Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Bóng đá chuyên sâu 3 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Môn học: Bóng đá, Học phần III.
----------------------------------------------(Kèm theo Quyết định Số

/QĐ-TDTTĐN, ngày

tháng

năm 2014)

1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên biên soạn đề cương
-

Họ và tên: Trần Văn Trường

-

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ


-

Điện thoại: 0905652554. Email: truongbongda@gmail.com

1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
T
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Họ và tên
Trần Duy
Võ Văn
Nguyễn Đức
Trần Quốc
Nguyễn Hữu
Trần Trung
Nguyễn Thái
Mai Xuân
Nguyễn Đức

Hòa
Quyết
Sinh
Dũng
Thịnh
Kiên
Bền
Hùng
Thiện

Chức danh,


học vị
Tiến Sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Cử nhân
Cử nhân

Điện thoại
0908233919
0903588788
0903516780
0903576224
0914135606
0983591636
0975210345
0989346433
0905225403

Email
duyhoafootball@gmail.com
voquyetbd@gmail.com
ducsinhvff@gmail.com
quocdungvff@gmail.com
nguyenhuuthinh1976@gmail.com
kientranbongda@gmail.com
bendc37@gmail.com
hung.tdtt.dn@gmail.com
nguyenthienfootball@gmail.com

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN
NGÀNH BÓNG ĐÁ

- Tên tiếng Anh: Teaching and practice methods of intensive football.
- Mã học phần: DHCSN0642
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, hình thức đào tạo: Chính qui
- Loại học phần: bắt buộc:
- Các học phần tiên quyết: DHCSN0622, DHCSN0632.
- Các học phần kế tiếp: DHCSN0652
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: 06 tiếtPPGD&TH

: 32 tiếtBài tập

:Thực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...):
1


Tự học
-

: 90 giờ

Kiểm tra, thi: 07 tiết

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn bóng đá

3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần.

- Trang bị cho người học hiểu, củng cố, hoàn thiện và nắm bắt một số nguyên
lý kỹ chiến thuật thực hành cơ bản. Về lý thuyết hiểu được phương pháp giảng
dạy, biết soạn giáo án giảng dạy, nhằm nâng cao khả năng tư duy, nhận thức về
môn học về kỹ - Chiến thuật để ứng dụng tốt cho các học phần tiếp theo.
Học xong môn này, sinh viên có được
* Kiến thức

- Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ
bản về lý thuyết và thực hành, về những nguyên lý thực hiện kỹ chiến thuật cơ
bản, biết cách soạn giáo án. Môn học bóng đá còn góp phần giáo dục, rèn luyện
các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong... tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập
luyện trong các môn thể thao.
* Kĩ năng

- Xây dựng được các kỹ năng cơ bản về thực hành bóng đá như kỹ năng thực
hiện các kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. Bước đầu hình thành các năng lực sư
phạm thực hành cho sinh viên, các năng lực tự học, tự tập luyện bên cạnh việc áp
dụng vào thực tiễn trong thi đấu bóng đá.
- Thực hiện đúng một số kỹ chiến thuật cơ bản, soạn được giáo án giảng dạy.
Có tiềm lực để không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng với các yêu cầu phát triển
TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay và những yêu cầu mới cao hơn về môn
bóng đá.
* Thái độ, chuyên cần

- Có thái độ kính trọng, yêu quý thầy giáo, cô giáo và bạn bè. Nhìn thấy được
giá trị của ngành học và môn học đối với đời sống xã hội và có phẩm chất cơ bản
của người giáo viên, hướng dẫn viên, người cán bộ TDTT cơ sở. Có đạo đức, tác
phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp và sự tự tin trong quá
trình học tập và rèn luyện.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
2


Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Yêu cầu cần
đạt của nội
dung giảng
dạy
- Có khả năng
tự sửa chữa
các sai lầm
thường mắc
- Hướng dẫn
được
người
khác tập luyện.

1. Củng cố và
hoàn thiện các
kỹ thuật đá
bóng : Kỹ thuật
đá bóng bằng
lòng, mu trong,
mu chính diện,
mu ngoài bàn
chân.

I.A.1:
Phân
tích
được
nguyên lý cơ
bản về các kỹ
thuật động tác.
I.A.2:
Thực
hiện được các
kỹ thuật đá
bóng
bằng
lòng,
mu
trong,
mu
chính diện, mu
ngoài
một
cách
thành
thạo.

I.B.1:
năng
chữa
lầm
mắc

Có khả
tự sửa
các sai
thường

I.C.1: Hướng
dẫn
được
người khác tập
luyện.
I.C.2: Biết ứng
dụng vào trong
tập luyện và thi
đấu.

2. Hoàn thiện kỹ
thuật khống chế
bóng :
Khống
chế bóng bằng
lòng, mu chính
diện, đùi, ngực.

II.A.1 : Phân
tích
được
nguyên lý cơ
bản về kỹ
thuật
khống
chế bóng.
II.A.2 : Thực
hiện được các
kỹ thuật khống
chế bóng một
cách
thành
thạo.
III.A.1: Phân
tích
được
nguyên lý cơ
bản về kỹ
thuật động tác.
III.A.2: Thực
hiện các kỹ
thuật dẫn bóng
một
cách
thành thạo

II.B.1: Có khả
năng tự sửa
chữa các sai
lầm
thường
mắc.

II.C.1: Hướng
dẫn được cho
người khác tập
luyện.
II.C.2:
Biết
ứng dụng vào
trong tập luyện
và thi đấu.

- Có khả năng
tự sửa chữa
các sai lầm
thường mắc.
- Hướng dẫn
được
cho
người khác tập
luyện.

III.B.1:

khả năng tự
sửa chữa các
sai lầm thường
mắc.

III.C.1:Hướng
dẫn được cho
người khác tập
luyện.
III.C.2: Biết
ứng dụng vào
trong tập luyện
và thi đấu.

- Có khả năng
tự sửa chữa
các sai lầm
thường mắc.
- Hướng dẫn
được
cho
người khác tập
luyện.

3. Hoàn thiện kỹ
thuật dẫn bóng:
Dẫn bóng bằng
mu chính diện,
mu ngoài bàn
chân.

3


4. Hoàn thiện kỹ IV.A.1: Phân
thuật ném biên. tích
được
nguyên lý cơ
bản về kỹ
thuật
ném
biên.
IV.A.2: Hiểu
được luật ném
biên
IV.A.3: Thực
hiện kỹ thuật
ném biên một
cách
thành
thạo.
5. Củng cố kỹ V.A.1: Phân
thuật đánh đầu. tích
được
nguyên lý cơ
bản về kỹ
thuật động tác.
V.A.2: Thực
hiện kỹ thuật
đánh đầu một
cách
thành
thạo
6. Củng cố và VI.A.1: Phân
hoàn thiện kỹ tích
được
thuật tranh cướp nguyên lý cơ
bóng :
Trước bản về kỹ
mặt, bên cạnh.
thuật động tác.
VI.A.2: Thực
hiện các kỹ
thuật
tranh
cướp bóng một
cách
thành
thạo,
đúng
luật.
VI.A.3: Biết
được
thời
điểm thực hiện
tranh
cướp
bóng.

IV.B.1: Thực
hiện tốt kỹ
thuật
ném
biên,
đúng
luật.
IV.B.2:

khả năng tự
sửa chữa các
sai lầm thường
mắc.

IV.C.1. Hướng
dẫn được cho
người khác tập
luyện.
IV.C.2. Biết
ứng dụng vào
trong tập luyện
và thi đấu.

- Có khả năng

V.B.1: Có khả
năng tự sửa
chữa các sai
lầm
thường
mắc.

V.C.1: Hướng
dẫn được cho
người khác tập
luyện.
V.C.2:
Biết
ứng dụng vào
trong tập luyện
và thi đấu.

- Có khả năng
tự sửa chữa
các sai lầm
thường mắc.
- Hướng dẫn
được
cho
người khác tập
luyện.

VI.B.1:

khả năng tự
sửa chữa các
sai lầm thường
mắc.

VI.C.1: Hướng
dẫn được cho
người khác tập
luyện.
VI.C.2: Biết
ứng dụng vào
trong tập luyện
và thi đấu.

- Có khả năng
tự sửa chữa
các sai lầm
thường mắc.
- Hướng dẫn
được
cho
người khác tập
luyện.

tự sửa chữa
các sai lầm
thường mắc.
- Hướng dẫn

được
cho
người khác tập
luyện.

4


7. Củng cố kỹ
thuật động tác
giả : Giả thân,
chân

VII.A.1: Phân
tích
được
nguyên lý cơ
bản về kỹ
thuật động tác.
VII.A.2: Thực
hiện các kỹ
thuật động tác
giả một cách
thành thạo.

VII.C.1:
Hướng
dẫn
được
cho
người khác tập
luyện.
VII.C.2: Biết
ứng dụng vào
trong tập luyện
và thi đấu.

- Có khả năng
tự sửa chữa
các sai lầm
thường mắc.
- Hướng dẫn
được
cho
người khác tập
luyện.

VIII.C.1:
Thực hiện các
kỹ thuật thủ
môn một cách
thành thạo.
VIII.C.2: Biết
VIII.B.2: Có ứng dụng vào
khả năng sửa trong tập luyện
VIII.A.3:
chữa các sai và thi đấu.
Thực
hiện lầm
thường
được các kỹ mắc
thuật thủ môn
một cách cơ
bản.
IX.A.1: Biết IX.B.1: Hiểu IX.C.1: Phân
được phương được phương tích và có thể
pháp
giảng pháp
giảng giảng dạy
dạy.
dạy
IX.C.2. Có thể
IX.A.2 : Biết IX.B.2: Hiểu soạn được giáo
được các phần được các phần án giảng dạy
của giáo án, trong giáo án
cách biên soạn
giáo án
X.A.1 :
Tự X.B.1 : Hướng X.C.1 : Tư duy
trang bị thể lực dẫn được cho và hướng dẫn
cho mình.
người khác tập người khác tập
luyện.
luyện.
X.C.2 : Ngoại
khóa
23
14
19

- Thực hiện
được kỹ thuật
thủ môn một
cách
chính
xác.

VII.A.3: Biết
được
thời
điểm thực hiện
động tác giả..
8. Học mới kỹ VIII.A.1: Biết
thuật thủ môn: được các các
Bắt, ném, phát yếu lĩnh kỹ
thuật
bóng.
VIII.A.2:
Hiểu rõ tác
dụng của kỹ
thuật thủ môn.

9. Phương pháp
giảng dạy và
cách biên soạn
giáo án.

X. Thể lực chung
và chuyên môn

TỔNG

VII.B.1: Có
khả năng tự
sửa chữa các
sai lầm thường
mắc.

VIII.B.1:
Thực
hiện
được kỹ thuật
thủ môn một
cách
chính
xác.

- Phân tích và
có thể giảng
dạy
- Có thể soạn
được giáo án
giảng dạy

- Tư duy và
hướng
dẫn
được
cho
người khác tập
luyện.
18
5


4. Tóm tắt nội dung học phần.

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức và các kỹ năng biết cơ bản về
nguyên lý các kỹ chiến thuật cơ bản trong bóng đá, cách soạn giáo án, phương
pháp giảng dạy, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài. Ngoài ra, còn trang bị cho
sinh viên các kỹ thuật nâng cao, chiến thuật, các bài tập phát triển thể lực. Hình
thành các kỹ năng đánh giá, lên lớp giảng dạy.
5. Nội dung chi tiết học phần.
5.1. Thực hành:
+ Củng cố và hoàn thiện các kỹ thuật đá bóng : Lòng, mu trong, mu chính

diện, mu ngoài bàn chân.
+ Hoàn thiện kỹ thuật khống chế bóng : Khống chế bóng bằng lòng, mu chính
diện, đùi, ngực.
+ Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng: Dẫn bóng bằng mu chính diện, mu ngoài bàn
chân.
+ Hoàn thiện kỹ thuật ném biên.
+ Củng cố kỹ thuật đánh đầu.
+ Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật tranh cướp bóng : Trước mặt, bên cạnh.
+ Củng cố kỹ thuật động tác giả : Giả thân, chân.
+ Học mới kỹ thuật thủ môn: Bắt, ném, phát bóng.
+ Thể lực chung và chuyên môn
5.2.Lý thuyết:
+ Phương pháp giảng dạy và cách biên soạn giáo án.
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính.
[1]. Trần Duy Hòa, Nguyễn Đức Sinh, Trần Trung Kiên, Nguyễn Hữu Thịnh,
Nguyễn Thái Bền. Giáo trình Bóng đá (dành cho sinh viên đại học TDTT) – NXB
TDTT. (2014)
[2]. Luật bóng đá, Luật Futsal, Luật bóng đá 7 người. Liên đoàn bóng đá Việt
Nam – NXB TDTT.
6.2. Tài liệu tham khảo.
[1]. Nguyễn Quang Dũng. Hướng dẫn tập luyện kỹ chiến thuật bóng đá – NXB
TDTT.
[2]. Nguyễn Quang Doanh, Nguyễn Hữu Côi (2003). Giáo trình bóng đá, Nhà
xuất bản Đà Nẵng.
[3]. Trần Đúc Dũng (2007), Giáo trình bóng đá trường đại học thể dục thể thao
Bắc Ninh, NXB TDTT.
[4]. Nguyễn Thiệt Tình (1997). Huấn luyện và giảng dạy bóng đá, NXB TDTT.
6


[5]. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, viện khoa học thể dục thể thao (2004). Chương
trình huấn luyện bóng đá trẻ, NXB TDTT.
[6]. Trường đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, giáo trình chuyên
sâu bóng đá dành cho chuyên ngành giáo dục thể chất.
7. Hình thức tổ chức dạy - học
7.1. Lịch trình chung.

Giáo
án

Nội dung

1-10
và 1520

Củng cố và
hoàn thiện các
kỹ thuật cơ bản:
+ Kỹ thuật đá
lòng, mu trong,
mu chính diện,
mu ngoài.
+ Kỹ thuật nhận
bóng.
+ Kỹ thuật dẫn
bóng.
+ Kỹ thuật ném
biên.
+ Kỹ thuật đánh
đầu bằng trán
giữa.
+ Kỹ thuật tranh
cướp bóng.
+ Kỹ thuật động
tác giả.
+ Học kỹ thuật
thủ môn.
+ Thể lực.

11

Kiểm tra giữa kỳ
chạy con thoi 4
lần x 10m. (Có
thang điểm kèm
theo)

12 -14

Phương
pháp
giảng dạy và
cách biên soạn

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
PPGD&
hành, thí
nghiên

Thực
Bài tập
nghiệm,
cứu, tự
thuyết
hành
thực tập..
học.
32 tiết
64

02 tiết

06 tiết

Tổng
96

04

06

12

18

7


Giáo
án
21-23

Nội dung
giáo án.
Thi kết thúc học
phần thực hành
và lý thuyết
TỔNG

Hình thức tổ chức dạy học học phần
02 tiết

03 tiết

10

Tổng
15

08 tiết

37 tiết

90

135

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Giáo án

Giáo án 1

Giáo án 2

Giáo án 3

Giáo án 4

Phương pháp
Giảng dạy

Yêu cầu SV
chuẩn bị

1. Khởi động.
2. Tâng bóng .
3.Kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân, mu trong:
Hoàn thiện
4. Thể lực:
5 Thả lỏng, hồi phục

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân, khống chế
bóng: Hoàn thiện.
3. Thể lực:
4. Thả lỏng, hồi phục.

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 115
đến 119 và từ
trang
119
đến 123
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 115
đến 119 và từ
trang
153
đến 174.
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 119
đến 123 và từ
trang
124
đến 129.
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 124
đến 129 và từ
trang
129

Nội dung chính

1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật đá bóng bằng
mu chính diện, mu trong:
Hoàn thiện.
3. Thể lực:
4. Thả lỏng, hồi phục.
1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật đá bóng bằng
mu chính diện, đá bóng
bằng mu ngoài: Củng cố
3. Thể lực:
4. Thả lỏng, hồi phục

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

Ghi chú

PPGD &
thực hành

PPGD &
thực hành

PPGD &
thực hành

PPGD &
thực hành

8


Giáo án 5

Giáo án 6

Giáo án 7

Giáo án 8

Giáo án 9

1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật khống chế
bóng, ném biên: Hoàn
thiện.
3. Thể lực:
4. Thả lỏng, hồi phục.

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật dẫn bóng,
động tác giả: Hoàn thiện.
3. Thể lực:
4. Thả lỏng, hồi phục.

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật đánh đầu, đá
mu trong: Hoàn thiện
3. Thể lực:
4. Thả lỏng, hồi phục

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật tranh cướp
bóng, đá bóng bằng mu
chính diện: Hoàn thiện.
3. Thể lực:.
4. Thả lỏng, hồi phục.

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật đá mu ngoài:
Củng cố
3. Kỹ thuật thủ môn: Giới
thiệu, phân tích, thị phạm

- Phân tích, thị
phạm kỹ thuật
động tác.
- Phương pháp bổ
trợ
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu.

đến 138.
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 153
đến
trang
174 và từ
trang
203
đến
trang
208.
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 174
đến 185 và từ
trang
185
đến 195.
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 119
đến 123 và từ
trang
139
đến 153.
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 124
đến 129 và từ
trang
195
đến 203.
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 129
đến 132 và từ

PPGD &
thực hành

PPGD &
thực hành

PPGD &
thực hành

PPGD &
thực hành

PPGD &
thực hành

9


Giáo án 10

Giáo án 11

kỹ thuật động tác.
4. Phát triển thể lực chung
và tốc độ.
1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật thủ môn: Ôn
tập.
3. Kỹ thuật đá bóng bằng
mu chính diện. Hoàn
thiện
4. Thể lực: Bài tập thi đấu.
5. Thả lỏng, hồi phục
1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn.
2. Kiểm tra giữa kỳ chạy
con thoi 4 lần x 10m. (Có
thang điểm kèm theo)
3. Thể lực:
LÝ THUYẾT:

Phương pháp giảng dạy

trang
208
đến 222.
- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1 PPGD &
từ trang 124 thực hành
đến 129 và từ
trang
208
đến 222.

Thể lực

Chuẩn bị nội
dung kiểm
tra giữa kỳ.
PPGD &

thực hành
Thuyết trình, diễn
giải, nêu và giải
quyết vấn đề.

Giáo án 12+13

Biên soạn giáo án giảng Thuyết trình, diễn
giải, nêu và giải
dạy.
quyết vấn đề.

Giáo án 14

Giáo án 15

Giáo án 16

1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Thi đấu và tập làm
trọng tài.
3. Thả lỏng, hồi phục.
1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật đá lòng, kỹ
thuật ném biên: Hoàn
thiện.
3. Phát triển thể lực chung

- Phương pháp trò
chơi và thi đấu.

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 296
đến 334.
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 334
đến 338.
- Chuẩn bị
các dụng cụ
tổ chức thi
đấu.

Lý thuyết:

Lý thuyết:

PPGD &
thực hành

Đọc
trước PPGD &
Giáo
trình thực hành
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 115
đến 119 và từ
10


và tốc độ

Giáo án 17

Giáo án 18

Giáo án 19 +20

Giáo án 21 +22

Giáo án 23

1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật đá mu trong,
kỹ thuật khống chế bóng,
kỹ thuật đánh đầu: Hoàn
thiện.
3. Phát triển thể lực chung
và tốc độ.

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

1. Bài tập khởi động
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Kỹ thuật đá bóng bằng
mu trong và mu chính
diện: Hoàn thiện.
3. Phát triển thể lực chung
và tốc độ.

- Phương pháp lời
nói.
- Phương pháp bài
tập.
- Phương pháp trò
chơi và thi đấu

1. Bài tập khởi động - Ôn tập
chung và chuyên môn,
tâng bóng 12 điểm chạm.
2. Ôn tập các nội dung thi
thực hành: Kỹ thuật đá
bóng bằng mu trong và kỹ
thuật đá bóng bằng mu
chính diện.
Thi kết thúc học phần Thực hành
III thực hành: Theo lịch
của nhà trường
Thi lý thuyết học phần III. Lý Thuyết

trang
203
đến 208.
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 119
đến 123, từ
trang
139
đến 153 và từ
trang
153
đến 174.
Đọc
trước
Giáo
trình
bóng đá dành
cho sinh viên
đại học tập 1
từ trang 119
đến 123 và từ
trang
124
đến 129
Chuẩn bị các
nội dung thi
kết thúc học
phần

PPGD &
thực hành

PPGD &
thực hành

PPGD &
thực hành

Thực hiện tốt
các nội dung
thi
Học
thuộc
các nội dung
đã học

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
8.1. Phương pháp người dạy: Sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống

và hiện đại trong giáo dục trong giáo dục thể chất như: Trình bày, diễn giải, thị
phạm, trực quan, giúp đỡ trực tiếp, phân chia, hoàn chỉnh, bài tập, thi đấu…
8.2. Phương pháp người học: Tự học, thảo luận, chia nhóm…
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên.

- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn
thành đúng thời hạn. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
11


- Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: Soạn giáo án đầy đủ, lên lớp
đúng giờ, nghiêm túc trang phục chỉnh tề. Hồ sơ đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy:
+ Chuẩn bị dụng cụ, sân bãi đảm bảo trong quá trình học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên: Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, trang phục
đúng qui định. Sinh viên phải tham gia học tập đạt từ 70% trở lên mới đủ điều
kiện thi kết thúc học phần.
10. Thang điểm đánh giá

- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc học phần
từng nội dung và điểm thành phần.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20%.

- Mục tiêu: Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề liên quan qua
đó hình thành cho sinh viên ý thức học tập, động cơ học tập đúng đắng. Nghiêm
túc, tích cực trong học tập.
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá: Căn cứ tinh thần, thái
độ học tập; thời gian dự lớp học để đánh giá.
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: 20%

- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức về lý thuyết, thực hành và
động tác kỹ thuật từ đó làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình học tập, tập luyện
và thi đấu. Giúp giảng viên, sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng thu được sau
nữa kỳ học, làm căn cứ cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy của giáo
viên và phương pháp học tập của sinh viên.
- Nội dung kiểm tra: Chạy con thoi 4 lần x 10m (giây).
- Hình thức kiểm tra: Thể lực
- Yêu cầu: Chạy tốc độ tối đa, lấy thành tích của 4 lần chạy 10m.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm).
Thang
điểm
Chạy
con

1

2

10’’20 10’’00

3

4

5

6

7

8

9

10

Ghi
chú

9’’80

9’’60

9’’40

9’’20

9’’00

8’’80

8’’60

8’’40

Nam

11’’80 11’’60 11’’40 11’’20 11’’00 10’’80 10’’60 10’’40 10’’20 10’’00

Nữ

- Thời gian kiểm tra: Giáo án 11.
11.3. Thi cuối kỳ: 60%

- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về thực hành cũng như lý
thuyết.
12


* Nội dung thi: Thực hành: 40%
+ Đá bóng chết bằng mu trong 05 quả vào cầu môn 2x2m, nam xa 20m, nữ
xa 15m (quả) 20%
+ Đá bóng chết bằng mu chính diện 05 quả vào cầu môn lớn, nam ngoài
16m50, nữ 11m. (quả) 20%
- Hình thức thi: Thực hành.
- Yêu cầu: Sinh viên đá bóng chết bằng mu trong vào cầu môn 2x2m. Đá
bóng bằng mu chính diện vào cầu môn lớn.
- Cách đánh giá: Theo thang điểm
Điểm
Nội dung
Đá bóng chết bằng mu
trong vào cầu môn 2x2m,
nam xa 20m, nữa xa 15 (05
quả) 20%.
Đá bóng chết bằng mu
chính diện vào cầu môn
lớn, nam 16m50, nữ 11m
05 (quả) 20%.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ghi
chú
Quả

Quả

- Thời gian thi: Theo lịch nhà trường.
* Nội dung thi: Lý thuyết. 20%
- Hình thức thi: Tự luận.
- Yêu cầu: Sinh viên học và hiểu bài, không sử dụng tài liệu trong khi thi.
- Cách đánh giá: Theo thang điểm đáp án lý thuyết.
- Thời gian: Theo lịch nhà trường
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ

- Kiểm tra giữa kỳ: Giáo án 11
- Thi cuối kỳ: Theo lịch nhà trường
12. Tiến trình cập nhật, bổ sung đề cương chi tiết. Không
Phê duyệt
Ngày 12 tháng 12 năm 2014
Trưởng khoa GDTC
(Đã ký)

Th.S. Võ Văn Vũ

Xác nhận
Ngày 8 tháng 12 năm 2014
Ngày 8 tháng 12 năm 2014
Giảng viên
(Đã ký)
Trưởng khoa, bộ môn
(Đã ký)

Th.S. Võ văn Quyết

Th.S. Trần văn Trường

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×