Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Taekwondo chuyên sâu 4 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
MÔN HỌC: TAEKWONDO, HỌC PHẦN 4
----------------------------------------------(Kèm theo Quyết định Số

/QĐ-TDTTĐN, ngày

tháng

năm 201….. )

1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thủy
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
- Điện thoại: 0932.410.714

.Email: nguyenthibichthuytdtt@gmail.com

1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:


TT
1
2

Họ và tên
Phan Nguyên Cầu
Phan Thanh Long

Chức danh,
Điện thoại
Email
học vị
Thạc sĩ
phannguyencautkd@gmail.com
Cử nhân
0935822362 twd.phanthanhlong@gmail.com

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần : PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH
TAEKWONDO 4
- Tên tiếng Anh: Teaching methods and professional practice Taekwondo 4.
- Mã học phần: DHCSN0652
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học , Hình thức đào tạo: Chính quy
- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu
Taekwondo 3

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

1


- Các học phần kế tiếp: Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu
Taekwondo 5.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: 06 tiếtPPGD&TH

: 36 tiếtBài tập

: 0 tiếtThực hành, thực tập

: 0 tiếtTự học

: 90 tiếtKiểm tra, thi

: 03 giờ

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: bộ môn Võ.
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
• Kiến thức
- Trang bị những kiến thức cơ bản về môn võ Taekwondo như kiến thức lý thuyết về
kỹ thuật môn Taekwondo, kiến thức cơ bản về lý thuyết trọng tài môn võ Taekwondo,
kiến thức chuyên môn, kỹ năng trợ giảng trong các lớp học phong trào…
- Đồng thời, trang bị những kiến thức lý luận của môn học chuyên sâu về quyền
pháp, cũng như khả năng làm trọng tài ở nội dung chấm quyền Taekwondo..
- Góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, ý thức tổ chức kỷ luật,
tác phong…tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao khác.
• Kĩ năng
- Có năng lực vận dụng những kỹ thuật đã học vào bài tập một cách khoa học và
logic.
- Thành thạo các kỹ chiến thuật cơ bản.
- Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn những kiến thức để dùng vào những mục đích
riêng biệt
• Thái độ, chuyên cần
- Sinh viên cần thực hiện đúng các qui định của môn học cũng như những qui định
của nhà trường đề ra.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình hăng hái trong tập luyện.
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

2


- Nhìn thấy giá trị của xã hội và có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, huấn
luyện viên, hướng dẫn viên, người cán bộ TDTT cơ sở…
- Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu
Chủ nghĩa xã hội, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp và sự
tự tin trong quá trình công tác.
• Mục tiêu khác
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu khoa học.
- Hoàn thành tốt các kỹ thuật là hành trang vững chắc cho sinh viên đối với công
việc của mình sau này.
- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.
- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá
- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch lên chương trình, tổ chức giảng dạy, quản
lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

1. Lý thuyết
Bài 1: Các nguyên

I.A.1 Nắm rõ

nhân, biện pháp khắc

được nguyên

phục chấn thương

nhân, biện pháp

trong tập luyện và thi

khắc phục chấn

đấu Taekwondo.

thương trong
tập luyện và thi
đấu

Bậc 2

I.B.1 Biết cách
phòng ngừa và
bảo vệ cho bản
thân trong tập
luyện và thi đấu
Taekwondo.

Bậc 3
I.C.1 Biết cách
phòng ngừa và
bảo vệ cho bạn
tập trong tập
luyện và thi đấu
Taekwondo.

những điều cần lưu ý
khi chấm quyền
Taekwondo.

I.A.1 Hiểu biết

I.B.1 Biết cách

về luật chấm

chấm quyền

quyền

Taekwondo

Taekwondo là gì

2. Các tư thế tấn cơ

Biết cách
phòng ngừa và
bảo vệ cho bản
thân trong tập
luyện và thi
đấu
Taekwondo.

Taekwondo.
Bài 2: Cách thức và

Yêu cầu cần
đạt của nội
dung giảng dạy

Biết cách chấm
I.C.1 Hoàn thiện
khả năng chấm

quyền
Taekwondo

quyền và nắm rõ
các điều cần lưu

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

3


bản (SEOGI):

ý khi chấm
I.A.1 Nắm vững

Tongmilki Jumbi

được yếu lĩnh kỹ

seogi

thuật.

quyền

3. Các kỹ thuật tay
cơ bản (Tzireugi+
Makki+ Chigi):

I.A.1 Nắm vững I.B.1 Phân tích

I.C.1 Có khả năng - Phân tích và

- Sonnal bakkat chigi, được yếu lĩnh kỹ và tư duy được

truyền đạt và

- Palkup Yop chigi,

thuật.

giảng dạy kỹ thuật thuật tay.

- Mejumeok Area

I.A.2 Thực hiện I.B.2 Nhận biết

cho các đối tượng - Nhận biết các

Pyojeok chigi,

được kỹ thuật

mới học võ.

- Sonnal Mok chigi,

tay một cách cơ nguyên nhân

nguyên nhân

- Batacngson

bản.

thường mắc khi

thường mắc khi

Teockchigi;

học kỹ thuật và

học kỹ thuật và

- Hansonnal Area

biết cách sửa

biết cách sửa

makki,

chữa kỹ thuật.

chữa kỹ thuật.

kỹ thuật tay.
các sai lầm,

tư duy được kỹ

sai lầm,

- Batangson Nullo
makki,
- Keumgang Makki,
- Santeul Makki,
- Hansonnal
momtong Yopmakki,
- Anpalmok
momtong hecho
makki,
4. Kỹ thuật chân cơ
bản (CHAGI)
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

4


- Giới thiệu và dạy các

I.A.1 Nắm vững I.B.1 Phân tích

I.C.1 Có khả

- Phân tích và

giai đoạn của kỹ thuật

được yếu lĩnh kỹ và tư duy được

năng truyền đạt

tư duy được kỹ

chân cơ bản.

thuật.

và giảng dạy kỹ

thuật chân.

- Kodeup Yop chagi;

I.A.2 Thực hiện

kỹ thuật chân.

thuật cho các đối

được kỹ thuật

I.B.2 Nhận biết

tượng mới học

- Nhận biết các

chân một cách

các sai lầm,

võ.

sai lầm,

cơ bản.

nguyên nhân

nguyên nhân

thường mắc khi

thường mắc khi

học kỹ thuật và

học kỹ thuật và

biết cách sửa

biết cách sửa

chữa kỹ thuật.

chữa kỹ thuật.

5. Kỹ thuật quyền
(POOMSE)
- Giới thiệu và dạy các

I.A.1 Nắm

I.B.1 Phân tích

I.C.1 Có khả

- Phân tích và

giai đoạn của kỹ thuật

vững được yếu

và tư duy được

năng truyền đạt

tư duy được kỹ

kỹ thuật quyền.

lĩnh kỹ thuật

kỹ thuật quyền.

và giảng dạy kỹ

thuật quyền.

Quyền:

quyền.

I.B.2 Nhận biết

thuật cho các đối - Nhận biết các

(POOMASAE)

I.A.2Thực hiện

các sai lầm,

tượng mới học

sai lầm,

- KORYO

được kỹ thuật

nguyên nhân

võ.

nguyên nhân

- KEUMGAN

quyền một cách thường mắc khi

thường mắc khi

cơ bản.

học kỹ thuật và

học kỹ thuật và

biết cách sửa

biết cách sửa

chữa kỹ thuật.

chữa kỹ thuật.
- Thực hiện

6. Kỹ thuật đối luyện
Đối luyện: Nhất thế

I.A.1 Nắm

I.B.1 Thực hiện I.C.1 Thực hiện

đối luyện 11-12-13-14-

nguyên lý của

được kỹ thuật

kỹ thuật động tác được kỹ thuật

15.

kỹ thuật đối

động tác đối

đối luyện đạt đến động tác đối

luyện.

luyện một cách

mức kỹ xảo, đạt

luyện một cách

I.A.2 Nắm

thành thạo.

độ chính xác

thành thạo.

được kỹ thuật

cao.

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

5


cơ bản trong
đối luyện.
I.A.3 Thực hiện
được kỹ thuật
động tác đối
luyện một cách
cơ bản.
Chú giải:
- Bậc 1: Nhớ (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)

4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ)
- Về lý thuyết: Trang bị những kiến thức cơ bản về các nguyên nhân, biện pháp khắc
phục chấn thương trong tập luyện và thi đấu Taekwondo, nắm được cách thức và
những điều cần lưu ý khi chấm quyền Taekwondo.
- Về tập luyện: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng vận động về tấn pháp, kỹ thuật tay
chân trong các bài quyền có độ khó được nâng cao; hoàn thiện khả năng phối hợp vận
động với bạn tập thông qua đối luyện.
5. Nội dung chi tiết học phần
5.1 Lý thuyết: 06 tiết (kể cả kiểm tra)
Kỹ thuật đấm, kỹ thuật đánh, kỹ thuật đỡ và kỹ thuật đá trong môn võ Taekwondo
- Các nguyên nhân, biện pháp khắc phục chấn thương trong tập luyện và thi đấu
Taekwondo.
- Cách thức và những điều cần lưu ý khi chấm quyền Taekwondo.
5.2 Thực hành: 36 tiết (kể cả kiểm tra)
5.2.1 KỸ THUẬT TẤN( SEOGI) : 02 tiết (kể cả kiểm tra)
- Dạy kỹ thuật tấn:
+ Tongmilki Jumbi seogi: tư thế đứng sẵn sang 2 tay ôm bong.
5.2.2 KỸ THUẬT CƠ BẢN
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

6


* Kỹ thuật tay cơ bản: 12 tiết (kể cả kiểm tra)
- Sonnal bakkat chigi: đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài bàng cạnh bàn tay
- Palkup Yop chigi: đánh chỏ ngang
- Mejumeok Area Pyojeok chigi: đánh chặn hạ đẳng
- Sonnal Mok chigi: chặt cổ
- Batacngson Teockchigi
- Hansonnal Area makki,
- Batangson Nullo makki,
- keumgang Makki,
- Santeul Makki,
- Hansonnal momtong Yopmakki,
- Anpalmok momtong hecho makki
- Kỹ thuật phòng thủ tay khi thực hiện thi đấu
* Kỹ thuật chân cơ bản: 04 tiết (kể cả kiểm tra)
- Kodeup Yop chagi;
5.2.3 QUYỀN (POOMSE): 14 tiết (kể cả kiểm tra)
- Giới thiệu các kỹ thuật quyền.
-

KORYO

- KEUMGAN
5.2.4 ĐỐI LUYỆN: 04 tiết (kể cả kiểm tra)
- Giới thiệu các kỹ thuật đối luyện
Nhất thế đối luyện 11 – 15
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính
[1]. Nguyễn Văn Chung, Vũ Xuân Long, Vũ Xuân Thành, Nguyễn Anh Tú, Giáo
Trình Taekwondo, NXB TDTT Hà Nội
[2]. Hồ Hoàng Khánh, 1995, Căn bản Taekwondo, NXB TDTT, Hà Nội.
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

7


[3]. Ủy ban TDTT, 2006, Luật thi đấu Taekwondo, NXB TDTT, Hà Nội.
[4]. Lê Bửu, Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Hiệp (1983), Lí luận và phương pháp huấn
luyện thể thao , Sở TDTT thành phố Hồ Chí Minh
[5]. Khúc Văn Bốn (1989), Phương pháp giảng dạy Taekwondo, NXB TDTT Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Kim Yong Choi, 1990, Kỹ thuật Taekwondo, NXB Korea
[2]. S.H.Choi, 1990, Taekwondo (Song đấu tự do), NXB Korea.
[3]. Kuk Hyun Chung – Kyung Myung Lee, 1998, Taekwondo huấn luyện nâng
cao, NXB TDTT, Hà Nội.
[4]. Đặc san Võ thuật (1988), Hội Võ thuật Hà Nội , Nhà in báo TNTP nhiều tác giả.
7. Hình thức tổ chức dạy - học (Tương ứng với từng nội dung học phần có các hình
thức dạy học chủ yếu như lí thuyết, thực hành, bài tập, thảo luận, hoạt động theo
nhóm, tự học, tự nghiên cứu… cùng số giờ tín chỉ sẽ được thực hiện cho từng hình
thức. Giảng viên có trách nhiệm cập nhật vấn đề này hằng năm)
Phương án dạy - học theo tín chỉ (thiết kế cho cả tiến trình cho đến hết học
phần. Yêu cầu soạn thật chi tiết, hàng năm có bổ sung chỉnh sửa)
7.1. Lịch trình chung

TT

1
2
3
4
5

Nội dung

Lý thuyết
Các thế tấn
cơ bản
Kỹ thuật tay
cơ bản
Kỹ thuật
chân cơ bản
Kỹ thuật

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
hành, thí nghiên
PPGD&

Bài
nghiệm, cứu, tự
Thực
thuyết
tập
thực tập..
học.
hành
6
0
0
12
2

0

Tổng

18

0

4

6

12

0

0

24

36

4

0

0

8

12

14

0

0

28

42

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

8


Hình thức tổ chức dạy học học phần
TT
6
7
8

Nội dung
quyền
Đối luyện
Kiểm tra,
thi kết thúc
học phần
Tổng

6

4

0

0

3

0

0

39

0

8

Tổng
12

6
90

9
135

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Hình thức tổ chức
dạy-học
Giáo án

Nội dung

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

thuyết

Giáo án
thứ 1

Bài 1: Các nguyên nhân, biện

Thực
hành

2 tiết

Tự
học
4 tiết

- Nghiên cứu tài

pháp khắc phục chấn thương

liệu môn học,

trong tập luyện và thi đấu

sách, báo có liên

Taekwondo.

quan.

Giáo án
thứ 2

Bài 2: Cách thức và những điều
cần lưu ý khi chấm quyền
Taekwondo.

2 tiết

4 tiết

- Tìm hiểu trong
sách luật
Taekwondo.

Giáo án
thứ 3

Bài 3: Cách thức và những điều
cần lưu ý khi chấm quyền
Taekwondo
Khởi động; Học kỹ thuật tấn,
Học kỹ thuật Chigi:
- Khởi động chung và chuyên
môn.
1. Dạy KT tấn

2 tiết

4 tiết

- Tìm hiểu trong
sách luật
Taekwondo.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

Giáo án
thứ 4

Giới thiệu, phân tích, làm mẫu
kỹ thuật tấn.

1 tiết

Ghi chú

2 tiết

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

9


- Tongmilki Jumbi seogi:

1 tiết

2 tiết

2. Dạy kỹ thuật Chigi.
- Sonnal bakkat chigi,
- Palkup Yop chigi,
- Mejumeok Area Pyojeok chigi
- Sonnal Mok chigi,
Giáo án
thứ 5

Khởi động;Ôn kỹ thuật tấn,
Học kỹ thuật Chigi:
- Khởi động chung và chuyên
môn.
1. Ôn kỹ thuật tấn
2. Ôn kỹ thuật Chigi:

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.
- Nghiên cứu tài

- Sonnal bakkat chigi,

liệu môn học có

- Palkup Yop chigi,

liên quan.

- Tongmilki Jumbi seogi:

1 tiết

1 tiết

2 tiết

2tiết

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

- Mejumeok Area Pyojeok chigi
- Sonnal Mok chigi
3. Dạy kỹ thuật Chigi mới.
- Batacngson Teockchigi;
- Hansonnal Area makki,
- Batangson Nullo makki,
Giáo án
thứ 6

- Keumgang Makki,
Khởi động; Ôn kỹ thuật tấn;
Ôn kỹ thuật Chigi, Học
phương pháp trọng tài.
- Khởi động chung và chuyên
môn.
1. Ôn kỹ thuật tấn
- Tongmilki Jumbi seogi:
2. Ôn kỹ thuật Chigi:
- Sonnal bakkat chigi,

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.
- Tự tập luyện
thêm ngoài giờ
học trên lớp

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

10


- Palkup Yop chigi,
- Mejumeok Area Pyojeok chigi
- Sonnal Mok chigi
- Batacngson Teockchigi;
- Hansonnal Area makki,
- Batangson Nullo makki,
- Keumgang Makki,
Giáo án
thứ 7

Học phương pháp trọng tài.
Khởi động;Ôn kỹ thuật Chigi,
Ôn phương pháp trọng tài;
Dạy kỹ thuật phòng thủ tay

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

khi thực hiện thi đấu:
Ôn kỹ thuật tấn;
Ôn kỹ thuật Chigi.
- Khởi động chung và chuyên
môn.
1. Ôn kỹ thuật tấn

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

- Tongmilki Jumbi seogi:
2. Ôn kỹ thuật Chigi:
- Sonnal bakkat chigi,
- Palkup Yop chigi,
- Mejumeok Area Pyojeok chigi
- Sonnal Mok chigi
- Batacngson Teockchigi;
- Hansonnal Area makki,
- Batangson Nullo makki,
- Keumgang Makki,
3. Ôn phương pháp trọng tài
4. Dạy kỹ thuật Chigi mới:
- Santeul Makki,
- Hansonnal momtong
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

11


Yopmakki,
- Anpalmok momtong hecho
makki
5. Dạy kỹ thuật phòng thủ tay
Giáo án
thứ 8

khi thực hiện thi đấu
Khởi động;Ôn kỹ thuật Chigi,
Dạy kỹ thuật phòng thủ tay
khi thực hiện thi đấu:
- Khởi động chung và chuyên
môn
1. Ôn kỹ thuật Chigi:

1 tiết

1 tiết

2 tiết

2 tiết

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Nghiên
cứu tài
liệu môn
học có
liên
quan.

- Sonnal bakkat chigi,

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

- Palkup Yop chigi,
- Mejumeok Area Pyojeok chigi
- Sonnal Mok chigi
- Batacngson Teockchigi;
- Hansonnal Area makki,
- Batangson Nullo makki,
- Keumgang Makki,
- Santeul Makki,
- Hansonnal momtong
Yopmakki,
- Anpalmok momtong hecho
makki

Giáo án
thứ 9

2. Dạy kỹ thuật phòng thủ tay
khi thực hiện thi đấu.
Khởi động;Ôn kỹ thuật Chigi,
Ôn kỹ thuật phòng thủ tay khi
thực hiện thi đấu, Dạy kỹ thuật
Chagi:
- Khởi động chung và chuyên

2 tiết
1 tiết

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớ

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

12


môn
1. Ôn kỹ thuật Chigi:
- Sonnal bakkat chigi,
- Palkup Yop chigi,

1 tiết

2 tiết

- Mejumeok Area Pyojeok chigi
- Sonnal Mok chigi
- Batacngson Teockchigi;
- Hansonnal Area makki,
- Batangson Nullo makki,
- Keumgang Makki,
- Santeul Makki,
- Hansonnal momtong
Yopmakki,
- Anpalmok momtong hecho
makki
2. Ôn kỹ thuật phòng thủ tay
khi thực hiện thi đấu.
3. Dạy kỹ thuật Chagi
Giáo án
thứ 10

Giáo án
thứ 11

- Kodeup Yop chagi
Khởi động; Ôn kỹ thuật
Chagi; Dạy kỹ thuật quyền
Koryo.
- Khởi động chung và chuyên
môn
1. Ôn kỹ thuật Chagi
- Kodeup Yop chagi:
2. Dạy kỹ thuật quyền Koryo
đòn 1-10
- Giới thiệu sơ đồ bài quyền.
Khởi động; Dạy kỹ thuật
quyền Koryo; Dạy kỹ thuật đối
luyện.
- Khởi động chung và chuyên

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

13


môn
1. Dạy kỹ thuật quyền Koryo
đòn 11-20.
2. Dạy kỹ thuật đối luyện:

- Nhất thế đối luyện 11-12-13-

1 tiết

thuật mới trước
khi lên lớp.

giờ học
trên lớp

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Tự tập

2 tiết

14-15
Giáo án
thứ 12

Giáo án
thứ 13

Giáo án
thứ 14
Giáo án
thứ 15

Khởi động; Ôn kỹ thuật quyền
Koryo từ đòn 1-20; Ôn kỹ
thuật đối luyện, Dạy kỹ thuật
quyền Koryo từ đòn 21-30 .
- Khởi động chung và chuyên
môn
1. Ôn kỹ thuật quyền Koryo từ
đòn
1-20
2. Ôn kỹ thuật đối luyện:
- Thực hiện theo từng đôi
Dạy kỹ thuật quyền Koryo từ
đòn 21-30 .
Khởi động; Ôn kỹ thuật quyền
Koryo; Ôn kỹ thuật đối luyện
- Khởi động chung và chuyên
môn
1. Ôn kỹ thuật quyền Koryo
- Thực hiện theo nhịp điệu bài
quyền và phát lực.
Ô2. n kỹ thuật đối luyện
- Thực hiện theo từng đôi
Kiểm tra giữa học kỳ.
Nội dung: Bài kỹ thuật căn bản.
Khởi động; Ôn kỹ thuật quyền
Koryo, Dạy kỹ thuật quyền

Keumgan từ đòn 1-10.

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

2 tiết

4tiết

luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

2 tiết

4 tiết

- Chuẩn bị tốt nội
dung thi kiểm tra

1 tiết

2 tiết

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập

- Nghiên
cứu tài
liệu môn

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

14


- Khởi động chung và chuyên
môn
1. Ôn kỹ thuật quyền Koryo

1 tiết

2 tiết

luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Thực hiện theo nhịp điệu bài
quyền và phát lực.
2. Dạy kỹ thuật quyền

Keumgan từ đòn 1-10
- Giới thiệu sơ đồ bài quyền.
Giáo án
thứ 16

Khởi động; Dạy kỹ thuật

1 tiết

2 tiết

quyền Keumgan từ đòn 11-

20.
- Khởi động chung và chuyên
môn
1. Ôn KT quyền
- Thực hiện theo nhịp điệu bài
quyền
2. Dạy kỹ thuật quyền

1 tiết

2 tiết

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Bài tập thả lỏng hồi phục

Khởi động; Dạy kỹ thuật

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

quyền Keumgan từ đòn 21-

28
- Khởi động chung và chuyên
môn
1. Ôn KT quyền
2..Dạy kỹ thuật quyền

liên
quan.
- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp
- Nghiên
cứu tài
liệu môn
học có
liên
quan.

Keumgan từ đòn 11-20.

Giáo án
thứ 17

học có

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp
- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

Keumgan
- Thực hiện theo nhịp điệu bài
quyền và phát lực tối đa.
- Bài tập thả lỏng hồi phục
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

15


Giáo án
thứ 18

Khởi động; Ôn kỹ thuật quyền

Keumgan.

Giáo án
thứ 20

Giáo án
thứ 21

2 tiết

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

4 tiết

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.

- Tự tập
luyện
thêm
ngoài
giờ học
trên lớp

4 tiết

- Ôn lại các kỹ
thuật đã học.
- Tìm hiểu và tập
luyện các kỹ
thuật mới trước
khi lên lớp.

- Tìm
hiểu và
tập
luyện
các kỹ
thuật
mới

Keumgan .
- Khởi động chung và chuyên
môn
1. Ôn kỹ thuật quyền

Giáo án
thứ 19

1 tiết

- Thực hiện theo nhịp điệu bài
quyền và phát lực tối đa.
- Đi theo đồ hình vẽ sẵn
Khởi động; Ôn kỹ thuật căn
bản, Ôn kỹ thuật đối luyện,
- Khởi động chung và chuyên
môn
1. Ôn kỹ thuật căn bản
2. Ôn KT đối luyện
Ôn kỹ thuật nhất thế đối luyện
11-12-13-14-15
- Thực hiện theo từng đôi
Khởi động; Ôn kỹ thuật quyền
Koryo và Keumgan
- Khởi động chung và chuyên
môn
3. Ôn kỹ thuật quyền Koryo và
Keumgan
- Thực hiện theo nhịp điệu bài
quyền và phát lực tối đa.
- Đi theo đồ hình vẽ sẵn.
- Bài tập thả lỏng hồi phục
Khởi động; Củng cố và hoàn
thiện kỹ thuật quyền; kỹ thuật
căn bản; kỹ thuật đối luyện:
- Khởi động chung và chuyên
môn
1. Củng cố và hoàn thiện kỹ
thuật quyền:

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

16


Giáo án
thứ 22

- Thực hiện theo nhịp điệu bài
quyền.
2. Củng cố và hoàn thiện kỹ
thuật căn bản và đối luyện:
Kiểm tra kết thúc học phần .

trước
khi lên
lớp.
3 tiết

6 tiết

- Chuẩn bị tốt nội
dung thi kiểm tra

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
Căn cứ định nghĩa tín chỉ, nội dung dạy học trong chương trình môn học gồm ba
phần:
8.1. Phương pháp người dạy: dùng phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại
trong giáo dục thể chất như: Trình bày, diễn giải, thị phạm, trực quan, giúp đỡ trực
tiếp, phân chia, hoàn chỉnh.
Phần không thực hành trực tiếp trên lớp mà giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn
cụ thể sinh viên tự ôn tập những nội dung đã học.
8.2. Phương pháp người học: tự giác tích cực, trực quan, phân chia, hoàn chỉnh, tự
học.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
- Thực hiện đủ các yêu cầu của Bộ GD & ĐT, của nhà trường, của bộ môn đối
với quy chế thực hiện giờ lên lớp.
+ Yêu cầu đối với giảng viên:
- Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần.
- Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu để đảm bảo cho học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên:
- Tham gia học tập đúng giờ, phải đạt từ 70% trở lên thời gian lên lớp mới được
thi học phần (kể cả học phần có thực hành và lý thuyết).
- Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng đúng quy cách; tìm hiểu và tập
luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp
10. Thang điểm đánh giá
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

17


Thang điểm đánh giá bộ phận và kết thúc học phần:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của các điểm bộ phận tính theo trọng số.
- Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:

(trọng số) 20%.

- Mục tiêu: Nhằm đánh giá mức độ tham gia học tập và ý thức học tập của sinh
viên trong suốt học phần.
- Hình thức kiểm tra: Theo dõi quá trình học tập trong suốt học phần.
- Nội dung kiểm tra: Xác định tỷ lệ % số buổi học sinh viên vắng mặt trong suốt
học phần.
- Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế.
- Cách đánh giá: Theo thang điểm đào tạo.
- Thời gian kiểm tra: Sau khi kết thúc học phần.
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số) 20%
- Mục tiêu: Nhằm đánh giá kết quả về mức độ tiếp thu của sinh viên trong quá
trình học tập để có những điều chỉnh về phương pháp giảng dạy kịp thời và hợp lý
hơn.
- Nội dung kiểm tra: Bài kỹ thuật căn bản.
+ Thời gian tổ chức: Theo lịch trình giảng dạy cụ thể.
+ Nội dung đánh giá: Kỹ thuật.
- Hình thức kiểm tra: Thực hành .
- Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế.
- Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn.
- Thời gian kiểm tra: Theo lịch trình giảng dạy cụ thể.
11.3. Thi cuối kỳ:

(trọng số) 60%

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

18


- Mục tiêu: Nhằm đánh giá chất lượng và kết quả học tập mà sinh viên đã tiếp
thu được ở học phần này.
- Nội dung thi
TT

Nội dung kiểm tra đánh
giá

Hướng dẫn thực hiện

Kiểm tra đánh
giá các kỹ năng

- 3 kỹ thuật phối hợp cơ bản kết hợp
di chuyển tiến lùi 5 lần.
- 3 kỹ thuật chân cơ bản phối hợp
( tống trước, vòng cầu, tống ngang,
chẻ, tống sau)

1

Kỹ thuật cơ bản
(2 điểm)

2

Quyền Bài Koryo và
Keumgan
(2 điểm)
Bốc thăm bài 1-8
(1 điểm)

Thực hiện 3 bài hoàn chỉnh.

3

Kỹ thuật nhất thế đôí
luyện 11-12-13-14-15
(2 điểm)

2 người thực hiện tấn công
và phản công.
(Thực hiện 5 đòn)

Thi đấu 2 hiệp (2 phút)
(2 điểm)

Trang phục thi đấu, bảo hiểm, sàn thi
đấu, đồng hồ, còi, cờ trọng tài. Theo
luật WTF

Kỹ thuật tổng
hợp

Chống đẩy, lướt đá
(1 điểm)

Nằm sấp chống đẩy 35 lần
Lướt đá 2 mục tiêu 30’

Thể lực chung
và chuyên môn

4

5

Kỹ thuật chuyên
môn

- Thời gian tổ chức: Theo kế hoạch của nhà trường.
- Nội dung đánh giá: Kỹ thuật.
+ Hình thức thi: Thực hành.
+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế.
+ Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn.
+ Thời gian kiểm tra: Theo lịch trình giảng dạy cụ thể.
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ:
- Kiểm tra giữa kỳ: Giáo án thứ 14
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

19


- Thi cuối kỳ: Giáo án thứ 22

12. Tiến trình cập nhật, bổ sung đề cương chi tiết.
Lần
CN

Nội dung cập nhật

Ngày cập nhật – người cập nhật và
ký duyệt

1
2

Phê duyệt
Ngày 12 tháng 12 năm 2014
Trưởng khoa GDTC

Xác nhận
Ngày 08 tháng12 năm 2014
Trưởng khoa, bộ môn

Đã ký

Võ Văn Vũ

Đã ký

Dương Mạnh Thắng

Ngày 08 tháng 12 năm 2014
Giảng viên

Đã ký

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ - 2014

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×