Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Cầu lông chuyên sâu 5 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN: CẦU LÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN V
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH
CHUYÊN SÂU CẦU LÔNG ĐẠI HỌC 8
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Phạm Quang Khánh
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ, Giảng viên bộ môn Cầu lông
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cầu lông -Quần vợt, Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0912850767. Emai:
1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
T


Chức danh,

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

0912850767
0932573686
0905881822
0905025055

5

Phạm Quang Khánh
Phan Thị Thanh Hà
Lê Tiến Hùng
Nguyễn Mạnh Cường
Lê Tấn Phát

học vị
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ

6

Trần Thị Kim Thoa

Cử nhân

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng


0982026978

T
1
2
3
4

Họ và tên

0936404346

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN
SÂU CẦU LÔNG.
- Mã học phần: DHCSN
- Số tín chỉ: 03
1


- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học. Hình thức đào tạo: Chính qui
- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết:
- Các học phần kế tiếp:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: 04 tiếtPPGD&TH

: 41 tiết (226/270)Tự học

: 90 giờ

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn cầu lông – quần vợt
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần.
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử và
quá trình phát triển môn cầu lông, nguyên lý chung về đánh cầu, thực hiện được các
kỹ thuật một cách thành thạo. Đồng thời chuẩn bị thể lực chung cho sinh viên trong
quá trình học tập.
Học xong môn này, sinh viên có được
• Kiến thức
- Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ bản
về lý thuyết và thực hành; về lịch sử và quá trình phát triển môn Cầu lông, nguyên
lý chung về cầu lông, thực hiện được các kỹ thuật một cách thành thạo, về phương
pháp giảng dạy, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông. Hiểu được thực
trạng, xu hướng phát triển môn Cầu lông trong nước và quốc tế. Ngoài ra, môn học
Cầu lông còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác
phong... tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao.
• Kĩ năng
2


- Có năng lực vận dụng sự hiểu biết những kiến thức về Cầu lông, ứng dụng
vào giảng dạy trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở,
trung tâm TDTT. Hình thành năng lực sư phạm, khả năng tổ chức, tiến hành và
quản lý quá trình giảng dạy, huấn luyện môn Cầu lông. Năng lực tổ chức hướng dẫn
luyện tập và tổ chức thi đấu, làm trọng tài tại cơ sở. Thực hiện đúng một số kỹ thuật
cơ bản, có trình độ biết phân tích, đánh giá cách dạy và học và làm việc với người
khác. Có tiềm lực để không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng với các yêu cầu phát
triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay và những yêu cầu mới cao hơn về môn
Cầu lông. Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng
cao trình độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới cao hơn.
• Thái độ, chuyên cần.
- Có thái độ kính trọng, yêu quý giảng viên đang giảng dạy môn học. Nhìn thấy
giá trị của xã hội và có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, hướng dẫn viên,
người cán bộ TDTT cơ sở có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã
hội về nghề nghiệp và sự tự tin trong quá trình công tác.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

IA.1 Hiểu được kỹ IB.1
1. Phối hợp
phát cầu thâp
gần và lùi đạp
cầu

phối hợp

Thực

Bậc 3
hiện IC.1 Thực hiện

phát cầu được kỹ phối hợp kỹ thuật phối

thâp gần và lùi đạp phát cầu thâp gần hợp
cầu cách cơ bản

phát cầu

và lùi đạp cầu một thâp gần và lùi
cách chính xác

đạp

cầu

một

cách thành thạo

2.Phối hợp phát cầu IA.1 Hiểu được kỹ IB.1

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

thấp gần và lùi

thuật Phối hợp phát được kỹ thuật Phối kỹ thuật Phối

đánh cầu cao tay

cầu thấp gần và lùi hợp phát cầu thấp hợp

phát

cầu

đánh cầu cao tay một gần và lùi đánh thấp gần và lùi
3


cách cơ bản

cầu cao tay một đánh cầu cao tay
cách chính xác

IA.1 Hiểu được kỹ IB.1

một cách thành
thạo
hiện IC.1 Thực hiện

Thực

thuật Phối hợp đập được kỹ Phối hợp kỹ thuật Phối
3.Phối hợp đập cầu
chéo sân và đánh
nhanh trên lưới

cầu chéo sân và đánh đập cầu chéo sân hợp
nhanh trên lưới một và đánh nhanh trên chéo
cách cơ bản

lưới

một

4.Phối hợp đánh
cầu cao xa và bạt
cầu

cầu cao xa và phòng
thủ hất cầu

cầu cao xa thuận
tay và phòng thủ
hất trái tay

lưới

tay

một

cách thành thạo
hiện IC.1 Thực hiện

Thực

đánh cầu cao xa và hợp đánh cầu cao hợp đánh cầu
bạt cầu một cách cơ xa và bạt cầu một cao xa và bạt
bản

cách chính xác
Thực

cầu cách thành
thạo
hiện IC.1 Thực hiện

kỹ thuật Phối hợp được kỹ Phối hợp kỹ thuật Phối
đánh cầu cao xa và đánh cầu cao xa và hợp đánh cầu
phòng thủ hất cầu phòng thủ hất cầu cao xa và phòng
một cách cơ bản

một

xác
IA.1 Thực hiện được IB.1
6.Phối hợp đánhkỹ thuật Phối hợp được kỹ thuật Phối kỹ thuật Phối

IA.1 Thực hiện được IB.1
5.Phối hợp đánh

sân

cầu

cách đánh nhanh trên

chính xác
IA.1 Thực hiện được IB.1

đập

cách
Thực

chính thủ hất cầu một
cách thành thạo
hiện IC.1 Thực hiện

kỹ thuật Phối hợp được kỹ thuật Phối kỹ thuật Phối
đánh

cầu

cao

xa hợp đánh cầu cao hợp đánh cầu

thuận tay và phòng xa thuận tay và cao xa thuận tay
thủ hất trái tay một phòng thủ hất trái và phòng thủ hất
cách cơ bản
Hiểu

tay một cách chính trái tay một cách
xác
được IB.1

Thực

thành thạo
hiện IC.1 Thực hiện

7.Chiến thuật phát

IA.1

cầu tấn công theo

Chiến thuật phát cầu được Chiến thuật Chiến thuật phát
4


tấn công theo đường phát cầu tấn công cầu
đường chéo

tấn

công

chéo một cách cơ bản theo đường chéo theo đường chéo
một
xác
IA.1 Thực hiện được IB.1

cách

chính một cách thành
thạo
hiện IC.1 Thực hiện

Thực

kỹ thuật Chiến thuật được Chiến thuật Chiến thuật phát
8.Chiến thuật phát

phát cầu cao phòng phát

cầu

cao cầu cao phòng

cầu cao phòng thủ

thủ ngắn

một cách phòng thủ

ngắn thủ ngắn một

ngắn

cơ bản

một

xác
IA.1 Thực hiện được IB.1

cách

chính cách thành thạo

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

9.Chiến thuật phát

Chiến thuật phát cầu được Chiến thuật Chiến thuật phát

cầu cao phòng thủ

cao phòng thủ xa một phát

xa

cách cơ bản

cầu

cao cầu cao phòng

phòng thủ xa một thủ xa một cách

cách chính xác
thành thạo
IA.1 Thực hiện được IB.1 Thực hiện IC.1 Thực hiện
Chiến thuật tấn công được Chiến thuật Chiến thuật tấn
10.Chiến thuật tấn
công 2 điểm cuối

2 điểm cuối sân một tấn công 2 điểm công

2

điểm

cách cơ bản

sân

một

cuối sân một cách cuối

sân

chính xác
IA.1 Thực hiện được IB.1

Thực

cách thành thạo
hiện IC.1 Thực hiện

11.Chiến thuật phối

Chiến thuật phối hợp được Chiến thuật Chiến thuật phối

hợp di chuyển

di chuyển ngang một phối hợp di chuyển hợp di chuyển

ngang

cách cơ bản

ngang một cách ngang một cách

Thực

chính xác
hiện IB.1 Thực

thành thạo
hiện IC.1 Thực hiện

12.Chiến thuật

IA.1

đánh cầu trên lưới

Chiến thuật đánh cầu Chiến thuật đánh Chiến
trên lưới
cơ bản

thuật

một cách cầu trên lưới một đánh cầu trên
cách chính xác

lưới một cách
5


thành thạo

IA.1

Thực

hiện IB.1

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

13.Chiến thuật phối

Chiến thuật phối hợp được Chiến thuật Chiến thuật phối

hợp theo đường

theo đường chéo một phối

chéo

cách cơ bản
IA.1

14.Chiến thuật phát
cầu ngắn tấn công
hàng sau

Thực

hợp

theo hợp theo đường

đường chéo một chéo một cách
cách chính xác
thành thạo
hiện IB.1 Thực hiện IC.1 Thực hiện

Chiến thuật phát cầu được Chiến thuật Chiến thuật phát
ngắn tấn công hàng phát cầu ngắn tấn cầu
sau một cách cơ bản

Thực

tấn

công hàng sau một công hàng sau
cách chính xác

IA.1

ngắn

hiện IB.1

Thực

một cách thành
thạo
hiện IC.1 Thực hiện

Chiến thuật phát cầu được Chiến thuật Chiến thuật phát
15.Chiến thuật phát
cầu cao phòng thủ
hàng ngang

cao phòng thủ hàng phát

cầu

cao cầu cao phòng

ngang một cách cơ phòng thủ

hàng thủ hàng ngang

bản

ngang một cách một cách thành
chính xác

thạo

16. Thi đấu đơn
17.Thi đấu đôi

18. Chiến thuật
đánh theo các
đường khác nhau

19.Chiến thuật

IA.1

Thực

hiện IB.1

Chiến

thuật

đánh được Chiến thuật Chiến

theo các đường khác đánh

Thực
theo

hiện IC.1 Thực hiện
các đánh theo các

nhau một cách cơ đường khác nhau đường
bản
IA.1

một
Thực

xác
Chiến IB.1

cách
Thực

thuật
khác

chính nhau một cách
thành thạo
hiện IC.1 Thực hiện
6


thuật đánh theo các được Chiến thuật Chiến
đánh theo các điểm
khác nhau

điểm khác nhau một đánh
cách cơ bản

theo

của công tác lập kế
hoạch
21.Những cơ sở của
công tác lập kế
hoạch
22.Phương pháp
biên soạn chương
trình, tiến trình,
giáo án

các đánh theo các

điểm khác nhau điểm khác nhau
một

cách

xác
20.Mục đích ý nghĩa

thuật

chính một cách thành
thạo

IA.1 Hiểu được mục
địch ý nghĩa của
công tác lập kế hoạch
một cách cơ bản
IA.1 Hiểu được
những cơ sở của
công tác lập kế hoạch
một cách cơ bản
IA.1 Hiểu được
phương pháp biên
soạn chương trình,
tiến trình, giáo án
một cách cơ bản

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
Nội dung 6
Nội dung 7

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Các mục tiêu
khác

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
7


Nội dung 8
Nội dung 9
Nội dung 10
Nội dung 11
Nội dung 12
Nội dung 13
Nội dung 14
Nội dung 15
Nội dung 16
Nội dung 17
Nội dung 18
Nội dung 19
Nội dung 20
Nội dung 21
Nội dung 22
Tổng

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

4. Tóm tắt nội dung học phần:
`- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử môn Cầu lông, vị trí, tác dụng,
vai trò của môn Cầu lông trong hệ thống giáo dục thể chất, biết về lịch sử và quá
trình phát triển môn Cầu lông, nguyên lý chung về đánh cầu, thực hiện được các kỹ
thuật một cách thành thạo. Ngoài ra, còn trang bị cho sinh viên những kỹ thuật
nâng cao, chiến thuật, các bài tập phát triển thể lực, phương pháp tổ chức thi đấu và
tập trọng tài, phương pháp giảng dạy và huấn luyện môn Cầu lông.
5. Nội dung chi tiết học phần:
Thực hành: 41 tiết trong đó 5 tiết thi kiểm tra.
6. Tài liệu:
6.1. Tài liệu chính
[1.Trần Văn Vinh, Đào Chí Thành. Giáo trình cầu lông. NXB TDTT. Năm 1998
[2]. Nguyễn Qúy Bình, Nguyễn Hạc Thúy. Huấn luyện thể lực cho VĐV cầu lông.
NXB TDTT 2000
6.2. Tài liệu tham khảo
8


[1]. Đ.RUBAKOP-M.ISTIELMAN (1978) Giảng dạy chiến thuật cầu lông. NXB
TDTT MATXCOVA
[2]. Trần Văn Vinh. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cầu lông. NXB
TDTT. Năm 2000
[3]. Ủy ban thể dục thể thao. Luật cầu lông. Nhà xuất bản TDTT. Năm 2006

7. Hình thức tổ chức dạy - học:
7.1. Lịch trình chung

Tiết

Nội dung

181-225 Phối hợp phát

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
PPGD&
hành, thí nghiên Tổng

Bài
Thực
nghiệm, cứu, tự
thuyết
tập
hành
thực tập..
học.
04
41
90
45

cầu thấp gần và
lùi đập cầu,
Phối hợp phát
cầu thấp gần cà
lùi đánh cầu
cao tay, Phối
hợp đánh cầu
cao xa và bạt
cầu, Phối hợp
đánh cầu cao xa
9


Hình thức tổ chức dạy học học phần
và phòng thủ
hất cầu, Phối
hợp đánh cầu
cao xa thuân
thay và phòng
thủ hất trái tay,
Chiến thuật
phát cầu tấn
công theo
đường chéo,
Chiến thuật
phát cầu cao
phòng thủ
ngắn, Chiến

Tiết

thuật phát cầu
Nội dung
cao phòng thủ

Tổng

xa, Chiến thuật
tấn công 2 điểm
cuối sân, Chiến
thuật di chuyển
ngang, Chiến
thuật đánh cầu
trên lưới, Chiến
thuật phối hợp
theo đường
chéo, Chiến
thuật phát cầu
ngắn tấn công
10


Hình thức tổ chức dạy học học phần
Tiết

hàng sau, Chiến
Nội dung
thuật phát cầu

Tổng

cao phòng thủ
hàng ngang.
Thi đấu đơny
Thi đấu đôi
Lý thuyết: Mục
đích ý nghĩa
của công tác
lập kế hoạch,
Những cơ sở
của công tác
lập kế hoạch,
Phương pháp
biên soạn
chương trình,
tiến trình, giáo
án
Tổng

04

41

90

45

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung (PPGD & thực hành):
Thời gian
Tiết:181-1821.

Nội dung chính:

Yêu cầu SV chuẩn

PPGD & Thực hành

bị

1.Phối hợp phát cầu
thâp gần và lùi đạp cầu

2.

2.Phối hợp phát cầu
thấp gần và lùi đánh

Thời gian,
địa điểm

thực hiện
- Sân tập cầu lông, Nhà
tập
Vợt, cầu tập.

cầu

lông

- Có mặt trước giờ khu

A

Ghi
chú

học tại nhà tập cầu trường đại
11


cầu cao tay
3.

3. Phối hợp đánh cầu
cao xa và bạt cầu

4. *Yêu cầu:

lông 5 phút.

học

thể

- Trang phục học dục

thể

thực hành: Giày thể thao

Đà

thao, quần áo thể Nẵng.
thao, trang phục gọn

- Đúng kỹ thuật

gàng.

- Đường cầu chuẩn

- Sách giáo khoa

Chú ý:

Cầu lông dành cho

- Tư thế động tác

sinh viên Đại học

4.Thể lực:

TDTT.

- Di chuyển ngang
- Thả lỏng
Tiết:183-184
1. Phối hợp phát

- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

cầu thấp gần và

Vợt, cầu tập

cầu

lông

lùi đánh cầu cao

- Có mặt trước giờ khu

A

tay

học tại nhà tập cầu trường đại
học

thể

cầu cao xa và bạt - Trang phục học dục
thực hành: Giày thể thao
cầu

thể

2. Phối hợp đánh

3. Phối hợp đánh
cầu cao xa và
phòng thủ hất
cầu

lông 5 phút

Đà

thao, quần áo thể Nẵng.
thao, trang phục gọn
gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho

*Yêu cầu:

sinh viên Đại học

- Đúng kỹ thuật

TDTT.

- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
12


4.Thể lực
- Di chuyển ngang
- Thả lỏng
1. Phối hợp đập cầu - Sân tập cầu lông, Nhà
chéo sân và đánh Vợt, cầu tập
nhanh trên lưới
2. Phối hợp đánh

cầu

lông

- Có mặt trước giờ khu

A

học tại nhà tập cầu trường đại

học
cầu cao xa và bạt lông 5 phút
- Trang phục học dục
cầu

thể

thực hành: Giày thể thao

Đà

3. Phối hợp đánh
cầu cao xa thuận
tay và phòng thủ
Tiết:185-186

tập

hất trái tay

thể

thao, quần áo thể Nẵng.
thao, trang phục gọn
gàng.
- Sách giáo khoa

Yêu cầu:

Cầu lông dành cho

- Đúng kỹ thuật

sinh viên Đại học

- Đường cầu chuẩn

TDTT.

Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
4.Thể lực
- Di chuyển tiến lùi
- Thả lỏng
Tiết:187-188
1. Phối hợp phát

- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

cầu thâp gần và

Vợt, cầu tập

cầu

lông

lùi đạp cầu

- Có mặt trước giờ khu

A

2. Chiến thuật phát

học tại nhà tập cầu trường đại

học
cầu tấn công theo lông 5 phút
- Trang phục học dục
đường chéo

thể

thực hành: Giày thể thao

Đà

thể
13


3. Chiến thuật phát

thao, quần áo thể Nẵng.

cầu cao phòng

thao, trang phục gọn

thủ ngắn

gàng.

*Yêu cầu:

- Sách giáo khoa

- Đúng kỹ thuật

Cầu lông dành cho

- Đường cầu chuẩn

sinh viên Đại học

Chú ý:

TDTT.

- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
4.Thể lực.
- Bậc bục
- Thả lỏng
1. Chiến thuật phát

- Sân tập cầu lông, Nhà

cầu cao phòng thủ ngắn Vợt, cầu tập

tập

cầu

lông

2. Chiến thuật phát

- Có mặt trước giờ khu

A

cầu cao phòng thủ xa

học tại nhà tập cầu trường đại

3.Thi đấu đơn

lông 5 phút

học

thể

*Yêu cầu:

- Trang phục học dục

thể

- Đúng kỹ thuật

thực hành: Giày thể thao

Đà

Tiết:189-190 - Đường cầu chuẩn

thao, quần áo thể Nẵng.

Chú ý:

thao, trang phục gọn

- Tư thế động tác

gàng.

- Biên độ động tác

- Sách giáo khoa

4.Thể lực.

Cầu lông dành cho

-Di chuyển đổi cầu 6

sinh viên Đại học

góc sân.

TDTT.

-Thả lỏng.
Tiết:191-192
1. Chiến thuật phát
cầu cao phòng thủ xa

- Sân tập cầu lông, Nhà
Vợt, cầu tập

cầu

tập
lông
14


2. Chiến thuật tấn

- Có mặt trước giờ khu

A

công 2 điểm cuối sân

học tại nhà tập cầu trường đại

3. Thi đấu đôi

lông 5 phút

học

thể

*Yêu cầu:

- Trang phục học dục

thể

- Đúng kỹ thuật

thực hành: Giày thể thao

Đà

- Đường cầu chuẩn

thao, quần áo thể Nẵng.

Chú ý:

thao, trang phục gọn

- Tư thế động tác

gàng.

- Biên độ động tác

- Sách giáo khoa

4.Thể lực.

Cầu lông dành cho

- Nhảy dây

sinh viên Đại học

- Thả lỏng
1. Chiến thuật phối

TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

hợp di chuyển

Vợt, cầu tập

cầu

lông

ngang

- Có mặt trước giờ khu

A

2. Chiến thuật đánh học tại nhà tập cầu trường đại
lông 5 phút
học
thể
cầu trên lưới
3. Thi đấu đôi
Tiết:193-194

- Trang phục học dục

thể

thực hành: Giày thể thao

Đà

*Yêu cầu:

thao, quần áo thể Nẵng.

- Đúng kỹ thuật

thao, trang phục gọn

- Đường cầu chuẩn

gàng.

Chú ý:

- Sách giáo khoa

- Tư thế động tác

Cầu lông dành cho

- Biên độ động tác

sinh viên Đại học

4.Thể lực.

TDTT.

- Nhảy dây
- Thả lỏng
Tiết:195+196

- Sân tập cầu lông, Nhà
1. Thi đấu trong lớp Vợt, cầu tập

cầu

tập
lông
15


Yêu cầu: Tổ chức sắp

- Có mặt trước giờ khu

xếp bốc thăm thi đấu

học tại nhà tập cầu trường đại

loại trước tiếp 1 lần

lông 5 phút

học

thể

thua

- Trang phục học dục

thể

thực hành: Giày thể thao

Đà

2.Thể lực
- Thả lỏng

A

thao, quần áo thể Nẵng.
thao, trang phục gọn
gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học

1. Chiến thuật phối

TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

hợp di chuyển

Vợt, cầu tập

cầu

lông

ngang

- Có mặt trước giờ khu

A

2. Chiến thuật đánh học tại nhà tập cầu trường đại
lông 5 phút
học
thể
cầu trên lưới
*Yêu cầu:
Tiết:197+198 - Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
3. Thể lực.
- Bậc bục
- Thả lỏng
Tiết:199-200 Kiểm tra học trình:

- Trang phục học dục

thể

thực hành: Giày thể thao

Đà

thao, quần áo thể Nẵng.
thao, trang phục gọn
gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà

- Giáo viên kiểm tra 2 Vợt, cầu tập

tập

cầu

lông

nội dung kiểm tra đã - Có mặt trước giờ khu

A
16


học tại nhà tập cầu trường đại
lông 5 phút

học

thể

- Trang phục học dục

thể

thực hành: Giày thể thao

Đà

thao, quần áo thể Nẵng.
thông báo sinh viên

thao, trang phục gọn
gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân tập cầu lông, - Giảng

Lý Thuyết: Mục đích
Tiết:201-202

ý nghĩa của công tác
lập kế hoạch

Sách giáo khoa Cầu đường khu
lông dành cho sinh A

trường

viên Đại học TDTT. đại học thể
dục

thể

thao

Đà

Nẵng.
- Sách giáo khoa Giảng
Cầu lông dành cho đường khu
Lý thuyết: Những cơ
Tiết:203-204 sở của công tác lập kế

sinh viên Đại học A
TDTT.

hoạch

Tiết:205-206

trường

đại học thể
dục

thể

thao

Đà

Lý thuyết : Phương

Nẵng.
- Sách giáo khoa Giảng

pháp biên soạn giáo

Cầu lông dành cho đường khu

trình giáo án

sinh viên Đại học A
TDTT.

trường

đại học thể
dục

thể
17


thao

Đà

Nẵng.

- Sách giáo khoa Giảng
Cầu lông dành cho đường khu
Tiết:
207+208

Lý thuyết : Phương

sinh viên Đại học A

pháp biên soạn giáo

TDTT.

trình giáo án

1. Chiến thuật đánh
cầu trên lưới
2. Chiến thuật phát

trường

đại học thể
dục

thể

thao

Đà

Nẵng.
- Sân tập cầu lông, Nhà
tập
Vợt, cầu tập

cầu

lông

- Có mặt trước giờ khu

A

cầu ngắn tấn công hàng học tại nhà tập cầu trường đại
sau

học

thể

- Trang phục học dục

thể

*Yêu cầu:

thực hành: Giày thể thao

Đà

- Đúng kỹ thuật

thao, quần áo thể Nẵng.

- Đường bóng chuẩn

thao, trang phục gọn

Chú ý:

gàng.

- Tư thế động tác

- Sách giáo khoa

- Biên độ động tác

Cầu lông dành cho

3.Thi đấu đơn
Tiết:
209+210

4. Thể lực
- Nhảy dây
- Thả lỏng
Tiết:211+212 1. Phối hợp phát cầu

lông 5 phút

sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

thấp gần và lùi đánh

Vợt, cầu tập

cầu

lông

cầu cao tay

- Có mặt trước giờ khu

A

2. Chiến thuật phát cầu

học tại nhà tập cầu trường đại
18


cao phòng thủ hàng

lông 5 phút

học

thể

ngang

- Trang phục học dục

thể

*Yêu cầu:

thực hành: Giày thể thao

Đà

- Đúng kỹ thuật

thao, quần áo thể Nẵng.

- Đường cầu chuẩn

thao, trang phục gọn

Chú ý:

gàng.

- Tư thế động tác

- Sách giáo khoa

- Biên độ động tác

Cầu lông dành cho

3.Thể lực

sinh viên Đại học

- Di chuyển đổi cầu 6 TDTT.
góc sân
- Thả lỏng
1.Chiến thuật đánh cầu

- Sân tập cầu lông, Nhà

theo các đường khác

Vợt, cầu tập

cầu

lông

nhau

- Có mặt trước giờ khu

A

2. Chiến thuật phát cầu

học tại nhà tập cầu trường đại

tấn công theo đường

lông 5 phút

học

thể

chéo

- Trang phục học dục

thể

Chiến thuật phát cầu

thực hành: Giày thể thao

Đà

cao phòng thủ ngắn

thao, quần áo thể Nẵng.

Tiết213+214 *Yêu cầu

tập

thao, trang phục gọn

- Đúng kỹ thuật

gàng.

- Đường cầu chuẩn

- Sách giáo khoa

Chú ý:

Cầu lông dành cho

- Tư thế động tác

sinh viên Đại học

- Biên độ động tác

TDTT.

3.Thể lực
- Di chuyển tiến lùi
-Thả lỏng
Tiết:215+216
1. Chiến thuật đánh - Sân tập cầu lông, Nhà

tập
19


cầu theo các

cầu

lông

đường khác nhau - Có mặt trước giờ khu

A

2. Chiến thuật phát

Vợt, cầu tập

học tại nhà tập cầu trường đại

cầu tấn công theo lông 5 phút
đường chéo
3. Chiến thuật phát

học

thể

- Trang phục học dục

thể

thực hành: Giày thể thao

Đà

cầu cao phòng

thao, quần áo thể Nẵng.

thủ ngắn

thao, trang phục gọn

Yêu cầu

gàng.

- Đúng kỹ thuật

- Sách giáo khoa

- Đường cầu chuẩn

Cầu lông dành cho

Chú ý:

sinh viên Đại học

- Tư thế động tác

TDTT.

- Biên độ động tác
4.Thể lực
- Nhảy dây
- Thả lỏng
Tiết:217+218
1. Chiến thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

đánh cầu theo

Vợt, cầu tập

cầu

lông

các đường

- Có mặt trước giờ khu

A

khác nhau

học tại nhà tập cầu trường đại

2. Chiến thuật

học

thể

phát cầu cao

- Trang phục học dục

thể

phòng thủ xa

thực hành: Giày thể thao

Đà

3. Thi đấu đơn

lông 5 phút

thao, quần áo thể Nẵng.

*Yêu cầu:

thao, trang phục gọn

- Đúng kỹ thuật

gàng.

- Đường cầu chuẩn

- Sách giáo khoa

Chú ý:

Cầu lông dành cho

- Tư thế động tác

sinh viên Đại học
20


- Biên độ động tác.

TDTT.

4.Thể lực
- Di chuyển ngang.
- Thả lỏng
- Sân tập cầu lông, Nhà
Vợt, cầu tập

tập

cầu

lông

- Có mặt trước giờ khu

A

học tại nhà tập cầu trường đại
lông 5 phút

Tiết:219-220

1.Thi đấu đơn

học

thể

- Trang phục học dục

thể

thực hành: Giày thể thao

Đà

thao, quần áo thể Nẵng.
thao, trang phục gọn
gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học

Tiết:221-222

1.Thi đấu đôi

TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà
Vợt, cầu tập

tập

cầu

lông

- Có mặt trước giờ khu

A

học tại nhà tập cầu trường đại
lông 5 phút

học

thể

- Trang phục học dục

thể

thực hành: Giày thể thao

Đà

thao, quần áo thể Nẵng.
thao, trang phục gọn
gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
21


sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà
Vợt, cầu tập

tập

cầu

lông

- Có mặt trước giờ khu

A

học tại nhà tập cầu trường đại
Thi kết thúc học phần 1 lông 5 phút

Tiết:
223-224-225

học

thể

thực hành và lý thuyết: - Trang phục học dục

thể

Theo

Đà

lịch

của

nhà thực hành: Giày thể thao

trường.

thao, quần áo thể Nẵng.
thao, trang phục gọn
gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần:
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp quan sát và thảo luận nhóm.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên:
- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng
thời hạn. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: Soạn giáo án đầy đủ, lên lớp đúng giờ,
nghiêm túc trang phục chỉnh tề. Hồ sơ đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy:
+ Chuẩn bị dụng cụ đảm bảo trong quá trình học tập.
22


+ Yêu cầu đối với sinh viên: Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, trang phục đúng
qui định. Sinh viên phải tham gia học tập đạt từ 70% trở lên mới được thi kết thúc
học phần.
10. Thang điểm đánh giá:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc học phần từng nội
dung và điểm thành phần.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20%.
- Mục tiêu: Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề liên quan qua đó
hình thành cho sinh viên ý thức học tập, động cơ học tập đúng đắng. Nghiêm túc,
tích cực trong học tập
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá:
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức về lý thuyết, thực hành và
động tác kỹ thuật từ đó làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình học tập, tập luyện và
thi đấu. Giúp giảng viên, sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng thu được sau nửa
kỳ học, làm căn cứ cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy của giáo viên và
phương pháp học tập của sinh viên.
- Nội dung kiểm tra: + Phối hợp đánh cầu góc nhỏ chéo sân 2 góc gần lưới
1m x 1m98 (mỗi ô 5 quả)
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên thực hiện vào ô và đúng kỹ thuật.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm).

23


* Điểm được tính theo:
M 1(TT ) + M 2( KT )
2
M=

-M1: (TT) Thành tích phát cầu
-M1: (KT) Đánh giá kỹ thuật.
-M: Điểm trung binh.

Tha
ng điểm
Phối hợp đánh

G.T

Nam

cầu góc nhỏ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B+

A

A+

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B+

A

A+

1

chéo sân 2 góc
gần lưới 1m x

1

2

3

Nữ

1m98 (mỗi ô 5

4

quả)
- Thời gian kiểm tra: Tiết 199-200
11.3. Thi cuối kỳ: 60%
- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về thực hành cũng như lý thuyết.
- Nội dung thi: Thực hành: 60%
+ Phối hợp phông cầu cao xa vào ô cuối sân 1m x 1m, rồi di chuyển lên lưới
móc cầu chéo vào ô 1m x 1m98 (5 lần)
+ Phối hợp đạp cầu dọc biên vào ô 1m x 6m70, rồi di chuyển đánh cầu trên
lưới chéo sân vào ô phát cầu sân đơn (5 lần)
+ Di chuyển đổi cầu 6 điểm trên sân (tính thời gian)
- Hình thức thi: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên thực vào ô và đúng kỹ thuật.
24


- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm)
- Thời gian thi: Theo lịch nhà trường
- Cách đánh giá: (Đánh giá theo thang điểm).
* Điểm tổng kết được tính theo:
M 1(TT ) + M 2( KT )
2
M=

-M1: (TT) Thành tích đánh cầu.
-M1: (KT) Đánh giá kỹ thuật.
-M: Điểm trung binh.

Thang điểm

G.T

Phối hợp phông

Nam

cầu cao xa vào ô

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B+

A

A+

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B+

A

A+

5

6

7

8

9

D

C

B

B+

A

A+

5

6
C

7
B

8
B+

9
A

10
A+

1

2

3

4

cuối sân 1m x
1m, rồi di chuyển
lên lưới móc cầu

Nữ

chéo vào ô 1m x
1m98 (5 lần)

Phối

hợp

đạp cầu dọc biên
vào ô 1m x 6m70,
rồi

di

Nam
Nữ

1

1

2

2

3

3

4

4

D

10

chuyển

đánh cầu trên lưới
chéo sân vào ô
phát cầu sân đơn
(5 lần)
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×