Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Bóng rổ chuyên sâu 4 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PPGD & TH CHUYÊN SÂU 4
(Kèm theo Quyết định Số 1298 /QĐ-TDTTĐN, ngày 24 tháng 12 năm 2013 )
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
-

Họ và tên: Trần Xuân Khang

-

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sỹ

-


Thời gian, địa điểm làm việc: Trường Đại Học TDTT Đà Nẵng.

-

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Bóng rổ - Bóng ném Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

-

Điện thoại: 0932591985. Tranxuankhang1985@gmail.com

1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT Họ và tên
Chức danh, học vị Địa chỉ liên hệ
nguyenhaiduongtdtt
1 Nguyễn Hải Đường
Tiến sỹ
@gmail.com
Tranxuankhang1985
2 Trần Xuân Khang
Thạc Sỹ
@gmail.com
danghuuloibr@gmail.
3 Đặng Hữu Lợi
Cử nhân
com

Điện thoại
0913046638
0932591985
0905858361

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần (Chữ in): PPGD & TH Chuyên sâu 4

Tên tiếng Anh:

- Mã học phần: DHCSN0652
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: đại học, hình thức đào tạo: Chính quy.


- Loại học phần (bắt buộc, tự chọn): Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết (những học phần phải học trước học phần này): PPGD &
TH Chuyên sâu 1,2,3
- Các học phần kế tiếp (những học phần học sau học phần này): PPGD & TH Chuyên
sâu 5;6
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: 00 tiết
1


-PPGD&TH

: 45 tiếtBài tập

: 00 tiếtThực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...): 00 tiếtTự học

: 90 giờ

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bóng rổ - Bóng ném.

3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
* Kiến thức: Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, nắm vững hệ thống kiến
thức lý luận và kỹ năng thực hành của môn học bóng rổ…
* Kỹ năng: Vận dụng sự hiểu biết những kiến thức cơ bản về Bóng rổ, ứng dụng vào
thực tiễn việc giảng dạy trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở trung
tâm thể dục thể thao. Hình thành năng lực sư phạm nghề nghiệp, biết xây dựng kế
hoạch giảng dạy cũng như tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài môn Bóng rổ; có
khả năng đánh giá giờ dạy và học…
* Thái độ, chuyên cần: Nghiêm túc chấp hành đúng quy chế lớp học; tích cực thực
hiện tốt nội dung học tập. Đồng thời hiểu được vai trò, ý nghĩa của môn học trong lĩnh
vực chuyên môn cũng như trong xã hội.…
* Mục tiêu khác: Sau khi học xong ra trường làm cán bộ giáo viên và có thể tham gia
học các lớp huấn luyện viên, trọng tài do liên đoàn bóng rổ Việt Nam tổ chức và tham gia
điều hành các giải đấu bóng rổ trong hệ thống thi đấu Quốc gia...
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Thực hành

Nội dung 1: Kỹ thuật
dẫn bóng

Nội dung 2: Kỹ thuật
chuyền bóng

Nội dung 3: Kỹ thuật
ném rổ

I.A.1. Nắm và sửa
chửa những động tác
thừa trong quá trình
dẫn bóng.
II.A.1. Nắm và sửa
chửa những động tác
thừa trong quá trình
chuyền bóng.

III.A.1. Nắm và sửa
chửa những động tác

I.B.1. Thực hiện
được các kỹ thuật
động tác dẫn bóng
một cách thành
thạo.

I.C.1. Thị phạm,
phân tích và có
thể hướng dẫn
người mới học
thực hiện được kỹ
thuật dẫn bóng
II.B.1. Thực hiện
II.C.1. Thị phạm,
được các kỹ thuật
phân tích và có
động tác chuyền
thể hướng dẫn
bóng một cách
người mới học
thành thạo.
thực hiện được kỹ
thuật chuyền
bóng.
III.B.1. Thực hiện III.C.1.
Thị
được các kỹ thuật phạm, phân tích
2


Nội dung 4: Các bài
tập phát triển thể lực
chuyên môn
Nội dung 5: Chiến
thuật bóng rổ

Nội dung 6: Phân tích
luật và thi đấu tập

thừa trong quá trình động tác ném rổ một và có thể hướng
ném rổ.
cách thành thạo.
dẫn người mới
học thực hiện
được kỹ thuật
ném rổ.
IV.A.1. Nắm được IV.B.1. Thực hiện IV.C.1.Có
khả
cách thực hiện các bài tốt và tích cực với năng phân tích,
tập.
các bài tập.
đánh giá được sự
tác động của bài
tập.
V.A.1. Nắm được V.B.1.Thực
hiện V.C.1. Phân tích
nguyên lý, mục đích được chiến thuật.
và sử dụng được
thực hiện chiến thuật.
chiến thuật trong
thi dấu tập.
VI.A.1. Nắm vững luật VI.B.1. Vận dụng VI.C.1. Có khả
trong quá trình thi đấu một số kỹ thuật áp năng áp dụng một
dụng vào thi đấu số chiến thuật cơ
cũng như ném rổ ghi bản vào quá trình
điểm.
thi đấu.

Chú giải:
- Bậc 1: Nhớ (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)
3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Bậc 1
Bậc 2
Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
Nội dung 6
Tổng

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
6

Bậc 3
1
1
1
1
1
1
6

Mục tiêu khác

Có được kỹ năng đọc tài liệu,
hình vẽ, đồng thời phân tích
được mục đích ý nghĩa kỹ
thuật dẫn bóng, chuyền bóng,
ném rổ và thi đấu tập

4. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần là 03 tín chỉ có phần thực hành. Nhằm cũng cố được một
số kỹ thuật đã học ở học phần chuyên sâu 1,2,3 và thực hành được một số kỹ thuật cơ bản
của học phần này. Như hiểu và vận dụng được luật, các kỹ năng thực hành kỹ chiến thuật
vào trong thi đấu. Ngoài ra, còn trang bị cho người học cách thức tổ chức thi đấu và
phương pháp trọng tài; phát triển các tố chất thể lực chung nhằm nâng cao hiệu quả học
tập môn bóng rổ.
5. Nội dung chi tiết học phần
5.1.1. Kỹ thuật dẫn bóng:
3


5.1.1.1. Bài tập dẫn bóng tổng hợp.
5.1.1.2. Bài tập dẫn bóng số 8.
5.1.2. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bắt bóng:
5.1.2.1. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay sau lưng.
5.1.2.2. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay trên cao.
5.1.2.3. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng hai tay trên đầu.
5.1.3. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng.
5.1.3.1. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng ba hàng.
5.1.3.2. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng bốn hàng.
5.1.4. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao.
5.1.5. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ xa.
5.1.6. Kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay trên cao.
5.1.7. Kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay trên cao.
5.1.8. Kỹ thuật dẫn bóng hai bước quá đà móc ngược, móc xuôi.
5.1.9. Các bài tập phát triển thể lực chuyên môn.
5.1.10. Chiến thuật:
5.1.10.1. Chiến thuật phòng thủ khu vực.
5.1.10.2. Chiến thuật tấn công khu vực.
5.1.10.3. Chiến thuật tấn công nhanh.
5.1.10.4. Chiến thuật phòng thủ kèm người nửa sân, toàn sân.
5.1.11. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính
[1]. Nguyễn Văn Trung; Nguyễn Quốc Quân; Phạm Văn Thảo. Giáo trình bóng rổ.
NXB TDTT – Hà Nội 2002.
[2]. Nguyễn Tùng. Giáo trình bóng rổ dành cho sinh viên Cao đẳng TDTT – năm
[3]. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao (2006)
[4]. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao (2010)
6.2. Tài liệu tham khảo
[1] Đinh Can (1976), Kỹ chiến thuật bóng rổ, NXB TDTT, Hà Nội.
[2] Đinh Can (2004) Bóng rổ trong trường học, NXB TDTT, Hà Nội
[3] Đinh Can (2006) Hệ thống các bài tập kỹ chiến thuật bóng rổ, NXB TDTT, Hà
Nội
4


[4] Hiệp hội HLV Bóng rổ thế giới (2001), Huấn luyện bóng rổ hiện đại, Dịch:
Hữu Hiền, NXB TDTT, Hà Nội.
[5] Sở TDTT Thành phố Hồ Chí Minh (2005), Quy trình và test tuyển chọn vận
động viên bóng rổ, Thành phố Hồ chí Minh.
[6] Uỷ ban thể dục thể thao (2006), luật bóng rổ, nhà xuất bản thể dục thể thao.
[7] Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn bóng rổ.
7. Hình thức tổ chức dạy - học
- Các giờ thực hành được tổ chức giảng dạy trong nhà tập.
- Các giờ tự học được tổ chức trên lớp, nhà tập, thư viện hoặc ở nhà.
7.1. Lịch trình chung

Tuần

1

2

3

Nội dung

Giáo án 1: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
tại chỗ chuyền bóng; Kỹ thuật tại chỗ ném
rổ một tay trên cao; Bài tập phát triển thể
lực chuyên môn
Giáo án 2: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
tại chỗ chuyền bóng; Kỹ thuật tại chỗ ném
rổ một tay trên cao; Bài tập phát triển thể
lực chuyên môn
Giáo án 3: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
tại chỗ chuyền bóng; Kỹ thuật tại chỗ ném
rổ một tay trên cao; Bài tập phát triển thể
lực chuyên môn
Giáo án 4: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
tại chỗ chuyền bóng; Kỹ thuật tại chỗ ném
rổ một tay trên cao; Bài tập phát triển thể
lực chuyên môn
Giáo án 5: Kỹ thuật dẫn bóng; Bài tập di
chuyển chuyền bắt bóng bóng; Kỹ thuật
tại chỗ ném rổ xa; Thi đấu tập và phương
pháp trọng tài
Giáo án 6: Bài tập di chuyển chuyền bắt
bóng bóng; Kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao; Kỹ thuật tại
chỗ ném rổ xa; Thi đấu tập và phương

Hình thức tổ chức dạy học học
phần
Lên lớp
SV tự
PPGD

&
Bài n.cứu,
thuyết
Thực
tập tự học.
hành

Tổng

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

5


Hình thức tổ chức dạy học học
phần

pháp trọng tài
Tuần

4

5

6

7

Giáo án 7: Bài Nội
tập dung
di chuyển chuyền bắt
bóng bóng; Kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao; Kỹ thuật tại
chỗ ném rổ xa; Thi đấu tập và phương
pháp trọng tài
Giáo án 8: Bài tập di chuyển chuyền bắt
bóng bóng; Kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao; Kỹ thuật tại
chỗ ném rổ xa; Thi đấu tập và phương
pháp trọng tài
Giáo án 9: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay
trên cao; Kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao; Thi đấu tập
và phương pháp trọng tài
Giáo án 10: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay
trên cao; Kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao; Thi đấu tập
và phương pháp trọng tài
Giáo án 11: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay
trên cao; Kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao; Thi đấu tập
và phương pháp trọng tài
Giáo án 12: Kiểm tra giữa kỳ
Giáo án 13: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
hai bước dừng bắt bóng nhảy ném rổ một
tay trên cao; Kỹ thuật dẫn bóng hai bước
quá đà móc ngược, móc xuôi; Thi đấu tập
và phương pháp trọng tài
Giáo án 14: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
dẫn bóng hai bước quá đà móc ngược,
móc xuôi; Chiến thuật phòng thủ khu
vực;Thi đấu tập và phương pháp trọng tài

Tổng
02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

6


Hình thức tổ chức dạy học học
phần

Giáo án 15: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
dẫn bóng hai bước quá đà móc ngược,
móc xuôi; Chiến
Nộithuật
dung phòng thủ khu
Tuần vực;Thi đấu tập và phương pháp trọng tài
8
Giáo án 16: Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật
dẫn bóng hai bước quá đà móc ngược,
móc xuôi; Chiến thuật phòng thủ khu
vực;Thi đấu tập và phương pháp trọng tài
Giáo án 17: Kỹ thuật dẫn bóng hai bước
quá đà móc ngược, móc xuôi; Chiến thuật
phòng tấn công khu vực; Chiến thuật tấn
công nhanh; Thi đấu tập và phương pháp
trọng tài
9
Giáo án 18: Kỹ thuật dẫn bóng hai bước
quá đà móc ngược, móc xuôi; Chiến thuật
phòng tấn công khu vực; Chiến thuật tấn
công nhanh; Thi đấu tập và phương pháp
trọng tài
Giáo án 19: Chiến thuật phòng tấn công
khu vực; Chiến thuật tấn công nhanh;
Chiến thuật phòng thủ kèm người nửa
sân, toàn sân; Thi đấu tập và phương pháp
trọng tài
10
Giáo án 20: Chiến thuật phòng tấn công
khu vực; Chiến thuật tấn công nhanh;
Chiến thuật phòng thủ kèm người nửa
sân, toàn sân; Thi đấu tập và phương pháp
trọng tài
Giáo án 21: Chiến thuật phòng tấn công
khu vực; Chiến thuật tấn công nhanh;
Chiến thuật phòng thủ kèm người nửa
11
sân, toàn sân; Thi đấu tập và phương pháp
trọng tài
Thi cuối kỳ phần thực hành
Tổng

02

04

06
Tổng

9

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

03

06

09

36

90

135
7


Lưu ý: thơi gian thi cuối kỳ theo lich thi của nhà trường.
7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
7.2.1. Tuần 1:
Giáo án 1 (Tiết 1-2): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng; Kỹ
thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao; Bài tập phát triển thể lực chuyên môn:
Thời
Hình thức
gian, địa
Yêu cầu SV
tổ chức dạy Nội dung chính
điểm
chuẩn bị
học
thực
hiện
1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1. T24-T85 Nhà tập
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
Giáo trình bóng rổ
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
bóng
rổ,
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn bóng...
NXB
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
TDTT, Hà
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
Nội 2002
2. Hoàn thiện kỹ tại chỗ chuyền bóng:
2. Sân bãi,
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
dụng cụ tập
2.1. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay sau lưng: luyện.
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng một tay sau lưng… 3. Tập trung
PPGD&TH 2.2. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay qua đầu: tư tưởng, tâm
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng một tay qua đầu… lý học tập.
2.3. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng hai tay trên đầu: luyện
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng hai tay trên đầu…
3. Hoàn thiện kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay
trên cao:
Các bài tập tại chỗ ném rổ một tay trên cao kết hợp
thực hiện với các kỹ thuật khác…
4. Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.
Các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức
bền, sức bật…
Sinh viên tự Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng và Có hình thức Nhà tập
nghiên cứu, kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, NXB TDTT, tự tập luyện
bóng rổ,
tự học
Hà Nội 2002
ngoại khoá
thư viện
Giáo án 2 (Tiết 3-4): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng; Kỹ
thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao; Bài tập phát triển thể lực chuyên môn:
Thời
Hình thức
gian, địa
Yêu cầu SV
tổ chức
Nội dung chính
điểm
chuẩn bị
dạy học
thực
hiện
PPGD&TH 1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1. T24-T85 Giáo Nhà tập
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
trình bóng rổ, bóng rổ
8


1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn bóng...
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
2. Hoàn thiện kỹ tại chỗ chuyền bóng:
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
2.1. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay sau
lưng:
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng một tay sau
lưng…
2.2. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay qua
đầu:
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng một tay qua
đầu…
2.3. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng hai tay trên
đầu:
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng hai tay trên
đầu…
3. Hoàn thiện kỹ thuật tại chỗ ném rổ một
tay trên cao:
Các bài tập tại chỗ ném rổ một tay trên cao kết
hợp thực hiện với các kỹ thuật khác…
4. Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.
Các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức
bền, sức bật…
Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng
Sinh viên và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, NXB
tự nghiên TDTT, Hà Nội 2002
cứu, tự học

NXB TDTT, Hà
Nội 2002
2. Sân bãi, dụng
cụ tập luyện.
3. Tập trung tư
tưởng, tâm lý học
tập.
luyện

Có hình thức tự
tập luyện ngoại
khoá

Nhà tập
bóng rổ,
thư viện
hoặc ở
nhà…

7.2.2. Tuần 2:
Giáo án 3 (Tiết 5-6): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng; Kỹ
thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao; Bài tập phát triển thể lực chuyên môn:
Thời
Hình thức
gian, địa
Yêu cầu SV
tổ chức
Nội dung chính
điểm
chuẩn bị
dạy học
thực
hiện
PPGD&TH 1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1. T24-T85 Giáo Nhà tập
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
trình bóng rổ, bóng rổ
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
NXB TDTT, Hà
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn bóng...
Nội 2002
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
2. Sân bãi, dụng
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
cụ tập luyện.
9


2. Hoàn thiện kỹ tại chỗ chuyền bóng:
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
2.1. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay sau
lưng:
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng một tay sau
lưng…
2.2. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay qua
đầu:
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng một tay qua
đầu…
2.3. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng hai tay trên
đầu:
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng hai tay trên
đầu…
3. Hoàn thiện kỹ thuật tại chỗ ném rổ một
tay trên cao:
Các bài tập tại chỗ ném rổ một tay trên cao kết
hợp thực hiện với các kỹ thuật khác…
4. Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.
Các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức
bền, sức bật…
Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng
Sinh viên và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, NXB
tự nghiên TDTT, Hà Nội 2002
cứu, tự học

3. Tập trung tư
tưởng, tâm lý học
tập.
luyện

Có hình thức tự
tập luyện ngoại
khoá

Nhà tập
bóng rổ,
thư viện
hoặc ở
nhà…
Giáo án 4 (Tiết 7-8): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng; Kỹ
thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao; Bài tập phát triển thể lực chuyên môn:
Thời
Hình thức
gian, địa
Yêu cầu SV
tổ chức
Nội dung chính
điểm
chuẩn bị
dạy học
thực
hiện
PPGD&TH 1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1.
T24-T85 Nhà tập
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
Giáo
trình bóng rổ
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
bóng
rổ,
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn bóng...
NXB TDTT,
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
Hà Nội 2002
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
2. Sân bãi,
2. Hoàn thiện kỹ tại chỗ chuyền bóng:
dụng cụ tập
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
luyện.
2.1. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay sau lưng: 3. Tập trung tư
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng một tay sau lưng… tưởng, tâm lý
2.2. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay qua đầu: học tập.
10


Các bài tập tại chỗ chuyền bóng một tay qua đầu…
luyện
2.3. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng hai tay trên đầu:
Các bài tập tại chỗ chuyền bóng hai tay trên đầu…
3. Hoàn thiện kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay
trên cao:
Các bài tập tại chỗ ném rổ một tay trên cao kết hợp
thực hiện với các kỹ thuật khác…
4. Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.
Các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức
bền, sức bật…
Sinh viên Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng và Có hình thức
Nhà tập
tự nghiên kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, NXB TDTT, tự tập luyện
bóng rổ,
cứu, tự học Hà Nội 2002
ngoại khoá
thư viện
7.2.3. Tuần 3:
Giáo án 5 (Tiết 9-10): Kỹ thuật dẫn bóng; Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng
bóng; Kỹ thuật tại chỗ ném rổ xa; Thi đấu tập và phương pháp trọng tài:
Thời
Hình thức
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
Yêu cầu SV chuẩn bị
điểm
dạy học
thực hiện

11


1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn
bóng...
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
2. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng:
2.1. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 3
hàng:
Các bài tập di chuyển chuyền bắt bóng kết
hợp ném rổ…
PPGD&TH 2.2. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 3
hàng:
Các bài tập di chuyển chuyền bắt bóng kết
hợp ném rổ…
3. Ôn kỹ thuật tại chỗ ném rổ xa:
Các bài tập tại chỗ ném rổ xa ngoài vòng
cung 6.75m ở các góc độ…
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng
tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài

Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự học

1. T24-T85 Giáo trình Phòng
bóng
rổ,
NXB học giảng
TDTT, Hà Nội 2002 đường
2. Sân bãi, dụng cụ
tập luyện.
3. Tập trung tư tưởng,
tâm lý học tập.

1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, Có hình thức tự tập
chuyền bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo luyện ngoại khoá
trình bóng rổ, NXB TDTT, Hà Nội 2002

Thư viện
hoặc ở
nhà…

2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2006).

3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).
Giáo án 6 (Tiết 11-12): Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng bóng; Kỹ thuật
nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay trên cao; Kỹ thuật tại chỗ ném rổ xa; Thi
đấu tập và phương pháp trọng tài
Thời
Hình thức
gian, địa
Yêu cầu SV
tổ chức
Nội dung chính
điểm
chuẩn bị
dạy học
thực
hiện

12


1. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng:
2.1. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 3 hàng:
Các bài tập di chuyển chuyền bắt bóng kết hợp
ném rổ…
2.2. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 3 hàng:
Các bài tập di chuyển chuyền bắt bóng kết hợp
ném rổ…
2. Kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ
một tay trên cao:
PPGD&TH - Phân tích, thị phạm kỹ thuật nhảy dừng bắt
bóng nhảy ném rổ một tay trên cao
- Các bài tập nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ
một tay trên cao
3. Ôn kỹ thuật tại chỗ ném rổ xa:
Các bài tập tại chỗ ném rổ xa ngoài vòng cung
6.75m ở các góc độ…
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng
và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, NXB
Sinh viên
TDTT, Hà Nội 2002
tự nghiên
cứu, tự học 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao (2006).

1. T24-T85 Giáo
trình bóng rổ,
NXB
TDTT,
Hà Nội 2002
2. Sân bãi, dụng
cụ tập luyện.
3. Tập trung tư
tưởng, tâm lý học
tập.

Phòng
học
giảng
đường

Có hình thức tự
tập luyện ngoại
khoá

Thư viện
hoặc ở
nhà…

3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao (2010).
7.2.4. Tuần 4:
Giáo án 7 (Tiết 13-14): Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng bóng; Kỹ thuật
nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay trên cao; Kỹ thuật tại chỗ ném rổ xa; Thi
đấu tập và phương pháp trọng tài :
Hình thức
Thời gian,
Yêu cầu SV
tổ chức
Nội dung chính
địa điểm
chuẩn bị
dạy học
thực hiện
PPGD&TH 1. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng:
1. T24-T85 Giáo Nhà tập bóng
1.1. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 3
trình bóng rổ, rổ
hàng:
NXB TDTT,
Các bài tập di chuyển chuyền bắt bóng kết Hà Nội 2002
hợp ném rổ…
2. Sân bãi, dụng
1.2. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 3 cụ tập luyện.
hàng:
3. Tập trung tư
Các bài tập di chuyển chuyền bắt bóng kết tưởng, tâm lý
hợp ném rổ…
học tập.
2. Củng cố kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao:
- Các bài tập nhảy dừng bắt bóng nhảy ném
13


rổ một tay trên cao
3. Ôn kỹ thuật tại chỗ ném rổ xa:
Các bài tập tại chỗ ném rổ xa ngoài vòng
cung 6.75m ở các góc độ…
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền Có hình thức tự
Nhà tập bóng
bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, tập luyện ngoại
rổ…
khoá
Sinh viên NXB TDTT, Hà Nội 2002
tự nghiên 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
cứu, tự học (2006).
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).
Giáo án 8 (Tiết 15-16): Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng bóng; Kỹ thuật
nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay trên cao; Kỹ thuật tại chỗ ném rổ xa; Thi
đấu tập và phương pháp trọng tài :
Thời
Hình thức
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
Yêu cầu SV chuẩn bị
điểm
dạy học
thực
hiện
1. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng: 1. T24-T85 Giáo trình Nhà tập
1.1. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 3
bóng rổ, NXB TDTT, bóng rổ
hàng:
Hà Nội 2002
Các bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 2. Sân bãi, dụng cụ tập
kết hợp ném rổ…
luyện.
1.2. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 3 3. Tập trung tư tưởng,
hàng:
tâm lý học tập.
Các bài tập di chuyển chuyền bắt bóng
kết hợp ném rổ…
2. Củng cố kỹ thuật nhảy dừng bắt
PPGD&TH
bóng nhảy ném rổ một tay trên cao:
- Các bài tập nhảy dừng bắt bóng nhảy
ném rổ một tay trên cao
3. Ôn kỹ thuật tại chỗ ném rổ xa:
Các bài tập tại chỗ ném rổ xa ngoài vòng
cung 6.75m ở các góc độ…
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng
tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài

14


1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, Có hình thức tự tập
Nhà tập
chuyền bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo luyện ngoại khoá
bóng rổ,
trình
bóng
rổ,
NXB
TDTT,

Nội
2002
thư viện
Sinh viên
hoặc ở
tự nghiên 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
nhà…
cứu, tự học (2006).
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).
7.2.5. Tuần 5:
Giáo án 9 (Tiết 17-18): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng nhảy
ném rổ một tay trên cao; Kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay
trên cao; Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
Thời
Hình thức
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
Yêu cầu SV chuẩn bị điểm
dạy học
thực
hiện
1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1. T24-T85 Giáo trình Phòng
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
bóng rổ, NXB TDTT, học giảng
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
Hà Nội 2002
đường
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn 2. Sân bãi, dụng cụ tập
bóng...
luyện.
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
3. Tập trung tư tưởng,
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném tâm lý học tập.
rổ..
2. Củng cố kỹ thuật nhảy dừng bắt
bóng nhảy ném rổ một tay trên cao:
- Các bài tập nhảy dừng bắt bóng nhảy
PPGD&TH ném rổ một tay trên cao
3. Kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao:
- Phân tích, thị phạm kỹ thuật hai bước
dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay trên
cao
- Các bài tập hai bước dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng
tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
Sinh viên
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, Có hình thức tự tập
Thư viện
tự nghiên
chuyền bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo luyện ngoại khoá
hoặc ở
cứu, tự học trình bóng rổ, NXB TDTT, Hà Nội 2002
nhà…
2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
15


(2006).
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).
Giáo án 10 (Tiết 19-20): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao; Kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng nhảy ném rổ một
tay trên cao; Thi đấu tập và phương pháp trọng tài
Thời
Hình thức
Yêu cầu SV chuẩn gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
bị
điểm
dạy học
thực hiện
1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1. T24-T85 Giáo Phòng
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
trình bóng rổ, học giảng
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
NXB TDTT, Hà đường
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn Nội 2002
bóng...
2. Sân bãi, dụng cụ
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
tập luyện.
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
3. Tập trung tư
2. Củng cố kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng tưởng, tâm lý học
nhảy ném rổ một tay trên cao:
tập.
PPGD&TH
Các bài tập nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ
một tay trên cao
3. Củng cố kỹ thuật hai bước dừng bắt
bóng nhảy ném rổ một tay trên cao: Các
bài tập hai bước dừng bắt bóng nhảy ném rổ
một tay trên cao
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền Có hình thức tự tập Thư viện
bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, luyện ngoại khoá
hoặc ở
NXB TDTT, Hà Nội 2002
nhà…
Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự học

2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2006).

3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).
7.2.6. Tuần 6:
Giáo án 11 (Tiết 21-22): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao; Kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng nhảy ném rổ một
tay trên cao; Thi đấu tập và phương pháp trọng tài:
Hình thức Nội dung chính
Yêu cầu SV chuẩn
Thời
tổ chức
bị
gian, địa
dạy học
điểm
16


thực
hiện
1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1. T24-T85 Giáo Nhà tập
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
trình bóng rổ, NXB bóng rổ
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
TDTT, Hà Nội
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn bóng...
2002
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
2. Sân bãi, dụng cụ
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
tập luyện.
2. Củng cố kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng 3. Tập trung tư
nhảy ném rổ một tay trên cao:
tưởng, tâm lý học
PPGD&TH Các bài tập nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ tập.
một tay trên cao
3. Củng cố kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao: Các bài tập
hai bước dừng bắt bóng nhảy ném rổ một tay
trên cao
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền Có hình thức tự tập
Nhà tập
bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, luyện ngoại khoá
bóng rổ,
thư viện
Sinh viên NXB TDTT, Hà Nội 2002
hoặc ở
tự nghiên 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
nhà…
cứu, tự học (2006).
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).
Giáo án 12 (Tiết 23-24): Kiểm tra giữa kỳ:
Thời gian, địa
Hình thức tổ
Nội dung chính
Yêu cầu SV chuẩn bị
điểm
chức dạy học
thực hiện
Trang phục thể thao gọn Nhà tập bóng
1. Nội dung kiểm tra giữa kỳ
gàng, bàn ghế giáo viên, rổ
1.1. Tại chỗ nhảy ném rổ một
bóng rổ và dụng cụ tập
PPGD&TH
tay trên cao tại 11 vị trí tại
luyện
đường giới hạn 3 giây X 2 lần
(quả)
Nhà tập bóng
Sinh viên tự Tự nghiên cứu, tập bài tập bật Có hình thức tự tập
luyện ngoại khoá
rổ, thư viện
nghiên cứu, tự cao...
hoặc ở nhà…
học
7.2.7. Tuần 7:
Giáo án 13 (Tiết 25-26): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng
nhảy ném rổ một tay trên cao; Kỹ thuật dẫn bóng hai bước quá đà móc ngược, móc
xuôi; Thi đấu tập và phương pháp trọng tài:
Hình thức Nội dung chính
Yêu cầu SV
Thời
17


gian, địa
chuẩn bị
điểm
thực hiện
1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1. T24-T85 Giáo Nhà tập
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
trình bóng rổ, bóng rổ
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
NXB TDTT, Hà
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn bóng...
Nội 2002
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
2. Sân bãi, dụng
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
cụ tập luyện.
2. Củng cố kỹ thuật hai bước dừng bắt bóng 3. Tập trung tư
nhảy ném rổ một tay trên cao:
tưởng, tâm lý học
PPGD&TH Các bài tập hai bước dừng bắt bóng nhảy ném rổ tập.
một tay trên cao
3. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng hai bước
quá đà móc ngược, móc xuôi.
- Các bài tập dẫn bóng hai bước quá đà móc
ngược, xuôi…
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền Có hình thức tự
Nhà tập
bóng rổ,
Sinh viên bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, tập luyện ngoại
NXB
TDTT,

Nội
2002
khoá
thư viện
tự nghiên
hoặc ở
cứu, tự học 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao (2006).
nhà…
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao (2010).
tổ chức
dạy học

Giáo án 14 (Tiết 27-28): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật dẫn bóng hai bước quá
đà móc ngược, móc xuôi; Chiến thuật phòng thủ khu vực;Thi đấu tập và phương
pháp trọng tài:
Thời
Hình thức
Yêu cầu SV chuẩn
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
bị
điểm
dạy học
thực hiện
PPGD&TH 1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1.T24-T85; T93-149; Nhà tập
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
T271-300, Giáo trình bóng rổ
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
bóng
rổ,
NXB
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn bóng... TDTT, Hà Nội 2002
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
2. Sân bãi, dụng cụ
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
tập luyện.
2. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng hai bước 3. Tập trung tư
quá đà móc ngược, móc xuôi :
tưởng, tâm lý học
Các bài tập dẫn bóng hai bước quá đà móc
tập.
ngược, xuôi…
3. Chiến thuật phòng thủ khu vực:
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
18


thuật đã được học...
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền Có hình thức tự tập
bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, luyện ngoại khoá
Sinh viên NXB TDTT, Hà Nội 2002
tự nghiên 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
cứu, tự học (2006).
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).
7.2.8. Tuần 8:

Nhà tập
bóng rổ,
thư viện
hoặc ở
nhà…

Giáo án 15 (Tiết 29-30): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật dẫn bóng hai bước quá
đà móc ngược, móc xuôi; Chiến thuật phòng thủ khu vực;Thi đấu tập và phương
pháp trọng tài:
Thời
Hình thức
Yêu cầu SV chuẩn
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
bị
điểm
dạy học
thực hiện
1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1.T24-T85; T93-149; Nhà tập
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
T271-300, Giáo trình bóng rổ
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
bóng
rổ,
NXB
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn bóng... TDTT, Hà Nội 2002
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
2. Sân bãi, dụng cụ
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
tập luyện.
2. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng hai bước 3. Tập trung tư
quá đà móc ngược, móc xuôi :
tưởng, tâm lý học
PPGD&TH
Các bài tập dẫn bóng hai bước quá đà móc
tập.
ngược, xuôi…
3. Chiến thuật phòng thủ khu vực:
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
thuật đã được học...
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền Có hình thức tự tập
Nhà tập
bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, luyện ngoại khoá
bóng rổ,
thư viện
Sinh viên NXB TDTT, Hà Nội 2002
hoặc ở
tự nghiên 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
nhà…
cứu, tự học (2006).
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).

19


Giáo án 16 (Tiết 31-32): Kỹ thuật dẫn bóng; Kỹ thuật dẫn bóng hai bước quá
đà móc ngược, móc xuôi; Chiến thuật phòng thủ khu vực;Thi đấu tập và phương
pháp trọng tài:
Thời
Hình thức
Yêu cầu SV chuẩn
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
bị
điểm
dạy học
thực hiện
1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng:
1.T24-T85; T93-149; Nhà tập
Phân tích, thị phạm kỹ thuật
T271-300, Giáo trình bóng rổ
1.1. Kỹ thuật dẫn bóng tổng hợp:
bóng
rổ,
NXB
Các bài tập phối hợp các kỹ thuật dẫn bóng... TDTT, Hà Nội 2002
1.2. Kỹ thuật dẫn bóng số 8:
2. Sân bãi, dụng cụ
Các bài tập dẫn bóng số 8 kết hợp ném rổ..
tập luyện.
2. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng hai bước 3. Tập trung tư
quá đà móc ngược, móc xuôi :
tưởng, tâm lý học
PPGD&TH
Các bài tập dẫn bóng hai bước quá đà móc
tập.
ngược, xuôi…
3. Chiến thuật phòng thủ khu vực :
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
thuật đã được học...
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền Có hình thức tự tập
Nhà tập
bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, luyện ngoại khoá
bóng rổ,
thư viện
Sinh viên NXB TDTT, Hà Nội 2002
hoặc ở
tự nghiên 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
nhà…
cứu, tự học (2006).
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).
7.2.9. Tuần 9:
Giáo án 17 (Tiết 33-34): Kỹ thuật dẫn bóng hai bước quá đà móc ngược, móc
xuôi; Chiến thuật phòng tấn công khu vực; Chiến thuật tấn công nhanh; Thi đấu tập
và phương pháp trọng tài:
Thời
Hình thức
Yêu cầu SV chuẩn
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
bị
điểm
dạy học
thực hiện
PPGD&TH 1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng hai bước 1.T24-T85; T93-149; Nhà tập
quá đà móc ngược, móc xuôi :
T271-300, Giáo trình bóng rổ
Các bài tập dẫn bóng hai bước quá đà móc
bóng
rổ,
NXB
ngược, xuôi…
TDTT, Hà Nội 2002
2. Chiến thuật tấn công khu vực:
2. Sân bãi, dụng cụ
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
tập luyện.
20


thuật đã được học...
3. Chiến thuật tấn công nhanh:
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
thuật đã được học...
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền
bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ,
Sinh viên NXB TDTT, Hà Nội 2002
tự nghiên 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
cứu, tự học (2006).
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).

3. Tập trung tư
tưởng, tâm lý học
tập.

Có hình thức tự tập
luyện ngoại khoá

Nhà tập
bóng rổ,
thư viện
hoặc ở
nhà…

Giáo án 18 (Tiết 35-36): Kỹ thuật dẫn bóng hai bước quá đà móc ngược, móc
xuôi; Chiến thuật phòng tấn công khu vực; Chiến thuật tấn công nhanh; Thi đấu tập
và phương pháp trọng tài:
Thời
Hình thức
Yêu cầu SV chuẩn
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
bị
điểm
dạy học
thực hiện
1. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng hai bước 1.T24-T85; T93-149; Nhà tập
quá đà móc ngược, móc xuôi :
T271-300, Giáo trình bóng rổ
Các bài tập dẫn bóng hai bước quá đà móc
bóng
rổ,
NXB
ngược, xuôi…
TDTT, Hà Nội 2002
2. Chiến thuật tấn công khu vực:
2. Sân bãi, dụng cụ
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
tập luyện.
PPGD&TH thuật đã được học...
3. Tập trung tư
3. Chiến thuật tấn công nhanh:
tưởng, tâm lý học
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
tập.
thuật đã được học...
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền Có hình thức tự tập
Nhà tập
bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, luyện ngoại khoá
bóng rổ,
thư viện
Sinh viên NXB TDTT, Hà Nội 2002
hoặc ở
tự nghiên 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
nhà…
cứu, tự học (2006).
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
(2010).
7.2.10. Tuần 10:

21


Giáo án 19 (Tiết 37-38): Chiến thuật phòng tấn công khu vực; Chiến thuật tấn
công nhanh; Chiến thuật phòng thủ kèm người nửa sân, toàn sân; Thi đấu tập và
phương pháp trọng tài:
Thời
Hình thức
Yêu cầu SV
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
chuẩn bị
điểm
dạy học
thực hiện
1. Chiến thuật tấn công khu vực:
1.T24-T85; T93- Nhà tập
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ thuật 149; T271-300, bóng rổ
đã được học...
Giáo trình bóng
2. Chiến thuật tấn công nhanh:
rổ, NXB TDTT,
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ thuật Hà Nội 2002
đã được học...
2. Sân bãi, dụng
PPGD&TH 3. Chiến thuật phòng thủ kèm người nửa sân, cụ tập luyện.
toàn sân:
3. Tập trung tư
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ thuật tưởng, tâm lý học
đã được học...
tập.
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
1.Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền Có hình thức tự
Nhà tập
bóng rổ,
Sinh viên bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ, tập luyện ngoại
NXB
TDTT,

Nội
2002
khoá
thư viện
tự nghiên
hoặc ở
cứu, tự học 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao (2006).
nhà…
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao (2010).
Giáo án 20 (Tiết 39-40): Chiến thuật phòng tấn công khu vực; Chiến thuật tấn
công nhanh; Chiến thuật phòng thủ kèm người nửa sân, toàn sân; Thi đấu tập và
phương pháp trọng tài:
Thời
Hình thức
Yêu cầu SV chuẩn
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
bị
điểm
dạy học
thực hiện
PPGD&TH 1. Chiến thuật tấn công khu vực:
1.T24-T85; T93-149; Nhà tập
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
T271-300, Giáo trình bóng rổ
thuật đã được học...
bóng
rổ,
NXB
2. Chiến thuật tấn công nhanh:
TDTT, Hà Nội 2002
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
2. Sân bãi, dụng cụ
thuật đã được học...
tập luyện.
3. Chiến thuật phòng thủ kèm người nửa
3. Tập trung tư
sân, toàn sân:
tưởng, tâm lý học
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
tập.
thuật đã được học...
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
22


- Phương pháp trọng tài
1. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao Có hình thức tự tập
luyện ngoại khoá
(2006).
Sinh viên 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
tự nghiên (2010).
cứu, tự học Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền
bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ,
NXB TDTT, Hà Nội 2002;
7.2.11. Tuần 11:

Nhà tập
bóng rổ,
thư viện
hoặc ở
nhà…

Giáo án 21 (Tiết 41-42): Chiến thuật phòng tấn công khu vực; Chiến thuật tấn
công nhanh; Chiến thuật phòng thủ kèm người nửa sân, toàn sân; Thi đấu tập và
phương pháp trọng tài:
Thời
Hình thức
Yêu cầu SV chuẩn
gian, địa
tổ chức
Nội dung chính
bị
điểm
dạy học
thực hiện
1. Chiến thuật tấn công khu vực:
1.T24-T85; T93-149; Nhà tập
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
T271-300, Giáo trình bóng rổ
thuật đã được học...
bóng
rổ,
NXB
2. Chiến thuật tấn công nhanh:
TDTT, Hà Nội 2002
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
2. Sân bãi, dụng cụ
thuật đã được học...
tập luyện.
PPGD&TH 3. Chiến thuật phòng thủ kèm người nửa
3. Tập trung tư
sân, toàn sân:
tưởng, tâm lý học
Các bài tập phối hợp chiến thuật với các kỹ
tập.
thuật đã được học...
4. Thi đấu tập và phương pháp trọng tài :
- Thi đấu tập
- Phương pháp trọng tài
Nhà tập
1. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao Có hình thức tự tập
luyện
ngoại
khoá
bóng rổ,
(2006).
thư viện
Sinh viên 2. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao
hoặc ở
tự nghiên (2010).
nhà…
cứu, tự học Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền
bóng và kỹ thuật ném rổ; Giáo trình bóng rổ,
NXB TDTT, Hà Nội 2002;
Giáo án 22 (Tiết 43-44-45): Thi cuối kỳ phần thực hành:
Thời
gian,
Hình thức
địa
tổ chức
Nội dung chính
Yêu cầu SV chuẩn bị
điểm
dạy học
thực
hiện
23


1. Tại chỗ ném rổ một tay trên cao 15
lần tại vị trí vạch ném phạt (quả).
2. Tại chỗ cầm bóng qua chướng ngại
vật - dẫn bóng quay đổi tay thực hiện
PPGD&TH hai bước dừng nhảy ném rổ cự ly trung
bình 10 lần (quả)
3. Tại chỗ ném rổ xa 3 điểm 15 lần
(quả)
4. Chạy con thoi (s)
Sinh viên Tự nghiên cứu nội dung thi…
tự nghiên
cứu, tự học

1. T24-T85 Giáo trình Nhà tập
bóng rổ, NXB TDTT, bóng rổ
Hà Nội
2. Trang phục thể thao
gọn gàng, bàn ghế giáo
viên, bóng rổ và dụng cụ
liên quan dến nội dung
thi
Có hình thức tự tập luyện
nội dung thi

Nhà tập
bóng rổ

Lưu ý: Các nội dung thi được sắp xếp theo lịch thi của nhà trường
8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần:
Học phần với nội dung thực hành: sử dụng nhóm phương pháp dạy học cơ bản trong giáo
dục thể chất như: Trình bày, diễn giải, thị phạm, trực quan, giúp đỡ trực tiếp, phân chia,
hoàn chỉnh…
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên:
- Sinh viên phải có trang phục tập luyện gọn gàng, chuẩn bị dụng cụ học tập theo sự
hướng dẫn của giảng viên.
- Sinh viên có mặt tối thiểu 70% trong tổng số giờ học tập
- Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Tự tập luyện ngoại khóa đối với các nội dung thực hành.
10. Thang điểm đánh giá:
- Đánh giá theo thang điểm 10
- Điểm học phần = kiểm tra giữa kỳ + thi cuối kỳ
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:
11.1. Điểm chuyên cần: (trọng số 20%)
* Mục tiêu: Đánh giá nhận thức, tính chuyên cần của sinh viên.
*Hình thức, nội dung và đánh giá:
* Hình thức: điểm danh…
* Nội dung: Kiểm tra mức độ nhận thức, tính chuyên cần tham gia học tập được
đánh giá theo thang điểm như sau:
THANG ĐIỂM CHUYÊN CẦN
Điểm
Số giao án vắng

1

2

3

4

5

6K

5K

4K

3K+1P

3K

6

7

8

9

2K+1P 2K 1K+1P 1K

10
0K

Ghi chú:- K là số giáng án vắng; P là số giáo án vắng có lý do.
- Một giáo án tương đương với một nội dung của chương trình.
24


- Sính viên vắng quá 30% số tiết của chương trình môn học sẽ không đủ
điều kiện dự thi.
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số 20%)
* Mục tiêu: Đánh giá quá trình tập luyện về khả năng bật cao với đối với sinh viên.
* Nội dung kiểm tra: Bật cao với có đà (cm).
* Hình thức kiểm tra: Kiểm tra thực hành.
* Yêu cầu: mỗi sinh viên thục hiện nội dung 1 lần.
* Cách đánh giá theo thang điểm như sau:
THANG ĐIỂM KIỂM TRA GIỬA KỲ
Tại chỗ nhảy ném rổ một tay trên cao tại 11 vị trí tại đường giới hạn 3 giây X 2 lần (quả)
Điểm

1

Thành tích

Nam

(quả vào)

Nữ

Loại KT

2
1

3

4

5

2

6
3

1
2
3
THANG ĐIỂM KỸ THUẬT

7

8

9

10

4

5

6

7

5

6

4

Điểm

Yêu cầu kỹ thuật

A

10

A-

9

Thực hiện đúng kỹ thuật, phối hợp nhịp nhàng, động tác mang tính
thẫm mỹ, đạt hiệu quả thành tích số quả vào rổ

B

8

B-

7

C

6

C-

5

D

4

D-

3

E

2

E-

1

Thực hiện đúng các giai đoạn của kỹ thuật nhưng chưa mang tính
thẩm mỷ
Thực hiện kỹ thuật động tác chưa liên tục, thiếu tính liên kết và
nhịp nhàng
Chỉ thực hiện được một phần kỹ thuật động tác, phối động tác thiếu
nhịp nhàng
Không nắm vững kỹ thuật; còn nhiều động tác lệch lạc, phối hợp
không nhịp nhàng

11.3. Thi cuối kỳ: Thi thực hành (Trọng số 60%).
* Mục tiêu: Đánh giá mức độ tiếp thu và khả năng thực hiện các nội dung đã được
học.
* Yêu cầu: Trang phục gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thực hiện tốt các nội
dung thi.
* Hình thức: Thi thực hành.
* Thi 04 nội dung:
ND1: Tại chỗ ném rổ một tay trên cao 15 lần tại vị trí vạch ném phạt (quả).
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×