Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Bóng đá chuyên sâu 4 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ – ĐÁ CẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN IV
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU BÓNG ĐÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-TDTTĐN ngày ……/…/2014
của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Đà Nẵng)
1. Thông tin về giảng viên.
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Nguyễn Thái Bền.
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Bóng đá – Đá cầu, Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0975.210.345. Email: bendc37@gmail.com
1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT


Họ và tên

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trần Duy Hòa
Võ văn Quyết
Nguyễn Đức Sinh
Trần Quốc Dũng
Nguyễn Hữu Thịnh
Trần Trung Kiên
Trần Văn Trường
Mai Xuân Hùng
Nguyễn Đức Thiện

Chức danh,
học vị
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Cử nhân
Cử nhân

Địa chỉ liên hệ
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng


Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Điện thoại
0908233919
0903588788
0903516708
0903576224
0914135606
0983591636
0905652554
0989346433
0905509070

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần : Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu bóng đá.
- Tên tiếng Anh : Teaching and Practice Methods of Intensive Football.
- Mã học phần : DHCSN0652
- Số tín chỉ
: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học. Hình thức đào tạo: Chính qui
- Loại học phần : Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: PPGD & TH CSBĐ 3.
- Các học phần kế tiếp: PPGD&TH CSBĐ 5.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
1


Nghe giảng lý thuyết : 06 tiết
 PPGD&TH
: 39 tiết
 Bài tập
:
 Thực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...):
 Tự học
: 90 giờ
- Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bóng đá – Đá cầu
3. Mục tiêu của học phần.
3.1. Mục tiêu chung học phần.
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Chiến
thuật bóng đá; củng cố kỹ thuật thủ môn; hoàn thiện kỹ thuật đá bóng mu chính
diện, mu ngoài, kỹ thuật đánh đầu, tranh cướp bóng, động tác giả; nâng cao kỹ thuật
dá long, mu trrong, ném biên, khống chế bóng, dẫn bóng. Đồng thời chuẩn bị thể
lực chung và chuyên môn cho sinh viên trong quá trình học tập.
Học xong môn này, sinh viên có được.
Kiến thức.

- Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ
bản về lý thuyết và thực hành; chiến thuật trong bóng đá. Hiểu được thực trạng, xu
hướng phát triển chiến thuật bóng đá quốc tế ngày nay; biết vận dụng những kỹ
năng thực hành, sư phạm ứng dụng vào thực tiễn tập luyện, thi đấu và giảng dạy.
Biết làm việc theo yêu cầu xã hội đòi hỏi. Ngoài ra, môn học bóng đá còn góp phần
giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong... tạo điều kiện thuận
lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao.


Kĩ năng.

- Có năng lực vận dụng sự hiểu biết những kiến thức về bóng đá, ứng dụng
vào giảng dạy trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở,
trung tâm TDTT. Hình thành năng lực sư phạm, khả năng tổ chức, tiến hành và
quản lý quá trình giảng dạy, tổ chức hướng dẫn luyện tập môn bóng đá. Thực hiện
hoàn chỉnh các kỹ thuật cơ bản, có trình độ phân tích, đánh giá cách dạy và học,
phối hợp làm việc với người khác. Có tiềm lực để không ngừng nâng cao trình độ
đáp ứng với các yêu cầu phát triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay và
những yêu cầu mới cao hơn về môn bóng đá.

2
Thái độ, chuyên cần.

- Có thái độ kính trọng, yêu quý giảng viên các môn học. Nhìn thấy giá trị và
vị trí của môn học và nghề nghiệp; có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, hướng
dẫn viên, người cán bộ TDTT cơ sở; hình thành các phẩm chất đạo đức, tác phong
mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp và sự tự tin trong quá trình học
tập và công tác sau này.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết.
Mục
tiêu
Nội dung

2. Hoàn thiện các kỹ
thuật: Đá bóng mu
chính
diện,
mu
ngoài ; đánh đầu ;
động tác giả ; tranh
cướp bóng.
3. Củng cố các kỹ
thuật: Thủ môn (bắt
bóng, phát bóng).

4. Chiến thuật cá
nhân, nhóm: Chiến
thuật di chuyển, xử lý
cá nhân ; chiến thuật
phối hợp nhóm.

5. Nguyên lý chiến
thuật, các hình thức
chiến thuật trong thi
đấu bóng đá: Chiến
thuật tấn công, phòng

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

II.A.1 : Nắm rõ các
các yếu lĩnh kỹ
thuật.
II.A.2 : Thực hiện
được các kỹ thuật
một cách cơ bản,
cảm giác bóng tốt.
III.A.1: Biết được
các các yếu lĩnh cơ
bản của kỹ thuật.
III.A.2: Thực hiện
được kỹ thuật một
cách cơ bản, cảm
giác bóng và cảm
giác không gian tốt.
IV.A.1: Biết được
các các nguyên tắc
chiến thuật.
IV.A.2: Hiểu rõ mục
tiêu của chiến thuật
trong bóng đá.

II.B.1: Thực hiện
được các kỹ thuật
nhận bóng một cách
chính xác. Dần hình
thành cảm giác tư
duy về vận động.

II.C.1. Thực hiện các
kỹ thuật nhận bóng
một cách thành thạo.
II.C.2. Kết hợp thực
hiện nhiều kỹ thuật,
thực hiện hoàn chỉnh
các bài tập chiến thuật.
III.C.1. Thực hiện
các kỹ thuật thủ môn
một cách thành thạo.
III.C.2. Xử lý hợp lý,
phản xạ nhanh những
tình huống chuyển
hướng.

V.A.1. Trình bày
được định nghĩa, các
mối quan hệ của
chiến thuật.
V.A.2. Trình bày các

III.B.1: Thực hiện
được kỹ thuật một
cách chắc chắn,
chính xác, kiểm soát
bóng, quan sát tốt.

IV.B.1: Khả năng
ứng biến một cách
linh hoạt trong các
tình huống cụ thể.
IV.B.2: Có khả
năng đọc được tình
huống, ý đồ đồng
đội và đối phương.
V.B.1:Hiểu
được
mục tiêu của chiến
thuật trong bóng đá.
V.B.2. Hiểu được
những đặc điểm cơ

IV.C.1. Ứng dụng
một cách mềm dẻo,
linh hoạt trong thực
tiễn thi đấu.
IV.C.2. Phối hợp có
hiệu quả với đồng đội
trong tấn công và
phòng thủ.
V.C.1. Phân tích được
các mối quan hệ trong
nguyên lý chiến thuật.
V.C.2. Phân tích được
đặc điểm trong các
3


thủ ; chiến thuật cá
nhân, nhóm, toàn đội.
6. Đội hình chiến
thuật, các vị trí
trong các đội hình
chiến thuật.

hình thức chiến thuật
cơ bản.
VI.A.1. Trình bày
được sự phát triển
của đội hình chiến
thuật.
VI.A.2. Biết được
đặc điểm về ưu,
nhược điểm của mỗi
loại đội hình chiến
thuật.
VI.A.3. Biết được
nhiệm vụ của các vị
trí trong mỗi đội
hình chiến thuật cụ
thể.
7. Phương pháp tập VII.A.1. Nắm rõ các
luyện các hình thức hình thức chiến thuật
chiến thuật.
VII.A.2. Biết được
các bài tập thường sử
dụng trong tập luyện
chiến thuật.

bản của các hình
thức chiến thuật.
VI.B.1. Hiểu được ý
nghĩa quan trọng
của đội hình chiến
thuật.
VI.B.2. Hiểu rõ
điểm mạnh, điểm
yếu của mỗi đội
hình chiến thuật.
VI.B.3. Hiểu rõ
nhiệm vụ và sự di
chuyển của các vị trí
trong mỗi đội hình
chiến thuật cụ thể.

hình thức chiến thuật.

VII.B.1. Hiểu các
yêu cầu về ý đồ
chiến thuật của mỗi
hình thức.
VII.B.2. Hiểu được
tác dụng của các bài
tập cụ thể.

VII.C.1: Phân tích
được các bài tập chiến
thuật.
VII.C.2. Kết hợp sử
dụng các bài tập chiến
thuật với phát triển kỹ
thuật, tâm lý, thể lực.

VI.C.1. Phân tích
được chiến thuật cụ
thể của mỗi trận đấu,
cả đội mình và đội đối
phương.
VI.C.2. Luân chuyển
vị trí trong đội hình
chiến thuật, tạo thế
biến hóa trong khi sử
dụng ; căn cứ tình
hình thực tiễn mà điều
chỉnh các vị trí hợp
lý.

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết.
Mục tiêu
Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
Nội dung 6
Nội dung 7
Tổng

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

2
2
2
2
2
3
2
15

1
1
1
2
2
3
2
12

2
2
2
2
2
2
2
14

Các mục tiêu khác

4. Tóm tắt nội dung học phần.
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Chiến
thuật bóng đá; củng cố kỹ thuật thủ môn; hoàn thiện kỹ thuật đá bóng mu chính
diện, mu ngoài, kỹ thuật đánh đầu, tranh cướp bóng, động tác giả; nâng cao kỹ thuật
dá long, mu trrong, ném biên, khống chế bóng, dẫn bóng; các bài tập phát triển
4


chiến thuật tấn công và phòng thủ, chiến thuật cá nhân, nhóm. Đồng thời chuẩn bị
thể lực chung và chuyên môn cho sinh viên trong quá trình học tập; trang bị thêm về
phương pháp giảng dạy và huấn luyện môn bóng đá.
5. Nội dung chi tiết học phần.
Lý thuyết : 6 tiết.
Thực hành : 39 tiết (trong đó 8 tiết thi, kiểm tra).
6. Tài liệu.
6.1. Tài liệu chính.
[1]. Trần Duy Hòa, Nguyễn Thái Bền, Nguyễn Đức Sinh, Trần Trung Kiên, Nguyễn
Hữu Thịnh. Giáo trình Bóng đá (dành cho sinh viên đại học TDTT).
[2]. Luật bóng đá, Luật Futsal, Luật bóng đá 7 người. Liên đoàn bóng đá Việt Nam
– NXB TDTT.
6.2. Tài liệu tham khảo.
[1]. Nguyễn Quang Dũng. Hướng dẫn tập luyện kỹ chiến thuật bóng đá – NXB
TDTT.
[2]. Nguyễn Quang Doanh, Nguyễn Hữu Côi (2003). Giáo trình bóng đá, Nhà xuất
bản Đà Nẵng.
[3]. Trần Đúc Dũng (2007), Giáo trình bóng đá trường đại học thể dục thể thao Bắc
Ninh, NXB TDTT.
[4]. Nguyễn Thiệt Tình (1997). Huấn luyện và giảng dạy bóng đá, NXB TDTT.
[5]. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, viện khoa học thể dục thể thao (2004). Chương
trình huấn luyện bóng đá trẻ, NXB TDTT.
[6]. Trường đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, giáo trình chuyên sâu
bóng đá dành cho chuyên ngành giáo dục thể chất.

7. Hình thức tổ chức dạy - học.
7.1. Lịch trình chung.
Tiết

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
SV tự
Thực
PPGD&
hành, thí nghiên

cứu,
Thực
Bài tập nghiệm,
thuyết
thực
tập..
tự học.
hành

Tổng

5


1-20

Tiết

21+22
23-28

29-39
40-45

Nâng cao KT đá lòng,
mu trong, ném biên,
khống chế bóng, dẫn
bóng; hoàn thiện KT
Nội dung
mu chính diện, mu
ngoài, đánh đầu, tranh
cướp bóng, động tác
giả; củng cố KT thủ
môn.
Kiểm tra giữa kỳ.
Chiến thuật bóng đá:
nguyên lý chiến thuật,
các hình thức chiến
thuật; đọ hình chiến
thuật; phương pháp
tập luyện chiến thuật.
chiến thuật cá nhân,
nhóm.
Kiểm tra KTHP
Tổng

Hình thức tổ chức dạy học học phần
20
40

60

Tổng

2

4
12

6
18

11

22

33

4
37

12
90

18
135

6

2
8

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung: PPGD & thực hành.
Thời gian

Tiết 1+2

Tiết 3+4

Tiết 5+6

Tiết 7+8

Nội dung chính: PPGD
& Thực hành
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá lòng,
dẫn bóng; Hoàn thiện KT
đá mu chính diện, động tác
giả.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá lòng,
dẫn bóng; Hoàn thiện KT
đá mu chính diện, động tác
giả.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá mu
trong, khống chế bóng;
Hoàn thiện KT đá mu
ngoài, tranh cướp bóng.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá mu

Yêu cầu SV chuẩn bị
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi chú

Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
6


Tiết 9+10

Tiết 11+12

Tiết 13+14

Tiết 15+16

Tiết 17+18

Tiết 19+20

Tiết
21+22

trong, khống chế bóng;
Hoàn thiện KT đánh đầu,
tranh cướp bóng.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT ném biên;
Hoàn thiện KT đánh đầu;
Củng cố KT thủ môn.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá mu
trong, khống chế bóng;
Hoàn thiện KT động tác
giả, tranh cướp bóng.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT dẫn bóng;
Hoàn thiện KT đá bóng mu
ngoài; Củng cố KT thủ
môn.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, di chuyển thi
đấu 5:5.
2. Tổ chức thi đấu và tập
làm trọng tài.
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT khống chế
bóng; Hoàn thiện KT đá
bóng mu ngoài; Củng cố
KT thủ môn.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động, tâng bóng.
2. Nâng cao KT đá bóng
mu trong; Hoàn thiện KT
đá bóng mu chính diện.
Củng cố KT thủ môn.
3. Thể lực: Thi đấu
1. Khởi động.
2. Kiểm tra giữa kỳ tâng
bóng 12 điểm chạm. (Có
thang điểm kèm theo)
3. Thi đấu tập.

- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân, lưới, chụp, còi,
bóng, cờ. Có mặt đúng giờ,
trang phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá dành
cho SV Đại học TDTT.
- Sân bóng đá, lưới, chụp,
còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Bàn ghế, dù….

đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
ĐH TDTT
Đà Nẵng
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.

Nội dung: Lý thuyết (Chiến thuật bóng đá).
Thời gian
Tiết 23+24

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Nguyên lý chiến thuật, - Giáo trình bóng đá
các hình thức chiến dành cho sinh viên đại

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi chú

Khu giảng
đường
7


thuật trong thi đấu bóng
đá: Chiến thuật tấn
công, phòng thủ ; chiến
thuật cá nhân, nhóm,
toàn đội.
Tiết 25+26

Đội hình chiến thuật,
các vị trí trong các đội
hình chiến thuật.

Tiết 27+28

Phương pháp tập luyện
các hình thức chiến
thuật.

học TDTT.
- Tìm hiểu thông tin
qua các tài lệu có liên
quan.
- Có mặt đúng giờ,
trang phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá
dành cho sinh viên đại
học TDTT.
- Tìm hiểu thông tin
qua các tài lệu có liên
quan.
- Có mặt đúng giờ,
trang phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá
dành cho sinh viên đại
học TDTT.
- Tìm hiểu thông tin
qua các tài lệu có liên
quan.
- Có mặt đúng giờ,
trang phục nghiêm túc.

trường đại
học TDTT
Đà Nẵng

Khu giảng
đường
trường đại
học TDTT
Đà Nẵng

Khu giảng
đường
trường đại
học TDTT
Đà Nẵng

Nội dung: PPGD & thực hành.
Thời gian

Nội dung chính

Tiết 29+30

1. Khởi động, tâng bóng.
2. Chiến thuật tấn công và
phòng thủ cá nhân, nhóm.
3. Thể lực: Thi đấu

Tiết 31+32

Tiết 33+34

Tiết 35+36

Yêu cầu SV chuẩn bị

- Sân bóng đá, lưới,
chụp, còi, bóng, cờ biên.
- Có mặt đúng giờ, trang
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá
dành cho SV Đại học
TDTT; Luật BĐ.
1. Khởi động, tâng bóng.
- Sân bóng đá, lưới,
2. Chiến thuật tấn công và chụp, còi, bóng, cờ biên.
phòng thủ cá nhân, nhóm. - Có mặt đúng giờ, trang
3. Thể lực: Thi đấu
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá
dành cho SV Đại học
TDTT; Luật BĐ.
1. Khởi động, tâng bóng.
- Sân bóng đá, lưới,
2. Chiến thuật tấn công, chụp, còi, bóng, cờ biên.
trung lộ, chiến thuật - Có mặt đúng giờ, trang
phòng thủ khu vực.
phục nghiêm túc.
3. Thể lực: Thi đấu
- Giáo trình bóng đá
dành cho SV Đại học
TDTT; Luật BĐ.
1. Khởi động, tâng bóng.
- Sân bóng đá, lưới,

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi
chú

Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
8


Tiết 37+38

Tiết 39

Tiết 40+41

Tiết 42-45

2. Chiến thuật tấn công, chụp, còi, bóng, cờ biên.
biên, chiến thuật nhóm - Có mặt đúng giờ, trang
2:1; 3:2.
phục nghiêm túc.
3. Thể lực: Thi đấu
- Giáo trình bóng đá
dành cho SV Đại học
TDTT; Luật BĐ.
1. Khởi động, tâng bóng.
- Sân bóng đá, lưới,
2. Chiến thuật đá phạt, chụp, còi, bóng, cờ biên.
chiến thuật nhóm 1:2; 3:2. - Có mặt đúng giờ, trang
3. Thể lực: Thi đấu
phục nghiêm túc.
- Giáo trình bóng đá
dành cho SV Đại học
TDTT; Luật BĐ.
1. Khởi động chung và - Sân bóng đá, lưới,
chuyên môn, tâng bóng chụp, còi, bóng, cờ biên.
hai chân luân phiên.
- Có mặt trước giờ học
2. Ôn tập các nội dung thi tại sân Bóng đá 5 phút.
thực hành: Kỹ thuật đá -Trang phục học thực
bóng bằng lòng bàn chân, hành: Giày thể thao,
kỹ thuật ném biên.
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Có mặt trước giờ thi
tại phòng thi 5 phút.
Kiểm tra lý thuyết.
-Trang phục học lý
thuyết: Nghiêm túc,
đúng quy định
Thi kết thúc học phần 4 - Sân bóng đá, lưới,
thực hành: Theo lịch của chụp, còi, bóng, cờ biên.
nhà trường.
- Có mặt trước giờ thi
tại sân Bóng đá 5 phút.
-Trang phục thi: Giày
thể thao, quần áo thể
thao, trang phục gọn
gàng.

khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng.
Sân bóng đá
khu B trường
đại học thể
dục thể thao
Đà Nẵng

Giảng đường

Sân bóng đá
khu
B,
trường
đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần:
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp quan sát và thảo luận nhóm.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên.
- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành
đúng thời hạn. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: Soạn giáo án đầy đủ, lên lớp đúng
giờ, trang phục nghiêm túc. Hồ sơ đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy:
9


+ Chuẩn bị dụng cụ, sân bãi đảm bảo trong quá trình học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên: Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, trang phục
đúng qui định. Sinh viên phải tham gia học tập đạt từ 70% trở lên mới đủ điều kiện
thi kết thúc học phần.
10. Thang điểm đánh giá.
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc học phần từng
nội dung và điểm thành phần.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20%.
- Mục tiêu: Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề liên quan qua đó
hình thành cho sinh viên ý thức học tập, động cơ học tập đúng đắng. Nghiêm túc,
tích cực trong học tập.
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá: Căn cứ tinh thần, thái
độ học tập; thời gian dự lớp học để đánh giá.
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức về lý thuyết, thực hành và
động tác kỹ thuật từ đó làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình học tập, tập luyện và
thi đấu. Giúp giảng viên, sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng thu được sau nửa
kỳ học, làm căn cứ cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy của giáo viên và
phương pháp học tập của sinh viên.
- Nội dung kiểm tra: Tâng bóng 12 điểm chạm, 03 lần lấy thành tích tốt nhất.
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Tâng bóng theo trật tự: 2 mu chính diện, 2 lòng bàn chân, 2 cạnh
ngoài bàn chân, 2 đùi, 2 vai, đầu, ngực.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm).
Thang
điểm
Tâng bóng
02 chân
luân phiên

G.Tính

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nam

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nữ

1

3

4

5

6

7

8

2

- Thời gian kiểm tra: Tiết 21 +22
11.3. Thi kết thúc học phần: 60%
- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về thực hành cũng như lý thuyết.
* Nội dung thi: Thực hành: 40%
+ Đá bóng bằng mu ngoài bàn chân 05 quả vào cầu môn 2x2m (cự ly: nam
15m, nữ 11m).
10


+ Kỹ thuật thủ môn: Bắt bóng sệt, trung bình, cao; phát bóng tay cao, phát
bóng nửa nẩy (chấm điểm kỹ thuật).
- Hình thức thi: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên đá bóng bằng lòng trực tiếp vào cầu môn 2x2m. Ném
biên đúng luật, kỹ thuật trong hành lan rộng 4m.
- Thời gian thi: Theo lịch nhà trường
- Cách đánh giá: Theo thang điểm
Điểm
Nội dung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ghi
chú

Đá bóng bằng mu ngoài
bàn chân 5 quả (nam 15,
1
2
3
4
5
Quả
nữ 11m). 20%
Kỹ thuật thủ môn: Bắt
Tốt: 2 điểm Tốt: 2 điểm Tốt: 2 điểm Tốt: 2 điểm Tốt: 2 điểm
bóng sệt, trung bình, cao;
TB: 1 điểm TB: 1 điểm TB: 1 điểm TB: 1 điểm TB: 1 điểm Quả
phát bóng tay cao, phát
Kém: 0 điểm Kém: 0 điểm Kém: 0 điểm Kém: 0 điểm Kém: 0 điểm
bóng nửa nẩy.

* Nội dung thi: Lý thuyết. 20%
- Hình thức thi: Tự luận.
- Yêu cầu: Sinh viên học và hiểu bài, không sử dụng tài liệu trong khi thi.
- Cách đánh giá: Theo thang điểm đáp án lý thuyết.
- Thời gian: Theo lịch nhà trường
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tiết 21+22
- Thi cuối kỳ: (theo lịch nhà trường)
Phê duyệt
Xác nhận
Ngày …… tháng …… năm…… Ngày 30 tháng 6 năm 2014
Hiệu trưởng
KT. Trưởng bộ môn
(ký, ghi họ tên)

Ngày 30 tháng 6 năm 2014
Giảng viên biên soạn
(ký, ghi họ tên)

(ký, ghi họ tên)

Võ Văn Quyết

Nguyễn Thái Bền

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×