chất thể lực đặc
trưng của môn bóng
đá.
V.A.3. Biết xây
dựng các bài tập phát
triển các tố chất thể
lực đặc trưng.

IV.B.2: Hiểu đúng
các nội dung của
tiến trình, chương
trình, giáo án, đề
cương môn học.
V.B.1: Hiểu được
tầm quan trọng của
việc phát triển các
tố chất thể lực.
V.B.2. Hiểu được
mục đích sử dụng
các bài tập phát
triển các tố chất thể
lực.

IV.C.2. Liên hệ giữa
các học phần để điều
chỉnh, bổ sung thích
hợp.
V.C.1. Sử dụng các
phương pháp phát
triển thể lực đúng quy
trình, hợp lý.
V.C.2. Sử dụng bài
tập phát triển phù hợp
cho từng tố chất thể
lực đặc trưng.

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết.
Mục tiêu
Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
Tổng

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

2
2
3
2
3
12

1
1
3
2
2
9

2
2
3
2
2
11

Các mục tiêu khác

4. Tóm tắt nội dung học phần.
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương
pháp xây dựng tiến trình, chương trình, giáo án giảng dạy, đề cương môn học;
phương pháp phát triển các tố chất thể lực; hoàn thiện kỹ thuật đá bóng mu chính
diện, mu ngoài, kỹ thuật đánh đầu, tranh cướp bóng, động tác giả; nâng cao kỹ thuật
đá lòng, mu trong, ném biên, khống chế bóng, dẫn bóng. Đồng thời chuẩn bị thể lực
chung và chuyên môn cho sinh viên trong quá trình học tập.
5. Nội dung chi tiết học phần.
Lý thuyết : 6 tiết.
Thực hành : 39 tiết (trong đó 8 tiết thi, kiểm tra).
6. Tài liệu.
6.1. Tài liệu chính.
4


[1]. Trần Duy Hòa, Nguyễn Thái Bền, Nguyễn Đức Sinh, Trần Trung Kiên, Nguyễn
Hữu Thịnh. Giáo trình Bóng đá (dành cho sinh viên đại học TDTT).
[2]. Luật bóng đá, Luật Futsal, Luật bóng đá 7 người. Liên đoàn bóng đá Việt Nam
– NXB TDTT.
6.2. Tài liệu tham khảo.
[1]. Nguyễn Quang Dũng. Hướng dẫn tập luyện kỹ chiến thuật bóng đá – NXB
TDTT.
[2]. Nguyễn Quang Doanh, Nguyễn Hữu Côi (2003). Giáo trình bóng đá, Nhà xuất
bản Đà Nẵng.
[3]. Trần Đúc Dũng (2007), Giáo trình bóng đá trường đại học thể dục thể thao Bắc
Ninh, NXB TDTT.
[4]. Nguyễn Thiệt Tình (1997). Huấn luyện và giảng dạy bóng đá, NXB TDTT.
[5]. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, viện khoa học thể dục thể thao (2004). Chương
trình huấn luyện bóng đá trẻ, NXB TDTT.
[6]. Trường đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, giáo trình chuyên sâu
bóng đá dành cho chuyên ngành giáo dục thể chất.
7. Hình thức tổ chức dạy - học.
7.1. Lịch trình chung.
Tiết

1-16

17+18
19-24

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Nội dung
Lên lớp
SV tự
Thực
PPGD&
hành, thí nghiên

cứu,
Thực
Bài tập nghiệm,
thuyết
thực
tập..
tự học.
hành
Nâng cao KT đá lòng,
16
32
mu trong, ném biên,
khống chế bóng, dẫn
bóng; hoàn thiện KT
mu chính diện, mu
ngoài, đánh đầu, tranh
cướp bóng, động tác
giả.
Kiểm tra giữa kỳ.
2
4
Phương pháp xây
6
12
dựng chương trình,
tiến trình, giáo án
giảng dạy, đề cương
môn học; Phương
pháp phát triển các tố
chất thể lực

Tổng

48

6
18

5


25-39
Tiết
40-45

Nội dung
Thực tập giáo án.
Kiểm tra KTHP
Tổng

Hình thức tổ chức dạy học học phần
15
30
2
4
12
8
37
90

Tổng
45
18
135

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung: PPGD & thực hành.
Thời gian

Tiết 1+2

Nội dung chính: PPGD
& Thực hành
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá lòng,
dẫn bóng; Hoàn thiện KT
đá mu chính diện, động tác
giả.

3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá lòng,
dẫn bóng; Hoàn thiện KT
Tiết 3+4 đá mu chính diện, động tác
giả.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá mu
trong, khống chế bóng;
Tiết 5+6 Hoàn thiện KT đá mu
ngoài, tranh cướp bóng.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá mu
trong, khống chế bóng;
Tiết 7+8 Hoàn thiện KT đánh đầu,
tranh cướp bóng.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT ném biên;
Tiết 9+10 Hoàn thiện KT đánh đầu,
tranh cướp bóng.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá mu
trong, khống chế bóng;
Tiết 11+12 Hoàn thiện KT động tác
giả, tranh cướp bóng.
3. Thể lực: Thi đấu
Tiết 13+14 1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT dẫn bóng;

Yêu cầu SV chuẩn bị
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân, lưới, chụp, còi,
bóng, cờ. Có mặt đúng giờ,
trang phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi chú

Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
6


Hoàn thiện KT đá bóng mu
ngoài; Củng cố KT thủ
môn.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, di chuyển thi
đấu 5:5.
Tiết 15+16 2. Tổ chức thi đấu và tập
làm trọng tài.

Tiết
17+18

1. Khởi động.
2. Kiểm tra giữa kỳ:
Chạy test Cooper.
3. Thi đấu tập.

- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Bàn ghế, dù….

đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
ĐH TDTT
Đà Nẵng
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.

Nội dung: Lý thuyết.
Thời gian

Nội dung chính

Tiết 19+20

Phương pháp xây dựng
chương trình, tiến trình
giảng dạy ; Xây dựng đề
cương môn học.

Tiết 21+22

Tiết 23+24

Yêu cầu SV
chuẩn bị

- Giáo trình bóng đá
dành cho sinh viên đại
học TDTT.
- Tìm hiểu thông tin
qua các tài lệu có liên
quan.
- Có mặt đúng giờ,
trang phục nghiêm túc.
Phương pháp biên soạn - Giáo trình bóng đá
dành cho sinh viên đại
giáo án giảng dạy.
học TDTT.
- Tìm hiểu thông tin
qua các tài lệu có liên
quan.
- Có mặt đúng giờ,
trang phục nghiêm túc.
Phương pháp phát triển - Giáo trình bóng đá
dành cho sinh viên đại
các tố chất thể lực.
học TDTT.
- Tìm hiểu thông tin qua
các tài lệu có liên quan.
- Có mặt đúng giờ,
trang phục nghiêm túc.

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi chú

Khu giảng
đường
trường đại
học TDTT
Đà Nẵng

Khu giảng
đường
trường đại
học TDTT
Đà Nẵng

Khu giảng
đường
trường đại
học TDTT
Đà Nẵng

Nội dung: PPGD & thực hành.
Thời gian

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Tiết 25-36

Thực tập giáo án. Theo
sự phân công của giảng
viên, mỗi sinh viên soạn
một giáo án, được chia

- Sân bóng đá, lưới,
chụp, còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.

Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao

Ghi
chú

7


Tiết 37+38

Tiết 39

Tiết 40+41

theo nhóm từ 2-4 người,
SV nào có giáo án tốt nhất
sẽ được sử dụng để lên
lớp, các SV khác trong
nhóm làm trợ giảng.
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Một số bài tập phát
triển tố chất sức nhanh,
sức mạnh, sức mạnh tốc
độ, sức mạnh bền, sức
bền, sức bền tốc độ.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động chung và
chuyên môn, tâng bóng
hai chân luân phiên.
2. Ôn tập các nội dung thi
thực hành.

Kiểm tra lý thuyết.
Thi kết thúc học phần 5
thực hành: Theo lịch của
nhà trường.

Tiết 42-45

- Giáo án lên lớp (mỗi
SV một giáo án).
- Giáo trình bóng đá
dành cho SV Đại học
TDTT; Luật BĐ.
- Sân bóng đá, lưới,
chụp, còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá
dành cho SV Đại học
TDTT; Luật BĐ.
- Sân bóng đá, lưới,
chụp, còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt trước giờ học
tại sân Bóng đá 5 phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Có mặt trước giờ thi
tại phòng thi 5 phút.
-Trang phục học lý
thuyết: Nghiêm túc,
đúng quy định
- Sân bóng đá, lưới,
chụp, còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt trước giờ thi
tại sân Bóng đá 5 phút.
-Trang phục thi: Giày
thể thao, quần áo thể
thao, trang phục gọn
gàng.

Đà Nẵng.

Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng

Giảng đường

Sân bóng đá
khu
B,
trường
đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần:
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp quan sát và thảo luận nhóm.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên.
- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành
đúng thời hạn. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: Soạn giáo án đầy đủ, lên lớp đúng
giờ, trang phục nghiêm túc. Hồ sơ đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy:
+ Chuẩn bị dụng cụ, sân bãi đảm bảo trong quá trình học tập.
8


+ Yêu cầu đối với sinh viên: Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, trang phục
đúng qui định. Sinh viên phải tham gia học tập đạt từ 70% trở lên mới đủ điều kiện
thi kết thúc học phần.
10. Thang điểm đánh giá.
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc học phần từng
nội dung và điểm thành phần.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20%.
- Mục tiêu: Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề liên quan qua đó
hình thành cho sinh viên ý thức học tập, động cơ học tập đúng đắng. Nghiêm túc,
tích cực trong học tập.
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá: Căn cứ tinh thần, thái
độ học tập; thời gian dự lớp học để đánh giá.
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức về lý thuyết, thực hành và
động tác kỹ thuật từ đó làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình học tập, tập luyện và
thi đấu. Giúp giảng viên, sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng thu được sau nửa
kỳ học, làm căn cứ cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy của giáo viên và
phương pháp học tập của sinh viên.
- Nội dung kiểm tra: Chạy test Cooper.
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Phân phối sức hợp lý, thái độ nghiêm túc.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm).
Thang
điểm
Chạy test
Cooper

G.Tính

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nam

2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800

Nữ

1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400

- Thời gian kiểm tra: Tiết 17 +18
11.3. Thi kết thúc học phần: 60%
- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về thực hành cũng như lý thuyết.
* Nội dung thi: Thực hành: 40%
+ Đá bóng bằng lòng bàn chân 05 quả vào cầu môn 1x1m (cự ly: nam 15m,
nữ 11m).
9


+ Sút bóng từ 16m50 vào cầu môn lớn trong 20 giây, cự ly chạy đà 4m, bằng
các kỹ thuật đã học..
- Hình thức thi: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên đá bóng bằng lòng vào cầu môn 1x1m, đúng kỹ thuật,
lực bóng tốt, không cần vào trực tiếp. Sút bóng từ 16m50 vào cầu môn lớn trong 20
giây, chỉ tính những quả vào trực tiếp, tối đa 5 quả.
- Thời gian thi: Theo lịch nhà trường
- Cách đánh giá: Theo thang điểm
Điểm
Nội dung
Đá bóng bằng lòng bàn
chân vào CM 1x1m
(nam 15, nữ 11m). 20%
Sút bóng từ 16m50 vào
CM lớn trong 20 giây.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ghi
chú

1

2

3

4

5

Quả

1

2

3

4

5

Quả

* Nội dung thi: Lý thuyết. 20%
- Hình thức thi: Tự luận.
- Yêu cầu: Sinh viên học và hiểu bài, không sử dụng tài liệu trong khi thi.
- Cách đánh giá: Theo thang điểm đáp án lý thuyết.
- Thời gian: Theo lịch nhà trường
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tiết 17+18
- Thi cuối kỳ: (theo lịch nhà trường)
Phê duyệt
Xác nhận
Ngày …… tháng …… năm…… Ngày 30 tháng 6 năm 2014
Hiệu trưởng
KT. Trưởng bộ môn
(ký, ghi họ tên)

Ngày 30 tháng 6 năm 2014
Giảng viên biên soạn
(ký, ghi họ tên)

(ký, ghi họ tên)

Võ Văn Quyết

Nguyễn Thái Bền

10x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×