Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Bóng chuyền chuyên sâu 3 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN BÓNG CHUYỀN –
HỌC PHẦN III
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Long
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn bóng chuyền Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0914177179. Email: bensonghan76@yahoo.com
1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT Họ và tên
1
2
3
4


Trần Xuân Tầm
Lê Hoàng Dũng
Nguyễn Xuân Hùng
Lê Hồng Thành

Chức danh,
học vị
Thạc Sỹ
Thạc Sỹ
Tiến Sĩ
Cử nhân

Địa chỉ liên hệ (Email)

Điện thoại

Bộ môn bóng chuyền
dungtdttdn@gmail.com
HungBCTDTT@yahoo.com.vn
Thanhlehong1010@gmail.com

0914112125
0905833688
0903591379
0905439254

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần (Chữ in): PPGD & TH BÓNG CHUYỀN
- Tên tiếng Anh: Teaching methods and professional practice Volleyball
- Mã học phần: DHCSN0642
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ Đại học, hình thức đào tạo: Chính quy
- Loại học phần (bắt buộc, tự chọn): Bắt buộc

1


- Các học phần tiên quyết (những học phần phải học trước học phần này):
DHCSN0632

- Các học phần kế tiếp (những học phần học sau học phần này): DHCSN0652
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: 09 tiết (kể cả kiểm tra)PPGD&TH

: 36 tiết (kể cả kiểm tra)Bài tập

: 00 tiếtThực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...): 00 tiếtTự học

: 90 tiết

- Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn bóng chuyền Trường Đại học
TDTT Đà Nẵng
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
• Kiến thức:
Trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức và kỹ năng cơ bản về một số
nội dung chính của môn bóng chuyền, đồng thời bồi dưỡng phương pháp giảng dạy,
phương pháp tổ chức thi đấu và làm trọng tài của môn bóng chuyền. Biết lựa chọn
các bài tập môn bóng chuyền đã học để phát triển thể chất và nâng cao năng lực vận
động. Có thể tự nghiên cứu và làm việc đáp ứng theo nhu cầu của xã hội đòi hỏi.


Kỹ năng:
Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về môn học bóng chuyền, ứng dụng,

giảng dạy, huấn luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có
năng lực tổ chức hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát triển
TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu

2


tài liệu để không ngừng nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới
cao hơn.
• Thái độ:
Sinh viên cần nghiêm túc chấp hành đúng quy chế lớp học; tích cực thực hiện
tốt nội dung học tập. Đồng thời hiểu được vai trò, ý nghĩa của môn học trong lĩnh
vực chuyên môn cũng như ngoài xã hội.
• Mục tiêu khác
Sau khi tốt nghiệp có thể tham gia học các lớp huấn luyện viên và lớp trọng
tài do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức và tham gia điều hành các giải
bóng chuyền trong hệ thống thi đấu Quốc gia.
Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT, thấm nhuần thế giới
quan của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa
xã hội, có đạo đức, tác phong mẫu mực và có trách nhiệm với xã hội.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

I.A.1. Nắm được
từng giai đoạn
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các yêu
cầu của bài tập
một cách cơ
bản.

Nội dung 2: Bài tập I.A.1. Nắm được
phòng thủ cá nhân từng giai đoạn
các vị trí.
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các yêu
cầu của bài tập
một cách cơ
bản.

I.C.1. Thực hiện
được các yêu cầu
của bài tập một
cách thành thạo.
Có khả năng phân
tích và truyền đạt
cho người khác.
I.C.1. Thực hiện
được các bài tập
động tác một cách
thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.C.1. Thực hiện
được các bài tập
động tác một cách

I. Thực hành
Nội dung 1: Chuyền
bóng song song với
lưới và tập chuyền
hai.

Nội dung 3: Bài tập I.A.1. Nắm được I.B.1. Thực hiện
tấn công cơ bản số 3 từng giai đoạn được các yêu
và 4.
của bài tập một cầu của bài tập

Yêu cầu cần
đạt của nội
dung giảng dạy
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài tập
để phân tích và
thị phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài tập
để phân tích và
thị phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài tập
3


cách tự nhiên.

Nội dung 4: Kỹ I.A.1. Nắm được
thuật chắn bóng.
từng giai đoạn
kỹ thuật cơ bản
của động tác một
cách tự nhiên.
Nội dung 5: Đập
bóng vị trí số 4, 2 và
kết hợp phòng thủ
các vị trí 1, 6, 5.

I.A.1. Nắm được
từng giai đoạn
của bài tập một
cách tự nhiên.

Nội dung 6: Bài tập I.A.1. Nắm được
chuyền một đỡ phát từng giai đoạn
tấn công trung biên. của bài tập một
cách tự nhiên.

Nội dung 7: Bài tập I.A.1. Nắm được
đập bóng phòng thủ từng giai đoạn
hàng sau.
của bài tập một
cách tự nhiên.

Nội dung 8: Bài tập
chuyền một đỡ phát
tổ chức tấn công
trung biên số 4, 2 và
kết hợp chắn tại chỗ.

I.A.1. Nắm được
từng giai đoạn
của bài tập một
cách tự nhiên.

Nội dung 9: Bài tập
phối hợp đập bóng ở
vị trí số 4, 2 và kết
hợp di chuyển từ vị
trí số 3 sang vị trí số
4, 2 chắn bóng.

I.A.1. Nắm được
từng giai đoạn
của bài tập một
cách tự nhiên.

một
bản.

cách

cơ thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.B.1. Thực hiện I.C.1. Thực hiện
được các kỹ được các kỹ thuật
thuật động tác động tác một cách
một cách cơ thành thạo. Có khả
bản.
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.B.1. Thực hiện I.C.1. Thực hiện
được các yêu được các bài tập
cầu của bài tập động tác một cách
một cách cơ thành thạo. Có khả
bản.
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.B.1. Thực hiện I.C.1. Thực hiện
được các yêu được các bài tập
cầu của bài tập động tác một cách
một cách cơ thành thạo. Có khả
bản.
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.B.1. Thực hiện I.C.1. Thực hiện
được các yêu được các bài tập
cầu của bài tập động tác một cách
một cách cơ thành thạo. Có khả
bản.
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.B.1. Thực hiện I.C.1. Thực hiện
được các yêu được các bài tập
cầu của bài tập động tác một cách
một cách cơ thành thạo. Có khả
bản.
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.B.1. Thực hiện I.C.1. Thực hiện
được các yêu được các bài tập
cầu của bài tập động tác một cách
một cách cơ thành thạo. Có khả
bản.
năng phân tích và
truyền đạt cho

để phân tích và
thị phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của kỹ
thuật để phân
tích

thị
phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài tập
để phân tích và
thị phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài tập
để phân tích và
thị phạm.

Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài tập
để phân tích và
thị phạm.

Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài tập
để phân tích và
thị phạm.

Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài tập
để phân tích và
thị phạm.

4


Nội dung 10: Phát
triển thể lực: Sức
mạnh, sức nhanh.
Thi đấu và làm trọng
tài.

I.A.1. Nắm được
từng giai đoạn
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các bài tập
một cách cơ
bản.

Nội dung 11: Giới I.A.2.
Nắm I.B.2. Biết vận
thiệu luật thi đấu và được luật thi dụng luật thi đấu
cách thức làm trọng tài. đấu.
đề xử lý các tình
huống cụ thể
trong khi tổ
chức và làm
trọng tài.
Nội dung 12: Bồi I.A.3. Nắm được I.B.3. Biết vận
dưỡng phương pháp phương
pháp dụng được kiến
giảng dạy
giảng dạy các kỹ thức đã học để
thuật của bóng giảng dạy cho
chuyền.
các đối tượng
khác nhau khi
tốt nghiệp.
II. Lý thuyết
Bài 5: Các nguyên I.A.1.
Nắm I.B.1. Phân tích
tắc giảng dạy và được
các được
các
huấn luyện kỹ thuật nguyên tắc cơ nguyên tắc cơ
bóng chuyền.
bản trong giảng bản trong giảng
dạy và huấn dạy và huấn
luyện kỹ thuật luyện kỹ thuật
bóng chuyền.
bóng chuyền.
Bài 6: Các nguyên I.A.1.
Nắm I.B.1. Phân tích
tắc giảng dạy và được
các được
các
huấn luyện chiến nguyên tắc cơ nguyên tắc cơ
thuật bóng chuyền.
bản trong giảng bản trong giảng
dạy và huấn dạy và huấn
luyện
chiến luyện
chiến
thuật
bóng thuật
bóng
chuyền.
chuyền.

người khác.
I.C.1. Thực hiện
được các bài tập
động tác một cách
thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.C.2. Có những
sáng kiến mới
trong tổ chức thi
đấu giải cấp cơ sở.

Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài tập
để phân tích và
thị phạm.

Cần nắm được
bản chất của
Luật để xử lý
tình huống cho
hợp lý.

I.C.3. Có những
sáng kiến mới
trong giảng dạy,
huấn luyện

Cần nắm được
phương pháp cơ
bản để giảng
dạy cho những
đối tượng khác
nhau.

I.C.1. Biên soạn
bài giảng của
giảng dạy và huấn
luyện kỹ thuật
bóng chuyền.

Cần nắm bắt
được các bước
tiến hành khi
biên soạn 1 giáo
án giảng dạy.

I.C.1. Biên soạn
bài giảng của
giảng dạy và huấn
luyện chiến thuật
bóng chuyền.

Cần nắm bắt
được các bước
tiến hành khi
biên soạn 1 giáo
án giảng dạy.

Chú giải:
- Bậc 1: Nhớ (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)
4. Tóm tắt nội dung học phần
5


Học phần này, sinh viên được tiếp tục trang bị những kiến thức, kỹ năng và
phương pháp tập luyện toàn diện hơn để củng cố kỹ năng thực hành đồng thời phát
triển thể lực chuyên môn môn thể thao tự chọn.
5. Nội dung chi tiết học phần
5.1. Thực hành:
5.1.1. Chuyền bóng song song với lưới và tập chuyền 2.
5.1.2. Bài tập phòng thủ cá nhân các vị trí.
5.1.3. Bài tập tấn công cơ bản số 3 và 4.
5.1.4. Đập bóng vị trí số 4, 2 và kết hợp phòng thủ các vị trí 1, 6, 5.
5.1.5. Kỹ thuật chắn bóng.
5.1.6. Bài tập chuyền một đỡ phát tấn công trung biên.
5.1.7. Bài tập đập bóng phòng thủ hàng sau.
5.1.8. Bài tập chuyền một đỡ phát tổ chức tấn công trung biên số 4, 2 và kết hợp
chắn tại chỗ.
5.1.9. Bài tập phối hợp đập bóng ở vị trí số 4, 2 và kết hợp di chuyển từ vị trí số 3
sang vị trí số 4, 2 chắn bóng.
5.1.10. Thi đấu tập và làm trọng tài
5.1.11. Phát triển thể lực: Sức mạnh, sức nhanh.
5.2. Lý thuyết:
5.2.1. Các nguyên tắc giảng dạy và huấn luyện kỹ thuật bóng chuyền.
5.2.2. Các nguyên tắc giảng dạy huấn luyện chiến thuật bóng chuyền.
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính.
[ 1 ] Đ i n h V ă n L ẫ m ; P h ạ m T h ế V ư ợ n g ; Đ à m C h í n h T h ố n g . Giáo trình
Bóng chuyền. Nxb TDTT – Hà Nội 2006.
[2]. Đinh Văn Lẫm. Giáo trình bóng chuyền dành cho sinh viên Cao đẳng TDTT.
Nhà xuất bản Đà Nẵng - Năm 2003.
[3]. Luật bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.
6


Nhà xuất bản TDTT – Hà Nội 2011.
6.2. Tài Liệu Tham Khảo.
[1]. Klesep. Iu.N, Airianx A.G, Bóng chuyền, Dịch: Đinh Văn Lẫm, Xuân Ngà, Hữu
Hùng, Nghiêm Thúc, Nxb TDTT, Hà Nội 1997 .
[2]. Ngô Trung Lượng, Bóng chuyền. Nhà xuất bản Nhân dân 1995.
[3]. H a r r e . D ( 1 9 9 6 ) , H ọ c t h u y ế t h u ấ n l u y ệ n , D ị c h : T r ư ơ n g A n h
Tuấn, Bùi Thế Hiển, Nxb TDTT, Hà Nội
[4]. Văn Thái, Trọng Đức, Hướng dẫn tập luyện và thi đấu bóng chuyền. Nhà xuất
bản TDTT.
[ 5 ] . Đ i n h V ă n L ẫ m ; P h ạ m T h ế V ư ợ n g ; Đ à m C h í n h T h ố n g . Giáo trình
Bóng chuyền. Nxb TDTT – Hà Nội 2006.
[6]. Đinh Văn Lẫm. Giáo trình bóng chuyền dành cho sinh viên Cao đẳng TDTT.
Nhà xuất bản Đà Nẵng - Năm 2003.
[7]. Luật bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.
Nhà xuất bản TDTT – Hà Nội 2011.
[8]. Tài liệu của liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (www.vfv.com).
[9]. Tài liệu của liên đoàn Bóng chuyền thế giới (www.fivb.com).
7. Hình thức tổ chức dạy - học
- Các giờ lý thuyết được tổ chức nghe giảng trên lớp.
- Các giờ thảo luận được tổ chức theo nhóm để trao đổi sau đó tổ chức thảo
luận chung cho cả lớp.
- Các giờ thực hành được tổ chức giảng dạy trong nhà tập
- Các giờ tự học được tổ chức ở trên lớp, nhà tập hoặc ở nhà. Giảng viên giao
cho sinh viên nội dung bài tập để sinh viên chuẩn bị sau đó tổ chức tập luyện theo
nhóm.

7


7.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
Nội dung
PPGD&
Tổng

Bài
hành, thí nghiên cứu,
Thực
thuyết
tập
nghiệm.
tự học.
hành
1. Chuyền bóng
(4 tiết)
(8tiết)
(12 tiết)
song song với lưới
và tập chuyền hai.
2. Bài tập phòng thủ
(2 tiết)
(4 tiết)
(6 tiết)
cá nhân các vị trí.
3. Bài tập tấn công
(4tiết)
(8 tiết)
(12 tiết)
cơ bản số 3, 4.
4. Kỹ thuật chắn
(2 tiết)
(4 tiết)
(6 tiết)
bóng.
5. Đập bóng vị trí số
(2 tiết)
(4 tiết)
(6 tiết)
4, 2 và kết hợp
phòng thủ các vị trí
1, 6, 5.
6. Bài tập chuyền
(2 tiết)
(4 tiết)
(6 tiết)
một đỡ phát tấn
công trung biên.
7. Bài tập đập bóng
(2 tiết)
(4 tiết)
(6 tiết)
phòng thủ hàng sau.
8. Bài tập chuyền
(2 tiết)
(4 tiết)
(6 tiết)
một đỡ phát tổ chức
tấn công trung biên
số 4, 2 và kết hợp
chắn tại chỗ.
9. Bài tập phối hợp
(4 tiết)
(8 tiết)
(12 tiết)
đập bóng ở vị trí số
4, 2 và kết hợp di
chuyển từ vị trí số 3
sang vị trí số 4, 2
chắn bóng.
10. Phát triển thể
(6 tiết)
(12 tiết)
(18 tiết)
lực: Sức mạnh, sức
nhanh. Thi đấu tập.
11. Các nguyên tắc (3 tiết)
(6 tiết)
(9 tiết)
giảng dạy và huấn
luyện kỹ thuật bóng
chuyền.
12. Các nguyên tắc (4 tiết)
(8 tiết)
(12 tiết)
giảng dạy và huấn
8


dung thuật
luyệnNội
chiến
bóng chuyền.
Kiểm tra
(2tiết)
Tổng
9

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Tổng
(6 tiết)
36

0

0

(16 tiết)
90

(24 tiết)
135

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung

Lịch trình dạy-học.
Giáo án

Nội dung chính

Giáo án 1

1. Chuyền bóng song song với
lưới và tập chuyền 2.
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
2. Bài tập phòng thủ cá nhân các
vị trí.
2.1. Tư thế phòng thủ trung bình và
thấp.
2.1.1. Giáo viên giới thiệu tư thế
phòng thủ, hướng dẫn và chia nhóm
thực hiện.
3. Bài tập đập bóng tấn công cơ
bản số 3 và 4.
3.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh và
sức nhanh
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Thời gian, địa
điểm thực hiện

Ghi
chú

Đọc giáo trình
bóng chuyền[1].
Từ trang 130 –
179 và trang 192
– 218.
02 tiết ở nhà tập
bóng chuyền

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
1. Chuyền bóng song song với Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
lưới và tập chuyền 2.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập, Từ trang 130 –
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện. 179 và trang 192
2. Bài tập phòng thủ cá nhân các – 218.
vị trí.
2.1. Tư thế phòng thủ trung bình và
thấp.
2.1.1. Giáo viên giới thiệu tư thế
phòng thủ, hướng dẫn và chia nhóm
thực hiện.
3. Bài tập đập bóng tấn công cơ
bản số 3 và 4.
3.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 2

9


4. Phát triển thể lực: Sức mạnh và
sức nhanh
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Giáo án 3 1. Bài tập phòng thủ cá nhân các Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
vị trí.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Go phòng thủ 2,3 người..
Từ trang 77 – 83,
1.1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập, trang130 – 179
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện. và trang 192 –
2. Đập bóng ở vị trí số 4, 2 và kết 218.
hợp phòng thủ ở vị trí số 1, 6,5.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Kỹ thuật chắn bóng
3.1. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu
kỹ thuật chắn bóng cơ bản.
3.1.1. Mô phỏng động tác chắn
bóng.
3.1.2. Chắn bóng tại vị trí ( số 4, 3
và 2)
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh và
sức nhanh
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
viên muốn hướng
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
dẫn tập luyện nếu
tự học
có yêu cầu
Giáo án 4 1. Bài tập phòng thủ cá nhân các Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
vị trí.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Đứng vị trí số 4,2 go bóng Từ trang 130 –
phòng thủ vào vị trí số 1,6,5.
179, trang 77 1.1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập, 83 và trang 192 –
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện. 218.
2. Đập bóng ở vị trí số 4, 2 và kết Đọc luật bóng
hợp phòng thủ ở vị trí số 1, 6,5.
chuyền và bóng
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập, chuyền bãi biển
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện. [3].
3. Kỹ thuật chắn bóng
3.1. Ôn tập kỹ thuật chắn bóng cơ
bản.
3.1.1. Mô phỏng động tác chắn
bóng.
3.1.2. Chắn bóng tại vị trí ( số 4, 3
và 2)
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành 2 đội, ứng dụng
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học

10


các nội dung đã học vào thi đấu tập.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
Từ trang 130 –
179, trang 77 83 và trang 192 –
218.
Đọc Luật bóng
chuyền và bóng
chuyền bãi biển
[3]

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 5

Đập bóng phòng thủ.
1.1. Đứng trên bàn ở vị trí số 4,2 go
bóng phòng thủ vào vị trí số 1,6,5.
1.1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
2. Bài tập chuyền một đỡ phát tổ
chức tấn công trung biên.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Kỹ thuật chắn bóng
3.1. Di chuyển chắn bóng bước
ngang và bước chéo ( từ vị trí số 3
sang vị trí số 4 và số 2).
3.2. Di chuyển chắn bóng bước
ngang và bước chéo ( từ vị trí số 4
và số 2 sang vị trí số 3).
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành hai đội, ứng
dụng các nội dung đã học vào trong
thi đấu tập.
1.

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Giáo án 6 1 . Đập bóng phòng thủ.
Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
1.1. Đứng trên bàn ở vị trí số 4,2 go bóng chuyền[1]. bóng chuyền
bóng phòng thủ vào vị trí số 1,6,5.
Từ trang 130 –
1.1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập, 179, trang 77 hướng dẫn và chia nhóm thực hiện. 83 và trang 192 –
2. Bài tập chuyền một đỡ phát tổ 218.
chức tấn công trung biên.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Kỹ thuật chắn bóng
3 . 1 . Di chuyển chắn bóng bước
ngang và bước chéo ( từ vị trí số 3
sang vị trí số 4 và số 2).
3.2. Di chuyển chắn bóng bước
ngang và bước chéo ( từ vị trí số 4
và số 2 sang vị trí số 3).
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức nhanh.
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện các bài tập Tự tập luyện
Ngoài giờ học, sinh
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học

11


nghiên cứu,
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 7

1. Bài tập nhóm 3 người phòng
thủ chuyền hai trước mặt, sau
đầu.
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
2. Bài tập chuyền một đỡ phát tổ
chức tấn công trung biên số 4, 2
và kết hợp chắn bóng tại chỗ.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Phát bóng cao tay.
3.1. Phát bóng cao tay trước mặt
mạnh.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành 2 đội, ứng dụng
các nội dung đã học vào thi đấu tập.

viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
Từ trang 130 –
179 và trang 192
– 218.
Đọc luật bóng
chuyền và bóng
chuyền bãi biển
[3].

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Giáo án 8 1. Bài tập nhóm 3 người phòng Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
thủ chuyền hai trước mặt, sau bóng chuyền[1]. bóng chuyền
đầu.
Từ trang 130 –
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập, 179 và trang 192
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện. – 218.
2. Bài tập chuyền một đỡ phát tổ
chức tấn công trung biên số 4, 2
và kết hợp chắn bóng tại chỗ.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Phát bóng cao tay.
3.1. Phát bóng cao tay trước mặt
mạnh.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức nhanh.
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
viên muốn hướng
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
dẫn tập luyện nếu
tự học
có yêu cầu
Giáo án 9 1. Bài tập nhóm 3 người phòng Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
thủ chuyền hai trước mặt, sau bóng chuyền[1]. bóng chuyền
đầu.
Từ trang 130 –
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập, 179 và trang 192
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện. – 218.
2. Bài tập phối hợp đập bóng ở vị
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học

12


trí số 4, 2 và kết hợp di chuyển từ
vị trí số 3 sang vị trí số 4, 2 chắn
bóng.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Phát bóng cao tay
3.1. Phát bóng cao tay trước mặt
mạnh vào 2m cuối sân.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức nhanh.
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
Từ trang 130 –
179 và trang 192
– 218.
Đọc Luật bóng
chuyền và bóng
chuyền bãi biển
[3]

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 10 1. Chuyền bóng song song với
lưới và tập chuyền 2.
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
2. Bài tập phối hợp đập bóng ở vị
trí số 4, 2 và kết hợp di chuyển từ
vị trí số 3 sang vị trí số 4, 2 chắn
bóng.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Phát bóng cao tay
3.1. Phát bóng cao tay trước mặt
mạnh vào 2m cuối sân.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành hai đội, ứng
dụng các nội dung đã học vào trong
thi đấu tập.

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Giáo án 11 Kiểm tra học trình:
- Chuẩn bị tốt nội 02 tiết ở nhà tập
- Giáo viên tự chọn nội dung kiểm dung thi kiểm tra bóng chuyền
tra thông báo sinh viên khi giảng
dạy buổi học đầu tiên
Giáo án 12 1. Chuyền bóng song song với Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
lưới và tập chuyền 2.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập, Từ trang 130 –
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện. 179 và trang 192
2. Bài tập đập bóng tấn công cơ – 218.
bản số 3, 4.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Bài tập phối hợp đập bóng ở vị
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học

13


trí số 4, 2, kết hợp chắn bóng tại
chỗ và phòng thủ ở vị trí 1,6,5.
3.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh và
sức nhanh
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
Từ trang 130 –
179 và trang 192
– 218.
Đọc luật bóng
chuyền và bóng
chuyền bãi biển
[3].

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 13 1. Bài tập nhóm 3 người phòng
thủ chuyền hai trước mặt, sau
đầu.
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
2. Bài tập chuyền một đỡ phát tổ
chức tấn công trung biên số 4, 2.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Bài tập phối hợp đập bóng ở vị
trí số 4, 2, kết hợp chắn bóng tại
chỗ và phòng thủ ở vị trí 1,6,5.
3.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành 2 đội, ứng dụng
các nội dung đã học vào trong thi
đấu tập.

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu.
Giáo án 14 1. Bài tập nhóm 3 người phòng Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
thủ chuyền hai trước mặt, sau bóng chuyền[1]. bóng chuyền
đầu.
Từ trang 130 –
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập, 179 và trang 192
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện. – 218.
2. Bài tập chuyền một đỡ phát tổ
chức tấn công trung biên số 4, 2.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Bài tập phối hợp đập bóng ở vị
trí số 4, 2, kết hợp chắn bóng tại
chỗ và phòng thủ ở vị trí 1,6,5.
3.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh và
sức nhanh
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học

14


4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu.
Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
Từ trang 130 –
179 và trang 192
– 218.
Đọc luật bóng
chuyền và bóng
chuyền bãi biển
[3].

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 15 1. Bài tập nhóm 3 người phòng
thủ chuyền hai trước mặt, sau
đầu.
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
2. Bài tập chuyền một đỡ phát tổ
chức tấn công trung biên số 4, 2.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Bài tập phối hợp đập bóng ở vị
trí số 4, 2, kết hợp chắn bóng tại
chỗ và phòng thủ ở vị trí 1,6,5.
3.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành 2 đội, ứng dụng
các nội dung đã học vào trong thi
đấu tập.

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
1. Chuyền bóng song song với Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
lưới và tập chuyền 2.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Giáo viên giới thiệu bài tập, Từ trang 130 –
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện. 179 và trang 192
2. Bài tập chuyền một đỡ phát tổ – 218.
chức tấn công trung biên.
2.1. Giáo viên giới thiệu bài tập,
hướng dẫn và chia nhóm thực hiện.
3. Phát bóng cao tay
3.1. Phát bóng cao tay trước mặt
mạnh vào 2m cuối sân.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành hai đội, ứng
dụng các nội dung đã học vào trong
thi đấu tập.
Ngoài giờ học, sinh
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
viên muốn hướng
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Kiểm tra kỹ thuật và thể lực.
Đọc giáo trình 04 tiết ở nhà tập
1. Chuyền bóng sau đầu từ số 3 bóng chuyền[1]. bóng chuyền

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 16

Sinh viên tự
nghiên cứu,
tự học
Giáo án 17
và 18

15


sang 2.
2. Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 2.
3. Đập bóng số 4 chéo sân và dọc
biên.
4. Phát bóng cao tay mạnh 2m cuối
sân.
5. Bật cao có đà (m).
(Chấm theo Brem điểm)

Từ trang 94 –
105 và trang 192
– 218.

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Giáo án 1, Lý thuyết:
Đọc trước tài liệu 03 tiết trên giảng
2, 3.
Bài 5: Các nguyên tắc giảng dạy và chính [1]. Từ đường
huấn luyện kỹ thuật bóng chuyền.
trang 94 – 108.
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các nội dung
nghiên cứu,
Tự tập luyện
kỹ thuật và thể lực để kiểm tra.
tự học

Giáo án 4, Bài 6: Các nguyên tắc giảng dạy và Đọc trước tài liệu 04 tiết trên giảng
5, 6, 7.
huấn luyện chiến thuật thuật bóng chính [1]. Từ đường
chuyền.
trang 108 – 118.
Sinh viên tự
Ở nhà hoặc lên thư viện nghiên cứu
nghiên cứu,
Tự học
tài liệu
tự học

Ngoài giờ học

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
8.1. Phương pháp dạy: Lấy người học làm trung tâm, giảng viên đưa ra bài
tập, phân tích, mô phỏng và hướng dẫn sinh viên tập luyện và quan sát sau đó góp ý
và chỉnh sửa.
8.2. Phương pháp học: Sinh viên cần đọc tài liệu trước, chuẩn bị những nội
dung chính nhằm trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá để làm ro vấn đề của giảng
viên đưa ra.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
* Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn
thành đúng thời hạn. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
+ Yêu cầu của giảng viên.
- Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ đầy đủ đáp ứng yêu
cầu tập luyện.
16


- Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu, phương tiện để đảm bảo cho học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên.
- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện để đảm bảo cho học tập.
- Tham gia học tập trên lớp, quy định về thời gian chất lượng các bài tập về nhà.
- Tham gia học tập đúng giờ, đủ thời gian quy định. Thực hiện theo quy chế
43 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hướng dẫn riêng của nhà trường (Đảm bảo 70%
tổng số giờ lên lớp).
- Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng, sạch sẽ, đúng quy định.
10. Thang điểm đánh giá
Thang điểm đánh giá bộ phận và kết thúc học phần:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc từng nội dung
và điểm bộ phận.
- Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.
- Mục tiêu: Yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, đúng trang phục, đúng quy
định khi lên lớp.
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá: Điểm danh
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số) 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức lý thuyết, thực hành các
động tác kỹ thuật, ứng dụng tốt trong quá trình tập luyện và thi đấu. Trên cơ sở đó
giúp cho giảng viên và sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng tiếp thu được sau
một nửa học kỳ làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy của
giảng viên và phương pháp học của sinh viên ở các kỳ tiếp theo.
- Nội dung kiểm tra:
+ Chuyền bóng sau đầu từ số 3 sang 2. (5 quả).
17


+ Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 2. (5 quả)
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Chuyền và đỡ bóng cao đúng quy định.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo Brem điểm của bộ môn)
Nội dung1: Chuyền bóng sau đầu từ số 3 sang số 2. (5 quả)

5.0 điểm

* Yêu cầu:
+ Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi vào vị trí số 2. 1.0 điểm
+ Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi ngoài biên số 2.0.8điểm
+ Bóng rơi vào vị trí số 2; đúng kỹ thuật chuyền bóng cách xa lưới.

0.6 điểm

+ Bóng đúng kỹ thuật chuyền bóng rơi vào giữa số 2 và 3

0.4 điểm

+ Bóng đúng kỹ thuật nhưng chuyền qua lưới

0.2điểm

+ Chuyền bóng dính; bóng hai tiếng:

0.0 điểm

* Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ nhưng không quá 10 lần trong 5 quả thực
hiện. (Lần thứ 11 phạm quy). Bóng từ vị trí số 5 đưa lên vị trí quy định của người
chuyền hai.
Nội dung 2. Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 2. (5 quả)

5.0 điểm

* Yêu cầu: + Bóng cao rơi đúng vào vị trí số 2:

1.0 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 3 và 2:

0.8 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 2 và 1:

0.6 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 2 và 6:

0.4 điểm

+ Bóng thấp rơi ngoài vị trí số 2

0.2 điểm

+ Đệm, đỡ bóng phạm luật

0.0 điểm

*Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ nhưng không quá 10 lần trong 5 quả thực
hiện. (Lần thứ 11 phạm quy). Bóng phát hoặc tung từ sân đối diện
- Thời gian kiểm tra: Giáo án 11
11.3. Thi cuối kỳ: (trọng số) 60%
- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về kiến thức, kỹ năng thuộc
học phần đã học.
18


- Hình thức thi: Thực hành
- Nội dung thi:
+ Chuyền bóng sau đầu từ số 3 sang 2.
+ Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 2.
+ Đập bóng số 4 chéo sân và dọc biên.
+ Phát bóng cao tay mạnh 2m cuối sân.
+ Bật cao có đà (m).
- Yêu cầu: Thực hiện đúng theo quy định.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo Brem điểm của bộ môn)
Nội dung1: Chuyền bóng sau đầu từ số 3 sang số 2. (5 quả)

2. 5 điểm

* Yêu cầu:
+ Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi vào vị trí số 2. 0.5 điểm
+ Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi ngoài biên số2. 0.4điểm
+ Bóng rơi vào vị trí số 2; đúng kỹ thuật chuyền bóng cách xa lưới.

0.3 điểm

+ Bóng đúng kỹ thuật chuyền bóng rơi vào giữa số 2 và 3

0.2 điểm

+ Bóng đúng kỹ thuật nhưng chuyền qua lưới

0.1điểm

+ Chuyền bóng dính; bóng hai tiếng:

0.0 điểm

* Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ nhưng không quá 10 lần trong 5 quả thực
hiện. (Lần thứ 11 phạm quy). Bóng từ vị trí số 5 đưa lên vị trí quy định của người
chuyền hai.
Nội dung 2. Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 2. (5 quả)

2.0 điểm

* Yêu cầu: + Bóng cao rơi đúng vào vị trí số 2:

0.4 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 3 và 2:

0.3 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 2 và 1:

0.2 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 2 và 6:

0.1 điểm

+ Đệm, đỡ bóng phạm luật

0.0 điểm

*Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ nhưng không quá 10 lần trong 5 quả thực
hiện. (Lần thứ 11 phạm quy). Bóng phát hoặc tung từ sân đối diện .
Nội dung 3. Đập bóng chéo sân và dọc biên số 4. (5 quả)

2.5 điểm
19


* Yêu cầu: + Bóng đánh lực mạnh, không chạm lưới rơi toàn sân

0.5 điểm

+ Bóng đánh lực mạnh, chạm mép lưới rơi toàn sân

0.4 điểm

+ Bóng đánh lực trung bình rơi toàn sân

0.3 điểm

+ Bóng đánh lực nhẹ rơi toàn sân

0.2 điểm

+ Bóng đánh lực nhẹ, chạm lưới nhẹ rơi toàn sân

0.1 điểm

+ Bóng đánh ra ngoài, chạm cọc Ăng ten, không sang sân

0.0 điểm

* Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ nhưng không quá 10 lần trong 5 quả thực
hiện. (Lần thứ 11 phạm quy).
Nội dung 4: Phát bóng cao tay 2m cuối sân. (5 quả)

2.0 điểm

*Yêu cầu:
+ Bóng rơi 2m cuối sân, lực mạnh không phạm luật.

0.4 điểm

+ Bóng rơi 3m cuối sân, lực mạnh không phạm luật.

0.3 điểm

+ Bóng rơi 4m cuối sân, lực mạnh không phạm luật.

0.2 điểm

+ Bóng rơi qua sân, lực nhẹ không phạm luật.

0.1 điểm

+ Bóng ngoài sân, không sang sân, dẫm vạch

0.0 điểm

* Lưu ý: Đứng vào khu vực phát bóng thực hiện 5 quả, mỗi quả không quá 8 giây
Nội dung 5: 5-Bật với có đà (cm).

1.0 điểm

Điểm

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Nam

≤61 cm

62-63 cm

64-65 cm

66-67 cm

68-69 cm

≥70cm

Nữ

≤41 cm

42-43 cm

44-45 cm

46-47 cm

48-49 cm

≥50cm

* Yêu cầu: - Thực hiện 1 lần
- Lỗi (phạm quy):

0.0 điểm

- Thời gian thi: Theo lịch phòng đào tạo
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Giáo án 11
- Thi cuối kỳ: Theo kế hoạch
12. Tiến trình cập nhật, bổ sung đề cương chi tiết.

20


Phê duyệt
Ngày 12 tháng 12 năm 2014
Trưởng khoa GDTC
Đã ký
Th.s Võ Văn Vũ

Xác nhận
Ngày 5 tháng 12 năm 2014
Trưởng bộ môn

Ngày 5 tháng 12 năm 2014
Giảng viên
Đã ký

Đã ký
TS. Nguyễn Ngọc Long

TS. Nguyễn Ngọc Long

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×