Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Bóng bàn chuyên sâu 3 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN: BÓNG BÀN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN III
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU BÓNG BÀN
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
-

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn

-

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ, Giảng viên bộ môn Bóng bàn.

-


Thời gian, địa điểm làm việc: Trường đại học TDTT Đà Nẵng

-

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Bóng bàn, Trường đại học TDTT Đà Nẵng

-

Điện thoại: 0914030256. Email: tuanbbtdtt@yahoo.com.vn

1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT
1
2
3
4
5
6

Họ và tên
Phan Nam Thái
Nguyễn Ngọc Tuấn
Lưu Hoàng Long
HoàngThanh Thúy
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Viết Hùng

Chức danh,
học vị
Thạc sỹ
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Cử nhân

Địa chỉ liên hệ
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng


Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Điện thoại
0906518473
0914030256
0903583027
0983316503
0913579790
0934735111

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU
BÓNG BÀN.
- Tên tiếng Anh: Method teaching and practice of Athleticstable tennis
- Mã học phần: DHCSN0642
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học. Hình thức đào tạo: Chính qui
- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: 40
- Các học phần kế tiếp: IV,V,VI.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
1


Nghe giảng lý thuyết: 0 tiết
 PPGD&TH
: 45 tiết
 Bài tập
: 0 tiết
 Thực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...):
 Tự học
: 90 giờ
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bóng bàn
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần.
- Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luËn chuyªn
m«n cã liªn quan ®Õn kü, chiÕn thuËt, vËn dông c¸c kü thuËt trong c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn


kh¸c nhau, thực hiện được các kỹ thuật một cách thành thạo. Đồng thời chuẩn bị thể lực
chung và chuyên môn cho sinh viên trong quá trình học tập.
Học xong môn này, sinh viên có được:
*Kiến thức
- Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ bản về lý
thuyết và thực hành; về lý luËn chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn kü, chiÕn thuËt, vËn dông
c¸c kü thuËt trong c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn kh¸c nhau, thực hiện được các kỹ thuật một
cách thành thạo. Hiểu được thực trạng, xu hướng phát triển môn Bóng bàn trong nước và
quốc tế. Ngoài ra, môn học Bóng bàn còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất
đạo đức, ý chí, tác phong... tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể
thao.
*Kĩ năng
- Có năng lực vận dụng sự hiểu biết những kiến thức về Bóng bàn, ứng dụng vào
giảng dạy trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở, trung tâm
TDTT. Hình thành năng lực sư phạm, khả năng tổ chức, tiến hành và quản lý quá trình
giảng dạy, huấn luyện môn Bóng bàn. Năng lực tổ chức hướng dẫn luyện tập và tổ chức
thi đấu, làm trọng tài tại cơ sở. Thực hiện đúng một số kỹ thuật cơ bản, có trình độ biết
phân tích, đánh giá cách dạy và học và làm việc với người khác. Có tiềm lực để không
ngừng nâng cao trình độ đáp ứng với các yêu cầu phát triển TDTT trong giai đoạn đổi
mới hiện nay và những yêu cầu mới cao hơn về môn Bóng bàn. Khả năng tư duy sáng
tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng những
yêu cầu mới cao hơn.
*Thái độ, chuyên cần.
- Có thái độ kính trọng, yêu quý giảng viên giảng dạy môn học. Nhìn thấy giá trị của
xã hội và có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, hướng dẫn viên, người cán bộ TDTT
2


cơ sở. có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp và sự tự
tin trong quá trình công tác.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

IA.1 Hiểu được các
giai đoạn đánh bóng.
Kỹ thuật di chuyÓn IA.2 Thực hiện được
giËt bãng thuËn tay
kỹ thuật di chuyÓn giËt
bãng thuËn tay
một cách cơ bản

IB.1 Thực hiện
được kỹ thuật di
chuyÓn giËt bãng
thuËn tay một cách
cơ bản một cách
chính xác

Kỹ thuật di chuyÓn IA.1 Hiểu được các
giai đoạn đánh bóng.
giật bóng thuận tay
IA.2 Thực hiện được
kỹ thuật di chuyÓn Giật
bóng thuận tay
một cách cơ bản
Kỹ thuật giao bóng IA.1 Hiểu được các
giai đoạn đánh bóng.
kết hợp tÊn c«ng
IA.2 Thực hiện được
kỹ thuật giao bóng kết
hợp tÊn c«ng
một cách cơ bản
Kỹ thuật gò bóng IA.1 Hiểu được các
thuận trái tay kết hợp giai đoạn đánh bóng.
tÊn c«ng
IA.2 Thực hiện được
kỹ thuật gò bóng thuận
trái tay kết hợp tÊn
c«ng
một cách cơ bản
Thi ®Êu kiÓm tra
IA.1
Hiểu
được
phương pháp tổ chức
thi đấu.

IB.1 Thực hiện
được kỹ thuật di
chuyÓn giật bóng
thuận tay một cách
cơ bản một cách
chính xác
IB.1 Thực hiện
được kỹ thuật gß
bóng kết hợp tÊn
c«ng một cách cơ
bản một cách chính
xác
IB.1 Thực hiện
được kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay
kết hợp tÊn c«ng
một cách cơ bản
một cách chính xác

IC.1 Thực hiện
kỹ
thuật
di
chuyÓn giËt bãng
thuËn tay
một cách cơ bản
một cách thành
thạo
IC.1 Thực hiện
kỹ
thuật
di
chuyÓn giật bóng
thuận tay một
cách cơ bản một
cách thành thạo
IC.1 Thực hiện
kỹ thuật gß bóng
kết hợp tÊn c«ng
một cách cơ bản
một cách thành
thạo
IC.1 Thực hiện
kỹ thuật gò bóng
thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng một
cách cơ bản một
cách thành thạo

IB.1 Thực hiện
được Hiểu được
phương pháp tổ
chức thi đấu một
cách chính xác
Kỹ thuật giật bóng IA.1 Hiểu được các IB.1 Thực hiện

IC.1 Thực hiện
Hiểu
được
phương pháp tổ
chức thi đấu một
cách thành thạo
IC.1 Thực hiện

3


giai đoạn đánh bóng,
tư thế động tác và biên
độ động tác
thuận tay
IA.2 Thực hiện được
kỹ thuật giật bóng
thuận tay một cách cơ
bản
kỹ thuật gß bãng phèi IA.1 Hiểu được các
giai đoạn đánh bóng,
hîp thuận trái tay
tư thế động tác và biên
độ động tác
IA.2 Thực hiện được
kỹ thuật gò bóng phối
hợp thuận trái tay một
cách cơ bản
kỹ thuật giao bãng IA.1 Hiểu được các
hçn hîp
giai đoạn đánh bóng,
tư thế động tác và biên
độ động tác
IA.2 Thực hiện được
kỹ thuật giao bóng hỗn
hợp một cách cơ bản
IA.1 Hiểu được các
kỹ thuật chặn đẩy
giai đoạn đánh bóng.
trái tay kết hợp vụt
IA.2 Thực hiện được
nhanh thuận tay
kỹ thuật chặn đẩy trái
tay kết hợp vụt nhanh
thuận tay một cách cơ
bản

được kỹ thuật giật kỹ thuật giật bóng
bóng thuận tay một thuận tay một
cách chính xác
cách thành thạo

IB.1 Thực hiện
được kỹ thuật gò
bóng phối hợp thuận
trái tay một cách
chính xác

IC.1 Thực hiện
kỹ thuật gò bóng
phối hợp thuận
trái tay một cách
thành thạo

IB.1 Thực hiện IC.1 Thực hiện
được kỹ thuật giao kỹ thuật giao
bóng hỗn hợp một bóng hỗn hợp
cách chính xác
một cách thành
thạo

IB.1 Thực hiện
được kỹ thuật chặn
đẩy trái tay kết hợp
vụt nhanh thuận tay
một cách chính xác

IC.1 Thực hiện
kỹ thuật chặn đẩy
trái tay kết hợp
vụt nhanh thuận
tay một cách
thành thạo

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

2
2

1
1

1
1
4

Các mục tiêu khác


Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
Nội dung 6
Nội dung 7
Nội dung 8
Nội dung 9
Tổng

2
2
1
2
2
2
2
17

1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
9

4. Tóm tắt nội dung học phần:
`- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý luËn chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn kü,
chiÕn thuËt Bóng bàn, vị trí, tác dụng, vai trò của môn Bóng bàn trong hệ thống giáo dục
thể chất, biết về về lý luËn chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn kü, chiÕn thuËt, vËn dông c¸c kü
thuËt trong c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn kh¸c nhau, thực hiện được các kỹ thuật một cách thành
thạo. Ngoài ra, còn trang bị cho sinh viên những kỹ thuật nâng cao, chiến thuật, các bài
tập phát triển thể lực, phương pháp tổ chức thi đấu và tập trọng tài, phương pháp giảng
dạy và huấn luyện môn Bóng bàn.
5. Nội dung chi tiết học phần:
Thực hành: 45 tiết (trong đó 05 tiết kiểm tra học trình và thi kết thúc học phần)
6. Tài liệu:
6.1. Tài liệu chính
[1]. Bóng Bàn. Sách giáo khoa dùng cho sinh viên các trường ĐHTDTT, Nhà xuất bản
thể dục thể thao.
[2]. Luật thi đấu bóng bàn. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam – nhà xuất bản thể dục thể
thao.
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Bùi Quốc Dân. Bóng bàn Việt Nam hội nhập Quốc tế, nhà xuất bản trẻ
[2]. Trương Huệ Khâm – Tô Khảm. Huấn luyện kỹ chiến thuật bóng bàn hiện đại, nhà
xuất bản thể dục thể thao.
[3]. Nguyễn Văn Trạch – Nguyễn Danh Thái. Bóng bàn hiện đại, nhà xuất bản thể dục thể
thao.
7. Hình thức tổ chức dạy - học:
7.1. Lịch trình chung
Tiết

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp

5

Tổng


Tiết
1-18 và
21-42

19-20
43-45

Nội dung

Học các nôi
dung sau: Kỹ
thuật di chuyÓn
giËt bãng thuËn
tay. Kỹ thuật
giao bóng kết
hợp tÊn c«ng.
Kỹ thuật giao
bóng kết hợp
tÊn c«ng. Thi
®Êu kiÓm tra. Kỹ
thuật giật bóng
thuận tay.kỹ
thuật gß bãng
phèi hîp thuận
trái tay. kỹ thuật
giao bãng hçn
hîp. kỹ thuật b¹t
bãng thuËn tay.
kỹ thuật chặn
đẩy trái tay kết
hợp vụt nhanh
thuận tay
Kiểm tra giữa kỳ
Thi kết thúc học
phần
Tổng

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Thực
SV tự
PPGD&

hành, thí
nghiên
Thực
Bài tập
thuyết
nghiệm,
cứu, tự
hành
thực tập..
học.
40
80

Tổng
40

02
03

04
06

02
03

45

90

45

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung (PPGD & thực hành):
Thời gian
Tiết:1+2
(Giáo án 1)

Nội dung chính: PPGD &
Thực hành
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay,Vụt nhanh

Thời gian,
Yêu cầu SV chuẩn bị
địa điểm
thực hiện
- Bàn bóng bàn, Vợt, Nhà
tập
bóng.
bóng
bàn
6

Ghi
chú


Tiết:3+4
(Giáo án 2)

thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật giật
bóng thuận tay
3.Củng cố kỹ thuật gò bóng
phối hợp thuận trái tay.
4.Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay hỗn
hợp
5.Thể Lực
.*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
-Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác.
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật giËt
bãng thuËn tay.
3.Giới thiệu kỹ thuật di
chuyÓn giËt bãng thuËn
tay.
4.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay.
5.Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay hỗn
hợp.
6.Thể lực.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:

- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn 5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn 5
phút
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

7


- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2 Củng cố kỹ thuật di
chuyÓn giËt bãng thuËn

Tiết:5+6
(Giáo án 3)

Tiết:7+8
(Giáo án 4)

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn 5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
tay.
- Trang phục học thực
3. Giới thiệu kỹ thuật gò hành: Giày thể thao,
bóng thuận trái tay kết quần áo thể thao, trang
hợp tÊn c«ng.
phục gọn gàng
4.Củng cố kỹ thuật giao
- Sách giáo khoa Bóng
bóng thuận trái tay.
bàn dành cho sinh viên
5.Thể lực *Yêu cầu:
Đại học TDTT.
- Đúng kỹ thuật

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay.
4.Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay hỗn
hợp.
5.Thể lực.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
-Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyÓn giËt bãng thuËn

8


- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyÓn giËt bãng thuËn
tay.

Tiết:9+10

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn 5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
3.Củng cố kỹ thuật gò
hành: Giày thể thao,
bóng thuận trái tay. 4.Giới quần áo thể thao, trang
thiệu kỹ thuật giao bóng
phục gọn gàng
thuận trái tay kết hợp tấn - Sách giáo khoa Bóng
công
bàn dành cho sinh viên

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng..

4. Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay.
5.Thể lực
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
Tiết:11+12 1.Củng cố kỹ thuật chặn
(Giáo án 6) đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyÓn giËt bãng thuËn
tay.
(Giáo án 5)

9


5.Thể lực *Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyÓn giËt bãng thuËn
tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
Tiết:13+14
(Giáo án 7)

Tiết:15+16
(Giáo án 8)

4. Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay kết
hợp tấn công.
5.Thể lực
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác.
1. Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
4. Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay kết hợp

Đại học TDTT.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

10


tấn công.
5.Thể lực.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1. Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
Tiết:17+18 4. Củng cố kỹ thuật giao
(Giáo án 9) bóng thuận trái tay kết hợp
tấn công.
5.Thể lực.*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
Tiết:19-20 Kiểm tra học trình:
(Giáo án 10) - Giáo viên kiểm tra nội
dung đã thông báo sinh viên

bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.
-

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn 5
phút.
- Bàn ghế giáo viên.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang

Nhà tập
bóng bàn
khu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

11


1. Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
Tiết:21-22 4. Củng cố kỹ thuật giao
(Giáo án 11) bóng thuận trái tay kết hợp
tấn công.
5.Thể lực *Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
Tiết:23-24 1. Củng cố kỹ thuật chặn
(Giáo án 12) đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.

phục gọn gàng.
- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
4. Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay kết hợp - Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
tấn công.
Đại học TDTT.
5.Thể lực *Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
12

Khu giảng
đường
trường đại
học TDTT
Đà Nẵng

Khu giảng
đường
trường đại
học TDTT
Đà Nẵng


- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1. Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
4. Củng cố kỹ thuật giao
Tiết:25-26 bóng thuận trái tay kết hợp
(Giáo án 13) tấn công.
5.Thi đấu tập.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
Tiết:27+28

1. Củng cố kỹ thuật chặn
(Giáo án 14) đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
4. Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay kết hợp
tấn công.
5.Thi đấu tập.
*Yêu cầu:

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

13


- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1. Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
Tiết:29+30 4. Củng cố kỹ thuật giao
(Giáo án 15) bóng thuận trái tay kết hợp
tấn công.
5.Thi đấu tập.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
Tiết:31+32 1. Củng cố kỹ thuật chặn
(Giáo án 16) đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
4. Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay kết hợp
tấn công.
5.Thi đấu tập.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

14


*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1. Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
Tiết:33+34 4. Củng cố kỹ thuật giao
(Giáo án 17) bóng thuận trái tay kết hợp
tấn công.
5.Thi đấu tập.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
Tiết:35+36 1. Củng cố kỹ thuật chặn
(Giáo án 18) đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
4. Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay kết hợp
tấn công.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

15


5.Thi đấu tập.
*Yêu cầu
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác.
1. Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay, vụt nhanh
thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật di
chuyển giật bóng thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay kết
hợp tÊn c«ng.
Tiết:37+38 4. Củng cố kỹ thuật giao
(Giáo án 19) bóng thuận trái tay kết hợp
tấn công.
5.Thi đấu tập.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác .

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
1.Củng cố kỹ thuật chặn đẩy
bóng
trái tay, vụt nhanh thuận
- Có mặt trước giờ thi
tay.
tại nhà tập bóng bàn5
Tiết:39-40 2.Ôn tập kỹ thuật di chuyển
phút.
(Giáo án 20) giật bóng thuận tay.
-Trang phục thi: Giày
3.Ôn tập kỹ thuật gò bóng
thể thao, quần áo thể
phối hợp thuận trái tay kết
thao, trang phục gọn
hợp tấn công
gàng.
Tiết:41-42 1.Củng cố kỹ thuật chặn đẩy - Bàn bóng bàn, Vợt,

Nhà
tập
bóng
bànkhu A,
khu giảng
đường
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.
Nhà
tập

16


trái tay, vụt nhanh thuận
tay.
2.Ôn tập kỹ thuật di chuyển
giật bóng thuận tay.
(Giáo án 21)
3.Ôn tập kỹ thuật gò bóng
phối hợp thuận trái tay kết
hợp tấn công
4.Thể lực.

Tiết:
43-44-45
(Giáo án 23
24)

bóng
- Có mặt trước giờ thi
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục thi: Giày
thể thao, quần áo thể
thao, trang phục gọn
gàng.
- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ thi
Thi kết thúc học phần tại nhà tập bóng bàn 5
thực hành.
phút.
Theo lịch của nhà trường.
-Trang phục thi: Giày
thể thao, quần áo thể
thao, trang phục gọn
gàng.

bóng
bànkhu A,
khu giảng
đường
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.
Nhà
tập
bóng
bànkhu A,
khu giảng
đường
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần:
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp quan sát và thảo luận nhóm.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên:
- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng thời
hạn. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: Soạn giáo án đầy đủ, lên lớp đúng giờ, nghiêm
túc trang phục chỉnh tề. Hồ sơ đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy:
+ Chuẩn bị dụng cụ đảm bảo trong quá trình học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên: Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, trang phục đúng qui
định. Sinh viên phải tham gia học tập đạt từ 70% trở lên mới được thi kết thúc học phần.
10. Thang điểm đánh giá:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc học phần từng nội
17


dung và điểm thành phần.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20%.
- Mục tiêu: Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề liên quan qua đó hình
thành cho sinh viên ý thức học tập, động cơ học tập đúng đắn. Nghiêm túc, tích cực trong
học tập
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá:
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức về lý thuyết, thực hành và động
tác kỹ thuật từ đó làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình học tập, tập luyện và thi đấu.
Giúp giảng viên, sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng thu được sau nửa kỳ học, làm
căn cứ cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy của giáo viên và phương pháp học
tập của sinh viên.
- Nội dung kiểm tra: Kỹ thuật gò bóng thuận trái tay kết hợp tấn công.
Thực hiện 03 lần lấy thành tích lần cao nhất.
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên đánh bóng qua lai liên tục và đúng kỹ thuật.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm).
* Điểm được tính theo:
M 1(TT ) + M 2( KT )
2
M=

-M1: (TT) Thành tích đánh bóng.
-M2: (KT) Đánh giá kỹ thuật.
-M: Điểm trung binh.
NỘI
DUNG

GIỚI
TÍNH

THANG
ĐIỂM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kỹ thuật
gò bóng

NAM

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E

E+

D

D+

C

C+

B

B+

A

A+

KT

18


thuận trái
tay kết hợp
tấn công

NỮ

TT
KT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E

E+

D

D+

C

C+

B

B+

A

A+

- Thời gian kiểm tra: Tiết 19 - 20
11.3. Thi cuối kỳ: 60%
- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về thực hành cũng như lý thuyết.
- Nội dung thi: Thực hành: 60%
+ Giật bóng thuận tay theo đường chéo thuận.
+ Gò bóng kết hợp thuận trái tay.
- Hình thức thi: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên đánh bóng qua lai liên tục và đúng kỹ thuật.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm)
- Thời gian thi: Theo lịch nhà trường
- Cách đánh giá: (Đánh giá theo thang điểm).
* Điểm tổng kết được tính theo:
M 1(TT ) + M 2( KT )
2
M=

-M1: (TT) Thành tích đánh bóng.
-M2: (KT) Đánh giá kỹ thuật.
-M: Điểm trung binh.
NỘI
DUNG
Kỹ thuật
di chuyển
giật bóng
thuận
tay
Kỹ thuật

GIỚI
TÍNH

THANG

NA
M

TT
KT

NỮ

TT

NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

C

C+

B

B+

A

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

C+

B

B+

A

A+

6

7

8

9

10

ĐIỂM

1

2-3 4-5 6-7 8-9
E E+ D D+

KT

1
E

2
E+

3
D

TT

1

2

3

4-5 6-7
D+ C
4
19

5


giao bóng
kết hợp
tấn công

M

KT

E

E+

D

D+

C

C+

B

B+

A

A+

NỮ

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E

E+

D

D+

C

C+

B

B+

A

KT

11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tiết 19+20
- Thi cuối kỳ: (theo lịch nhà trường)

Phê duyệt
Ngày … tháng … năm…
Hiệu trưởng
(ký, ghi họ tên)

Xác nhận
Ngày 15tháng7 năm2014
Trưởng bộ môn

Ngày 14 tháng 7 năm 2014
Giảng viên

Th.s Phan Nam Thái

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×