Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Điền kinh chuyên sâu 4 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Môn điền kinh – học phần 4)
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1.1. Giảng viên phụ trách chính
- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Văn Long
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, Q.trưởng bộ môn điền kinh
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Điền kinh Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0914287456
Emai: longtdttdn@gmail.com
1.2. Giảng viên tham gia giảng dạy các học phần
TT

Họ và tên

1
2
3
4
5

6

Nguyễn Tuấn Anh
Phan Trần Trường
Ng. Thị Kim Nhung
Phan Thành Nam
Nguyễn Ngọc Thắng
Nguyễn Thị Ngọc Ly

Chức danh,
học vị
Tiến sĩ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Cử nhân

Điện thoại
0903463777
0973427101
0988607380
0905505053
0905205052
01269484748

Gmail
tuananhdkdn@gmail.com
truongdk04@yahoo.com
nhungdkdn@gmail.com
thanhnamdkdn@gmail.com
ngocthangdkdn@gmail.com
ngoclydkdn@gmail.com

2. THÔNG TIEETSCHI TIẾT VỀ TỪNG HỌC PHẦN
- Tên môn học: “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN
NGÀNH ĐIỀN KINH 4”
- Tên tiếng Anh: Teaching methods and professional practice Athletics
Mã số: DHCSN0652
- Số tín chỉ: 03

- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, hình thức đào tạo: Chính quy
- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: DHCSN0642
- Học phần kế tiếp: DHCSN0662
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
1


 Nghe giảng lý thuyết:
0.0 tiết
 Phương pháp giảng dạy và thực hành: 45 tiết
 Thực tập, kiến tập:
0.0 tiết
 Tự học:
90 tiết
- Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Điền kinh
3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung học phần
- Đào tạo sinh viên khi ra trường trở thành giáo viên, cán bộ Thể dục thể thao
(TDTT) biết thực hành kỹ thuật động tác, tổ chức giảng dạy, tham gia công tác huấn
luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài các nội dung ném lao và chạy vươt rào trong môn
điền kinh.
- Có năng lực tổ chức, hướng dẫn cho mọi đối tượng tập luyện trong trường học
các cấp và làm cán bộ chuyên môn ở các sở TDTT, tỉnh, thành ngành và trong hệ thống
giáo dục thể chất ở các trường học.
* Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức và kỹ năng cơ bản
của kỹ thuật ném lao và chạy vượt rào, biết thực hành kỹ thuật động tác, biết giảng dạy
- huấn luyện, làm tốt phương pháp tổ chức thi đấu - trọng tài. Biết lựa chọn các bài tập
bổ trợ chuyên môn để phát triển thể chất và nâng cao năng lực vận động. Có thể tự
nghiên cứu và làm việc theo yêu cầu xã hội đòi hỏi.
* Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về môn học, ứng dụng, giảng dạy,
huấn luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Có năng lực tổ chức hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát
triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
- Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình
độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới cao hơn.
* Thái độ, chuyên cần: Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT,
thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ
nghĩa xã hội, có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội.
- Yêu quý giảng viên, tôn trọng người học.
.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Yêu cầu cần
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
đạt của nội
Nội dung
dung giảng dạy
Phương pháp giảng dạy và thực hành kỹ thuật ném lao
2


I.A.1.
Nắm
được các giai
đoạn trong kỹ
thuật ném lao.
1. Xây dựng I.A.2.
Nắm
khái niệm đúng được cách cầm
về kỹ thuật
lao cũng như
ném lao
đặc
điểm
nguyên lý kỹ
thuật các môn
ném đẩy

I.B.1. Hiểu rõ
đặc điểm cơ bản
của các giai
đoạn trong kỹ
thuật ném lao

II.A.1.
Nắm
được tư thế
ném lao chính
diện tại chỗ.

II.B.1.
Thực
hiện được kỹ
thuật ném lao
chính diện tại
chỗ
II.B.2.Hiểu rõ để
ứng dụng thực
hiện kỹ thuật
chuyển
trọng
tâm, xoay vai.
III.B.1.
Thực
hiện kỹ thuật
chạy đà 6 – 8
bước cầm lao.
III.B.2.
Thực
hiện kỹ thuật
chạy đà các
bước cuối với
nhịp điệu tăng

2. Kỹ thuật ra
sức cuối cùng
(RSCC)

3. Kỹ thuật
chạy đà

II.A.2.
Nắm
được tư thế kỹ
thuật chuẩn bị
và ra sức cuối
cùng.
III.A.1. Nắm
được tư thế và
đặc điểm của
nhịp điệu kỹ
tuật chạy đà.
III.A.2.
Tại
chỗ thực hiện
mô phỏng kỹ
thuật các bước

I.B.2. Hiểu rõ
bản chất của kỹ
thuật ném lao so
với kỹ thuật ném
lựu đạn

I.C.1. Biết phân
tích đánh giá
giai đoạn kỹ
thuật cơ bản
quyết định thành
tích trong kỹ
thuật ném lao.
I.C.2. Tổng hợp
các nội dung
được trang bị để
thực hiện tốt các
bài tập bổ trợ
chuyên môn.
II.C.1.
Tổng
hợp để thực hiện
kỹ thuật ném
chính diện tại
chỗ và có tạo đà
II.C.2.
Thực
hiện tốt kỹ thuật
RSCC có dụng
cụ ném đi.

- Khái quát và
phân
tích
được kỹ thuật
ném lao

III.C.1. Chạy đà
tăng dần tốc độ
kết hợp đưa lao
ra sau.
III.C.2.
Phối
hợp kỹ thuật
chạy trung bình
(8 – 10 bước)
với nhịp điệu

- Thực hiện
được kỹ thuật
chạy đà trong
ném lao

- Thực hiện
được kỹ thuật
ra sức cuối
cùng
trong
ném lao

3


đà cuối
IV.A.1.
Biết
phối hợp kỹ
4. Kỹ thuật kết thuật chạy đà ở
hợp chạy đà và các bước cuối
ra sức cuối
và dừng lại ở
cùng
tư thế RSCC.

dần
IV.B.1. Áp dụng
để thực hiện
chạy chậm các
bước đà cuối
thực hiện kỹ
thuật RSCC ném
lao đi.

V.A.1.
Nắm
được sự phối
5. Hoàn thiện hợp nhịp nhàng
kỹ thuật và
các giai đoạn
nâng cao thành kỹ thuật.
tích

V.B.1. Áp dụng
để thực hoàn
thiện kỹ thuật
ném lao.
V.B.2. Áp dụng
để thực hiện các
bài tập bổ trợ kỹ
thuật tránh sai sót.
VI.B.1. Áp dụng
được các biện
pháp,
các
phương tiện để
giải quyết các
nhiệm vụ giảng
dạy.
VI.B.2. Áp dụng
các điều luật vào
để thảo luận,
thực hiện theo
yêu cầu của
giảng viên.

VI.A.1. Nắm
được
các
phương pháp
và trình tự các
nhiệm vụ giảng
6. Bồi dưỡng dạy kỹ thuật
phương pháp ném lao.
giảng dạy – luật VI.A.2.Nắm
thi đấu và
được các điều
trọng tài.
luật cơ bản thi
đấu nhảy cao,
cách xếp hạng
và cách ghi biên
bản của trọng
tài.

tăng dần.
IV.C.1.
Tổng
hợp các giai
đoạn để thực
hiện kết hợp kỹ
thuật chạy đà và
RSCC ném lao
đi với cự ly đà
khác nhau.
V.C.1.
Thực
hiện tốt toàn bộ
kỹ thuật với cự
ly đà khác nhau.
V.C.2.
Thực
hiện toàn bộ kỹ
thuật với thành
tích tốt nhất.
VI.C.1.
Biết
tổng hợp để vận
dụng các nội
dung đã được
học vào giảng
dạy cho các đối
tượng.
VI.C.2.
Thực
hiện tốt công tác
trọng tài trong
thi đấu ném lao.

- Phối hợp và
thực
hiện
được toàn bộ
kỹ thuật chạy
đà kết hợp ra
sức cuối cùng
trong ném lao,

- Biết được
các phương
pháp cơ bản
trong giảng
dạy kỹ thuật
ném,
cũng
như biết tổ
chức
làm
trọng tài thi
ném lao.

4


Phương pháp giảng dạy và thực hành kỹ thuật chạy vượt rào
I.A.1.
Nắm I.B.1. Hiểu và I.C.1. Biết phân
được các đặc áp dụng vào cự tích đặc điểm
điểm của kỹ ly học và thi của các cự ly thi
thuật chạy vượt kiểm tra (55m đấu trong chạy
rào
nam, 50m nữ)
vượt; độ tuổi,
1. Xây dừng
I.A.2.
Nắm I.B.2. Hiểu rõ chiều cao rào,
khái niệm đúng
được đặc điểm đặc điểm cơ bản khoảng cách.
về chạy vượt
chung của các của kỹ thuật qua I.C.2. Đánh giá
rào
giai đoạn kỹ rào: giậm vượt – để áp dụng vào
thuật
trong đạp sau – duỗi trong một giai
chạy vượt rào
chân tấn công – đoạn cơ bản
rút chân giậm (qua rào)
vượt qua rào.
II.A.1.
Nắm II.B.1. Biết và áp II.C.1. Đánh giá
được các bài dụng kỹ thuật các được các động
2. Kỹ thuật
tập bổ trợ bài tập bổ trợ tác đúng – sai
vượt qua rào chuyên
môn chân tấn công, trong tấn công
trong
trong tay, chân giậm qua rào.
chạy rào.
vượt (đạp sau).
3. Kỹ thuật
III.A.1.Nắm
III.B.1.Nắm
III.C.1.Thực
phối hợp các được đặc điểm được yếu lĩnh kỹ hiện tốt các bài
động tác của kỹ thuật phối thuật bài tập tập vượt qua rào
chân, tay, thân hợp các bộ chạy chậm vượt với tốc độ và
qua rào và giữa phận chuyển qua cạnh rào khoảng
cách
các rào
động qua rào.
thấp.
giữa các rào
III.A.2. Thực III.B.2. Áp dụng ngắn.
hiện được kỹ để thực hiện tốt III.C.2.Phối hợp
thuật vượt qua nhịp điệu chạy 3 và thực hiện kỹ
rào thấp với bước giữa các thuật qua rào với
khoảng
cách rào
tốc độ chạy và
ngắn.
khoảng
cách

- Khái quát và
phân
tích
được kỹ thuật
chạy vượt rào

- Thực hiện
được
kỹ
thuật
vượt
qua giữa các
rào
theo
khoảng cách
khác nhau

5


IV.A.1. Nắm
đặc điểm tư thế
4. Kỹ thuật
của kỹ thuật
xuất phát và
xuất phát thấp
chạy lao tơi rào và chạy lao sau
thứ nhất
xuất phát trong
kỹ thuật chạy
vượt rào.
V.A.1. Nắm và
thực hiện được
kỹ thuật xuất
phát chạy qua
cạnh rào thứ
nhất và thứ 2
5. Phối hợp và
với
khoảng
hoàn thiện kỹ
cách ngắn hơn
thuật chạy vượt
so với quy
rào
định.
V.A.2. Nắm và
thực hiện các
giai đoạn chạy
kỹ thuật qua 2
rào (1 và 2)
6. Bồi dưỡng VI.A.1. Nắm
phương pháp được phương
giảng dạy – luật pháp và trình
thi đấu và
tự các nhiệm
trọng tài.
vụ giảng dạy
kỹ thuật chạy
vượt rào.

giữa các rào
tăng dần.
IV.C.1. Phối hợp
và thực hiện kỹ
thuật xuất phát
và chạy lao qua
rào thứ nhất với
tốc độ tăng dần.

- Phối hợp
được kỹ thuật
xuất phát và
chạy vượt qua
rào thứ nhất

V.B.1. Áp dụng
thực hiện kỹ
thuật xuất phát
và qua cạnh rào
thứ nhất và thứ
2, thứ 3 với cự
ly và tốc độ tăng
dần.
V.B.2.Thực hiện
tốt các giai đoạn
kỹ thuật chạy
qua toàn bộ các
rào có tính thời
gian.

V.C.1. Phối hợp
và thực hiện
xuất phát chạy
qua cạnh rào (5
rào) với cự ly và
chiều cao rào
kiểm tra.

- Phối hợp
được toàn bộ
kỹ thuật vượt
rào, đồng thời
hướng
dẫn
cho
người
khác cùng tập
luyện được

VI.B.1. Áp dụng
được các biện
pháp,
các
phương tiện để
giải quyết các
nhiệm vụ giảng
dạy.

VI.C.1.
Biết
tổng hợp để lựa
chọn
các
phương
tiện,
phương
pháp
vào giảng dạy
cho các đối

IV.B.1. Áp dụng
thực hiện kỹ
thuật xuất phát
và chạy lao tới
cạch rào thứ
nhất.

V.C.2. Phối hợp
hoàn thiện kỹ
thuật qua tất cả
các rào với tốc
độ và cự ly thi –
kiểm tra
- Biết được
các phương
pháp cơ bản
trong giảng
dạy kỹ thuật
vượt
rào,
cũng như biết
6


VI.A.1.Nắm
được các điều
luật cơ bản trong
thi đấu chạy cự
ly trung bình –
các ký hiệu cờ,
bấm giờ và biên
bản của trọng
tài.

VI.B.2. Áp dụng
các điều luật vào
để tự đối chiếu
kiểm tra lẫn
nhau
trong
nhóm và trong
lớp học.

tượng.
VI.C.2.
Thực
hiện tốt công tác
trọng tài, điều
hành thi đấu
chạy vượt rào.

tổ chức làm
trọng tài thi
đấu chạy vượt
rào

4. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA HỌC PHẦN
Nội dung của học phần này trang bị cho sinh viên những nguyên lý kỹ thuật cơ bản của môn
học ném lao và chạy vượt rào (nam 55m: 5 rào, nữ 50m: 5 rào) Cách thức và phương pháp tập luyện
thực hành thuần thục của kỹ thuật ném lao, chạy vượt rào hoàn chỉnh, nâng cao thể lực, bồi dưỡng
phương pháp trọng tài và thi đấu, các biện pháp phòng ngừa và khắc phục những sai sót trong quá
trình học tập.
5. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
5.1.Thực hành
5.1.1. Phương pháp giảng dạy và thực hành kỹ thuật ném lao

- Giới thiệu và xây dựng khái niệm đúng về kỹ thuật ném lao
- Kỹ thuật ra sức cuối cùng
- Kỹ thuật chạy đà
- Kỹ thuật kết hợp chạy đà và ra sức cuối cùng
- Hoàn thiện kỹ thuật ném lao
- Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy – luật thi đấu và trọng tài
5.1.2. Phương pháp giảng dạy và thực hành kỹ thuật chạy vượt rào
- Giới thiệu và xây dựng khái niệm đúng về kỹ thuật chạy vượt rào
- Kỹ thuật vượt qua rào
- Kỹ thuật phối hợp các động tác chân, tay, thân qua rào và giữa các rào.
- Kỹ thuật xuất phát và chạy lao tới thứ nhất
- Phối hợp và hoàn thiện kỹ thuật chạy vượt rào.
- Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy – luật thi đấu và trọng tài
5.2. Lý thuyết: Không
7


6. TÀI LIỆU THAM KHẢO
6.1. Tài liệu chính
[1]. Trần Bá, Phạm Văn Thụ, Nguyễn Thị Toán, Phan Thị Kim Xuân, Nguyễn Tuấn Anh,
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, Trương Minh Hải (2010), Giáo trình Điền kinh ( dùng cho
sinh viên Đại học, Cao đẳng TDTT), NXB TDTT, Hà Nội
[2] Nguyễn Thanh Tùng, Nguyên Văn Long, Hoàng Ngọc Viết, Phan Trần Trường, Phạm Tuấn
Hùng (2013), Giáo trình điền kinh, NXB TDTT, Hà Nội.
[3]. Quang Hưng (2004), Bài tập bổ trợ chuyên môn trong Điền kinh, NXB TDTT, Hà Nội
[4]. Luật thi đấu Điền Kinh (2010), Liên đoàn điền kinh Việt Nam, NXB TDTT, Hà Nội.
[5]. Hướng dẫn công tác trọng tài điền kinh (2007) – Liên đoàn điền kinh Việt Nam, NXB
TDTT, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Kim Minh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng, Nguyễn Đại
Dương, Nguyễn Văn Quảng (2000), Sách giáo khoa Điền kinh dùng cho sinh viên Đại học TDTT, Hà
Nội.
[2]. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp thể dục thể thao, NXB
TDTT, Hà Nội.

[3]. Trịnh Hùng Thanh (2001), Đặc điểm sinh ly các môn thể thao, NXB TDTT,
Hà Nội.
7. HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN
7.1. Lịch trình chung
Giáo án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hình thức tổ chức dạy học học phần (tiết)
Lên lớp
Thực hành,
SV tự
thí nghiệm,
nghiên
PPGD&

Bài
thực tập..
cứu, tự
Thực
thuyết
tập
học.
hành

Nội dung

Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật ném lao
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật chạy vượt rào
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật ném lao
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật chạy vượt rào
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật ném lao
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật chạy vượt rào
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật chạy vượt rào
Kiểm tra giữa kỳ
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật ném lao
Phương pháp giảng dạy và

thực
thực
thực
thực
thực
thực
thực
thực
thực

Tổng

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

01

02

03

02

04

06

02

04

06

8


11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

hành kỹ thuật chạy vượt rào
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật ném lao
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật chạy vượt rào
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật ném lao
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật chạy vượt rào
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật ném lao
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật chạy vượt rào
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật ném lao
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật chạy vượt rào
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật ném lao
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật chạy vượt rào
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật ném lao
Phương pháp giảng dạy và
hành kỹ thuật chạy vượt rào
Thi học phần
Tổng

thực
thực
thực
thực
thực
thực
thực
thực
thực
thực
thực
thực

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02
45

04
90

12
135

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Giáo án
Giáo án 1

Giáo án 2

Giáo án 3

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

1. Kỹ thuật ném lao
1.1. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu Đọc trước tài
kỹ thuật ném lao
liệu chính [2]
1.2. Các bài tập bổ trợ chung và
từ trang 170
chuyên môn
đến trang 177
1.3. Bài tập ném lao chính diện
1.4. Bài tập thể lực
2.Kỹ thuật chạy vượt rào
Đọc trước tài
2.1. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu
liệu chính [2]
kỹ thuật chạy vượt rào.
trang 40 – 46
2.2. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
và trang 75 2.3. Bài tập thể lực
80
1. Kỹ thuật ném lao

Đọc trước tài

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh
02 tiết ở

Ghi chú

Chuẩn bị
các trang
thiết bị
cần thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn bị
9


Giáo án 4

Giáo án 5

Giáo án 6

Giáo án 7

1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
liệu chính [2]
1.2. Bài tập ném lao chính diện
từ trang 170
1.3. Kỹ thuật tư thế chuẩn bị RSCC
đến trang 177
1.4. Bài tập tại chỗ đạp chân trụ,
chuyển hông, xoay vai
2. Kỹ thuật chạy vượt rào
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và Đọc trước tài
liệu chính [2]
chuyên môn
2.2. Bài tập bổ trợ kỹ thuật chân tấn trang 40 – 46
công qua rào
và trang 75 2.3. Bài tập bổ trợ kỹ thuật chân
80
đạp sau qua rào
1. Kỹ thuật ném lao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
Đọc trước tài
1.2. Bài tập ném lao chính diện có liệu chính [2]
tạo đà
1.3. Kỹ thuật RSCC tay không và từ trang 170
đến trang 177
có dụng cụ
1.4. Bài tập phối hợp RSCC và ném
lao đi
2. Kỹ thuật chạy vượt rào
Đọc trước tài
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
liệu chính [2]
chuyên môn
trang 40 – 46
2.2. Bài tập đi bộ qua rào thấp
2.3. Các bài tập kỹ thuật chạy vượt
và trang 75 qua cạnh rào ( qua 2 – 3 rào)
80
1. Kỹ thuật ném lao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
1.2. Bài tập kỹ thuật các bước đà
cuối (4 bước)
1.3. Kỹ thuật phối hợp chạy đà cuối
và cách đưa dụng cụ
1.4. Bài tập thể lực

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 170
đến trang 175

sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
ném lao

02 tiết ở
sân tập
điền kinh
02 tiết ở
sân tập
ném lao

các trang
thiết bị
cần thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn bị
các trang
thiết bị
cần thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn bị
các trang
thiết bị
cần thiết
cho học
tập thực

10


Giáo án 8

2. Kỹ thuật chạy vượt rào
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
2.2. Kiểm tra giữa ký

Đọc trước tài
liệu chính [2]
trang 40 – 46
và trang 75 - 83

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

hành

Giáo án 9

1. Kỹ thuật ném lao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
Đọc trước tài
chuyên môn
1.2. Kỹ thuật phối hợp chạy đà cuối liệu chính [2]
và RSCC
từ trang 170
1.3. Bài tập phối hợp kỹ thuật chạy đến trang 175
đà ngắn 6 – 8 bước và RSCC ném
dụng cụ đi
Giáo án 10 2. Kỹ thuật chạy vượt rào
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và Đọc trước tài
liệu chính [2]
chuyên môn
2.2. Kỹ thuật bài tập chạy qua cạnh trang 40 – 46
rào, qua rào
và trang 75 2.3. Kỹ thuật xuất phát thấp và
83
chạy lao tới cạnh rào thứ nhất.
Giáo án 11 1. Kỹ thuật chạy vượt rào
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và Đọc trước tài
chuyên môn
liệu chính [2]
1.2. Kỹ thuật bài tập chạy qua cạnh
trang
rào, qua rào
2.3. Kỹ thuật xuất phát thấp và
chạy qua cạnh rào
Giáo án 12 2. Kiểm tra học trình: Chạy qua

cạnh rào ( 5 rào)
Giáo án 13 1. Kỹ thuật ném lao

1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
1.2. Kỹ thuật phối hợp chạy đà và
RSCC ném lao đi
1.3. Bài tập phối hợp kỹ thuật chạy
đà và RSC ném lao đi với tốc độ và
cự ly đà tăng dần

Khởi động
tích cực
Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 31
đến trang 39

02 tiết ở
sân tập
ném lao

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Chuẩn bị
các trang
thiết bị
cần thiết
cho học
tập thực
hành

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh
02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Chuẩn bị
các trang
thiết bị
cần thiết

11


Giáo án 14 2. Kỹ thuật chạy vượt rào

2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
Đọc trước tài
chuyên môn
liệu chính [2]
2.2. Kỹ thuật bài tập chạy qua rào
trang 40 – 46
2.3. Bài tập phối hợp kỹ thuật xuất
và trang 75 –
phát và chạy qua giữa các rào

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Giáo án 15 1. Kỹ thuật ném lao

Giáo án 16

Giáo án 17

Giáo án 18

Giáo án 19

1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
Đọc trước tài
chuyên môn
1.2. Bài tập phối hợp kỹ thuật chạy liệu chính [2]
đà và RSC ném lao đi với tốc độ và
từ trang 31
cự ly đà tăng dần
đến trang 39
1.3.Bài tập phát triển thể lực
chuyên môn
2. Kỹ thuật chạy vượt rào
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và Đọc trước tài
chuyên môn
liệu chính [2]
2.2. Kỹ thuật phối hợp qua giữa các
trang 40 – 46
rào
2.3. Bài tập phối hợp kỹ thuật xuất và trang 75 –
phát và chạy qua giữa các rào
1. Kỹ thuật ném lao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và Đọc trước tài
chuyên môn
liệu chính [2]
1.2. Bài tập phối hợp kỹ thuật chạy
từ trang 31
đà và RSC ném lao đi với tốc độ và
đến trang 39.
cự ly đà tăng dần.
1.3. Bài tập phối hợp các giai đoạn Đọc thêm tài
liệu [4], [5].
kỹ thuật trong ném lao
1.4. Bồi dưỡng luật thi đấu
2. Kỹ thuật chạy vượt rào
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
Đọc trước tài
chuyên môn
2.2. Kỹ thuật phối hợp qua giữa các liệu chính [2]
rào
trang 40 – 46
2.3. Bài tập phối hợp kỹ thuật xuất và trang 75 –
phát và chạy qua giữa các rào
2.4. Bồi dưỡng luật thi đấu
1. Kỹ thuật ném lao
Đọc trước tài

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở

Chuẩn bị
các trang
thiết bị
cần thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn bị
các trang
thiết bị
cần thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn bị

12


1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
1.2. Bài tập phối hợp kỹ thuật chạy liệu chính [2]
từ trang 31
đà và RSC ném lao đi với tốc độ và
cự ly đà tăng dần.
đến trang 39.
1.3. Bài tập phối hợp các giai đoạn
Đọc thêm tài
kỹ thuật trong ném lao
liệu [4], [5].
1.4. Bồi dưỡng phương pháp giảng
dạy – trọng tài
Giáo án 20 2. Kỹ thuật chạy vượt rào
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
Đọc trước tài
2.2. Kỹ thuật phối hợp qua giữa các liệu chính [2]
rào
2.3. Bài tập phối hợp kỹ thuật xuất trang 40 – 46
và trang 75 –
phát và chạy qua giữa các rào
2.4. Bồi dưỡng phương pháp giảng
dạy – trọng tài
Giáo án 21 1. Kỹ thuật ném lao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
Đọc trước tài
chuyên môn
1.2. Bài tập phối hợp kỹ thuật chạy liệu chính [2]
từ trang 31
đà và RSC ném lao đi với tốc độ và
cự ly đà tăng dần.
đến trang 39.
1.3. Bài tập phối hợp các giai đoạn Đọc thêm tài
kỹ thuật trong ném lao
liệu [4], [5].
1.4. Bồi dưỡng phương pháp giảng
dạy – trọng tài
Giáo án 22 2. Kỹ thuật chạy vượt rào
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
Đọc trước tài
chuyên môn
2.2. Kỹ thuật phối hợp qua giữa các rào liệu chính [2]
2.3. Bài tập phối hợp kỹ thuật xuất trang 40 – 46
phát và chạy qua giữa các rào
và trang 75 –
2.4. Bồi dưỡng phương pháp giảng
dạy – trọng tài
Giáo án 23

Thi học phần

sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

các trang
thiết bị
cần thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn bị
các trang
thiết bị
cần thiết
cho học
tập thực
hành

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

13


8. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC PHẦN
8.1. Phương pháp đối với người học
- Tự nghiên cứu trước bài học ở nhà
- Phân nhóm tự tổ chức học tập
- Tư duy kỹ thuật động tác và làm thử
- Tự tập luyện ngoại khóa
8.2. Phương pháp đối với người dạy

- Phương pháp giảng giải.
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp giúp đỡ trực tiếp.
- Phương pháp phân chia.
- Phương pháp sửa chữa sai sót trong học kỹ thuật
- Phương pháp giảng dạy hoàn chỉnh.
9. CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO
VIÊN

*. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:
- Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp , thông tin
đến người học các đặc điểm, yêu cầu và thời lượng cũng như nội dung thi kiểm tra.
*. Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học
- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành
đúng thời hạn.
- Yêu cầu đối với sinh viên (Sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời gian
chất lượng các bài tập về nhà)
- Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Quy định về thời gian học: Thực hiện theo quy chế 43 của bộ Giáo dục và đào tạo và
Quyết định 846/QĐ-TDTTĐN ngày 27 tháng 8 năm 2013 “V/v ban hành Quy định về đào tạo
Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” tai trường Đại học TDT Đà Nẵng, (Đảm bảo 70%
tổng số giờ)

14


- Sinh viên cần đi học đầy đủ, nghiêm túc, khởi động tích cực đúng theo khối lượng yêu
cầu để tiếp hành học tập đật yêu cầu, tránh xảy ra chấn thương.
- Chấp hành đúng quy chế lớp học, tự giác và tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động
trên lớp và các hoạt động tự tập luyện ngoại khóa.
10. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHO HỌC PHẦN
+ Đánh giá theo thang điểm số (điểm 10 tối đa) và thang điểm chữ (từ A - F) các nội dung
được học.

- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc từng nội dung và
điểm bộ phận.
- Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.
11. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHO HỌC
PHẦN
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.
- Mục tiêu: Yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, đúng trang phục đúng quy định
khi lên lớp.
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá: Điểm danh
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số) 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức lý thuyết, thực hành các động
tác kỹ thuật, ứng dụng tốt trong quá trình tập luyện và thi đấu của nội dung kỹ thuật đi
bộ thể thao.
- Nội dung kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật chạy qua cạnh rào (5 rào), chấm điểm
kỹ thuật
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Thực hiện từng người một
- Cách đánh giá (Hai giảng viên chấm điểm kỹ thuật điểm là trung bình cộng của
hai giảng viên)
11.3. Thi cuối kỳ: (trọng số) 60%

15


- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về kiến thức, kỹ năng thuộc
học phần đã học.
- Hình thức thi: Thực hành
- Nội dung thi : Thực hành kỹ thuật và tính thành tích ném lao và chạy
vượt rào
Môn
Ném lao(m)
Chạy rào(s)

Điểm

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nam

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

Nữ

24

22

20

19

18

17

16

15

14

13

Nam(55m

8”5

8’’7

8’’9

9’’1

9’’3

9’’5

9’’7

9’’9

10’’1

10’’3

Nữ (50m)

8”5

8’’7

8’’9

9’’1

9’’3

9’’5

9’’7

9’’9

10’’1

10’’3

11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Giáo án 8
- Thi cuối kỳ: Giáo án 23
12. TIẾN TRÌNH CẬP NHẬT, BỎ SUNG ĐỀ CƯƠNG
Lần cập nhật

Phê duyệt
Ngày … tháng … năm 2014

Trưởng khoa

Nội dung cập nhật

Xác nhận
Ngày … tháng … năm 2014

Trưởng bộ môn

Ngày cập nhật- người cập nhật và ký duyệt

Ngày … tháng … năm 2014

Giảng viên

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×