Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Cầu lông chuyên sâu 3 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN: CẦU LÔNG-QUẦN VỢT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN III
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH
CHUYÊN SÂU CẦU LÔNG ĐẠI HỌC 8
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Phạm Quang Khánh
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ, Giảng viên bộ môn Cầu lông
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cầu lông -Quần vợt, Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0912850767. Emai:
1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
T


Chức danh,

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

0912850767
0932573686
0905881822
0905025055

5

Phạm Quang Khánh
Phan Thị Thanh Hà
Lê Tiến Hùng
Nguyễn Mạnh Cường
Lê Tấn Phát

học vị
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Tiến sĩ

6

Trần Thị Kim Thoa

Cử nhân

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng


0982026978

T
1
2
3
4

Họ và tên

0936404346

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN
SÂU CẦU LÔNG.
- Mã học phần: DHCSN
- Số tín chỉ: 03


- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học. Hình thức đào tạo: Chính qui
- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết:
- Các học phần kế tiếp:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: 04 tiếtPPGD&TH

: 41 tiết (136/270)Tự học

: 90 giờ

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn cầu lông – quần vợt
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần.
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các
nguyên tắc giảng dạy cầu lông, phương pháp giảng dạy cầu lông, nguyên lý chung
về đánh cầu, thực hiện được các kỹ thuật một cách thành thạo. Đồng thời chuẩn bị
thể lực chung cho sinh viên trong quá trình học tập.
Học xong môn này, sinh viên có được
• Kiến thức
- Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ bản
về lý thuyết và thực hành; về các nguyên tắc giảng dạy cầu lông, phương pháp
giảng dạy cầu lông, thực hiện được các kỹ thuật một cách thành thạo, về phương
pháp giảng dạy, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông. Ngoài ra, môn
học Cầu lông còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác
phong... tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao.
• Kĩ năng


- Có năng lực vận dụng sự hiểu biết những kiến thức về Cầu lông, ứng dụng
vào giảng dạy trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở,
trung tâm TDTT. Hình thành năng lực sư phạm, khả năng tổ chức, tiến hành và
quản lý quá trình giảng dạy, huấn luyện môn Cầu lông. Năng lực tổ chức hướng dẫn
luyện tập và tổ chức thi đấu, làm trọng tài tại cơ sở. Thực hiện đúng một số kỹ thuật
cơ bản, có trình độ biết phân tích, đánh giá cách dạy và học và làm việc với người
khác. Có tiềm lực để không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng với các yêu cầu phát
triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay và những yêu cầu mới cao hơn về môn
Cầu lông. Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng
cao trình độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới cao hơn.
• Thái độ, chuyên cần.
- Có thái độ kính trọng, yêu quý giảng viên đang giảng dạy môn học. Nhìn thấy
giá trị của xã hội và có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, hướng dẫn viên,
người cán bộ TDTT cơ sở có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã
hội về nghề nghiệp và sự tự tin trong quá trình công tác.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu

Bậc 1

Nội dung

IA.1 Hiểu được

Bậc 2
kỹ IB.1

Bậc 3

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

thuật di chuyển đa được kỹ thuật di kỹ
1.

Kỹ thuật di

chuyển đa bước

bản

IA.1 Hiểu được

chuyển bước nhảy

di

bước một cách cơ chuyển đa bước chuyển đa bước
một

cách

chính một cách thành

xác

2.Kỹ thuật di

thuật

kỹ IB.1

thạo
Thực

thuật di chuyển bước được

kỹ

nhảy một cách cơ bước

nhảy

bản

hiện IC.1 Thực hiện
thuật kỹ

cách chính xác

thuật

một chuyển

di
bước

nhảy một cách
thành thạo


IA.1 Hiểu được

3.Kỹ thuật hất cầu
(phòng thủ) phải
trái thấp tay

kỹ IB.1

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

hất cầu(phòng thủ) được kỹ thuật hất kỹ
phải trái thấp tay một cầu(phòng
cách cơ bản

phải trái thấp tay thủ)phải

trái

một

một

IA.1 Hiểu được các IB.1

4.Kỹ thuật đập cầu

hất

thủ) cầu(phòng

cách

chính thấp

xác
giai đoạn đánh cầu.

thuật

tay

cách thành thạo
hiện IC.1 Thực hiện

Thực

được kỹ thuật đập kỹ thuật đập cầu

IA.2 Thực hiện được cầu

một

cách cách thành thạo

kỹ thuật đập cầu một chính xác
cách cơ bản
IA.1 Hiểu được các IB.1
giai đoạn đánh cầu .

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

được kỹ thuật đánh kỹ thuật đánh

5.Kỹ thuật đánh cầu IA.2 Thực hiện được cầu trên đầu một cầu trên đầu một
trên đầu

kỹ thuật đánh cầu cách chính xác

cách thành thạo

trên đầu một cách cơ
bản
IA.1 Hiểu được các IB.1

giai đoạn đánh cầu.
6.Kỹ thuật chém
cầu

được

trái cao tay

hiện IC.1 Thực hiện

kỹ

thuật kỹ thuật chém

IA.2 Thực hiện được chém cầu một cách cầu

kỹ thuật chém cầu chính xác

một cách

thành thạo

một cách cơ bản

IA.1 Hiểu được kỹ IB.1

7.Kỹ thuật đánh cầu

Thực

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

thuật đánh cầu trái được kỹ đánh cầu kỹ thuật đánh
cao tay một cách cơ trái cao tay một cầu trái cao tay
bản

cách chính xác

một cách thành
thạo


IA.1 Hiểu được các IB.1

giai đoạn đánh cầu.
8.Kỹ thuật móc cầu

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

được kỹ móc cầu kỹ

IA.2 Thực hiện được một

cách

giai đoạn đánh cầu.

thành thạo
Thực

hiện IC.1 Thực hiện

được kỹ thuật đánh kỹ thuật đánh

9.Kỹ thuật đánh cầu IA.2 Thực hiện được cầu trên lưới một cầu
trên lưới

móc

chính cầu một cách

kỹ thuật móc cầu một xác
cách cơ bản
IA.1 Hiểu được các IB.1

thuật

trên

lưới

kỹ thuật đánh cầu cách chính xác

một cách thành

trên lưới một cách cơ

thạo

bản
IA.1 Hiểu được các IB.1

giai đoạn đánh cầu.

hiện IC.1 Thực hiện

được kỹ thuật bạt kỹ thuật bạt cầu

IA.2 Thực hiện được cầu

10.Kỹ thuật bạt cầu

Thực
một

kỹ thuật bạt cầu một chính xác

cách một cách thành
thạo

cách cơ bản

IA.1Hiểu được các giai IB.1
đoạn đánh cầu

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

được kỹ thuật đẩy kỹ thuật đẩy cầu

IA.2 Thực hiện được cầu một cách chính một cách thành

11.Kỹ thuật đẩy cầu kỹ thuật đẩy cầu một xác

thạo

cách cơ bản

IA.1 Thực hiện kỹ IB.1

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

thuật phát cầu thuận được kỹ thuật phát kỹ thuật phát cầu

12.Kỹ thuật phát

tay, trái tay một cách cầu thuật tay, trái thuận tay, trái tay

cầu thuận tay, trái

cơ bản

tay

tay một cách chính một cách thành
xác

thạo


IA.1Hiểu được các giai IB.1

13.Kỹ thuật đánh
cầu cao thuận trái
tay

đoạn đánh cầu

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

được kỹ thuật đánh kỹ thuật đánh cầu

IA.2 Thực hiện kỹ cầu thuận trái tay thuận trái tay một
thuật đánh cầu thuận một cách chính xác

cách thành thạo

trái tay một cách cơ
bản
IA.1 Hiểu được các

14.Các nguyên tắc

nguyên tắc giảng dạy

giảng dạy cầu lông

trong cầu lông một

15.Các phương
pháp giảng dạy cầu
lông

cách cơ bản
IA.1 Hiểu được các
phương

pháp

giảng

dạy cầu lông một cách
cơ bản
IA.1
Hiểu

được

16.Giảng dạy kỹ

phương

giảng

thuật cầu lông

dạy kỹ thuật cầu lông

pháp

một cách cơ bản
IA.1
Hiểu
được

17.Giảng dạy chiến

phương

thuật cầu lông

dạy chiến thuật cầu

pháp

giảng

lông

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Các mục tiêu
khác

Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
Nội dung 6
Nội dung 7

1
1
1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Nội dung 8

2

1

1


Nội dung 9
Nội dung 10
Nội dung 11
Nội dung 12
Nội dung 13
Nội dung 14
Nội dung 15
Nội dung 16
Nội dung 17
Tổng

2
2
2
1
2
1
1
1
1
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

4. Tóm tắt nội dung học phần:
`- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử môn Cầu lông, vị trí, tác dụng,
vai trò của môn Cầu lông trong hệ thống giáo dục thể chất, biết về lịch sử và quá
trình phát triển môn Cầu lông, nguyên lý chung về đánh cầu, thực hiện được các kỹ
thuật một cách thành thạo. Ngoài ra, còn trang bị cho sinh viên những kỹ thuật
nâng cao, chiến thuật, các bài tập phát triển thể lực, phương pháp tổ chức thi đấu và
tập trọng tài, phương pháp giảng dạy và huấn luyện môn Cầu lông.

5. Nội dung chi tiết học phần:
Thực hành: 41 tiết trong đó 5 tiết thi kiểm tra.
6. Tài liệu:
6.1. Tài liệu chính
[1.Trần Văn Vinh, Đào Chí Thành. Giáo trình cầu lông. NXB TDTT. Năm 1998
[2]. Nguyễn Qúy Bình, Nguyễn Hạc Thúy. Huấn luyện thể lực cho VĐV cầu lông.
NXB TDTT 2000
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Đ.RUBAKOP-M.ISTIELMAN (1978) Giảng dạy chiến thuật cầu lông. NXB
TDTT MATXCOVA


[2]. Trần Văn Vinh. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cầu lông. NXB
TDTT. Năm 2000
[3]. Ủy ban thể dục thể thao. Luật cầu lông. Nhà xuất bản TDTT. Năm 2006

7. Hình thức tổ chức dạy - học:
7.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
Tiết

Nội dung

thuyết

91-135

Củng cố kỹ
thuật di chuyển
đa bước. Kỹ
thuật di chuyển
bước nhảy. Kỹ

04

PPGD&
Thực
hành
41

Bài
tập

hành, thí

nghiên

nghiệm,

cứu, tự

thực tập..

học.
90

Tổng

45


Hình thức tổ chức dạy học học phần
thuật phòng thủ
phải trái thấp
tay. Kỹ thuật
đạp cầu. Kỹ
thuật đánh cầu
trên đầu. Kỹ
thuật treo cầu.
Kỹ thuật đánh
cầu trái tay. Kỹ
Tiết

thuật
cầu
Nộimóc
dung
trên lưới. Kỹ
thuật đánh cầu
trên lưới. Kỹ
thuật bạt cầu.
Kỹ thuật đẩy
cầu. Kỹ thuật
phát cầu thuận,
trái tay. Kỹ
thuật đánh cầu
cao thuận trái
tay
Lý thuyết: Các
nguyên tắc
giarng dạy cầu
lông, Các
phương pháp
giảng dạy cầu
lông, Giảng dạy

Tổng


Hình thức tổ chức dạy học học phần
kỹ thuật cầu
Tiết

lông,
NộiGiảng
dungdạy

Tổng

chiến thuật cầu
lông.
Tổng

04

41

90

45

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung (PPGD & thực hành):
Thời gian
Tiết:91-92

Nội dung chính:

Yêu cầu SV chuẩn

PPGD & Thực hành

bị

1. Củng cố kỹ

Thời gian, địa
điểm

thực hiện
- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

thuật di chuyển

Vợt, cầu tập.

đa bước

- Có mặt trước giờ trường đại học

2. Củng cố kỹ

lông khu

học tại nhà tập cầu thể

thuật di chuyển

lông 5 phút.

bước nhảy.

- Trang phục học

3. Củng cố kỹ
thuật phòng thủ
phải trái thấp
tay

thao, quần áo thể
trang

phục

gọn gàng.
- Sách giáo khoa

*Yêu cầu:

Cầu lông dành cho

- Đúng kỹ thuật

sinh viên Đại học

- Đường cầu chuẩn

TDTT.

Chú ý:
- Tư thế động tác
4.Thể lực:
- Di chuyển ngang

thể

thao Đà Nẵng.

thực hành: Giày thể
thao,

dục

A

Ghi
chú


- Thả lỏng
1. Củng cố kỹ
thuật di chuyển

Vợt, cầu tập

bước nhảy

- Có mặt trước giờ trường đại học

2. Củng cố kỹ

lông khu

học tại nhà tập cầu thể

thuật phòng thủ

lông 5 phút

phải trái thấp

- Trang phục học

tay

thực hành: Giày thể

3. Củng cố kỹ
Tiết:93-94

- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

thuật đập cầu

dục

A
thể

thao Đà Nẵng.

thao, quần áo thể
thao,

trang

phục

gọn gàng.

*Yêu cầu:

- Sách giáo khoa

- Đúng kỹ thuật

Cầu lông dành cho

- Đường cầu chuẩn

sinh viên Đại học

Chú ý:

TDTT.

- Tư thế động tác
4.Thể lực
- Di chuyển ngang
Tiết:95-96

- Thả lỏng
1. Củng cố kỹ

- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

thuật phòng thủ

Vợt, cầu tập

phải trái thấp

- Có mặt trước giờ trường đại học

tay

học tại nhà tập cầu thể

2. Củng cố kỹ
thuật đập cầu
3. Củng cố kỹ
thuật đánh cầu
trên đầu.
Yêu cầu:

lông khu

lông 5 phút
thực hành: Giày thể
thao, quần áo thể
trang

thể

thao Đà Nẵng.

- Trang phục học

thao,

dục

A

phục

gọn gàng.
- Sách giáo khoa


- Đúng kỹ thuật

Cầu lông dành cho

- Đường cầu chuẩn

sinh viên Đại học

Chú ý:

TDTT.

- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
4.Thể lực
- Di chuyển tiến lùi
- Thả lỏng
1. Củng cố kỹ
thuật đánh cầu

Vợt, cầu tập

góc nhỏ

- Có mặt trước giờ trường đại học

2. Củng cố kỹ

lông khu

học tại nhà tập cầu thể

thuật đánh cầu

lông 5 phút

trái tay

- Trang phục học

3. Củng cố kỹ
thuật móc cầu
trên lưới
Tiết:97-98

- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

dục

A
thể

thao Đà Nẵng.

thực hành: Giày thể
thao, quần áo thể
thao,

trang

phục

gọn gàng.

- Giáo viên phân tích

- Sách giáo khoa

và thị phạm kỹ thuật:

Cầu lông dành cho

*Yêu cầu:

sinh viên Đại học

- Đúng kỹ thuật

TDTT.

- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
4.Thể lực.
- Bậc bục
Tiết:99-100

- Thả lỏng
Lý thuyết: Các nguyên

- Sách giáo khoa Giảng đường


Cầu lông dành cho khu A trường
tắc giảng dạy cầu lông

sinh viên Đại học đại
TDTT.

học

thể

dục thể thao

Đà Nẵng.
- Sách giáo khoa Giảng đường
Cầu lông dành cho khu A trường
sinh viên Đại học đại
Tiết:101-102

Tiết:103-104

học

thể

Lý thuyết: Các phương TDTT.

dục thể thao

pháp giảng dạy cầu lông

Đà Nẵng.

1. Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

đấy cầu thuận, trái

Vợt, cầu tập

tay.

- Có mặt trước giờ trường đại học

2. Giới thiệu kỹ

lông khu

học tại nhà tập cầu thể

thuật đánh cầu trên

lông 5 phút

đầu.

- Trang phục học
thực hành: Giày thể

phát cầu thuận, trái

thao, quần áo thể

tay

thao,

*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
4.Thể lực.
- Nhảy dây

phục

gọn gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.

thể

thao Đà Nẵng.

3.Củng cố kỹ thuật

trang

dục

A


- Thả lỏng
1. Củng cố kỹ thuật - Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu
đập cầu

Vợt, cầu tập

lông khu

A

2. Củng cố kỹ thuật - Có mặt trước giờ trường đại học

Tiết:105+106

đánh cầu trên

học tại nhà tập cầu thể

đầu

lông 5 phút

thể

thao Đà Nẵng.

3. Phối hợp vận

- Trang phục học

động kỹ thuật

thực hành: Giày thể

đập cầu và kỹ

thao, quần áo thể

thuật đánh cầu

thao,

trên đầu

gọn gàng.

trang

dục

phục

*Yêu cầu:

- Sách giáo khoa

- Đúng kỹ thuật

Cầu lông dành cho

- Đường cầu chuẩn

sinh viên Đại học

Chú ý:

TDTT.

- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
4.Thể lực
- Di chuyển đổi cầu 6
góc sân
Tiết:107+10
8

- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

đập cầu

Vợt, cầu tập

*Yêu cầu:

- Có mặt trước giờ trường đại học

- Đúng kỹ thuật

học tại nhà tập cầu thể

- Đường cầu chuẩn

lông 5 phút

Chú ý:

- Trang phục học

- Tư thế động tác

thực hành: Giày thể

- Biên độ động tác

thao, quần áo thể
thao,

trang

lông khu
dục

A
thể

thao Đà Nẵng.

phục


2. Thể lực.

gọn gàng.

- Bậc bục

- Sách giáo khoa

- Thả lỏng

Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu
Vợt, cầu tập

lông khu

A

- Có mặt trước giờ trường đại học
học tại nhà tập cầu thể
lông 5 phút
Kiểm tra học trình:
Tiết:109-110

dục

thể

thao Đà Nẵng.

- Trang phục học

- Giáo viên kiểm tra 2 thực hành: Giày thể
nội dung kiểm tra đã thao, quần áo thể
thông báo sinh viên

thao,

trang

phục

gọn gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.
- Sách giáo khoa Giảng đường
Cầu lông dành cho khu A trường
Tiết:111-112

Lý thuyết: Giảng dạy
kỹ thuật cầu lông

sinh viên Đại học đại
TDTT.

học

thể

dục thể thao
Đà Nẵng.
Giảng đường

- Sách giáo khoa khu A trường
Tiết:113-114

Lý thuyết: Giảng dạy
chiến thuật cầu lông

Cầu lông dành cho đại

học

thể

sinh viên Đại học dục thể thao
Tiết:115-116

1.Củng cố kỹ thuật

TDTT.
Đà Nẵng..
- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu


đánh cầu góc nhỏ
2. Củng cố kỹ thuật
đánh cầu trên lưới
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
3. Thể lực
-Di chuyển tiến lùi
-Thả lỏng
1. Củng cố kỹ

A

- Có mặt trước giờ trường đại học
học tại nhà tập cầu thể
lông 5 phút

dục

thể

thao Đà Nẵng.

- Trang phục học
thực hành: Giày thể
thao, quần áo thể
thao,

trang

phục

gọn gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu
Vợt, cầu tập

trên lưới

- Có mặt trước giờ trường đại học

lông khu

học tại nhà tập cầu thể

thuật đánh cầu

lông 5 phút

trái tay

- Trang phục học

*Yêu cầu:
117+118

lông khu

thuật đánh cầu

2. Củng cố kỹ

Tiết:

Vợt, cầu tập

- Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
3. Thể lực
-Chạy vòng quanh nhà
tập
- Thả lỏng

thao, quần áo thể
trang

phục

gọn gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.

thể

thao Đà Nẵng.

thực hành: Giày thể
thao,

dục

A


1. Củng cố kỹ
thuật đẩy cầu
2. Củng cố kỹ
thuật bạt cầu
*Yêu cầu:
Tiết:
119+120

- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
3. Thể lực
- Nhảy dây
- Thả lỏng
1.Phát triển khả

Tiết:121+122

- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu
Vợt, cầu tập

lông khu

A

- Có mặt trước giờ trường đại học
học tại nhà tập cầu thể
lông 5 phút

dục

thể

thao Đà Nẵng.

- Trang phục học
thực hành: Giày thể
thao, quần áo thể
thao,

trang

phục

gọn gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

năng phối hợp vận

Vợt, cầu tập

động kỹ thuật bạt cầu

- Có mặt trước giờ trường đại học

và kỹ thuật đẩy cầu

học tại nhà tập cầu thể

*Yêu cầu:

lông 5 phút

- Đúng kỹ thuật

- Trang phục học

- Đường cầu chuẩn

thực hành: Giày thể

Chú ý:

thao, quần áo thể

- Tư thế động tác

thao,

- Biên độ động tác

gọn gàng.

2.Thể lực

trang

lông khu
dục

A
thể

thao Đà Nẵng.

phục

- Sách giáo khoa

- Di chuyển đổi cầu 6 Cầu lông dành cho
góc sân
- Thả lỏng
Tiết123+124
1.Phát triển khả
năng phối hợp vận

sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu
Vợt, cầu tập

lông khu

A


động kỹ thuật di

- Có mặt trước giờ trường đại học

chuyển đa bước và kỹ

học tại nhà tập cầu thể

thuật phòng thủ phải

lông 5 phút

trái thấp tay

- Trang phục học

*Yêu cầu

thực hành: Giày thể

- Đúng kỹ thuật

thao, quần áo thể

- Đường cầu chuẩn

thao,

Chú ý:

gọn gàng.

- Tư thế động tác

- Sách giáo khoa

- Biên độ động tác

Cầu lông dành cho

2.Thể lực
- Di chuyển tiến lùi

trang

dục

thể

thao Đà Nẵng.

phục

sinh viên Đại học
TDTT.

-Thả lỏng
1.Phát triển khả
năng phối hợp vận

Vợt, cầu tập

động kỹ thuật phòng

- Có mặt trước giờ trường đại học

thủ phải trái thấp tay

học tại nhà tập cầu thể

và kỹ thuật đập cầu

lông 5 phút

Yêu cầu
Tiết:125+126 - Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
2.Thể lực
- Nhảy dây
- Thả lỏng
Tiết:127+128

- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

1.Phát triển khả
năng phối hợp vận

lông khu
dục

A
thể

thao Đà Nẵng.

- Trang phục học
thực hành: Giày thể
thao, quần áo thể
thao,

trang

phục

gọn gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu
Vợt, cầu tập

lông khu

A


động kỹ thuật đập cầu

- Có mặt trước giờ trường đại học

và đánh cầu cao thuận học tại nhà tập cầu thể
trái tay

lông 5 phút

*Yêu cầu:

- Trang phục học

- Đúng kỹ thuật

thực hành: Giày thể

- Đường cầu chuẩn

thao, quần áo thể

Chú ý:

thao,

- Tư thế động tác

gọn gàng.

- Biên độ động tác.

- Sách giáo khoa

2.Thể lực

Tiết:129-130

thể

thao Đà Nẵng.

phục

Cầu lông dành cho

- Di chuyển ngang.
- Thả lỏng
1.Phát triển khả

sinh viên Đại học

năng phối hợp vận

Vợt, cầu tập

động kỹ thuật đánh

- Có mặt trước giờ trường đại học

cầu góc nhỏ và kỹ

học tại nhà tập cầu thể

thuật phòng thủ phải

lông 5 phút

trái thấp tay

- Trang phục học

*Yêu cầu:

thực hành: Giày thể

- Đúng kỹ thuật

thao, quần áo thể

- Đường bóng chuẩn

thao,

Chú ý:

gọn gàng.

- Tư thế động tác

- Sách giáo khoa

- Biên độ động tác

Cầu lông dành cho

2.Thể lực

Tiết:131-132

trang

dục

TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

trang

lông khu
dục

A
thể

thao Đà Nẵng.

phục

sinh viên Đại học

- Bậc bục

TDTT.

-Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

phát cầu thuận và trái

Vợt, cầu tập

tay

- Có mặt trước giờ trường đại học

lông khu

A


2. Củng cố kỹ thuật

lông 5 phút

đập cầu

thể

thao Đà Nẵng.

thực hành: Giày thể

- Đúng kỹ thuật

thao, quần áo thể

- Đường cầu chuẩn

thao,

Chú ý:

phục

- Sách giáo khoa

- Biên độ động tác

Cầu lông dành cho

3.Thể lực
- Di chuyển ngang.
- Thả lỏng

sinh viên Đại học
TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà tập cầu

Thi kết thúc học phần 1
thực hành và lý thuyết:
của

trang

gọn gàng.

- Tư thế động tác

lịch

dục

- Trang phục học

*Yêu cầu:

Theo

học tại nhà tập cầu thể

nhà

trường.

Vợt, cầu tập

lông khu

- Có mặt trước giờ trường đại học
học tại nhà tập cầu thể
lông 5 phút
- Trang phục học
thực hành: Giày thể

133-134-135

thao, quần áo thể
thao,

trang

phục

gọn gàng.
- Sách giáo khoa
Cầu lông dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.
8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần:

- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.

dục

thể

thao Đà Nẵng.

Tiết:

- Phương pháp thuyết trình.

A


- Phương pháp quan sát và thảo luận nhóm.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên:
- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng
thời hạn. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: Soạn giáo án đầy đủ, lên lớp đúng giờ,
nghiêm túc trang phục chỉnh tề. Hồ sơ đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy:
+ Chuẩn bị dụng cụ đảm bảo trong quá trình học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên: Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, trang phục đúng
qui định. Sinh viên phải tham gia học tập đạt từ 70% trở lên mới được thi kết thúc
học phần.
10. Thang điểm đánh giá:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc học phần từng nội
dung và điểm thành phần.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20%.
- Mục tiêu: Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề liên quan qua đó
hình thành cho sinh viên ý thức học tập, động cơ học tập đúng đắng. Nghiêm túc,
tích cực trong học tập
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá:
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức về lý thuyết, thực hành và
động tác kỹ thuật từ đó làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình học tập, tập luyện và
thi đấu. Giúp giảng viên, sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng thu được sau nửa
kỳ học, làm căn cứ cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy của giáo viên và
phương pháp học tập của sinh viên.
- Nội dung kiểm tra: + Đánh cầu trên đầu cao xa vào ô 0,76 x 2m59(10 quả)


- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên đánh cầu trên đầu cao xa vào ô.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm).
* Điểm được tính theo:
M 1(TT ) + M 2( KT )
2
M=

-M1: (TT) Thành tích phát cầu
-M1: (KT) Đánh giá kỹ thuật.
-M: Điểm trung binh.

Tha
ng điểm
Đánh cầu trên

G.T

Nam

đầu cao xa vào
ô 0,76 x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B+

A

A+

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B+

A

A+

1

2

3

4

Nữ

2m59(10 quả)
- Thời gian kiểm tra: Tiết 109-110
11.3. Thi cuối kỳ: 60%

- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về thực hành cũng như lý thuyết.
- Nội dung thi: Thực hành: 60%
+ Phát cầu thấp gần vào ô 1m x 1m (5 quả)
+ Phát cầu cao xa vào ô 1m x 1m (5 quả)
+ Đập cầu dọc biên 0,80m x 6m79 (10 quả)
+ Di chuyển ngang sân đơn 30 lần x 2 tổ(tính thời gian)
- Hình thức thi: Thực hành


- Yêu cầu: Sinh viên đánh cầu vào ô và đúng kỹ thuật.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm)
- Thời gian thi: Theo lịch nhà trường
- Cách đánh giá: (Đánh giá theo thang điểm).
* Điểm tổng kết được tính theo:
M 1(TT ) + M 2( KT )
2
M=

-M1: (TT) Thành tích đánh cầu.
-M1: (KT) Đánh giá kỹ thuật.
-M: Điểm trung binh.

Thang điểm
Phát cầu thấp gần

G.T

Phát cầu cao xa

Nữ

quả)
Đập cầu dọc biên
0,80m x 6m79 (10
quả)

11

3

12

1

2

4

13

14

3

4

2

3

4

Nam
1

2

3

4

Nữ

6

7

3

8

9

4

10
5

D

C

B

B+

A

A+

15

16

17

18

19

20

D

C

B

B+

A

A+

4

Nữ
1

5

4

1

Nam

vào ô 1m x 1m (5

2
1

Nam

vào ô 1m x 1m (5
quả)

1

3

4

5

D

C

B

B+

A

A+

5

6

7

8

9

D

C

B

B+

A

A+

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B+

A

A+

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B+

A

A+

49

48

47

46

45

44

D

C

B

B+

A

A+

51

50

49

48

47

46

10

Di chuyển ngang
sân đơn 30 lần x 2
tổ(tính thời gian)

Nam

Nữ

53

55

52

54

51

53

50

52


D

C

B

B+

A

A+

11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tiết 133-134-135
- Thi cuối kỳ: (theo lịch nhà trường)

Phê duyệt
Ngày … tháng … năm…
Hiệu trưởng

TS. Lê Đức Chương

Xác nhận
Ngày tháng năm2014
Trưởng bộ môn

TS. Phạm Quang Khánh

Ngày tháng năm 2014

Giảng viên

TS. Phạm Quang Khánh


BỘ VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
Bộ Môn: Cầu Lông – Quần Vợt

Biên Soạn: Phạm Quang Khánh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN III
Phương Pháp Giảng Dạy & Thực Hành Chuyên Ngành Cầu Lông
(Tài liệu dành cho sinh viên khóa Đại học 7 chuyên ngành Cầu lông)

Mã số học phần
Số tín chỉ
Lý thuyết
PPGD&TH

:
: 03 tín chỉ
: 04 tiết
: 41 tiết


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×